Tiểu luận TRiết học giảng dạy NGỮ VĂN THPT

20 10 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/08/2019, 11:37

Đây là một bài tiểu luận nghiên cứu và áp dụng Mối liên hệ giữa triết học và giảng dạy môn ngữ văn sẽ giúp giáo viên nâng cao chát lượng giảng dạy, đổi mới phương pháp thiết thực, cụ thể, hiệu quả. từ đó làm học sinh yêu mến môn học và vận dụng tối đa kiến thức vào trong thực tế. MỤC LỤC I - MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài: .2 Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu: 3 Phương pháp nghiên cứu: Cái đề tài: II - CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA NGUYÊN LÝ VỀ MỐI LIÊN HỆ PHỔ BIẾN CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT Khái quát hình thành phát triển phép biện chứng: 1.1 Phép biện chứng tự phát, ngây thơ (chất phác) thời kì cổ đại: 1.2 Phép biện chứng tâm cổ điển Đức .4 1.3 Phép biện chứng vật Mác Ăngghen sáng lập: Nguyên lý mối liên hệ phổ biến phép biện chứng vật: 2.1 Khái niệm mối liên hệ: .6 2.2 Tính chất mối liên hệ: 2.3 Ý nghĩa phương pháp luận: III - VẬN DỤNG NGUYÊN LÝ VỀ MỐI LIÊN HỆ PHỔ BIẾN VÀO CÔNG TÁC GIẢNG DẠY NGỮ VĂN Ở TRƯỜNG THPT HIỆN NAY 10 Quan điểm toàn diện: .10 1.1 Tình hình đổi tồn diện chung giáo dục theo quan điểm toàn diện: 10 1.2 Vận dụng vào công tác giảng dạy Ngữ văn trường THPT nay: .11 Quan điểm Ngữ văn - cụ thể: 14 2.1 Tình hình cải cách giáo dục nước ta theo quan điểm Ngữ văn - cụ thể: 14 2.2 Vận dụng vào công tác giảng dạy Ngữ văn trường THPT nay: .15 IV - KẾT LUẬN 17 V- DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 18 I - MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài: Từ xa xưa, triết học phương Tây xem khoa học khoa học Nghĩa bao gồm toàn hiểu biết người giới, thay cho tồn khoa học Nhưng nhờ tiến tri thức cụ thể người dẫn tới có phân ngành khoa học triết học khơng khoa học khoa học Nó trở thành khoa học độc lập Tuy vậy, triết học trở thành khoa học độc lập Ngữ văn trở thành loại hình độc lập chúng tồn quan hệ khăng khít Triết học Ngữ văn hình thái ý thức xã hội thuộc kiến trúc thượng tầng sở kinh tế định Mác: "Triết học không đứng ngồi giới" Bởi "các nhà triết học khơng phải mọc từ đất lên nấm, họ đẻ thời đại họ, nhân dân nước họ, tinh hoa tốt đẹp nhất, quý báu khó trơng thấy thời đại nhân dân nước họ, thể tư tưởng triết học Cái tinh thần xây dựng nên hệ thống triết học óc nhà triết học, tinh thần xây dựng đường sắt với bàn tay công nhân" Cũng Ngữ văn, triết học hình thái ý thức xã hội nhằm mục đích nhận thức giới, nhận thức, khám phá chân lí sống để cải tạo giới, cải tạo sống Triết học chẳng qua hệ thống tri thức chung người giới Mặt khác, Ngữ văn môn học mang tính nhân văn với mục đích để nâng cao khả tư ngôn ngữ để người ta kết nối não giới bên giúp phát triển người cách có ý thức Nó khơng hướng người biết mối quan hệ tại, kết nối thực với hệ thống ngôn ngữ phong cách truyền đạt độc đáo, mà tạo tảng để người khám phá kì diệu mối liên hệ vật bên với tư suy nghĩ bên não Đó kết nối đặc biệt, thể đẳng cấp tiến lồi người: dùng ngơn ngữ để biểu thị suy nghĩ, cảm xúc dùng ngôn ngữ để tác động trở lại vào cảm xúc, suy nghĩ Ngồi cơng cụ để kết nối, quảng bá, công cụ để giáo dục sắc bén hiệu việc truyền tải thông điệp ẩn chứa nội dung học gây ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển cộng đồng lồi người tương lai Nói đến triết học nói đến giới quan nhân sinh quan, tức nói đến ý thức tư tưởng Nói đến Ngữ văn nói đến phản ánh, nghiên cứu ngôn ngữ cách truyền đạt Quan hệ triết học Ngữ văn quan hệ ý thức tư tưởng với phản ánh Ngữ văn triết học tương đương Trong trình học triết học, nhận thấy mối quan hệ chặt chẽ tác động qua lại lẫn Triết học với ngành khoa học, có Ngữ văn Sự phát triển tư triết học phải dựa sở tri thức khoa học cụ thể đem lại Ph.Ăngghen nhấn mạnh: “Mỗi lần có phát minh mang ý nghĩa thời đại lĩnh vực khoa học lịch sử - tự nhiên chủ nghĩa vật lại khơng tránh khỏi thay đổi hình thức nó” Lịch sử khoa học cho thấy tác dụng quan trọng hệ tư tưởng, đặc biệt tư tưởng triết học trình khái quát tài liệu khoa học Vì vậy, Triết học Ngữ văn có tác động qua lại lẫn Bản thân giáo viên dạy Ngữ văn trường THPT, nhận thấy việc vận dụng triết học vào công tác giảng dạy Ngữ văn cần thiết Ở tiểu luận tơi xét khía cạnh “Vận dụng nguyên lý mối liên hệ phổ biến vào công tác giảng dạy Ngữ văn trường THPT nay” Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu:  Mục đích: Tiểu luận làm sáng tỏ nội dung ý nghĩa phương pháp luận nguyên lý mối liên hệ phổ biến phép biện chứng vật Đồng thời liên hệ nguyên lý với thực tiễn tình hình giáo dục Việt Nam Từ vận dụng vào thân cơng tác giảng dạy Ngữ văn trường THPT  Nhiệm vụ: Để thực mục đích trên, tiểu luận làm nhiệm vụ vấn đề sau: Thứ nhất: Làm rõ đời phép biện chứng vật, khái niệm tính chất nguyên lý mối liên hệ phổ biến Qua nêu ý nghĩa phương pháp luận nguyên lý Thứ hai: Từ sở lý luận nói trên, tiểu luận trình bày tình hình giáo dục Việt Nam Từ vận dụng vào cơng tác giảng dạy thân C Mác Ph.Ăngghen, Toàn tập, t.21, NXB CTQG, Hà Nội, 1995, tr 409 3 Phương pháp nghiên cứu: Tiểu luận sử dụng phương pháp biện chứng vật, phương pháp thống logic Ngữ văn, phân tích, tổng hợp đối chiếu, so sánh, phân tích tổng kết kinh nghiệm Bên cạnh sử dụng phương pháp quy nạp, diễn dịch Cái đề tài: Dựa sở tính khách quan, tính phổ biến tính đa dạng phong phú nguyên lý mối liên hệ phổ biến Đặc biệt vận dụng quan điểm toàn diện quan điểm lịch sử - cụ thể ý nghĩa phương pháp luận mối liên hệ phổ biến phép biện chứng vật vào công tác giảng dạy Ngữ văn trường THPT Từ có nhứng định hướng, đạo hoạt động nhận thức hoạt động thực tiễn, trao dồi thân cách đắn toàn diện II - CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA NGUYÊN LÝ VỀ MỐI LIÊN HỆ PHỔ BIẾN CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT Khái quát hình thành phát triển phép biện chứng: Phép biện chứng học thuyết, lý luận triết học, biện chứng chủ quan, phản ánh biện chứng khách quan vào nhận thức người (Phép biện chứng sản phẩm người, giới tự nhiên khơng có phép biện chứng, có biện chứng khách quan) Phép biện chứng hế thống nguyên lý, quy luật, phạm trù, nhằm phản ánh thuộc tính biện chứng khách quan giới vào óc người Phép biện chứng hệ thống quan điểm, số quan điểm có từ thời cổ đại Đến để trở thành khoa học thật sự, phép biện chứng phát triển với ba hình thức bản: 1.1 Phép biện chứng tự phát, ngây thơ (chất phác) thời kì cổ đại: Phép biện chứng gọi tự phát, ngây thơ, chủ yếu xuất phát từ quan sát trực tiếp giới để đoán nên quy luật vận động, phát triển giới, chưa có sở khoa học Các nhà biện chứng thời cổ đại xem xét giới chỉnh thể ln vận động, phát triển khơng ngừng tìm sở chỉnh thể từ yếu tố vật thể cụ thể Họ thấy tồn thể mà khơng thấy phận, thấy rừng mà khơng thấy Do đó, phép biện chứng mang tính sơ khai, mộc mạc khoa học thời chưa phát triển Khi phác họa tranh chung giới, nhà triết học dựa quan sát có tính trực quan, cảm tính, Cho dù hạn chế, phép biện chứng thời cổ đại đóng vai trò sở cho phát triển phép biện chứng sau Ví dụ: Hêraclít coi vận động phát triển giới giống dòng chảy sông “không người ta tắm hai lần dòng sơng” Hêraclít trình bày cách rõ rang: vật tồn đồng thời lại khơng tồn tại, vật trôi đi, vật không ngừng phát sinh tiêu vong”2 1.2 Phép biện chứng tâm cổ điển Đức Người khởi xướng Cantơ phát triển đỉnh cao Hêghen Phép biện chứng gọi phép biện chứng tâm, nói đền vận động, phát triển khái niệm, ý niệm tuyệt đối đồng với thân vật, tượng Hêghen người có cơng lớn việc xây dựng phép biện chứng thành học thuyết triết học có tính hệ thống Tuy nhiên, phép biện chứng Hegel phép biện chứng ý niệm Hêghen coi “Ý niệm tuyệt đối” có trước sinh giới; vật, tượng thân ý niệm tuyệt đối 1.3 Phép biện chứng vật Mác Ăngghen sáng lập: Dựa thành tựu khoa học kỷ XIX, khắc phục hạn chế phép biện chứng vật cổ đại phép biện chứng tâm, Mác Ăngghen sáng lập phép biện chứng vật khoa học vào kỷ XIX V I Lênin tiếp tục phát triển Đây thống phép biện chứng chủ nghĩa vật làm cho phép biện chứng thực trở thành khoa học Phép biện chứng vật khẳng định rằng, vật, tượng tồn liên hệ, ràng buộc, phụ thuộc, quy định lẫn nhau, tương tác qua lại, trạng thái vận động, phát triển không ngừng với tư tưởng biện chứng, mềm dẻo, linh hoạt, “khơng nhìn thấy vật cá biệt mà thấy mối liên hệ chúng, khơng nhìn thấy tồn vật mà thấy hình thành tiêu vong vật, khơng nhìn thấy trạng thái tĩnh mà thấy trạng thái động vật, khơng thấy mà thấy rừng” Phép biện chứng vật có nội dung phong phú đối tượng giới vật chất vơ vơ tận, ngun lý mối liên hệ phổ biến C Mác Ph.Ăngghen, Toàn tập, t.20, NXB CTQG, Hà Nội, 1995, tr 35 nguyên lý phát triển có ý nghĩa khái quát Với ý nghĩa đó, Ph.Ăngghen định nghĩa: “Phép biện chứng chẳng qua môn khoa học quy luật phổ biến vận động phát triển tự nhiên, xã hội loài người tư duy”3; “Phép biện chứng khoa học liên hệ phổ biến” 4; “Phép biện chứng học thuyết phát triển”5 V I Lênin khẳng định: “Phép biện chứng tức học thuyết phát triển, hình thức hồn bị khơng phiến diện, học thuyết tính tương đối nhận thức người, nhận thức phản ánh vật chất luôn phát triển không ngừng”6 Tiếp thu cách sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vận dụng vào điều kiện Ngữ văn - cụ thể thực tiễn cách mạng nước ta, Hồ Chí Minh khẳng định: “Chủ nghĩa Mác có ưu điểm phương pháp làm việc biện chứng” Phép biện chứng vật khoa học bao gồm hệ thống nguyên lý, quy luật, phạm trù Nguyên lý mối liên hệ phổ biến phép biện chứng vật: 2.1 Khái niệm mối liên hệ: Triết học Mác – Lênin khẳng định: Thế giới chỉnh thể thống Các vật tượng trình cấu thành giới vừa tách biệt nhau, vừa có liên hệ qua lại, thâm nhập chuyển hóa lẫn Theo quan điểm vật biện chứng, khái niệm mối liên hệ bao gồm hai phương diện sau: Một là, mối liên hệ rang buộc, phụ thuộc quy định lẫn nhau, điều định tồn vật, tượng Hai là, mối liên hệ tác động qua lại lẫn nhau, điều định phát triển vật, tượng Vậy, mối liên hệ phạm trù dùng để ràng buộc, phụ thuộc quy định, tác động qua lại chuyển hóa lẫn mặt, yếu tố, phận cấu thành nên vật tượng; vật, tượng với nhau; vật, tượng với mơi trường; mà biến đổi vật, tượng kéo theo biến đổi vật tượng khác C Mác Ph.Ăngghen, Toàn tập, t.23, NXB CTQG, Hà Nội, 1995, tr 201 C Mác Ph.Ăngghen, Toàn tập, t.20, NXB CTQG, Hà Nội, 1995, tr 455 C Mác Ph.Ăngghen, Toàn tập, t.20, NXB CTQG, Hà Nội, 1995, tr 455 V I Lênin, Toàn tập, t.23, NXB Tiến bộ, Mátcơva, 2005, tr 53 2.2 Tính chất mối liên hệ: Mối liên hệ có tính khách quan, phổ biến đa dạng, phong phú Các tính chất mối liên hệ phản ánh tính chất vật, tượng giới vật chất * Tính khách quan: - Tính khách quan mối liên hệ xuất phát từ tính thống vật chất giới - Mối liên hệ vốn có thân vật, tượng; tồn độc lập không phụ thuộc vào ý thức người Ví dụ: Con người dù muốn hay không luôn bị tác động vật, tượng khác (như ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm, áp suất khơng khí )và yếu tố thân Ngồi tác động tự nhiên, người tiếp nhận tác động xã hội người khác Chính người có người tiếp nhận vơ vàn mối mối liên hệ Do vậy, người phải hiểu biết mối quan hệ vận dụng chúng vào hoạt động mình, giải mối liên hệ phù hợp nhằm phục vụ nhu cầu lợi ích xã hội thân người * Tính phổ biến: - Tính phổ biến xuất phát từ thân tính biện chứng giới - Mỗi vật, tượng hệ thống có cấu trúc nội tại, không tồn cách cô lập, biệt lập với vật, tượng khác; có yếu tố hay phận tồn tách biệt với yếu tố hay phận khác Bản thân vật, tượng chỉnh thể thống - Mối liên hệ có vật, tượng; giai đoạn, q trình; có tự nhiên, xã hội tư người Ví dụ: Là giáo viên nhận xét đánh giá học sinh, đồng nghiệp phải xem xét họ mối quan hệ với bạn bè gia đình, xã hội không nên đánh giá, nhận xét người qua vẻ bề ngồi hay mặt * Tính đa dạng, phong phú: - Tính đa dạng, phong phú xuất phát từ tính đa dạng, mn hình, mn vẻ giới vật chất - Trong giới có nhiều hình thức mối liên hệ mà hình thức mối liên hệ có đặc điểm riêng, có vị trí, vai trò riêng tồn tại, vận động, phát triển vật, tượng Cho nên phân loại mối liên hệ điều cần thiết, bao gồm: Mối liên hệ bên – mối liên hệ bên ngoài; Mối liên hệ – mối liên hệ không bản; Mối liên hệ chủ yếu – mối liên hệ thứ yếu; Mối liên hệ chất – mối liên hệ không chất; Mối liên hệ tất nhiên – mối liên hệ ngẫu nhiên; Mối liên hệ trực tiếp – mối liên hệ gián tiếp Ví dụ: Học sinh khơng có mối quan hệ trường học như: thầy trò, bạn bè; mà có mối quan hệ khác như: cha mẹ - cái, công dân - cộng đồng Thậm chí, thời gian học sinh trường học chiếm phần quỹ thời gian em Đa số thời gian học sinh môi trường khác, chịu ảnh hưởng trực tiếp lực lượng giáo dục khác cha mẹ, anh chị, người thân, bạn bè xã hội, cộng động, sách, tài liệu, phim ảnh Việc giáo dục học sinh công việc riêng giáo viên mà gia đình xã hội phải phối hợp thực Hiện nay, khoa học đại chứng minh rằng: - Phương thức tồn vật tượng cách thức liên hệ yếu tố cấu thành định - Sự vận động, phát triển vật tượng tác động qua lại yếu tố cấu thành định, mà trước hết tác động qua lại lẫn mặt đối lập Ví dụ: Phong tục tập quán dân tộc ta có lâu đời truyền từ hệ sang hệ khác, phục tập quán đếu có hai mặt tích cực hạn chế Khi ta giải mâu thuẫn việc xóa bỏ mặt hạn chế, kế thừa tiếp tục giá trị tích cực động lực phát triển văn hóa dân tộc ta 2.3 Ý nghĩa phương pháp luận: Nguyên lý mối liên hệ phổ biến đòi hỏi nhận thức thực tiễn cần phải có quan điểm toàn diện quan điểm lịch sử cụ thể: * Quan điểm toàn diện yêu cầu: Một là, xem xét tất mặt, mối liên hệ, kể mắt khâu trung gian điều kiện không gian, thời gian định V I Lênin “Muốn thực hiểu vật, cần phải nhìn bao quát nghiên cứu tất mặt, tất mối liên hệ “quan hệ gián tiếp” vật đó”7 Hai là, vơ vàn mối liên hệ, trước hết cần rút mối liên hệ bản, chủ yếu, tức xem xét cách trọng tâm, trọng điểm, nhờ nắm bắt chất vật tượng Ba là, sau nắm bắt chất vật, tượng cần phải đối chiếu với mối liên hệ lại để tránh sai lầm nhận thức Bốn là, chống lại cách xem xét siêu hình, phiến diện, chiều (chỉ thấy mặt mà không thấy nhiều mặt, thấy mối liên hệ mà không thấy mối liên hệ khác) Năm là, chống lại cách xem xét cào bằng, dàn trải (coi mối liên hệ nhau); có nghĩa chống lại chủ nghĩa chiết trung mối liên hệ Sáu là, chống lại thuật ngụy biện (quy thứ yếu thành chủ yếu, quy không thành bản, lý lẽ lập luận tưởng có lý, thực chất vô lý) * Quan điểm lịch sử - cụ thể yêu cầu: Thứ nhất, xem xét vật, tượng, cần phải đặt chúng điều kiện, môi trường cụ thể; hoàn cảnh lịch sử - cụ thể; điều kiện không gian, thời gian cụ thể định; mối liên hệ, quan hệ định; trường hợp cụ thể định; hệ tọa độ cụ thể định, … Thứ hai, xét đến tính chất đặc thù đối tượng nhận thức tình khác phải giải thực tiễn Thứ ba, cần phải xem xét vật, tượng vận động, phát triển giai đoạn cụ thể định, V.I.Lênin nói “phân tích cụ thể tình hình cụ thể”8 “bản chất”, “linh hồn sống” chủ nghĩa Mác” V I Lênin, Toàn tập, t 42, NXB Tiến bộ, Mátxcơva, 1979, tr 364 V I Lênin, Toàn tập, t 31, NXB Tiến bộ, Mátxcơva, 1981 tr 201 III - VẬN DỤNG NGUYÊN LÝ VỀ MỐI LIÊN HỆ PHỔ BIẾN VÀO CÔNG TÁC GIẢNG DẠY NGỮ VĂN Ở TRƯỜNG THPT HIỆN NAY Quan điểm toàn diện: 1.1 Tình hình đổi tồn diện chung giáo dục theo quan điểm toàn diện: Thực Nghị Đại hội Đảng lần thứ XI, đặc biệt Nghị Trung ương số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu cơng nghiệp hóa, đại hóa điều kiện kinh thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế Trên tinh thần Nghị đó, Bộ Giáo dục Đào tạo thực việc đổi toàn diện mặt Trong mặt đổi Bộ Giáo dục Đào tạo lấy đổi đồng yếu tố hoạt động giáo dục trường THPT theo định hướng phát triển lực phẩm chất học sinh then chốt Mặt khác, mặt đổi cần quán triệt quan điểm toàn diện: Thứ nhất, đổi tiếp cận chất lượng quản lý chất lượng giáo dục trường THPT theo định hướng phát triển lực phẩm chất học sinh: - Chất lượng giáo dục thể qua hoạt động dạy học - giáo dục dịch vụ giáo dục Quan điểm tiếp cận “Chất lượng đáp ứng mục tiêu” xu hướng phổ biến nước giới Đối với nước ta, chất lượng giáo dục phổ thông hiểu chất lượng đạt qua hoạt động giáo dục tồn diện (đức dục, trí dục, thể dục, mĩ dục, giáo dục lao động hướng nghiệp) thể người học hế thống điều kiện cụ thể 10 - Đổi quản lý chất lượng trường THPT theo định hướng phát triển lực phẩm chất học sinh: quản lý đồng yếu tố đảm bảo chất lượng giáo dục gồm đầu vào, trình giáo dục kết đầu sở khai thác tối đa mặt lợi tác động hồn cảnh; đảm bảo cơng khai chất lượng giáo dục nhà trường Thứ hai, đổi đồng yếu tố hoạt động giáo dục trường THPT theo định hướng phát triển lực phẩm chất học sinh: - Đổi tiếp cận mục tiêu giáo dục: giáo dục học sinh phải phát triển toàn diện, hài hoà đức - trí - thể - mỹ, đồng thời phát triển tốt tiềm riêng người - Đổi tiếp cận chương trình, nội dung giáo dục: Nghị số 88/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 Quốc hội đổi chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thơng, giáo dục phổ thơng nói chung, giáo dục trung học nói riêng phạm vi nước Nội dung giáo dục lựa chọn tri thức bản, đảm bảo vừa hội nhập quốc tế, vừa gắn với thực tiễn Việt Nam giai đoạn cơng nghiệp hố, đại hố - Đổi tiếp cận phương pháp, hình thức phương tiện dạy học chương trình giáo dục phổ thơng: phương pháp sử dụng phương pháp dạy học tích cực (phương pháp dạy học thuyết trình, đàm thoại, giải vấn đề, ) đề cao chủ thể nhận thức học sinh; hình thức đa dạng hố hình thức học tập (trải nghiệm sáng tạo; hoạt động tập thể, nhóm nhỏ cá nhân; dạy học bắt buộc dạy học tự chọn…), đồng thời với dạy học lớp phải trọng hoạt động xã hội nghiên cứu khoa học; phương tiện sử dụng phương tiện dạy học theo hướng đề cao vai trò chủ thể nhận thức học sinh - Đổi tiếp cận kiểm tra đánh giá giáo dục: Nghị số 29-NQ/TW yêu cầu đổi hình thức phương pháp thi, kiểm tra đánh giá kết giáo dục theo hướng coi trọng phát triển lực học sinh (đánh giá học sinh trình học; đánh giá cuối kỳ, cuối năm học; đánh giá người dạy với tự đánh giá người học; đánh giá nhà trường với đánh giá gia đình xã hội; đổi phương thức thi công nhận tốt nghiệp THPT…) Thứ ba, đổi công tác quản lý giáo dục, tăng quyền tự chủ trách nhiệm xã hội, coi trọng quản lý chất lượng trường THPT 11 1.2 Vận dụng vào công tác giảng dạy Ngữ văn trường THPT nay: Sau nắm bắt quan điểm đổi toàn diện chung giáo dục nước ta Để cơng tác giảng dạy Ngữ văn có hiệu đáp ứng nhu cầu xã hội, trước hết thân phải xác định mục tiêu giáo dục theo định hướng phát triển lực phẩm chất học sinh Giáo dục học sinh phát triển tồn diện, hài hòa đức – trí – thể – mỹ, đồng thời phát triển tốt tiềm riêng người Để thực mục tiêu đó, thân phải thay đổi tồn diện mặt chương trình nội dung giáo dục; phương pháp, hình thức phương tiện dạy học; kiểm tra đánh giá học sinh Cụ thể: * Về chương trình, nội dung giáo dục: Thấy điều đó, thân dựa tinh thần Nghị số 29-NQ/TW yêu cầu đổi nội dung giáo dục theo hướng tinh giản, đại, thiết thực, phù hợp với lứa tuổi, trình độ ngành nghề; tăng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn từ đầu năm lên kế hoạch giảng dạy để dần vận dụng chương trình như: thay đổi triết lý, cấu trúc, nội dung cách tổ chức dạy học Do đó, thân thực số chuyên đề dạy học Ngữ văn theo “ Chủ đề”, giúp học sinh có kiến thức mở rộng sâu sắc Mục đích để sau học xong phổ thông, dù không theo ngành khoa học xã hội mà theo ngành khác, cần, em có lực tìm hiểu Ngữ văn suốt đời Ngồi nội dung chương trình đào tạo phát triển thành khóa đào tạo ngắn hạn chuyên sâu đáp ứng nhu cầu nguyện vọng học sinh ứng dụng vào đời sống thực tế học xong môn như: nâng cao khả giao tiếp, hỗ trợ nâng cao khả viết theo yêu cầu ứng dụng nghề nghiệp tương lai, tăng khả trình bày, nâng cao văn hóa ứng xử văn phong dùng từ Hơn trình giảng dạy lồng ghép số học sống, số phong cách giao tiếp quan hệ, đối nhân xử chuyên gia, vị lãnh đạo, tiền nhân liên quan trực tiếp đến giảng để học sinh bước đầu tiếp cận phần kiến thức kĩ mềm thực cần thiết sống, tạo khơng khí đổi kích thích tinh thần học tập cho lớp học Ví dụ, giảng dạy Ngữ văn, tạo điều kiện cho học sinh học tập, nghiên thảo luận nhiều chủ đề khác như: văn học nước, văn học nước ngoài, văn học cận đại, văn học đại Qua giúp học sinh có hội 12 tiếp cận phong cách dùng từ tác giả từ thời xa xưa đến đại, từ châu Âu đến Châu Á Việt Nam Qua học sinh vừa nâng cao vốn từ, vừa tiếp cận với nhiều văn hóa khác làm tăng phong phú giảng, nâng cao tầm hiểu biết hỗ trợ cho kĩ giao tiếp ứng xử thực tế sống * Về phương pháp, hình thức phương tiện dạy học: Ở cấp THPT Ngữ văn môn học lựa chọn theo nguyện vọng định hướng nghề nghiệp học sinh, thuộc nhóm mơn Khoa học xã hội Với đặc trưng môn học, Ngữ văn giữ vai trò chủ đạo việc giáo dục học sinh hình thành phẩm chất cơng dân Việt Nam, cơng dân tồn cầu xu phát triển thời đại Môn Ngữ văn giúp học sinh phát triển lực nhận thức, đặc biệt tư ngôn ngữ, kĩ mềm giao tiếp, viết qua vận dụng học Ngữ văn vào việc giải vấn đề thực tế sống Do việc giảng dạy Ngữ văn đòi hỏi thay đổi phương pháp phù hợp với hoàn cảnh điều kiện thân nhà trường để phát triển tối đa lực học sinh giáo viên như: Thông qua việc tổ chức hoạt động dạy học đa dạng, giúp học sinh phát huy lực sáng tạo học tập Ngữ văn, biến môn Ngữ văn trở thành môn hữu dụng thực tế việc ứng dụng phát triển kĩ mềm, tìm thơng điệp để truyền tải đến em học sinh mà giảng hay câu chuyện mang lại Từ làm tăng nhận thức học sinh tầm quan trọng môn học, giúp tạo động lực chứng minh cho học sinh thấy học tập không thừa, môn học có hay có giá trị định nó, khơng nên xem nhẹ hay bỏ qua, thờ mơn học Chú trọng việc đa dạng hóa hình thức tổ chức dạy học, lựa chọn phối hợp có hiệu hình thức tổ chức phương pháp dạy học Ngữ văn Với hình thức dạy học Ngữ văn theo chủ đề, hướng dẫn học sinh củng cố hệ thống kiến thức bản, nâng cao nhận thức Ngữ văn Việt Nam, khu vực giới thông qua hệ thống chủ đề Ngữ văn trị, văn hóa, xã hội, tư tưởng, tơn giáo - tín ngưỡng, nghệ thuật - kiến trúc, ngoại giao quan hệ quốc tế, dân cư tộc người,…Thông qua hệ thống chủ đề này, tơi giúp học sinh có khả tiếp cận xử lý thông tin từ nguồn khác nhau, tăng đa dạng cách dùng từ phong cách diễn đạt giúp học sinh tăng thêm lượng vốn từ mình, tiếp thu 13 tham khảo thêm nét độc đáo văn hóa khu vực thời đại khác Ngoài ra, việc tạo hứng thú học tập điều kiện cần thiết để tiến hành giáo dục giáo dưỡng có hiệu quả, hình thành giới quan khoa học học sinh Điều cần tiến hành tất mặt nội dung, phương pháp, điều kiện học tập,… Ngoài việc sử dụng phương tiện trực quan, tơi sử dụng phương pháp “tích hợp liên mơn” mơn Lịch sử, Địa Lí, Giáo dục công dân, Nghệ thuật,…vào dạy Ngữ văn để tạo ý, gây hứng thú với học sinh, định hướng phát triển lực học sinh Ví dụ: q trình giảng dạy, ln kết hợp việc truyền đạt kiến thức với trực quan sinh động tranh, ảnh, video, trình chiếu powpoint, sử dụng từ ngữ minh họa phong phú kèm theo cử tay, nét mặt với tông giọng tương ứng Ngoài kết hợp đưa học sinh vào trải nghiệm thư vai vào nhân vật học, tham quan triển lãm văn học, học qua sách nói giáo viên thu âm biên tập Có tạo thú vị giúp học sinh cảm thấy yêu mến môn học ” * Về kiểm tra đánh giá học sinh: Trong q trình đánh giá học sinh tơi kết hợp nhiều khía cạnh đánh giá để đánh giá phẩm chất lực học sinh như: kiểm tra lí thuyết, thực hành, đóng góp ý kiến học, q trình tiến có cố gắng, mối quan hệ bạn bè, gia đình xã hội, tự học sinh đánh giá,… Đảm bảo tính khách quan cơng kiểm tra đánh giá kết học tập, rèn luyện, tu dưỡng HS Kịp thời khen ngợi, khuyến khích để động viên HS mạnh dạn tham gia bày tỏ ý kiến trình học tập Đồng thời, trọng việc đánh giá học sinh dựa vào việc vận dụng kiến thức, kỹ để giải vấn đề thực tiễn học sinh Quan điểm lịch sử - cụ thể: 2.1 Tình hình cải cách giáo dục nước ta theo quan điểm lịch sử - cụ thể: Cải cách giáo dục dạng vật chất xã hội theo phân loại triết học Mác-Lênin Cùng với vận động phát triển không ngừng xã hội cải cách giáo dục phải ln ln đổi để thích nghi đáp ứng tốt yêu cầu hệ thống giáo dục xã hội Do đó, cải cách giáo dục 14 trình tất yếu khơng ngừng, đòi hỏi phải có nghiên cứu giáo dục vận động phát triển giai đoạn cụ thể, biết phân tích tình hình cụ thể hoạt động nhận thức hoạt động thực tiễn Cần phải thấy mối liên hệ, biến đổi cải cách giáo dục theo thời gian, không gian tồn khác mặt, thuộc tính đặc trưng, tránh khuynh hướng giáo điều, chung chung, trừu tượng không cụ thể Đây nguyên tắc quan điểm lịch sử cụ thể Vận dụng quan điểm từ sau Cách mạng tháng năm 1945, giáo dục nước ta qua cải cách: - Cuộc cải cách giáo dục thứ (năm 1950), nhằm xây dựng giáo dục dân chủ nhân dân: nhiệm vụ “chống giặc dốt” với ba phương châm: dân tộc, khoa học, đại chúng Cải tổ hệ thống giáo dục thành hệ thống giáo dục phổ thông năm gọn, nhẹ phù hợp (thay 12 năm chế độ cũ) với điều kiện đất nước lúc dựa vào sức dân - Cuộc cải cách giáo dục lần thứ hai (1956) phục vụ cho việc xây dựng chủ nghĩa xã hội miền Bắc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước: nhằm phát triển mạnh mẽ quy mô giáo dục, xây dựng giáo dục phục vụ hai nhiệm vụ chiến lược (xây dựng Miền Bắc, thống nước nhà), hệ giáo dục phổ thông cải tổ lại thành hệ 10 năm, hệ giáo dục đại học trung học chuyên nghiệp mở rộng phục vụ cho kiến thiết đất nước Việc phát triển giáo dục phải dựa vào sức dân, chế độ giáo viên dân lập có từ trước tồn thời gian dài - Cuộc cải cách giáo dục lần thứ ba năm 1979, Bộ trị Ban chấp hành Trung ương (khóa III) định tiến hành cải cách giáo dục lần thứ ba, để xây dựng giáo dục chuyển từ dân chủ nhân dân sang xã hội chủ nghĩa nước thống Mỗi cải cách đáp ứng nhu cầu giáo dục thời điểm Cuộc cải cách lần mang nhiều yếu tố đại hơn, tạo tiền đề chất lượng giáo dục đạt tới trình độ cao trước Tuy nhiên, năm gần mà cơng nghiệp hóa, đại hóa phát triển, cơng nghệ thơng tin phát triển vũ bão, kinh tế thị trường hội nhập quốc tế nảy sinh nhiều vấn đề khơng tn theo cơng thức có sẵn, bất biến, mà chúng cần vận dụng linh hoạt, mềm dẻo, đổi để phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh nước tình 15 hình quốc tế giao đoạn Trong khoảng thời gian năm gần Bộ giáo dục đào tạo mạnh dạng thay đổi cách thi tốt nghiệp phổ thông khác đổi phương pháp giáo dục lấy học sinh làm trung tâm để thích hợp với nhu cầu giáo dục đào tạo người 2.2 Vận dụng vào công tác giảng dạy Ngữ văn trường THPT nay: * Nội dung, phương pháp giảng dạy: Ngày nay, giới diễn trình tin học hóa nhiều lĩnh vực hoạt động xã hội loài người Cũng giống cách mạng công nghiệp, cách mạng thông tin dẫn đến thay đổi quan trọng cách sống suy nghĩ người Internet phát triển ngày rộng rãi, thông tin dễ dàng tiếp cận đến người nên việc cập nhật phần mềm mới, kiến thức Việc cập nhật giúp giáo viên xây dựng kế hoạch, nội dung hợp với xu phát triển giới nói chung, giáo dục nói riêng Đồng thời việc phát triển mạnh mẽ công nghệ, Internet đặt cho giáo viên thách thức việc truyền thụ kiến thức cho người học, đòi hỏi người giáo viên phải thay đổi phương pháp dạy (phương pháp dạy học tích cực, lấy người học làm trung tâm…) cho phù hợp với thời kì để giải vấn đề thực tiễn Do đó, thân tơi cần tự nâng cao trình độ chun mơn, có đầu tư vào giảng, thường xun cập nhật công nghệ thông tin vào giảng dạy nhằm thu hút học sinh nhiều Đồng thời, nghiệp cơng nghiệp hố đại hố đất nước ngày đòi hỏi nguồn nhân lực khơng đủ số lượng mà phải có chất lượng Nguồn nhân lực đóng vai trò to lớn đất nước Vì vậy, phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động người học, hình thành phát triển lực tự học Điều đó, đặt cho thân tơi phải có đổi phương pháp dạy học Ngữ văn để đáp ứng yêu cầu giáo dục nước ta thời đại như: Tuỳ theo mục tiêu, nội dung, đối tượng điều kiện cụ thể mà có hình thức tổ chức thích hợp học cá nhân, học nhóm; học lớp, học ngồi lớp Cần chuẩn bị tốt phương pháp thực hành để đảm bảo yêu cầu rèn luyện kỹ thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn, nâng cao hứng thú cho người học 16 Bên cạnh đó, việc giúp học sinh vận dụng kiến thức học vào đời sống thực tế điểm thực tế, hữu dụng Ngoài việc dạy học sinh với mục đích truyền đạt kiến thức việc thực hành liên hệ điều vào đời sống thực tế điều cần thiết giúp học sinh phát huy tối đa khả vận dụng kiến thức để nâng cao kĩ mềm thân như: kĩ giao tiếp, kĩ truyền đạt, kĩ viết, thuyết trình, khả nói trước đám đơng cách dùng từ khéo léo quan hệ sống thực tế hàng ngày Để làm điều cần phải đổi phương pháp đọc sách, phương pháp ghi chép phải xây dựng thêm phần kế hoạch hành động ứng dụng sau nội dung học Đối với việc đổi nội dung đọc sách cần phải giảng cho học sinh cách đọc tóm tắt, cách đọc hiểu đọc tồn nội dung Q trình đọc phải ghi chú, gạch chân từ khóa thắc mắc câu hỏi bên cạnh để làm sở thảo luận xin ý kiến giáo viên giải đáp Sau đọc xong học xong nội dung học phải ghi chép lại nội dung quan trọng theo cách chia trang giấy thành ba cột, cột trái ghi tiêu đề, cột ghi nội dung, cột phải ghi hành động tương ứng Sau định hướng cho học sinh ghi hành động cụ thể bên cạnh kiến thức ghi chép hướng dẫn học sinh thực hành lớp kết hợp kiểm tra, theo dõi, thống kê đánh giá cụ thể tiến sau ngày, tuần, tháng * Kiểm tra đánh giá học sinh: Học sinh có nhiều giai đoạn phát triển khác nhau, tâm lí lứa tuổi thay đổi theo thời kì Một người giáo viên để đánh giá học sinh cần xem xét khách quan giai đoạn cụ thể định Ví dụ: Giáo viên khơng nên nhìn vào kết học sinh có cấp khơng ngoan, lười học, quậy… mà khẳng định lên cấp học sinh có biểu tiêu cực Việc xem xét mang tính tham khảo, giáo viên cần nhìn vào giai đoạn biểu học sinh mối liên hệ liên quan để đánh giá học sinh Bên cạnh đó, cần triển khai xây dựng ngân hàng câu hỏi để nâng cao chất lượng đề kiểm tra Trong kiểm tra đánh giá kết học tập môn Ngữ văn học sinh, cần phải giảm bớt câu hỏi mang tính chất lý thuyết đơn mà cần phải câu hỏi mức độ thông hiểu vận dụng sáng tạo Có vậy, 17 xóa bỏ quan niệm cho môn Ngữ văn môn học nhàm chán, chữ nghĩa IV - KẾT LUẬN Trong trình học nghiên cứu Triết học Mác – Lênin, đặc biệt nội dung ý nghĩa phương pháp luận nguyên lý mối liên hệ phổ biến phép biện chứng vật giúp cho có quan điểm sâu sắc nhìn nhận, đánh giá vật, tượng cách toàn diện, chất mối liên hệ mang tính khách quan, tính phổ biến tính đa dạng, phong phú Từ nhìn nhận, đánh giá dẫn đến cải tạo vật, phải tính đến mối liên hệ phổ biến nó, phải sử dụng nhiều biện pháp đồng nhiều phương pháp, nhiều phương tiện khác nhau, đồng thời xác định trọng tâm, trọng điểm hoạt động nhằm thay đổi mối liên hệ tương ứng Từ sở quan điểm toàn diện quan điểm lịch sử - cụ thể nguyên lý mối liên hệ phổ biến phép biện chứng vật kim nan giúp cho vận dụng vào cơng đổi tồn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa – đại hóa đất nước điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN vào hội nhập quốc tế Do vậy, qua việc nghiên cứu đề tài này, cần phải nắm sở lý luận nguyên lý mối liên hệ phổ biến giúp ta định hướng, đạo hoạt động nhận thức hoạt động thực tiễn, trao dồi đổi nhận thức thân cách đắn toàn diện Đồng thời, vận dụng ý nghĩa phương pháp luận nhằm đổi nội dung, hình thức, phương pháp dạy học cách kiểm tra đánh giá học sinh, trọng phát triển toàn diện phẩm chất lực học sinh Bên cạnh đó, cần tránh giáo điều, khn sáo, trì trệ nhận thức hành động Do đó, cần nắm vận dụng phép biện chứng vật vào hoạt động giảng dạy Đặc biệt, môn Ngữ văn, cần phải nâng cao chất lượng giáo dục môn Ngữ văn, giải pháp trước hết cần đổi toàn diện hệ thống giáo dục môn Ngữ văn giáo dục phổ thông từ nhận thức vị thế, 18 yêu cầu giáo dục đến việc xây dựng lại chương trình, biên soạn lại sách giáo khoa Do đó, đòi hỏi cao giáo viên dạy sử, thông tuệ kiến thức đặt nên hàng đầu, với phương pháp giảng dạy thích hợp, tạo hấp dẫn học sinh, giúp học sinh vận dụng cách tối ưu hiệu kiến thức học vào thực tế sống V- DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS.TS Nguyễn Ngọc Khá (2017); Chuyên đề Triết học, NXB Đại học Sư Phạm, TP Hồ Chí Minh PGS.TS Nguyễn Ngọc Khá (2011), Hỏi đáp môn Những nguyên lý chủ nghĩa Mác – Lênin, NXB Trẻ, TP Hồ Chí Minh PGS.TS Nguyễn Ngọc Khá (2012); Phương pháp hệ thống số vấn đề lý luận vận dụng, Nhà xuất Chính trị quốc gia thật, Hà Nội Bộ giáo dục đào tạo (2006), Giáo trình Triết học (Dùng cho học viên cao học nghiên cứu sinh không thuộc chuyên ngành Triết học); NXB Lý luận trị; Hà Nội Khoa giáo dục trị - trường đại học sư phạm TP.Hồ Chí Minh, Hỏi & Đáp mơn Triết học Mác – Lênin; NXB Trẻ, TP.Hồ Chí Minh C Mác Ph.Ăngghen (1995), Tồn tập, t.20, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội C Mác Ph.Ăngghen (1995), Tồn tập, t.21, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội C Mác Ph.Ăngghen (1995), Toàn tập, t.23, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội C Mác Ph.Ăngghen (1995), Tồn tập, t.42, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 10 V I Lênin (1981), Toàn tập, t 31, NXB Tiến bộ, Mátxcơva 11 Đảng Cộng sản Việt Nam (2013), Văn kiện Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, Văn phòng trung ương Đảng, Hà Nội 12 Tài liệu hội thảo (2016) – tập huấn đổi tổ chức quản lý hoạt động giáo dục trường THPT theo định hướng phát triển lực học sinh, Hà Nội 19 20 ... tinh thần học tập cho lớp học Ví dụ, giảng dạy Ngữ văn, tạo điều kiện cho học sinh học tập, nghiên thảo luận nhiều chủ đề khác như: văn học nước, văn học nước ngoài, văn học cận đại, văn học đại... phản ánh Ngữ văn triết học tương đương Trong trình học triết học, nhận thấy mối quan hệ chặt chẽ tác động qua lại lẫn Triết học với ngành khoa học, có Ngữ văn Sự phát triển tư triết học phải... THPT, nhận thấy việc vận dụng triết học vào công tác giảng dạy Ngữ văn cần thiết Ở tiểu luận tơi xét khía cạnh “Vận dụng nguyên lý mối liên hệ phổ biến vào công tác giảng dạy Ngữ văn trường THPT
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận TRiết học giảng dạy NGỮ VĂN THPT, Tiểu luận TRiết học giảng dạy NGỮ VĂN THPT, 1 Tình hình cải cách giáo dục nước ta theo quan điểm lịch sử - cụ thể:

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn