kien thuc 11 can trang bi ÔN TẬP MÔN HÓA 12

6 8 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/08/2019, 11:03

ChinhChem Hệ thống Giáo dục Hóa Học Online ChinhChem.com CCLIVESTREAM CCLIVESTREAM 12 CC01: KIẾN THỨC 11 CẦN TRANG BỊ KHÓA VIP1: LUYỆN THI THPT QG 2020 (TRỌN BỘ 200K) Inbox Fanpage KHĨA VIP2: BÀI GIẢI + VIDEO CCLIVESTREAM (100K) Hóa học ChinhChem A LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM Chi tiết khóa học - lịch live - tài liệu live có website : chinhchem.com Trang ChinhChem Hệ thống Giáo dục Hóa Học Online ChinhChem.com CCLIVESTREAM Chi tiết khóa học - lịch live - tài liệu live có website : chinhchem.com Trang ChinhChem Hệ thống Giáo dục Hóa Học Online ChinhChem.com Chuyển hóa ancol, andehit, axit Câu 1: Ancol n{o sau đ}y t|c dụng với CuO nung nóng thu andehit A CH3CH(CH3)CH2OH B (CH3)3C-OH C CH2CH(OH)CH3 CCLIVESTREAM D.CH3COCH3 Câu 2: Cho dãy chuyển hóa sau :CH3CH2OH  X  Y Biết dung dịch Y nồng độ 2-5% dùng làm gia vị nhà bếp X,Y là: A.C2H4; C2H6 B CH3COOH; CH3CHO C CH3COCH3;CH3COOH D CH3CHO; CH3COOH Câu 3: Khi oxi hóa ancol A CuO, nhiệt độ, thu andehit, ancol A là: A ancol bậc B ancol bậc C ancol bậc ancol bậc D ancol bậc Câu 4: Ancol bị oxi hóa tạo xeton ? A propan – – ol B butan – – ol C 2–metyl propan–1–ol D propan – – ol Câu 5: Ancol bị oxi hóa CuO cho sản phẩm có khả tham gia phản ứng tr|ng gương l{ A propan–2–ol B etanol C pentan–3–ol D 2–metylpropan–2–ol Câu Ancol n{o đ}y bị oxi hố khơng hồn tồn tạo xeton A Ancol n-butylic B ancol sec butylic C ancol tert butylic D ancol iso butylic Câu Có đồng phân ancol mạch hở có CTPT C5H12O oxi hoá CuO (to) tạo sản phẩm có phản ứng tr|ng gương? A B C D Câu 8: Khi oxi hóa ancol thu anđehit đơn chức, CTCT X có dạng: A R-OH B R-CH(OH)-R’ C CnH2n+1CH2OH D R-CH2-OH Câu 9: D~y gồm c|c chất điều chế trực tiếp (bằng phản ứng) tạo axit axetic l{ A CH3CHO, C2H5OH, C2H5COOCH3 B CH3CHO, C6H12O6 (glucozơ), CH3OH C CH3OH, C2H5OH, CH3CHO D C2H4(OH)2, CH3OH, CH3CHO 3OH Câu 10: Cho chuỗi phản ứng : C2H6O  X  axit axetic CH  Y CTCT X, Y A CH3CHO, CH3CH2COOH B CH3CHO, CH3COOCH3 C CH3CHO, CH2(OH)CH2CHO D CH3CHO, HCOOCH2CH3 Câu 11: Cho sơ đồ chuyển hóa sau (mỗi mũi tên l{ phương trình phản ứng) : Tinh bột → X → Y → Z → metyl axetat C|c chất Y, Z sơ đồ A CH3COOH, CH3OH B C2H4, CH3COOH C C2H5OH, CH3COOH D CH3COOH, C2H5OH Ancol không bền Câu 12: Cho CH  CH  H2 O  X Chất X ? [O] [O] A CH2=CH-OH B CH3CH2OH C CH3CHO D CH3COOH Câu 13: Chất n{o sau đ}y hidrat hóa thu xeton A eten B propin C Iso butylic D propan-1-ol Câu 14: Chất n{o sau đ}y hidrat hóa thu sản phẩm có phản ứng tráng bạc A But-2-en B Axetilen C but-2-in D andehit axetic Các chất phản ứng với H2, Br2, Na, AgNO3/NH3, NaHCO3, Cu(OH)2 Câu 15: Cho c|c hợp chất sau : (a) HOCH2CH2OH (b) HOCH2CH2CH2OH (c) HOCH2CH(OH)CH2OH (d) CH3CH(OH)CH2OH (e) CH3CH2OH (f) CH3OCH2CH3 C|c chất t|c dụng với Na, Cu(OH)2 A (a), (b), (c) B (c), (d), (f) C (a), (c), (d) D (c), (d), (e) Câu 16: Để phân biệt mẫu hóa chất riêng biệt : phenol, axit acrylic, axit axetic thuốc thử, người ta dùng thuốc thử A dung dịch Na2CO3 B CaCO3 C dung dịch Br2 D.dung dịch AgNO3/NH3 Câu 17: Để phân biệt axit propionic axit acrylic ta dùng A dung dịch Na2CO3 B dung dịch Br2 C dung dịch C2H5OH D dung dịch NaOH Câu 18: Có thể phân biệt CH3CHO C2H5OH phản ứng với Chi tiết khóa học - lịch live - tài liệu live có website : chinhchem.com Trang ChinhChem Hệ thống Giáo dục Hóa Học Online ChinhChem.com CCLIVESTREAM A Na B Cu(OH)2/NaOH C AgNO3/NH3 D Tất Câu 19: Để phân biệt dung dịch riêng biệt : axit axetic, axit acrylic, axit fomic người ta dùng theo thứ tự thuốc thử sau A dung dịch Br2/CCl4 B dung dịch Br2/H2O C dung dịch Na2CO3 D dung dịch AgNO3/NH3 dư Câu 20: Để phân biệt HCOOH CH3COOH ta dùng A Na B AgNO3/NH3 C CaCO3 D NaOH Câu 21: Có thể phân biệt HCOOCH3 CH3COOH A AgNO3/NH3 B CaCO3 C Na D Tất Câu 22: Cho chất sau : ancol etylic, đimetyl ete, phenol, andehit axetic, axit propionic Số chất phản ứng với Natri là: A B C D Câu 23 : Dãy gồm chất tác dụng với AgNO3 dung dịch NH3, là: A anđehit fomic, axetilen, etilen B anđehit axetic, axetilen, butin-2 C anđehit axetic, butin-1, etilen D axit fomic, vinylaxetilen, propin Câu 24 : Cho dãy chất: anđehit axetic, axit fomic, axetilen, axit axetic Số chất d~y có khả tham gia phản ứng tr|ng bạc A B C D Câu 25 : Cho dãy chất: CH 4, C2H2, C2H4, C2H5OH, CH2=CH-COOH,, C6H5OH (phenol), C6H6 (benzen) Số chất d~y phản ứng với nước brom A B C D Câu 26 : Cho dãy chất: stiren, ancol benzylic, toluen, phenol (C6H5OH) Số chất d~y có khả làm màu nước brom A B C D Câu 27 : Cho dãy chất: cumen, stiren, isopren, axetilen, benzen Số chất dãy làm màu dung dịch brom A B C D Câu 28 : Cho dãy chất sau: isopren, anđehit axetic, toluen, pentan, axit metacrylic stiren Số chất dãy phản ứng với nước brom A B C D Câu 29 : Cho chất sau: CH3-CH2-CHO (1), CH2=CH-CHO (2), (CH3)2CH-CHO (3), CH2=CH-CH2-OH (4) Những chất phản ứng ho{n to{n với lượng dư H2 (Ni, to) tạo sản phẩm là: A (2), (3), (4) B (1), (2), (4) C (1), (2), (3) D (1), (3), (4) Câu 30 : Dãy gồm chất tác dụng với H2 (xúc tác Ni, to), tạo sản phẩm có khả phản ứng với Na l{: A C2H3CHO, CH3COOC2H3, C6H5COOH B C2H3CH2OH, CH3COCH3, C2H3COOH C CH3OC2H5, CH3CHO, C2H3COOH D C2H3CH2OH, CH3CHO, CH3COOH Câu 31 : Trong chất: stiren, axit acrylic, axit axetic, vinylaxetilen butan, số chất có khả tham gia phản ứng cộng hiđro (xúc t|c Ni, đun nóng) A B C D 3 Nhiệt độ sôi Câu 32: Ch thư tư tang dan nhiet đo soi chất ? A CH3CHO; C2H5OH ; CH3COOH C C2H5OH ; CH3COOH ; CH3CHO B CH3CHO ;CH3COOH ; C2H5OH D CH3COOH ; C2H5OH ; CH3CHO Câu 33: Cho cac chat CH3CH2COOH (X) ; CH3COOH ( Y) ; C2H5OH ( Z) ; CH3OCH3 (T) Day gom cac chat đươc sap xep tang dan theo nhiet đo soi la A T, X, Y, Z B T, Z, Y, X C Z, T, Y, X D Y, T, Z, X Câu 34: Nhiệt độ sôi ancol etylic (I), anđehit axetic (II), axit axetic (III) v{ axit propionic (IV) xếp theo thứ tự giảm dần A IV > I > III > II B IV > III > I > II C II > III > I > IV D I > II > III > IV Chi tiết khóa học - lịch live - tài liệu live có website : chinhchem.com Trang ChinhChem Hệ thống Giáo dục Hóa Học Online ChinhChem.com CCLIVESTREAM Câu 35: Cho dẫn xuất halogen sau : C2H5F (1) ; C2H5Br (2) ; C2H5I (3) ; C2H5Cl (4) thứ tự giảm dần nhiệt độ sôi A (3)>(2)>(4)>(1) B (1)>(4)>(2)>(3) C (1)>(2)>(3)>(4) D (3)>(2)>(1)>(4) Câu 36: Chất có nhiệt độ sơi cao A CH3CHO B C2H5OH C CH3COOH D C2H6 Câu 37: Nhiệt độ sôi chất tương ứng dãy chất sau đ}y, d~y n{o hợp lý ? C2H5OH HCOOH CH3COOH A 118,2oC 78,3oC 100,5oC B 118,2oC 100,5oC 78,3oC o o C 100,5 C 78,3 C 118,2oC D 78,3oC 100,5oC 118,2oC Công thức tổng quát hữu Câu 38: Ancol no mạch hở có cơng thức tổng quát xác A R(OH)m B CnH2n+2Om C CnH2n+1OH D CnH2n+2-m(OH)m Câu 39: Công thức tổng quát anđehit đơn chức mạch hở có liên kết đôi C=C l{: A CnH2n+1CHO B CnH2nCHO C CnH2n-1CHO D CnH2n-3CHO Câu 40: Trong công thức CxHyOzNt tổng số liên kết  vòng là: A (2x-y + t+2)/2 B (2x-y + t+2) C (2x-y - t+2)/2 D (2x-y + z + t+2)/2 Câu 41: Một axit cacboxylic có cơng thức tổng quát CnH2n + – 2a – m (COOH)m Các giá trị n, a, m x|c định A n > 0, a  0, m  B n  0, a  0, m  C n > 0, a > 0, m > D n  0, a > 0, m  Câu 42: A la axit no hơ, cong thưc CxHyOz Ch moi lien he đung A y = 2x-z +2 B y = 2x + z-2 C y = 2x D y = 2x-z Câu 43: A la axit cacboxylic mach hơ, chưa no ( noi đoi C=C), cong thưc CxHyOz Ch moi lien he đung A y = 2x B y = 2x + 2-z C y = 2x-z D y = 2x + z-2 Câu 44: Axit khơng no, đơn chức có liên kết đơi gốc hiđrocacbon có cơng thức phù hợp A CnH2n+1-2kCOOH ( n  2) B RCOOH C CnH2n-1COOH ( n  2) D CnH2n+1COOH ( n  1) ĐÁP ÁN CC00: KIẾN THỨC 11 CẦN TRANG BỊ 1A 2D 3A 4A 5B 6B 7D 8D 9C 10B 11C 12C 13B 14B 15C 16C 17B 18D 19B 20B 21D 22B 23D 24B 25D 26D 27D 28B 29B 30B 31D 32A 33B 34B 35A 36C 37D 38D 39C 40A 41B 42A 43C 44C Chi tiết khóa học - lịch live - tài liệu live có website : chinhchem.com Trang ChinhChem Hệ thống Giáo dục Hóa Học Online ChinhChem.com CCLIVESTREAM BẢNG DÃY CHẤT PHẢN ỨNG Chất có phản ứng Anđehit HCOOR Phương trình tổng quát R-C≡CH + AgNO3 + NH3 → R-C≡CAg + NH4NO3 Đặc biệt: CH≡CH + 2AgNO3 + 2NH3 → AgC≡CAg + 2NH4NO3 R(CHO)x + 2xAgNO3 + 3x NH3 + xH2O → R(COONH4)x + 2xNH4NO3 + 2xAg HCOOR + 2AgNO3 + NH3 + H2O → NH4OCOOR + 2NH4NO3 + 2Ag Glucôzơ RCHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → RCOONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag Mantozơ Hidrocacbon không no ( Xiclo propan , Anken, Ankin, Ankađien, Stiren) Anđehit RCHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → RCOONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag Ank – 1- in AgNO3/NH3 dd Br2 HCOOR Glucozơ Mantozơ phenol Anilin Dẫn xuất halogen NaOH Cu(OH)2 nhiệt độ thường Cu(OH)2 nhiệt độ cao H2 Phenol Axit cacboxylic Este Muối amin Aminoaxit Ancol đa -OH kề (etylenglicol; glixeron ) Glucozơ Fructozơ Saccarozơ Mantozơ Axit cacboxylic TriPeptit trở lên Protein anđehit Glucôzơ Mantozơ HCOOR Hidrocacbon, gốc không no ( Xiclo propan , Anken, Ankin, Ankađien, Stiren) Anđehit Xeton glucozơ Fructozơ saccarozơ mantozơ CnH2n-2 + 2Br2  CnH2n-2Br4 ; CnH2n + Br2  CnH2nBr2 C6H5CH=CH2 + Br2  C6H5CHBr-CH2Br RCHO + Br2 + H2O → RCOOH + 2HBr HCOOR + Br2 + H2O  HOOC-OR + 2HBr Đặc biệt : HCOOH + Br2  CO2 + 2HBr (trong nước) 2Br2 + H2O + HCHO → CO2 + 4HBr RCHO + Br2 + H2O → RCOOH + 2HBr RCHO + Br2 + H2O → RCOOH + 2HBr C6H5OH + 3Br2 -> C6H2Br3-OH + 3HBr C6H5NH2 + 3Br2 -> C6H2Br3-NH2 + 3HBr R-X + NaOH → ROH + NaX Chú ý: R : gốc ankyl (gốc hidrocacbon no) phản ứng đun nóng R : dẫn xuất alyl (dạng CH2=CH-CH2-):khơng cần đun nóng R : dẫn xuất vinyl(dang CH2=CH-),phenyl (C6H5-) không phản ứng C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2O R-COOH + NaOH → R-COONa + H2O RCOOR’ + NaOH → RCOONa + R’OH R-NH3Cl + NaOH → R-NH2 + NaCl + H2O H2N-R-COOH + NaOH → H2N-R-RCOONa + H2O Tạo dung dịch Phức xanh Tạo dung dịch Phức xanh Tạo dung dịch Phức xanh Tạo dung dịch Phức xanh Tạo dung dịch Phức xanh 2RCOOH + Cu(OH)2 → (RCOO)2Cu + 2H2O Trong môi trường kiềm, peptit tác dụng với Cu(OH)2 cho hợp chất màu tím phản ứng màu biure với Cu(OH)2 cho hợp chất màu tím Kết tủa đỏ gạch Cu2O Kết tủa đỏ gạch Cu2O Kết tủa đỏ gạch Cu2O Kết tủa đỏ gạch Cu2O CnH2n-2 + 2H2  CnH2n+2 ; CnH2n + H2  CnH2n+2 C6H5CH=CH2 + H2  C6H5CH2-CH3 RCHO + H2 → RCH2OH RCOR' + H2 → RCH(OH)R' Tạo ancol no đa chức Tạo ancol no đa chức Tạo ancol no đa chức Tạo ancol no đa chức Chi tiết khóa học - lịch live - tài liệu live có website : chinhchem.com Trang ... đ}y, d~y n{o hợp lý ? C2H5OH HCOOH CH3COOH A 118 ,2oC 78,3oC 100,5oC B 118 ,2oC 100,5oC 78,3oC o o C 100,5 C 78,3 C 118 ,2oC D 78,3oC 100,5oC 118 ,2oC Công thức tổng quát hữu Câu 38: Ancol no mạch... phân bi t mẫu hóa chất riêng bi t : phenol, axit acrylic, axit axetic thuốc thử, người ta dùng thuốc thử A dung dịch Na2CO3 B CaCO3 C dung dịch Br2 D.dung dịch AgNO3/NH3 Câu 17: Để phân bi t... dịch NaOH Câu 18: Có thể phân bi t CH3CHO C2H5OH phản ứng với Chi tiết khóa học - lịch live - tài liệu live có website : chinhchem.com Trang ChinhChem Hệ thống Giáo dục Hóa Học Online ChinhChem.com
- Xem thêm -

Xem thêm: kien thuc 11 can trang bi ÔN TẬP MÔN HÓA 12, kien thuc 11 can trang bi ÔN TẬP MÔN HÓA 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn