Xây dựngchương trình dự báo doanh thu bán hàng cho siêu thị Minh Cầu Thái Nguyên

60 4 0
  • Loading ...
1/60 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/08/2019, 11:36

Xây dựngchương trình dự báo doanh thu bán hàng cho siêu thị Minh Cầu Thái Nguyên Đại học công nghệ thông tin và truyền thông Thái Nguyên ICTU Liên hệ zalo số điện thoại 0832668828 để lấy chương trình MỤC LỤC MỤC LỤC DANH MỤC HÌNH ẢNH LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH, DỰ BÁO KINH TẾ .5 VÀ DOANH THU BÁN HÀNG 1.1 Tổng quan phân tích dự báo 1.1.1 Khái niệm, ý nghĩa, vai trò dự báo 1.1.2 Các loại dự báo .7 1.1.3 Các phương pháp dự báo .10 1.1.5 Phương pháp phân tích xử lý số liệu nghiên cứu 26 1.1.6 Tổng quan doanh thu bán hàng .27 1.2 Giới thiệu ngôn ngữ lập trình 31 1.2.4 Các hàm tính tốn Excel 33 2.2 Tổng quan siêu thị Minh Cầu -Thái Nguyên .39 2.2.1 Giới thiệu chung siêu thị Minh Cầu 39 2.2.2 Công tác quản lý bán hàng siêu thị 40 2.2.3 Công tác dự báo doanh thu siêu thị Minh Cầu 43 2.3 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến doanh thu siêu thị Minh Cầu 44 2.3.1 Doanh thu yếu tố ảnh hưởng đến doanh thu .44 2.3.2 Những nhân tố ảnh hưởng tới doanh thu siêu thị 45 2.3.3 Ý nghĩa, nhiệm vụ phân tích, dự báo doanh thu siêu thị Minh Cầu 48 XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH THỰC NGHIỆM .50 3.1 Mô tả toán .50 3.2 Giao diện chương trình 51 3.2.1 Giao diện 51 3.2.2 Giao diện dự báo doanh thu phương pháp trung bình động (Bình quân di động) 51 3.2.3 Dự báo doanh thu theo phương pháp hồi quy 54 3.2.4 Dự báo doanh thu sử dụng hàm 55 3.2.5 Dự báo phương pháp san mũ .55 3.2.6 Giao diện báo cáo phương pháp dự báo 56 KẾT LUẬN 58 DANH MỤC HÌNH ẢNH HÌNH 1.1 LƯU ĐỒ THUẬT TỐN PHƯƠNG PHÁP HỒI QUY TUYẾN TÍNH 17 HÌNH 1.2 LƯU ĐỒ THUẬT TOÁN PHƯƠNG PHÁP SAN BẰNG MŨ 19 HÌNH 1.3 LƯU ĐỒ THUẬT TỐN PHƯƠNG PHÁP TRUNG BÌNH ĐỘNG GIẢN ĐƠN .21 HÌNH 1.4 LƯU ĐỒ THUẬT TỐN PHƯƠNG PHÁP TRUNG BÌNH ĐỘNG CĨ QUYỀN SỐ 23 HÌNH 3.1 GIAO DIỆN CHÍNH 51 HÌNH 3.2 GIAO DIỆN DỰ BÁO DOANH THU BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRUNG BÌNH ĐỘNG 52 HÌNH 3.3 GIAO DIỆN ĐỒ THỊ THỂ HIỆN DOANH THU DỰ BÁO VÀ DOANH THU THỰC TẾ 53 HÌNH 3.4 GIAO DIỆN PHƯƠNG PHÁP BÌNH QUÂN DI ĐỘNG CĨ TRỌNG SỐ .53 HÌNH 3.5 GIAO DIỆN DỰ BÁO HỒI QUY THEO ĐƯỜNG THẲNG 54 HÌNH 3.6 GIÁ TRỊ DỰ BÁO THEO PHƯƠNG PHÁP HỒI QUY ĐƠN 55 HÌNH 3.7 GIAO DIỆN DỰ BÁO DOANH THU SỬ DỤNG HÀM TREND VÀ HÀM FORECAST 55 HÌNH 3.8 GIAO DIỆN DỰ BÁO BẰNG PHƯƠNG PHÁP SAN BẰNG MŨ 56 HÌNH 3.9 GIAO DIỆN BÁO CÁO CÁC PHƯƠNG PHÁP DỰ BÁO DOANH THU .56 LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Xu hướng tồn cầu hóa, đại hóa đưa Việt Nam vào phát triển chúng giới, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh chóng Việt Nam gia nhập tổ chức khu vực giới : ASEAN, AFTA,APEC đặc biệt gia nhập tổ chức thương mại giới WTO vào tháng 11 năm 2006 Quá trình hội nhập tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển Trong thời gian thực tập Siêu thị Minh Cầu - Thái Nguyên, với kiến thức đă học trường thông qua kết điều tra khảo sát ban đầu, em đă định sâu tìm hiểu doanh thu bán hàng siêu thị Để hiểu cách đầy đủ doanh thu bán hàng thh́ì cơng tác phân tích dự báo siêu thị vô cần thiết Dự báo doanh thu bán hàng giúp nhà quản trị thu thập số liệu thống kê có liên quan đến doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh siêu thị, nghiên cứu phân tích mức độ ảnh hưởng đến doanh thu cơng ty, giúp siêu thị tìm hiểu nguyên nhân mặt tích cực, mặt tiêu cực nhân tố ảnh hưởng để từ có biện pháp điều chỉnh hợp lí nhằm tăng doanh thu bán hàng cho siêu thị Nhận thức tầm quan trọng cơng tác phân tích dự báo doanh thu siêu thị xuất phát từ thực tế việc thiếu hụt nghiên cứu dự báo doanh thu siêu thị em đă chọn đề tài: “Xây dựngchương trình dự báo doanh thu bán hàng cho siêu thị Minh Cầu - Thái Nguyên” làm đề tài thực tập chuyên ngành Mục đích nghiên cứu - Đánh giá thực trạng tình hình doanh thu bán hàng siêu thị Minh Cầu -Thái Nguyên giai đoạn 2014-2015 dựa kết đă nghiên cứu - Dự báo doanh thu bán hàng giai đoạn 2016-2017 siêu thị - Đưa số giải pháp kiến nghị để thực giải pháp nhằm tăng doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh siêu thị Phạm vi nghiên cứu đề tài - Nghiên cứu tổng quan phân tích liệu dự báo kinh tế - Nghiên cứu số phương pháp liên quan đề xuất phương pháp phù hợp dự báo doanh thu bán hàng siêu thị Minh Cầu - Thái Nguyên - Xây dựng chương trình hồi quy dự báo doanh thu bán hàng siêu thị Minh Cầu - Thái Nguyên Phương pháp nghiên cứu - Đặc tả lý thuyết - Nghiên cứu kỹ thuật phân tích liệu dự báo kinh tế - Nghiên cứu phân tích số phương pháp hồi quy - Thu thập số liệu doanh thu bán hàng siêu thi Minh Cầu - Thái Nguyên số nhân tố ảnh hưởng -Xây dựng chương trình hồi quy dự báo doanh thu bán hàng siêu thị Minh Cầu - Thái Nguyên Nội dung nghiên cứu Ngồi lời mở đầu kết luận, nội dung đề tài em gồm bốn chương: Chương 1: Tổng quan phân tích, dự báo kinh tế doanh thu bán hàng Chương 2: Khảo sát, phân tích - thiết kế hệ thống phân tích dự báo kinh tế Chương 3: Xây dựng chương trình thực nghiệm Tuy nhiên đợt thực tập em cố gắng học hỏi dựa kiến thức học, thực tế thời gian khả có hạn báo cáo chương trình nhiều thiếu sót, chưa sâu thực tế Vì vậy, em mong đóng góp ý kiến bổ sung từ Thầy nhóm nghiên cứu khác để báo cáo em hoàn thiện Em chân thành cảm ơn Cô giáo Đinh Thị Nguyên - giảng viên mơn quản trị văn phòng giáo Lý Thu Trang - giảng viên môn thương mại điện tử , Khoa Hệ thống thông tin Kinh tế tận tình hướng dẫn để em hồn thành đề tài Em xin chân thành cảm ơn ! Chương TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH, DỰ BÁO KINH TẾ VÀ DOANH THU BÁN HÀNG 1.1 Tổng quan phân tích dự báo 1.1.1 Khái niệm, ý nghĩa, vai trò dự báo 1.1.1.1 Khái niệm dự báo Dự báo hình thành từ đầu năm 60 kỉ 20 Khoa học dự báo với tư cách ngành khoa học độc lập có hệ thống lí luận, phương pháp luận phương pháp hệ riêng nhằm nâng cao tính hiệu dự báo Người ta thường nhấn mạnh phương pháp tiếp cận hiệu dự báo phần quan trọng hoạch định Khi nhà quản trị lên kế hoạch, họ xác định hướng tương lai cho hoạt động mà họ thực Bước hoạch định dự báo ước lượng nhu cầu tương lai cho sản phẩm dịch vụ nguồn lực cần thiết để sản xuất sản phẩm dịch vụ Như vậy, dự báo khoa học nghệ thuật tiên đoán việc xảy tương lai, sở phân tích khoa học liệu thu thập Khi tiến hành dự báo ta vào việc thu thập xử lý số liệu khứ để xác định xu hướng vận động tượng tương lai nhờ vào số mơ hình tốn học Dự báo dự đốn chủ quan trực giác tương lai Nhưng dự báo xác hơn, người ta cố loại trừ tính chủ quan người dự báo Ngày nay, dự báo nhu cầu thiếu hoạt động kinh tế - xác hội, khoa học - kỹ thuật, tất ngành khoa học quan tâm nghiên cứu 1.1.1.2 Ý nghĩa - Dùng để dự báo mức độ tương lai tượng, qua giúp nhà quản trị doanh nghiệp chủ động việc đề kế hoạch định cần thiết phục vụ cho trình sản xuất kinh doanh, đầu tư, quảng bá, quy mô sản xuất, kênh phân phối sản phẩm, nguồn cung cấp tài chính… chuẩn bị đầy đủ điều kiện sở vật chất, kỹ thuật cho phát triển thời gian tới (kế hoạch cung cấp yếu tố đầu vào như: lao động, nguyên vật liệu, tư liệu lao động… yếu tố đầu dạng sản phẩm vật chất dịch vụ) - Trong doanh nghiệp công tác dự báo thực cách nghiêm túc tạo điều kiện nâng cao khả cạnh tranh thị trường - Dự báo xác giảm bớt mức độ rủi ro cho doanh nghiệp nói riêng tồn kinh tế nói chung - Dự báo xác để nhà hoạch định sách phát triển kinh tế văn hố xã hội tồn kinh tế quốc dân - Nhờ có dự báo sách kinh tế, kế hoạch chương trình phát triển kinh tế xây dựng có sở khoa học mang lại hiệu kinh tế cao - Nhờ có dự báo thường xuyên kịp thời, nhà quản trị doanh nghiệp có khả kịp thời đưa biện pháp điều chỉnh hoạt động kinh tế đơn vị nhằm thu hiệu sản xuất kinh doanh cao 1.1.1.3 Vai trò - Dự báo tạo lợi cạnh tranh - Công tác dự báo phận thiếu hoạt động doanh nghiệp, phòng ban như: phòng Kinh doanh Marketing, phòng Sản xuất phòng Nhân sự, phòng Kế tốn – tài 1.1.2 Các loại dự báo 1.1.2.1 Căn vào độ dài thời gian dự báo Dự báo phân thành ba loại - Dự báo dài hạn: Là dự báo có thời gian dự báo từ năm trở lên Thường dùng để dự báo mục tiêu, chiến lược kinh tế trị, khoa học kỹ thuật thời gian dài tầm vĩ mô - Dự báo trung hạn: Là dự báo có thời gian dự báo từ đến năm Thường phục vụ cho việc xây dựng kế hoạch trung hạn kinh tế văn hoá xã hội… tầm vi mô vĩ mô - Dự báo ngắn hạn: Là dự báo có thời gian dự báo năm, loại dự báo thường dùng để dự báo lập kế hoạch kinh tế, văn hố, xã hội chủ yếu tầm vi mơ vĩ mô khoảng thời gian ngắn nhằm phục vụ cho công tác đạo kịp thời Cách phân loại mang tính tương đối tuỳ thuộc vào loại tượng để quy định khoảng cách thời gian cho phù hợp với loại tượng đó: ví dụ dự báo kinh tế, dự báo dài hạn dự báo có tầm dự báo năm, dự báo thời tiết, khí tượng học tuần Thang thời gian dự báo kinh tế dài nhiều so với thang thời gian dự báo thời tiết Vì vậy, thang thời gian đo đơn vị thích hợp ( ví dụ: quý, năm dự báo kinh tế ngày dự báo dự báo thời tiết) 1.1.2.2 Dựa vào phương pháp dự báo Dự báo chia thành nhóm - Dự báo phương pháp chuyên gia: Loại dự báo tiến hành sở tổng hợp, xử lý ý kiến chuyên gia thông thạo với tượng nghiên cứu, từ có phương pháp xử lý thích hợp đề dự đốn, dự đốn cân nhắc đánh giá chủ quan từ chuyên gia Phương pháp có ưu trường hợp dự đốn tượng hay q trình bao quát rộng, phức tạp, chịu chi phối khoa học - kỹ thuật, thay đổi môi trường, thời tiết, chiến tranh khoảng thời gian dài Một cải tiến phương pháp Delphi – phương pháp dự báo dựa sở sử dụng tập hợp đánh giá nhóm chuyên gia Mỗi chuyên gia hỏi ý kiến dự báo họ trình bày dạng thống kê tóm tắt Việc trình bày ý kiến thực cách gián tiếp ( khơng có tiếp xúc trực tiếp) để tránh tương tác nhóm nhỏ qua tạo nên sai lệch định kết dự báo Sau người ta yêu cầu chuyên gia duyệt xét lại dự báo họ sở tóm tắt tất dự báo có bổ sung thêm - Dự báo theo phương trình hồi quy: Theo phương pháp này, mức độ cần dự báo phải xây dựng sở xây dựng mơ hình hồi quy, mơ hình xây dựng phù hợp với đặc điểm xu phát triển tượng nghiên cứu Để xây dựng mơ hình hồi quy, đòi hỏi phải có tài liệu tượng cần dự báo tượng có liên quan Loại dự báo thường sử dụng để dự báo trung hạn dài hạn tầm vĩ mô - Dự báo dựa vào dãy số thời gian: Là dựa sở dãy số thời gian phản ánh biến động tượng thời gian qua để xác định mức độ tượng tương lai 1.1.2.3 Căn vào nội dung (đối tượng dự báo) Có thể chia dự báo thành: Dự báo khoa học, dự báo kinh tế, dự báo xã hội, dự báo tự nhiên, thiên văn học… - Dự báo khoa học: Là dự kiến, tiên đoán kiện, tượng, trạng thái hay định xảy tương lai Theo nghĩa hẹp hơn, nghiên cứu khoa học triển vọng tượng đó, chủ yếu đánh giá số lượng khoảng thời gian mà tượng diễn biến đổi - Dự báo kinh tế: Là khoa học dự báo tượng kinh tế tương lai Dự báo kinh tế coi giai đoạn trước công tác xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội dự án kế hoạch dài hạn; không đặt nhiệm vụ cụ thể, chứa đựng nội dung cần thiết làm để xây dựng nhiệm vụ Dự báo kinh tế bao trùm phát triển kinh tế xã hội đất nước có tính đến phát triển tình hình giới quan hệ quốc tế Thường thực chủ yếu theo hướng sau: dân số, nguồn lao động, việc sử dụng tái sản xuất chúng, suất lao động; tái sản xuất xã hội trước hết vốn sản xuất cố định: phát triển cách mạng khoa học – kĩ thuật công nghệ khả ứng dụng vào kinh tế; mức sống nhân dân, hình thành nhu cầu phi sản xuất, động thái cấu tiêu dùng, thu nhập nhân dân; động thái kinh tế quốc dân chuyển dịch cấu (nhịp độ, tỉ lệ, hiệu quả); phát triển khu vực ngành kinh tế (khối lượng động thái, cấu, trình độ kĩ thuật , máy, mối liên hệ liên ngành); phân vùng sản xuất, khai thác tài nguyên thiên nhiên phát triển vùng kinh tế nước, mối liên hệ liên vùng; dự báo phát triển kinh tế giới kinh tế Các kết dự báo kinh tế cho phép hiểu rõ đặc điểm điều kiện kinh tế - xã hội để đặt chiến lược phát triển kinh tế đắn, xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển cách chủ động, đạt hiệu cao vững - Dự báo xã hội: Dự báo xã hội khoa học nghiên cứu triển vọng cụ thể tượng, biến đổi, trình xã hội, để đưa dự báo hay dự đốn tình hình diễn biến, phát triển xã hội - Dự báo tự nhiên, thiên văn học, loại dự báo thường bao gồm: + Dự báo thời tiết: Thông báo thời tiết dự kiến thời gian định vùng định Trong dự báo thời tiết có dự báo chung, dự báo khu vực, dự báo địa phương, v.v Về thời gian, có dự báo thời tiết ngắn (1-3 ngày) dự báo thời tiết dài (tới năm) + Dự báo thuỷ văn: Là loại dự báo nhằm tính để xác định trước phát triển trình, tượng thuỷ văn xảy sông hồ, dựa tài liệu liên quan tới khí tượng thuỷ văn Dự báo thuỷ văn dựa hiểu biết quy luật phát triển q trình, khí tượng thuỷ văn, dự báo xuất hiện tượng hay yếu tố cần quan tâm Căn thời gian dự kiến, dự báo thuỷ văn chia thành dự báo thuỷ văn hạn ngắn (thời gian không ngày), hạn vừa (từ đến 10 ngày); dự báo thuỷ văn mùa (thời gian dự báo vài tháng); cấp báo thuỷ văn: thông tin khẩn cấp tượng thuỷ văn gây nguy hiểm Theo mục đích dự báo, có loại: dự báo thuỷ văn phục vụ thi công, phục vụ vận tải, phục vụ phát điện,v.v Theo yếu tố dự báo, có: dự báo lưu lượng lớn nhất, nhỏ nhất, dự báo lũ, v.v + Dự báo địa lý: Là việc nghiên cứu hướng phát triển môi trường địa lí tương lai, nhằm đề sở khoa học giải pháp sử dụng hợp lí bảo vệ mơi trường + Dự báo động đất: Là loại dự báo trước địa điểm thời gian có khả xảy động đất Động đất khơng xảy mà q trình tích luỹ lâu dài, trước biến đổi địa chất, tượng vật lí, trạng thái sinh học bất thường động vật,.v.v Việc dự báo thực sở nghiên cứu đồ phân vùng động đất dấu hiệu báo trước Cho đến nay, chưa thể dự báo xác thời gian động đất xảy 1.1.3 Các phương pháp dự báo 1.1.3.1 Phương pháp dự báo định tính Các phương pháp dựa sở nhận xét nhân tố nhân quả, dựa theo doanh số sản phẩm hay dịch vụ riêng biệt dựa ý kiến khả có liên hệ nhân tố nhân tương lai (Những phương pháp có liên quan đến mức độ phức tạp khác nhau, từ khảo sát ý kiến tiến hành cách khoa học để nhận biết kiện tương lai) Ưu điểm : Dễ dàng thực hiện, khơng đòi hỏi kiến thức mơ hình tốn kinh tế lượng, thường chấp nhận Nhược điểm: Mang tính chủ quan cao, không chuẩn, nhiều năm để trở thành người có khả phán đốn Khơng có phương pháp hệ thống để đánh giá cải thiện mức độ xác 10 Hai nhân tố có ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu Mối quan hệ nhân tố phản ánh công thức: Doanh thu hàng bán = Số lượng hàng bán * Đơn giá bán Trong trình kinh doanh, cơng ty cần phải tìm cách để tăng số lượng hành bán ra, số lượng hàng bán cơng ty cao khơng làm cho doanh thu cơng ty tăng lên mà chứng tỏ điều khả chiếm lĩnh thị trường doanh thu lớn, lúc cơng ty cần phải tính đến phương pháp mở rộng quy mơ, nâng tầm ảnh hưởng cơng ty tới thị trường, góp phần vào lớn mạnh khơng ngừng cơng ty Còn đơn giá bán hàng khơng đơn giản Khi đơn giá hàng bán tăng làm doanh thu doanh nghiệp tăng, khơng có nghĩa tốt, thực tế đơn giá bán hàng bán tăng tác động đến nhu cầu người tiêu dùng, làm cho nhu cầu có xu hướng giảm xuống, có nghĩa số lượng hàng bán công ty bị giảm rõ ràng mục tiêu kinh doanh cơng ty Do đó, cơng ty cần phải có sách mềm dẻo linh hoạt đơn giá bán, cho khơng cao để người tiêu dùng chấp nhận, khơng thể q thấp làm giảm doanh thu công ty Để làm điều đó, cơng ty cần phải khơng ngừng nghiên cứu, tìm tòi để có hình thức kinh doanh khoa học, tiết kiệm chi phí đem lại hiệu cao + Năng suất lao động tổng số lao động Ta có cơng thức : M = T * W Nếu số lượng lao động coi nhân tố chủ quan hai nhân tố hai nhân tố biến động ảnh hưởng tới doanh thu - Nhân tố định tính + Nhân tố khách quan * Các sách kinh tế - xã hội Mơi trường trị bao gồm hệ thống luật văn luật, công cụ sách nhà nước, tổ chức máy chế điều hành phủ tổ chức trị - xã hội; nhân tố ảnh hưởng mạnh tới hiệu tiêu thụ hàng hóa doanh nghiệp Nhà nước ban hành nhiều luật, pháp lệnh, nghị định, hệ thống công cụ sách bên cạnh chế điều hành phủ để điều chỉnh hành vi kinh doanh chí tiêu dùng, quan hệ trao đổi thương mại… Những 46 ràng buộc đòi hỏi cơng ty pải nghiên cứu kỹ lưỡng để tận dụng lợi hạn chế khuyết điểm công ty để từ nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh hoạt động tiêu thụ hàng hóa * Đối thủ cạnh tranh Đây phần tất yếu thiếu kinh tế thị trường Để tồn phát triển, cơng ty khơng thể quan tâm đến pận này, nói phương châm “ Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng”, nhà quản lý cần phải tìm hiểu kỹ đối thủ cạnh tranh, có so sánh tương quan thực lực với đối thủ cạnh tranh, để từ phát mặt mạnh, mặt yếu, làm chưa làm được, cơng ty chủ động đề phương án kinh doanh linh hoạt mềm dẻo để đối phó * Thu thập thị yếu người tiêu dùng Mức độ thu nhập người tiêu dùng yếu tố quan trọng thỏa mãn nhu cầu phụ thuộc vào tồn thu nhập Do đó, doanh thu tiêu thụ sản phẩm cao hay thấp phụ thuộc lớn vào thu nhập người tiêu dùng Bên cạnh thị hiếu người tiêu dùng tác động mạnh tới mặt hàng kinh doanh công ty Thị hiếu bị chi phối phong tục tập quán, thói quen tiêu dùng tung hàng thị trường cơng ty cần phải lựa chọn thị trường tiêu thụ cho hàng hóa tung thị trường tiêu thụ với khối lượng nhiều + Nhân tố chủ quan * Trình độ nhà quản lý Đây nhân tố kiên để siêu thị Minh Cầu hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, người lựa chọn, định phương hướng hoạt động kinh doanh tốt mà doanh nghiệp làm điều kiện kinh tế - xã hội Siêu thị lãnh đạo máy nhà quản lý giỏi, có khả nhìn nhận đưa định nhanh, giúp doanh nghiệp tận dụng thời kinh doanh, bắt kịp với xu thời đại Ngồi ra, nhà quản lý có trình độ cao, thái độ quản lý mẫu mực tạo môi trường làm việc lành mạnh cho công ty, đem lại hiệu cao, góp phần tăng doanh thu cho cơng ty * Trình độ tay nghề đội ngũ nhân viên Nhân tố định đến suất lao động toàn siêu thị thơng qua ảnh hưởng đến doanh thu Với đội ngũ cơng nhân lành nghề, có nghiệp vụ chuyên môn cao tạo cho công ty phong cách làm việc chuyên nghiệp, có hiệu cao,… tạo 47 ấn tượng tốt cho người tiêu dùng đối tác kinh doanh, nâng cao uy tín công ty, thúc đẩy hoạt động kinh doanh, tăng doanh thu cho siêu thị Nhân viên bán hàng thực giao dịch có ngoại hình ưa nhìn, khả giao tiếp tốt, có thái độ lịch sự, tơn trọng khách hàng… tạo điều kiện thu hút khách hàng có nhu cầu mua hàng hóa siêu thị Chính có nhiều giao dịch thực góp phần làm tăng doanh thu siêu thị * Các nhân tố khác Ngoài nhân tố kể trên, nhân tố khác như: Điều kiện tự nhiên, đời sống, văn hóa phong tục tập quán xã hội, tình hình kinh tế trị, trình độ khoa học – nghệ, mạng lưới nhà phân phối, sách kinh doanh cơng ty, uy tín thương hiệu công ty, hoạt động marketing, khuyến mãi, tốc độ chu chuyển vốn… có ảnh hưởng tới doanh thu lợi nhuận cơng ty Bên cạnh đó,thuế sản xuất loại thuế gián thu bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất nhập … có tầm ảnh hưởng định, thuế cao làm cho lợi nhuận công ty giảm đi, điều cho kết hoạt động sản xuất kinh doanh siêu thị giảm dẫn đến nhu cầu sản xuất kinh doanh công ty giảm Tuy nhiên, nhà nước áp dụng mức thuế thích hợp khơng lợi nhuận cơng ty tăng mà khuyến khích cơng ty mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh Việc mua sắm siêu thị thu hút khách hàng vào thời gian buổi tối, cuối tuần, lễ tết… Vì vậy, siêu thị cần có biện pháp thu hút khách hàng đến mua hàng siêu thị 2.3.3 Ý nghĩa, nhiệm vụ phân tích, dự báo doanh thu siêu thị Minh Cầu - Ý nghĩa phân tích dự báo doanh thu siêu thị Trong lĩnh vực hoạt động kinh tế, phân tích thống kê áp dụng phổ biến phân tích hoạt động kinh doanh Cơng tác phân tích dự báo hoạt động sản xuất kinh doanh cơng ty có ý nghĩa lớn phát triển siêu thị Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh công cụ thúc đẩy khả tiềm tàng, hạn chế nguy tiềm ẩn công cụ cải tiến chế quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh cho phép siêu thị nhìn nhận đắn khả sức mạnh hạn chế doanh nghiệp Chính sở này, cơng ty xác định đắn mục tiêu chiến lược kinh doanh có hiệu quả, sở quan trọng để đưa định kinh doanh 48 Phân tích hoạt đông sản xuất kinh doanh trước định kinh doanh sở báo cho phát triển công ty thời gian tới để từ đưa định đắn chức kiểm tra đánh giá điều hành hoạt động kinh doanh để đạt mục tiêu đặt - Nhiệm vụ phân tích, dự báo phát triển siêu thị + Tìm quy luật biến động tượng trình kinh tế xã hội: Đối với hoạt động kinh doanh cơng ty mà có phương pháp phân tích dự báo cho phù hợp Nếu tượng biến động theo quy luật phụ thuộc dùng phương pháp hồi quy + Xác định mức độ biến động tượng, sau xác định mức độ tăng hay giảm, nhiều hay khơng thay đổi, nhiều hay hay khơng thay đổi Để sử dụng phương pháp dãy số thời gian phương pháp số + Xem xét nhân tố ảnh hưởng đến tượng phân tích, ảnh hưởng đến nhiều hay ít, để từ cơng ty cần có giải pháp tăng cường hay giảm bớt nhân tố + Xác định vai trò nhân tố tác động đến tượng nghiên cứu, xem xét nhân tố ảnh hưởng đến vai trò định, định phần trăm + Xác định nhu cầu mua sắm khách hàng, thực công tác nhằm thu hút khách hàng đến mua hàng siêu thị Từ nên tổ chức thực chương trình, kiện nhằm quảng bá thương hiệu, hàng bán siêu thị Thực chương trình khuyến mại ngày kỷ niệm, lễ, tết, tri ân khách hàng Hay thực giảm giá vào cuối tuần hay có chương trình khuyến mại nhằm thu hút khách hàng nhiều giao dịch khách hàng siêu thị 49 Chương3 XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH THỰC NGHIỆM 3.1 Mơ tả tốn Sự phát triển cơng nghệ thông tin việc ứng dụng công nghệ thông tin nhiều lĩnh vực đời sống, kinh tế xã hội nhiều năm qua đồng nghĩa với lượng liệu quan thu thập lưu trữ ngày tích lũy nhiều lên Họ lưu trữ liệu cho ẩn chứa giá trị định Tuy nhiên, theo thống kê có lượng nhỏ liệu (khoảng từ 5% đến 10%) ln phân tích, số lại họ khơng biết phải làm làm với chúng họ tiếp tục thu thập tốn với ý nghĩ lo sợ có quan trọng bị bỏ qua sau có lúc cần đến Mặt khác, mơi trường cạnh tranh, người ta ngày cần có nhiều thông tin với tốc độ nhanh để trợ giúp việc định ngày có nhiều câu hỏi mang tính chất định tính cần phải trả lời dựa khối lượng liệu khổng lồ có Với lý vậy, phương pháp quản trị khai thác sở liệu truyền thống ngày không đáp ứng thực tế làm phát triển khuynh hướng kỹ thuật kỹ thuật phát tri thức khai phá liệu (KDD - Knowledge Discovery and Data Mining) Kỹ thuật phát tri thức khai phá liệu nghiên cứu, ứng dụng nhiều lĩnh vực khác nước giới, Việt Nam kỹ thuật tương đối mẻ nhiên nghiên cứu dần đưa vào ứng dụng Các liệu đầu vào việc phân tích doanh thu siêu thị lớn, việc thu thập, lưu trữ xử lý để phân tích dự báo doanh thu siêu thị ngày lớn Nếu cơng việc phân tích liệu đầu vào số lượng người tiêu dùng thực giao dịch với khách hàng, số liệu sản phẩm siêu thị… để dự báo doanh thu siêu thị mà thực cơng việc tính tay, nhập sổ sách… tốn nhiều thời gian công sức người thực cơng tác dự báo Vì vậy, cần vận dụng công nghệ thông tin để thu thập, phân tích, xử lý thơng tin đầu vào để đưa kết dự báo doanh thu Công tác thu thập, lưu trữ, xử lý thông tin đầu vào diễn nhanh chón, đơn giản, từ có kết dự báo doanh thu siêu thị cách xác, nhanh chóng, góp 50 phần làm giảm công tác dự báo doanh thu cho người thực dự báo doanh thu siêu thị 3.2 Giao diện chương trình 3.2.1 Giao diện Hình 3.1 Giao diện 3.2.2 Giao diện dự báo doanh thu phương pháp trung bình động (Bình quân di động) Ta sử dụng số liệu doanh thu thực tế sau: Bảng 3.1 Giá trị doanh thu thực tế Năm 2015 2016 Tháng 10 11 12 Doanh thu 2,500 2,560 2,700 2,600 2,800 2,750 2,700 2,860 2,720 2,590 2,840 2,900 3,000 3,400 51 * PP trung bình động giản đơn Hình 3.2 Giao diện dự báo doanh thu phương pháp trung bình động Giao diện thực chức dự báo dự báo giá trị doanh thu tháng / 2016 với doanh thu tháng cho trước Ta sử dụng phương pháp trung bình động giản đơn để dự báo doanh thu tháng Ta sử dụng dự báo giá trị tương lai trung bình cộng số liệu gần tháng cần dự báo Giá trị tháng dự báo tính theo cơng thức: Theo cơng thức ta tính đượ giá trị doanh thu tháng 3/2016 + n=3 F15(T3/2016) = AVERAGE(D17:D19) = 3100 (triệu đồng) + n=5 F15(T3/2016) =AVERAGE(D15:D19) = 2946 (triệu đồng) Ta sử dụng công thức để tính sai số chuẩn (Tức sai số dự báo thực tế chên lệch lên xuống giá trị) Được xác định công thức =SQRT(SUMXMY2(3 giá trị thực tế gần nhất,3 giá trị dự báo gần nhất/3) 52 Hình 3.3 Giao diện đồ thị thể doanh thu dự báo doanh thu thực tế Đường thể giá trị dự báo gần trùng với đường giá trị thực tế chứng tỏ phương pháp trung bình động có giá trị dự báo gần với sai số nhỏ * PP bình qn di động có trọng số Hình 3.4 Giao diện phương pháp bình quân di động có trọng số Trong phương pháp ta đặt trước trọng số áp dụng để tính tốn giá trị dự báo Bảng 3.2 Bảng trọng số dự báo Giai đoạn tháng trước dự báo tháng trước dự báo Tháng vừa qua Trọng số áp dụng 17% 33% 50% 53 Ta tính giá trị dự báo dựa vào công thức: F(T3/2016) = (50%*3,400) + (33% * 3,000 ) + (17% * 2,900) = 3,183 triệu đồng 3.2.3 Dự báo doanh thu theo phương pháp hồi quy Hình 3.5 Giao diện dự báo hồi quy theo đường thẳng Ta đặt thời gian x, điều kiện tổng x = Ta có cơng thức hồi quy đơn y=ax + b Tính hệ số a b theo cơng thức Khi tính hệ số a, b ta thay vào phương trình hồi quy đơn tính giá trị dự báo 54 Hình 3.6 Giá trị dự báo theo phương pháp hồi quy đơn 3.2.4 Dự báo doanh thu sử dụng hàm Hình 3.7 Giao diện dự báo doanh thu sử dụng hàm Trend hàm Forecast Sử dụng hàm Trend hàm Forecast trả giá trị dự báo giống Ta có công thức hàm: = TREND (known_y's, known_x's, new_x's, const) = FORECAST (x, known_y's, known_x's) 3.2.5 Dự báo phương pháp san mũ 55 Hình 3.8 Giao diện dự báo phương pháp san mũ 3.2.6 Giao diện báo cáo phương pháp dự báo Hình 3.9 Giao diện báo cáo phương pháp dự báo doanh thu 3.2.7 Lý chọn phương pháp dự báo Dự báo khoa học nghệ thuật tiên đoán việc xảy tương lai, sở phân tích khoa học liệu thu thập Khi tiến hành dự báo ta vào việc thu thập xử lý số liệu khứ để xác định xu hướng vận động tượng tương lai nhờ vào số mơ hình tốn học 56 Dự báo dự đoán chủ quan trực giác tương lai Nhưng dự báo xác hơn, người ta cố loại trừ tính chủ quan người dự báo Để dự báo doanh thu cho cơng ty, doanh nghiệp ta dùng nhiều phương pháp khác để đưa dự báo: Phương pháp hồi quy tuyến tính theo đường thẳng, phương pháp san mũ, phương pháp dự báo định tính, phương pháp dự báo trung bình động, phương pháp trọng số, … Mỗi phương pháp có ưu điểm tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp, cơng ty mà ta chọn dùng phương pháp dự báo cho hợp lý, xác hiệu Với siêu thị Minh Cầu siêu thị lớn chuyên cung cấp mặt hàng tiêu dùng thiết yếu hàng ngày với số lượng mặt hàng bán doanh thu cao nên để dự báo doanh thu tương lai ta cần phải chọn phương pháp dự báo phù hợp Trong q trình tìm hiểu quy mơ phân tích số liệu doanh thu thời gian trước, em chọn phương pháp dự báo hồi quy theo đường thẳng để dự báo doanh thu có siêu thị Minh Cầu Với phương pháp phù hợp với siêu thị cho kết xác mong đợi 57 KẾT LUẬN Sau thời gian tìm tòi nghiên cứu q trình thực công việc củasiêu thị, tiếp xúc với thực tế từ cấu tổ chức, máy quản lý đến nhiệm vụ phòng ban, kết hợp với kiến thức học trường Em hồn thành xong tồn cơng việc từ khảo sát thực tế trình thực siêu thị để dự báo doanh thu bán hàng Kết đạt được: Dự báo giúp cho nhà quản trị thu thập số liệu thống kê có liên quan đến doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh siêu thị, nghiên cứu phân tích mức độ ảnh hưởng đến doanh thu công ty, giúp siêu thị tìm hiểu ngun nhân mặt tích cực, mặt tiêu cực nhân tố ảnh hưởng để từ có biện pháp điều chỉnh hợp lí nhằm tăng doanh thu bán hàng cho siêu thị Hạn chế: Do thời gian tiến hành công việc không nhiều nên khơng thể tránh khỏi thiếu sót chủ quan, em cố gắng học hỏi dựa kiến thức học, thực tế thời gian khả có hạn báo cáo chương trình nhiều thiếu sót, chưa sâu thực tế Vì vậy, em mong đóng góp ý kiến bổ sung từ Thầy nhóm nghiên cứu khác để báo cáo em hoàn thiện Hướng phát triển: Trong thời gian tới em tiếp tục nghiên cứu thêm để khắc phục vấn đề nảy sinh mà đề tài chưa đáp ứng thức tế sở kết đạt nhu cầu tối ưu dự báo siêu thị với định hướng nghiên cứu sau: - Dự báo phương pháp để phù hợp với siêu thị cho kết xác mong đợi - Có thể ứng dụng cho doanh nghiệp - Dự báo xác giúp cho siêu thị có biện pháp điều chỉnh hợp lí nhằm tăng doanh thu bán hàng cho siêu thị 58 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Chu Văn Tuấn, Phạm Thị Kim Vân (2010), Lý thuyết Thống kê phân tích dự báo, , Nhà xuất tài [2] Đỗ Trọng Danh, Nguyễn Vũ Ngọc Tùng (2010), Giáo trình Dự báo phân tích liệu kinh tế tài chính, , Nhà xuất văn hóa thơng tin [3] Nguyễn Đăng Khoa (2012), Phân tích thiết kế hệ thống thông tin, NxbTrường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc giaThành phố Hồ Chí Minh [4] Nguyễn Trọng Hồi (2009), Giáo trình Dự báo phân tích liệu kinh tế tài , Nhà xuất thống kê [5] Trần Mạnh Hà (2008), Giáo trình Excel 2010 hàm ví dụ minh họa, Nhà xuất văn hóa thơng tin 59 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN … ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Thái nguyên, ngày tháng năm 2016 GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN 60
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựngchương trình dự báo doanh thu bán hàng cho siêu thị Minh Cầu Thái Nguyên, Xây dựngchương trình dự báo doanh thu bán hàng cho siêu thị Minh Cầu Thái Nguyên

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn