TÀI LIỆU HỌC TẬP CHƯƠNG ESTE LIPIT 2020 HÓA HỌC 12

100 10 0
  • Loading ...
1/100 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/08/2019, 11:03

ChinhChem Hệ thống Giáo dục Hóa Học Online ChinhChem.com CCCLASS12 CC01 : LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM ESTE Đăng ký website Tham gia CCClass Nhận CCpassword A LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM Hạnh phúc người thầy sống đời học sinh ! Trang ChinhChem Hệ thống Giáo dục Hóa Học Online ChinhChem.com CCCLASS12 Hạnh phúc người thầy sống đời học sinh ! Trang ChinhChem Hệ thống Giáo dục Hóa Học Online ChinhChem.com CCCLASS12 Hạnh phúc người thầy sống đời học sinh ! Trang ChinhChem Hệ thống Giáo dục Hóa Học Online ChinhChem.com CCCLASS12 Hạnh phúc người thầy sống đời học sinh ! Trang ChinhChem Hệ thống Giáo dục Hóa Học Online ChinhChem.com CCCLASS12 Hạnh phúc người thầy sống đời học sinh ! Trang ChinhChem Hệ thống Giáo dục Hóa Học Online ChinhChem.com CCCLASS12 B BÀI TẬP ÁP DỤNG Định nghĩa Câu : Hợp chất n{o sau đ}y l{ este? A CH3COOH B CH3CHO Câu 2: Chất n{o sau đ}y este ? A HCOOC6H5 B.HCOOCH3 Câu 3: Chất n{o sau đ}y l{ este? A CH3CHO B C2H5OCH3 Câu 4: Chất n{o sau đ}y thuộc loại este? A C2H5OH B CH3COONH3CH3 C CH3COOCH3 D CH3COCH3 [Thi Thử THPT QG Lần 1/2019- Sở GD-ĐT Vĩnh Phúc] C.CH3COOH D.CH3COOCH3 C CH3COOC2H5 D CH3COOH [KSCL Lần 1/2019- Thị Xã Từ Sơn, Bắc Ninh] C CH3COONa D CH3COOCH=CH2 [Thi thử THPT QG Lần 1/2018- THPT Cẩm Xuyên, H{ Tĩnh] Câu 5: Chất n{o sau đ}y este ? A.HCOOCH3 B.C2H5OC2H5 C.CH3COOCH3 D.C3H5(COOCH3)3 Câu 6: Hợp chất sau đ}y l{ este: A.C3H5(OCOCH=CH2)3 B C2H5COOC2H5 C CH3OCOCH3 D tất Câu 7: Trong chất sau chất este A CH3COOC2H5 B HCOOC3H7 C CH3COOCH(CH3)2 D CH3-O–C2H4–O–CH3 Câu 8: Cho dãy chất sau đ}y: CH3COOH; C2H5OH; CH3COOCH3; CH2=CHCOOCH3; HCOOCH3; CH3CHO; CH3COOCH=CH2 Số este chất A B C D [Thi thử THPT QG Lần 1/2018- TTLT ĐH Diệu Hiền] Câu 9: Cho chất có CTCT sau đ}y: (1)CH3CH2COOCH3 ; (2)CH3OCOCH3; (3)HCOOC2H5 ; (4)CH3COOH; (5)CH3CH2COOCH3 ; (6) HOOCCH2CH2OH (7)CH3OOC-COOC2H5 Những chất thuộc loại este là: A (1),(2),(3),(4),(5),(6) B (1), (2), (3), (5), (7) C (1), (2), (4), (6), (7) D (1), (2), (3), (6), (7) Câu 10: Trong công thức este RCOOR', Phát biểu n{o sau đ}y ? A R phải gốc hidrocacbon B R' nguyên tử H gốc hidrocacbon C R nguyên tử H gốc hidrocacbon D RCOOR' R'COOR cách viết este Câu 11 : Hãy chọn định nghĩa c|c định nghĩa sau A Este hợp chất hữu ph}n tử có nhóm chức –COO- liên kết với gốc R v{ R’ B Este hợp chất sinh nhóm –OH nhóm COOH phân tử axit nhóm OR' C Este hợp chất sinh H nhóm COOH phân tử axit nhóm R' D Este hợp chất sinh cho axit tác dụng với ancol Phân loại Câu 12: Este no, đơn chức, mạch hở có cơng thức phân tử A CnH2n+2O , n ≥2 B CnH2nO2 , n ≥ C CnH2nO2 , n ≥ D CnH2nO , n ≥ [Thi thử THPT QG Lần 1/2018- THPT Nguyễn Thị Giang, Vĩnh Phúc] Câu 13: Công thức tổng quát este tạo từ ancol no, đơn chức, mạch hở axit cacboxylic khơng no có liên kết đôi C=C, đơn chức, mạch hở là? A CnH2n+1O2 B CnH2n-2O2 C CnH2n+2O2 D CnH2nO2 [Thi thử THPT QG Lần 1/2018- THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh] Câu 14: Công thức phân tử n{o sau đ}y l{ este no, đơn chức, mạch hở? A C4H10O2 B C4H8O2 C C4H6O4 D C4H6O2 [Thi Thử THPT QG Lần 1/2019- Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc] Hạnh phúc người thầy sống đời học sinh ! Trang ChinhChem Hệ thống Giáo dục Hóa Học Online ChinhChem.com CCCLASS12 Câu 15: Chất n{o sau đ}y l{ este no, đơn chức, mạch hở ? A HCOOC2H5 B CH3COOC6H5 C CH3COOCH=CH2 D (HCOO)2C2H4 [Thi thử THPT QG Lần 3/2019- THPT Liên Sơn, Vĩnh Phúc] Câu 16 [703299]: Cho este no, mạch hở có công thức CnHmO6 Quan hệ n với m A m = 2n B m = 2n + C m = 2n – D m = 2n – [Thi Thử THPT QG Lần 3/2019- THPT Nguyễn Khuyến, HCM] Câu 17: Este mạch hở có cơng thức tổng quát là? A CnH2n+2-2a-2bO2b B.CnH2n - 2O2 C.CnH2n + 2-2bO2b D.CnH2nO2 Câu 18: CTPT este X mạch hở C4H6O2 X thuộc loại este: A No, đa chức B Khơng no, có hai nối đơi C=C, đơn chức C No, đơn chúc D Khơng no, có nối đôi C=C, đơn chức Câu 19: Este tạo thành từ axit no, đơn chức với ancol no, đơn chức có cơng thức n{o sau đ}y A CnH2n+1COOCmH2m+1 B CnH2n-1COOCmH2m-1 C B CnH2n-1COOCmH2m+1 D CnH2n+11COOCmH2m-1 Câu 20 : CTTQ este no đơn chức CnH2n+1COOCmH2m+1 Giá trị m, n là: A n  0, m  B n  0, m  C n  1, m  D n  1, m  Viết đồng phân Câu 21: Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C3H6O2 A B C D [Thi thử THPT QG Lần 1/2018- THPT Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc] Câu 22: Số este ứng với công thức phân tử C4H8O2 A B C D [Thi thử THPT QG Lần 1/2018- THPT Đo{n Thượng, Hải Dương] Câu 23: Có đồng phân cấu tạo có cơng thức phân tử C4H8O2, tác dụng với dung dịch NaOH? A.5 B.3 C.4 D.6 Câu 24: Số hợp chất đồng phân cấu tạo, có cơng thức phân tử C4H8O2, tác dụng với dung dịch NaOH không t|c dụng với Na A B C D Câu 25: C3H6O2 có đồng ph}n đơn chức mạch hở? A.4 B.5 C.6 D.3 Câu 26: Với cơng thức phân tử C3H4O2 có số đồng phân tác dụng với NaOH là: A B C D Câu 27: Số đồng phân este tối đa este có CTPT C4H6O2 là: A B C D Câu 28: Số đồng phân cấu tạo este có cơng thức phân tử C8H8O2 A B C D [Thi thử THPT QG Lần 1/2018- THPT Yên Lạc, Vĩnh Phúc] Danh pháp Câu 29: Hợp chất hữu có tên gọi metyl fomat có CTCT : A CH3COOCH3 B HCOOCH3 C CH3COOC2H5 D C2H5COOCH3 [KSCL Lần 1/2019- THPT Trần Hưng Đạo, Vĩnh Phúc] Câu 30 : Hợp chất CH2=CHCOOCH3 có tên A vinyl axetat B metyl propionat C metyl acrylat D metyl axetat [Thi Thử THPT QG Lần 1/2019- THPT Nguyễn Khuyến , HCM] Câu 31: Este C2H5COOC2H5 có tên gọi Hạnh phúc người thầy sống đời học sinh ! Trang ChinhChem A etyl fomat Hệ thống Giáo dục Hóa Học Online ChinhChem.com CCCLASS12 B vinyl propionat C etyl propionat D etyl axetat [Thi thử THPT QG Lần 1/2018- THPT Yên Lạc, Vĩnh Phúc] Câu 32.: Chất X có công thức cấu tạo CH2=CHCOOCH=CH2 Tên gọi X là: A Etyl axetat B Vinyl acrylat C Vinyl metacrylat D Propyl metacrylat [Thi Thử THPT QG Lần 1/2019- THPT Chuyên Lào Cai] Câu 33: Vinyl axetat có cơng thức cấu tạo thu gọn là: A CH3COOCH=CH2 B CH3COOCH2-CH3 C CH2=CH-COOCH3 D CH3COOCH3 [Thi thử THPT QG Lần 2/2018- THPT Triệu Sơn, Thanh Hóa] Câu 34: Tên gọi CH3COOCH2CH3 A etyl axetat B metyl propionat C propyl axetat D metyl axetat [Thi Thử THPT QG Lần 1/2019- THPT Chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa] Câu 35: Este metyl acrylat có công thức A CH3COOCH=CH2 B HCOOCH3 C CH2=CHCOOCH3 D CH3COOCH3 [Thi thử THPT QG Lần 2/2018- Chuyên Hưng Yên] Câu 36: Metyl axetat tên gọi chất có công thức cấu tạo A C2H5COOCH3 B CH3COOCH3 C HCOOCH3 D HCOOC2H5 [Thi thử THPT QG Lần 1/2018- THPT Đo{n Thượng, Hải Dương] Câu 37: [717981]: Etyl axetat có cơng thức hố học là: A C2H3COOCH3 B CH3COOC2H5 C CH3COOC2H3 D C2H5COOCH3 [Thi Thử THPT QG Lần 1/2019- THPT Liên Sơn, Vĩnh Phúc] Câu 38: [711432]: Hợp chất X có cơng thức cấu tạo CH3CH2COOCH2CH3 Tên gọi X A etyl axetat B metyl axetat C etyl propionat D propyl axetat [Thi Thử THPT QG Lần 1/2019- THPT Ngô Sĩ Liên, Bắc Giang] Câu 39: Etyl butirat l{ este có mùi thơm dưa Cơng thưc etyl butirat A CH3(CH2)2COOC2H5 B (CH3)2CHCOOC2H5 C C2H5COOCH3 D CH3(CH2)2COOCH3 [Khảo sát chất lượng Lần 3/2019- THPT Nguyễn Viết Xu}n, Vĩnh Phúc] Câu 40: X có cơng thức cấu tạo CH2 = CH - COOCH3 Tên goi X là: A vinyl axetat B metyl acrylat C metyl fomat D metyl axetat [KSCL Lần 1/2019- Thị Xã Từ Sơn, Bắc Ninh] Câu 41 Chất X có cơng thức cấu tạo CH2=CHCOOCH2C6H5 Tên gọi X A Etyl axetat B Benzyl acrylat C Vinyl metacrylat D Propyl metacrylat Câu 42: Este etyl axetat có cơng thức phân tử A C4H6O2 B C3H6O2 C C4H8O2 D C5H10O2 [Thi thử THPT QG Lần 3/2019- THPT Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc] Câu 43: Tên este có CTCT CH3COOCH3 : A etyl axetat B metyl axetat C metyl fomiat D vinyl fomiat [KSCL Lần 1/2019- THPT Trần Hưng Đạo, Vĩnh Phúc] Câu 44: Este metyl acrilat có cơng thức A CH3COOCH3 B CH3COOCH=CH2 C CH2=CHCOOCH3 D HCOOCH3 Câu 45: Cho este có cơng thức cấu tạo : CH2 = C(CH3)COOCH3 Tên gọi este l{ A Metyl acrylat B Metyl metacrylat C Metyl metacrylic D Metyl acrylic Câu 46: Một học sinh gọi tên c|c este sau : (1) HCOOC2H5 : etyl fomat (2) CH3COOCH = CH2 : vinyl axetat (3) CH2 = C (CH3) – COOCH3 : metyl metacrylic (4) C6H5COOCH3 : metyl benzoat (5) CH3COOC6H5 : benzyl axetat Hạnh phúc người thầy sống đời học sinh ! Trang ChinhChem Hệ thống Giáo dục Hóa Học Online ChinhChem.com CCCLASS12 Các tên gọi không l{ : A 3, B 3, C 2, D 1, 2, Câu 47: Hợp chất X có CTCT: CH3O-CO-CH2CH3 Tên gọi X : A Metyl propionat B Metyl axetat C etyl axetat D Propyl axetat Câu 48: Hợp chất có CTCT: CH3  CH2  COO  CH  CH3 Tên gọi hợp chất là: | CH3 A etyl isopropyl propionat C isopropyl axetat B isopropyl propionic D isopropyl propionat Câu 49 : Isoamyl axetat este có mùi chuối chín, cơng thức cấu tạo este A CH3COOCH2CH2CH(CH3)2 B C2H5COOCH2CH2CH(CH3)2 C CH3COOCH3 D CH3COOCH(CH3)2 [Thi Thử THPT QG Lần 1/2019- Sở GD-ĐT H{ Nội] Câu 50: Isoamyl axetat este có mùi chuối chín Cơng thức phân tử este l{ A C4H8O2 B C5H10O2 C C7H14O2 D C6H12O2 [Thi thử THPT QG Lần 2/2019- Chuyên Quang Trung, Bình Phước] Câu 51 Etyl isovalerat l{ este có mùi thơm táo Cơng thức cấu tạo thu gọn etyl isovalerat A CH3-CH2-CH2-CH2-COO-C2H5 B (CH3)2CH-COO-C2H5 C (CH3)2CH-CH2-COO-C2H5 D C2H3-COO-CH2-CH2-CH(CH3)2 [Thi Thử THPT QG Lần 1/2019- Chuyên KHTN] Câu 52: Etyl fomat chất có mùi thơm, khơng độc, dùng làm chất tạo hương cơng nghiệp thực phẩm, có phân tử khối A.60 B.68 C.88 D.74 [Thi thử THPT QG Lần 1/2019- THPT Đo{n Thượng, Hải Dương] Câu 53: [719707]: Etyl axetat chủ yếu dùng làm dung môi cho phản ứng hóa học, để thực cơng việc chiết hóa chất khác Cơng thức etyl axetat A C2H5COOC2H5 B HCOOC2H5 C C2H5COOCH3 D CH3COOC2H5 [Thi Thử THPT QG Lần 1/2019- THPT Chuyên ĐHSP H{ Nội] Tính chất vật lý Câu 54: : Tính chất vật lí n{o sau đ}y khơng phải este? A dễ bay B có mùi thơm C tan tốt nước D nhẹ nước [Thi Thử THPT QG Lần 2/2019- THPT Trần Phú, Vĩnh Phúc] Câu 55: : Đặc tính n{o sau đ}y l{ este? A Tan tốt nước B Không bị thủy phân C Hầu không tan nước D C|c este khơng có mùi thơm [Thi Thử THPT QG Lần 2/2019- THPT Đội Cấn, Vĩnh Phúc] Câu 56: : Tỉ khối este no, đơn chức X so với hiđro l{ 37 Công thức phân tử X A C2H4O2 B C3H6O2 C C4H8O2 D C5H10O2 [Thi Thử THPT QG Lần 2/2019- THPT Tỉnh Gia 2, Thanh Hóa] Câu 57: Este n{o sau đ}y có mùi chuối chín? A Etyl fomat B Benzyl axetat C Isoamyl axetat D Etyl butirat [Thi thử THPT QG Lần 1/2018- THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh] Câu 58: Một số este dung l{m hương liệu , mĩ phẩm, bột giặt, nhờ este A.Là chất lỏng dễ bay B.Có mùi thơm,an to{n với người C.Có thể bay nhanh sau sử dụng D.Đều có nguồn gốc từ thiên nhiên Câu 59: Este n{o đ}y có tỉ khối so với oxi 1,875 : A êtyl axetat B metyl fomat C vinyl acrylat D Phenyl propionat Hạnh phúc người thầy sống đời học sinh ! Trang ChinhChem Hệ thống Giáo dục Hóa Học Online ChinhChem.com CCCLASS12 Câu 60: Chất có nhiệt độ sôi thấp chất sau là: A CH3COOH B C4H9OH C C3H7COOH D CH3COOC2H5 Câu 61 : Chất có nhiệt độ sơi thấp ? A CH3COOC2H5 B C4H9OH C C6H5OH D C3H7COOH Câu 62 [424318]: Chất có nhiệt độ sơi cao A HCOOCH3 B CH3COOH C C2H5OH D CH3CHO [Thi Thử THPT QG Lần 1/2019- THPT Nguyễn Khuyến , HCM] Câu 63 Trong bốn chất: ancol etylic, axit axetic, anđehit axetic, metyl fomat, chất có nhiệt độ sơi cao A anđehit axetic B metyl fomat C axit axetic D ancol etylic Câu 64: Sắp xếp theo chiều tăng nhiệt độ sôi chất sau đ}y: A HCOOCH3 < HCOOH < CH3OH B HCOOCH3 < CH3OH < HCOOH C HCOOH < CH3OH < HCOOCH3 D CH3OH < HCOOCH3 < HCOOH Câu 65: Dãy gồm chất xếp theo chiều nhiệt độ sôi tăng dần từ trái sang phải là: A CH3CHO, C2H5OH, C2H6, CH3COOH B CH3COOH, C2H6, CH3CHO, C2H5OH C C2H6, C2H5OH, CH3CHO, CH3COOH D C2H6, CH3CHO, C2H5OH, CH3COOH Câu 66: Dãy gồm chất xếp theo chiều tăng dần nhiệt độ sôi từ trái sang phải là: A CH3CHO, C2H5OH, HCOOH, CH3COOH B CH3COOH, HCOOH, C2H5OH, CH3CHO C HCOOH, CH3COOH, C2H5OH, CH3CHO D CH3COOH, C2H5OH, HCOOH, CH3CHO Câu 67: Sắp xếp chất sau theo chiều tăng dần nhiệt độ sôi: (1) C3H7COOH (2) CH3COOC2H5 (3) C2H5CH2CH2OH A (1), (2), (3) B (2), (3), (1) C (1), (3), (2) D (3), (2), (1) [Thi thử THPT QG Lần 1/2018- THPT Đo{n Thượng, Hải Dương] Câu 68: Sắp xếp chất sau đ}y theo giảm dần nhiệt độ sôi: CH3COOH (1), HCOOCH3 (2), CH3CH2COOH (3), CH3COOCH3 (4), CH3CH2CH2OH (5) A (3)>(5)>(1)>(2)>(4) B (3)>(1)>(5)>(4)>(2) C (1 )>(3)>(4)>(5)>(2) D (3)>(1)>(4)>(5)>(2) [Thi thử THPT QG Lần 1/2018- THPT Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc] Câu 69: Cho chất: axit propionic (X), axit axetic (Y), ancol (rượu) etylic (Z) v{ đimetyl ete (T) D~y gồm chất xếp theo chiều tăng dần nhiệt độ sôi A T, Z, Y, X B Z, T, Y, X C T, X, Y, Z D Y, T, X, Z Câu 70 Cho chất sau C2H6(1); C2H5OH(2); CH3COOH(3); CH3COOC2H5(4) Trật tự tăng dần nhiệt độ sôi chất (trái sang phải sau) A 1, 2, 3, B 2, 1, 3, C 1, 4, 2, D 4, 1, 2, Câu 71 Cho chất sau:CH3COOH, C2H5COOH, CH3COOCH3, CH3CH2CH2OH Chiều tăng dần nhiệt độ sôi (từ trái qua phải) chất là: A CH3CH2CH2OH, CH3COOH, CH3COOCH3, C2H5COOH B CH3COOCH3, CH3CH2CH2OH, CH3COOH, C2H5COOH C CH3COOH, CH3COOCH3, CH3CH2CH2OH, C2H5COOH D CH3CH2CH2OH, CH3COOH, CH3COOCH3, C2H5COOH Tính chất hóa học Câu 72 : Phản ứng đặc trưng este là: A Phản ứng cộng B Phản ứng C Phản ứng cháy D Phản ứng thủy phân Câu 73: Thủy ph}n este mơi trường kiềm, đun nóng gọi A xà phòng hóa B hidro hóa C tráng bạc D hiđrat ho| [Thi thử THPT QG Lần 1/2018- THPT Đo{n Thượng, Hải Dương] Câu 74 : Thủy ph}n este no đơn chức n{o sau đ}y thu ancol metylic? Hạnh phúc người thầy sống đời học sinh ! Trang 10 ChinhChem Câu Hệ thống Giáo dục Hóa Học Online ChinhChem.com CCCLASS12 §²p ²n C; 0,15 mol RCOOR' + 0,3mol NaOH  29,7 gam hh hữu n X : n NaOH 1:  X l¯ este cða phenol  n H2 O  n este  0,15 mol BTKL: m este m NaOH m hữu m H2 O  m Este  20,4gam  M este  12 29,7 18.0,15 20,4  136(C H8 O2 ) 0,15   HCOOC H CH3 (o,m, p) v¯ CH3COOC H  ®p Sè ®p Cõu Đp n A ; X no, đơn, hở  X cã d³ng C n H 2n 1COOC m H 2m 1 0,1 mol X + 0,18 mol MOH  (0,1 mol muèi +0,08 mol MOH d­) + 4,6 gam ancol Z Este đơn chức n ancol Z  n este X  0,1 mol  M Z  46 l¯ C H 5OH 0,1 mol C n H 2n 1COOM BT M Gi ° i ®èt   O2   M CO3  CO  H O 0,08 mol MOH 0,11 0,09 n C muèi = 0,09 + 0,11 = 0,2 mol  C muèi  Câu 10 nC   Muèi CH 3COOM  Este : CH3 COOC H n muối Đp n D ; Vì có vòng benzen nªn cã thĨ t²c dơng víi NaOh theo tØ lÖ 1:2 ( este cða phenol) x mol c²c este cða ancol E gåm   x  2y  0,2 (n NaOH ) (1); n ancol  0,5x mol y mol c²c este cða phenol Gi ° i : X  Na : ancol  Na  r¾n + H m bình tăng m ancol m H2  m ancol  6,9  x 6,9 2.0,5x x  0,1 (1); (2) BTKL : m X  m NaOH  m X  m ancol  m H2 O (2)    m  136(a  b)  20, gam y  0,05  136(x  y) 20,5 6,9  x 40.0,2 18y Câu 11 H 100% §²p ²n A; n CH3COOCH3  0,2 mol   n CH3COOH  0,2 mol  m CH3COOH  0,2.60  12 mol M¯ H= 85%  m CH3COOH thùc  12.0,85  10,2 gam Câu 12 Câu 13 Câu 14 §²p ²n A ; n NaOH  nCH3COOCH3  0,045 mol 0,5V  0,045  V  0,09 lÝt = 90 ml §²p ²n B; HCOOCH3 + NaOH  HCOONa  CH3OH n HCOONa  10,2  0,15 = n HCOOCH3  m  gam 68 §²p ²n C ; n CH3COOC H5  0,1 mol < n NaOH  0,15 mol  CH3COOC H hÕt CH3COOC H + NaOH  CH3COONa  C H 5OH 0,1 Câu 15 §²p ²n A ; n KOH 0,1 mol CH3COONa R¾n   m r¾ n  10,2 gam 0,1 0,1 0,1 0,05 mol NaOH d­ 4,6  0,1 mol = n ancol  n este ; M ancol   46 (C H 5OH); 0,1 8,8 este cða ancol C H5 OH CTPT X  88  C H8 O2   CH3COOC H (Etyl axetat) 0,1 17,4 §²p ²n D ; n este  n NaOH  0,15 mol  Meste   116 (C H12 O2 ) 0,15 10,12 este c°u ancol CH3 OH §²p ²n C; n este = n CH3OH  0,115 mol  Meste   88   C H5COOCH3 0,115 M este  Câu 16 Câu 17 Câu 18 §²p ²n A ; C3 H6 O2  NaOH  muèi + ancol  nC3H6 O2  n NaOH  0,2 mol  mC3H6 O2  0,2.74  14,8 gam Câu 19 x mol HCOOC H §²p ²n B ; 39,6 gam  + NaOH  34,8 gam y mol CH3COOC H 88x  88y  39,6 x  0,15 HÖ    68x  82y  34,8 y  0,3 Hạnh phúc người thầy sống đời học sinh ! x mol HCOONa  y mol CH3COONa Trang 86 ChinhChem Câu 20 Hệ thống Giáo dục Hóa Học Online ChinhChem.com §²p ²n A; n este  n NaOH  0,2 mol  M este  CCCLASS12 22,8 este cða etylic  114   C H COOC H 0,2 m C3H7 COONa  0,2.108  21,6 gam Câu 21 §²p ²n D; 27,3 gam X + KOH  30,8 gam muèi + 16,1 gam ancol BTKL : n KOH  x mol HCOOK 30,8  16,1  27,3 30,8  0,35 mol = n Muèi  M muèi   88   56 0,35 y mol CH3COOK x  y  0,35 (n muèi ) x  0,25   84x  98y  30,8 (KL muèi) y  0,1 Câu 22 §²p ²n A; n RCOOK  n C 5H8O2  24 26,4  0,24 mol  RCOOK   110  R  27(CH2  CH) 100 0,24 este: C H8 O2   CH2  CHCOOC H5 Câu 23 CTPT X §²p ²n C ; X l este đơn chức m M X 32.3,125 100  C H8 O  20 gam C H8 O2 (0,2 mol ) + 0,3 mol NaOH  23,2 gam b± r¾n + 0,2 mol Y Câu 24 0,2 mol RCOONa gi ° i pt X:C H8 O2 23,2 gam r¾n   R  29(C H )   X : C H 5COOCH  CH 0,1 mol NaOH d­  §²p ²n C; n CO2  n H2 O 0,06 mol este no , đơn chức : C n H 2n O2 an  0,06 an  0,06 (n CO2 ) este Đặt a mol C n H 2n O2     n   C H8 O2 a  0,015 14an  32a  1,32 (KL)  RCOOR' + NaOH  RCOONa  R 'OH RCOONa 41 este   R  15  CH3COOC H 0,1 0,1 0,1 0,1 C H8 O 44 Câu 25 §²p ²n B; §²p ²n A; n CH3COOCH3  0,07 mol < n NaOH  0,1 mol  CH3COOCH3 hÕt CH3COOCH3 + NaOH  CH3COOK  CH3 OH Câu 26 0,07 mol CH3COONa R¾n   m r¾ n  6,94 gam 0,07 0,07 0,07 0,07 0,03 mol NaOH d­ x mol CH3COOCH3 hÖ x  y  0,2 (n X ) Đp n A; Thu muối 0,3 mol   y mol HCOOC H x  2y  0,32 (n NaOH ) 0,08 mol CH3COONa x  0,08    Muèi 0,12 mol HCOONa  m Muèi  33,76 gam y  0,12 0,12 mol C H ONa  Câu 27 ®²p ²n §²p ²n A; RCOOR' + NaOH  RCOONa  R'OH 7,4 gam  6,8 gam  R'  23   HCOOC H5 Câu 28 §²p ²n D; Este X cã d³ng : C n H 2n  O2 an  0, 48 (n CO2 )  a 0,12 Đặt a mol C n H 2n  O2   2n  2n     0,12 mol C H O n4  a  0,54(n O2 )  0,12 mol C H O2  0,12 mol KOH  muèi + 5,28 gam  m Muèi  11,76 gam 10,32 gam 6,72 gam Hạnh phúc người thầy sống đời học sinh ! Trang 87 ChinhChem Câu 29 CCCLASS12 Hệ thống Giáo dục Hóa Học Online ChinhChem.com §²p ²n A; BTKL : m este  2.n O2  m CO2  m H2 O  n O2  0,1125 mol 2,15 44.0,1 18.0,075 BTOXI: 2n este  n O2  n CO2  n H2 O  n este  0,025 mol = n muèi 0,1125 RCOOK  0,1 0,075 2,75 2,15  110 ( CH  CH  COOK) ; CH  CH  COOR '   86 0,025 0,025 este  CH CH COOCH to CH  CH  COOH v¯ CH 3OH Câu 30 §²p ²n A; n CO2  n CaCO3  0,4 mol ; Dung dÞch gi°m : m CO2  18.n H2 O  m CaCO3  17  n H2 O  0,3 mol 44.0,4 100.0,4 8,6  12.0,4  2.0,3 Chän mG  mC  mH  mO  nO   0,2  n C : n H : n O  : :1   C H O (0,1 mol ) 16 0,1 mol RCOOK  R  27(CH  CH ) RCOOR' + KOH  RCOOK  R 'OH R¾n 19,4 gam  0,15 mol KOH d­ 0,1 0,1 0,1 0,1 este 4C  CH  CH  COOCH3 ( Metyl acrylat) Cõu 31 ancol no, đơn Đp n C; §èt ancol : n CO2  0,2 mol < n H2 O  0,3 mol   Sè C = n CO2 n H2 O  n CO2 ancol    C H 5OH 0,1 mol RCOOC H tr ­íc p/­ n C H5OH  n H2 O  n CO2  0,1 mol < n NaOH  0,3 mol   ( cïng muèi) 0,2 mol RCOOH CH COOC H 24,6 b® BT Na : n RCOOONa = n NaOH = 0,3 mol  RCOONa =  82 (CH 3COONa)   0,3 CH3COOH Câu 32 §²p ²n C; Xét hỗn hợp ancol đơn B : n H2 O  0,5 > n CO2  0,35 mol ; C n CO2 n H2 O  n CO2 a mol C H 5OH hÖ a  b  n ancol  n H2 O  n CO2  0,15 a  0,1  2,33      b  0,05 b mol C H OH 2a  3b  0,35 (n CO2 ) 0,1 mol R1COOC H Hỗn hợp đầu : 12,5 gam   0,1  R1 + 44 + 29  + 0,05  R + 44 + 43 = 12,5 0,05 mol R2 COOC H %m HCOOC H5  59,2% R  H  0,1 mol HCOOC H A  2R1  R  17      R2  CH3  0,05 mol CH3COOC H %m CH3COOC3H7  40,8% Câu 33 §²p ²n B; X gồm este no , đơn, hở CTTQ : C n H 2n O2 (n  2) 14an  32a 14,24 (KL) an 0,56 Đặt a mol C n H 2n O2     n  2,8  Cã HCOOCH 44an  18an  34,72 (m CO2  m H2 O ) a  0,2 2 ancol kÕ tiÕp m¯ ch¾c ch¾n cã CH3 OH  cã C H 5OH x HCOOCH sau thy phân Đặt axit kÕ tiÕp m¯ ch¾c ch¾n cã HCOONa (A)  cã CH3COONa (B) y CH 3COOC H 60x  88y  14,24 (KL) 0,12 mol HCOOCH3 a 0,12.M HCOONa HÖ      1,244 b 0,08.M CH3COONa x  y  a  0,2 (n este ) 0,08 mol CH3 COOC H Câu 34 §²p ²n A; n NaOH  m X  X chøa este cða phenol x  y  0,14 (n X ) x mol este cða ancol x  0,12 mol §Ỉt    y mol este cða phenol x  2y  0,16 (n NaOH ) y  0,02 mol BTKL : m X  m NaOH  m Muèi  m CH3OH  m H2 O  m X  10,16 gam 0,16.40  MX  12,36 0,12.32 0,02.18 10,16 0,12.60  72,57  X chøa HCOOCH3  %m HCOOCH3   70,87%  %m este lín  29,13% 0,14 10,16 Hạnh phúc người thầy sống đời học sinh ! Trang 88 ChinhChem Câu 35 Hệ thống Giáo dục Hóa Học Online ChinhChem.com CCCLASS12 Đp n D; 21,9 gam X (đơn chức) cần 0,3 mol NaOH 21,9 73 Không có este thàa m±n 0,3 TH2: Este cða phenol : RCOOC H R ' : RCOOC H R ' 2NaOH  RCOONa  R 'C H 5ONa  H O TH1 : Este cða ancol : n este  n NaOH  0,3 mol  M este  n NaOH 21,9  0,15 mol  RCOOC H R '   146  R  R '  26  (H  v¯ HC  C ) 0,15 2.9   CTPT X  C H O ; n C H O2  1,9 mol (n O2 )  n C H6 O2  0,2 mol  m C H6 O2  29,2 gam n RCOOC H4 R '  Câu 36 §²p ²n B; m(g) E + 0,36 mol O2  0,32 mol CO2  0,46 mol H2 O : BTOXI: n[O](E) 0,08 mol este đơn : 2[O]  n C : n H : n O  : :1   Este : C H8O2 n E  0,04 mol  n NaOH  0,07 mol  E chøa este cða phenol x  y  0,04 (n E ) x mol este ca ancol x 0,01 Đ ặt y mol este cða phenol x  2y  0,07 (n NaOH ) y  0,03 BTKL : m E + m NaOH = m muèi  m H2 O  m ancol  m ancol  1,08 gam  M ancol  5,44 40.0,07 6,62 18.0,03 1,08  108(C H 5CH OH) 0,01 0,01 mol HCOOCH C H 0,01 mol HCOONa T chøa muèi  E   muèi cða axit   m  3,14 gam 0,03 mol CH3COONa 0,03 mol CH3COOC H Câu 37 §²p ²n D; Gäi sè mol ca X l a mol Vì este đơn, hở thy phân kiềm thu chất rắn Z v n­íc  X l¯ este cða phenol RCOOC H R ' KOH  RCOOK + R'C H ONa  H O  n H2 O sinh  n este  a mol ; n KOH  2a mol 56.2a  56.2a)  18.a  86,6 gam  a  0,1 mol 0,11666 13,6  m RCOOC6 H4 R '  13,6 gam  RCOOC H R '   136 0,1 L­ỵng H O sau p/­ =m H2 O(KOH) + m H2 O(sinh ra)  ( BTKL : m RCOOC6 H4 R '  m KOH  m r¾ n  m H2 O 56.0,2 23 18.0,1  R  R '  16  HCOOC H CH (o,m, p) v¯ CH 3COOC H Câu 38 §²p ²n A ; BT Na : n NaOH  2n Na2 CO3  0,06 mol ; Thu muối, nhìn đp n X l este ca phenol  lo³i B 2,76 gam X + 0,06 mol NaOH  4,44 gam muèi + H O; BTKL : n H2 O  0,04 mol TØ lÖ n NaOH : n H2 O  : m¯ RCOOC H R' + 2NaOH  muèi + n­íc th«i  lo³i: C ; D Câu 39  ChØ cã HCOOC H OH thàa m±n : HCOOC H OH + 3NaOH  HCOONa  NaOC H ONa + 2H O §²p ²n C; BT Na : n NaOH  2n Na2 CO.3  0,06 mol  n NaOH  n X  X,Y cã chøa este cða phenol 0,05 mol este + 0,06 mol NaOH  Muèi + ancol + H O hữu Z a b 0,05 (n este ) a mol este X cða ancol a 0,04 Đặt b mol este Y cða phenol a  2b  0,06 (n NaOH ) b  0,01 C X  este 0,04 mol HCOOCH NghiÖm thàa m±n BT Cacbon : 0,04.C X + 0,01.C Y  n Na2 CO3  n CO2     CY   0,01 mol HCOOC H 0,12 0,03 0,05 mol HCOONa  R¾n Z :   m r¾ n  4,56 gam 0,01 mol C H 5ONa Hạnh phúc người thầy sống đời học sinh ! Trang 89 ChinhChem Câu 40 Hệ thống Giáo dục Hóa Học Online ChinhChem.com §²p ²n B; CCCLASS12 MT ROR  1,7   T l¯ ete d³ng ROR   1,7  R  43(C H ) MZ ROH a mol C H OH a  b  0,35 a  0,15 0,15 mol C H8 O hÖ X gåm      b  n NaOH  0,2 b  0,2 b mol C n H 2n O2 + NaOH 0,2 mol C n H 2n O 2n 2.3   2n  2 este cða C H7 OH 2 O2 ch²y : 0,15  0,2  1,975  n    Este : CH 3COOC H 2 Axit t³o este: CH3 COOH ĐÁP ÁN CC05 : PHẢN ỨNG THỦY PHÂN ĐA CHỨC VD1 §²p ²n D; (C17 H35COO)3C H5 + 3NaOH  3C17 H35COONa+ C H (OH)3 n(C17 H35COO)3C3H5  0,02 mol  n C17 H35COONa  3.0,02  0,06 mol  m C17H35COONa  18,36 gam VD2 §²p ²n B; (RCOO)3C H5 + 3NaOH  3RCOONa + C H5 (OH)3 n glixerol  0,1 mol  n RCOONa  0,3 mol  RCOONa  VD3 §²p ²n B; (RCOO)3C H + 3NaOH  3RCOONa + C H (OH)3 n glixerol  n NaOH = 0,02 mol  BTKL : m ChÊt bÐo  m NaOH  m X¯ phßng  m glixerol  m x¯ phßng  17,8 gam 17,24 VD4 83,4  278  R  211 ( C15 H 31 ) 0,3 40.0,06 92.0,02 §²p ²n C ; BTOXI : n O(chÊt bÐo)  n O2  n CO2  n H2 O  n O(chÊt bÐo)  0,12 mol 1,61 1,14 1,06 ChÊt bÐo cã 6[O] n C : n H : n O  57 :106 :  CT : C 57 H106 O6  n C 57 H106 O6  0,008 mol  n NaOH  0,024 mol  n C3H5 (OH)3  0,008 mol BTKL : 7,088 + 0,024.40 = m Muèi + 0,008.92  m Muèi  7,312 gam VD5 §²p ²n D; R1OCO-R-COOR2 NaOOC-R-COONa = ROH  VD6 13,4 =134  R  0; Este: R1OOC-COOR2 0,1 9,2  46  Ch¾c ch¾n cã CH3 ; nhìn đp n có CH3OOC-COOCH CH2 CH3 phù hợp 0,2 Đp n C ; n NaOH 0,02 mol; n este : n NaOH  :  Este chøc cða ancol chøc 16  0, mol  n RCOONa  0,  0, mol 40 32,8 32  RCOONa   82  R =15 (CH ); Este: CH 3COO-R-OCOCH3   160 0, 0,2  R  42(C H6 )  Este :  CH3 COO 2 C H6 n NaOH sau  VD7 §²p ²n C; n Y : n X  :1  Este cða axit chøc.R1OCO-R-COOR1 NaOOC-R-COONa t³o CH  R l¯ -CH2 -; Este: R1OCO-CH2 -COOR1 M¯ 5C  CH3 -OOC-CH -COOCH3 Hạnh phúc người thầy sống đời học sinh ! Trang 90 ChinhChem VD8 Hệ thống Giáo dục Hóa Học Online ChinhChem.com CCCLASS12 §²p ²n A ; n NaOH Ph°n øng  1.0,5  0,5.0,4  0,3 mol n ancol : n NaOH  1:  Este cða ancol chøc  n RCOONa  0,1.2  0,3 mol 24,6 21,8  82  R  15 (CH3 ); (CH 3COO)3 R '   218 0,3 0,1  R '  41(C H )  Este : (CH 3COO)3 C H RCOONa = VD9 n NaOH  n X  0,2 §²p ²n D ;  0,4  este chøc cða ancol chức; hỗn hợp muối n ancol n este  0,2 mol  m muèi  2n este  0, mol BTKL : m X  m NaOH  m Muèi  m ancol  m ancol  12, gam  M ancol  0,2.160 RCOONa  35,6 100.16% 12,  62 [C H (OH)2 ] 0,2 CH COONa 35,6 15  29 mol muèi =  89  R  22    22   0, C H 5COONa  Este : CH3 COOC H OOCC H VD10 n H2 O  n CO2 bc cb    k  4  k  1 k 4 nH  este cã 2pi ë gèc axit.( pi chøc råi)  n este   0,15 mol (b°o to¯n pi)  n NaOH d­  0,7  0, 45  0,25  n C3H5 (OH)3 sinh  0,15 mol  m X  39  0,3.2  38, 4g §²p ²n D ; n HCHC  ;m¯ b-c=4a  a  BTKL : m X  m NaOH  m C3H5 (OH)3  m r¾ n  m r¾ n  38,  0,7.40  0,15.92  52,6 g VD11 n H O  n CO2 Axit bÐo no : C m H 2m O2 : §èt cã n H2 O  n CO2 §²p ²n B; CTTQ :   n C n H2 n4 O6  1 k ChÊt bÐo : C n H 2n  O6 0,3  0,5  n C n H2 n4 O6   0,1 mol  n C3 H5 (OH)3  0,1 mol  m C3H5 (OH)3  0,1.92  9,2g 1 VD12 §²p ²n A; n NaOH  0,6 mol  n este : n NaOH  :  este chức m thu ancol ancol chøc 43,6  72,67  R  5,67  Cã mét muèi l¯ HCOONa  Cã axit:HCOOH 0,6 TH1 : 0,4 mol HCOONa v¯ 0,2 mol RCOONa (Khi HCOOH t³o chøc este)  0, 4.68 + 0,2.( R + 67 ) = 43,6  R  15(CH )  Axit : CH 3COOH RCOONa  TH2 : 0,2 mol HCOONa v¯ 0,4 mol RCOONa (Khi RCOOH t³o chøc este)  0,2.68 + 0,4.( R + 67 ) = 43,6  R  lo³i Câu §²p ²n B; (C17 H35COO)3C H + 3NaOH  3C17 H 35COONa + C H5 (OH)3 Câu n NaOH = 0,02 mol  m(C17 H35COO)3C3H5  17,8 gam §²p ²n B; (RCOO)3 C H5 + 3NaOH  3RCOONa + C H5 (OH)3 ; n glixerol  0,1 mol  n NaOH  0,3 mol n(C17 H35COO)3C3H5  BTKL   m chÊt bÐo  m NaOH  m muèi  m glixerol  m chÊt bÐo  89 gam 40.0,3 Câu 91,8 9,2 §²p ²n B; (RCOO)3C H + 3NaOH  3RCOONa + C H (OH)3 n NaOH 0,12 BTKL   0,04 mol   m Muèi  91,8 gam 3 BTKL   m chÊt bÐo  m NaOH  m muèi  m glixerol  m muèi  36,72 gam n glixerol  35,6 40.0,12 92.0,04 Hạnh phúc người thầy sống đời học sinh ! Trang 91 ChinhChem Câu Hệ thống Giáo dục Hóa Học Online ChinhChem.com CCCLASS12 Ca(OH)2 d­ §²p ²n D;    n CO2  n CaCO3  0,225 mol ; dd gi°m  44.n CO2  18n H2 O  100.n CaCO3   4,41  n H2 O  0,245 mol 0,225 0,225 L³i cã X gåm : C + H + O m¯ m X  4,03 gam  n O(X)  0,03 mol BTOXI Víi 8,06 gam X gấp đôi 4,03 X có dng : (RCOO)3C H   n X  0,005 mol   n X  0,01  n NaOH cÇn  0,03 Thðy ph©n : 8,06 gam X + 0,03 mol NaOH  a gam muèi + 0,01 mol C H (OH)3  BTKL : m Muèi  8,34 gam Câu  1: n : n §²p ²n D ;  este NaOH  Este cða ancol chức: R1COO-R-OCOR2 muối đơn chức 6,2 ancol : HO  R  OH   62  ancol : HO  C H  OH(etilenglicol) 0,1 Câu §²p ²n D; n NaOH  0,25 mol CTTQ: R1COO  C H  OCOR Sè O l¯  Sè C =  R1 l¯ H v¯ R l¯ CH   HCOO  C H  OCOCH + 2NaOH  HO  C H  OH + HCOONa + CH3 COONa m Este 0,125  0,125.132  16,5g 0,25 Câu §²p ²n D; PV 1.3,28 n ancol    0,1 mol RT 0,082.(127  273) 4,6 ROH=  46  ancol : C H 5OH; n este : n ancol  :  este cða axit chøc 0,1 6,7 NaOOC-R-COONa =  134  R  0,05  Este :  COOC H 2 Câu §²p ²n A; Dïng m²y tÝnh ®ỉi 600mmHg = 0,79atm PV 0,79.8,32 9,2 n ancol    0,2 mol  M ancol   46  Ancol : C H 5OH RT 0,082.(273  127) 0,2 X t²c dông víi NaOH t³o ancol v¯ muèi  X l¯ este 13, M¯ n ancol : n este  :1  este cða axit chøc ; NaOCO-R-COONa   134 0,1  R   Este : C H 5OOC  COOC H §²p ²n C; n x  0,1 mol n NaOH 0,2 mol; thu rượu v muối  este cða ancol chøc BTKL : m C H O  m NaOH  m Muèi + m ancol  m ancol  16  0,2.40  17,8  m ancol  6,2g Câu 12 6,2  62  ancol : C H (OH)2  Este :R1COO-  CH 2 -OOCR 0,1 R =H- th× R  C H  17,8 RCOONa   89  R  22   0,2 R1  CH  th× R  C H  (Chän có đp n ) M ancol Hnh phỳc người thầy sống đời học sinh ! Trang 92 ChinhChem Câu 10 Hệ thống Giáo dục Hóa Học Online ChinhChem.com CCCLASS12 §²p ²n B ; Công thức ca este l : (C15 H31COO)(C17 H33COO)(C17 H31COO)C H hay C 55 H100 O6 (pi = 6)  n C 55H100 O6 = n H2 O  n CO2 + ë 2m(g) : n C 55H100 O6 = 0,02 mol ; n KOH = 0,01 mol 1  0,02.3  0,06 mol ; n C 3H5 (OH)3  0,02 mol BTKL  m muèi  0,02.856  0,06.56  0,02.92  18,64g Câu 11 §²p ²n D; (C17 H35COO)3C H5 + 3KOH  3C17 H35COOK+ C 3H (OH)3 n(C17 H35COO)3C3H5  0,3 mol  n C17 H35COOK  3.0,3  0,9 mol  m C17H35COOK  289,8 gam Câu 12 §²p ²n A; (C15 H31COO)3C H5 + 3NaOH  3C15 H31COONa + C H5 (OH)3 n(C15H31COO)3C3H5  0,02 mol  n KOH  3.0,02  0,06 mol  VKOH  120 mol Câu 13 §²p ²n B; (RCOO)3C H5 + 3NaOH  3RCOONa + C H5 (OH)3 ; n glixerol  0,02 mol  n NaOH  0,06 mol BTKL   m chÊt bÐo  m NaOH  m muèi  m glixerol  mchÊt bÐo  17,8 gam 40.0,06 Câu 14 18,36 1,84 §²p ²n A; (C17 H 35COO)3 C H + 3NaOH  C H (OH)3 + 3C 17 H 35COONa Cø 890 g (C17 H 35COO)3 C H t³o 92g C H (OH)3 4,45.80%  x  x 4, 45.80%.92  0,368 890 M¯ H = 85%  m C3 H5 (OH)3  0,368.85%  0,3128 kg Câu 15 §²p ²n A; (RCOO)3C H + 3NaOH  3RCOONa + C H (OH)3 BTKL n glixerol  0,1 mol  n NaOH  0,3 mol   m Muèi  91,8 gam 91,8  153 gam 60% §²p ²n A; (C17 H35COO)3C H + 3NaOH  3C17 H35COONa+ C 3H (OH)3 Muèi cða axit bÐo chiÕm 60% khèi lượng x phòng m x phòng Cõu 16 2,225.80%  0,002 kmol = n glixerol  m glixerol =0,002.92=0,184 kg 890 §²p ²n A; (RCOO)3C H + 3NaOH  3RCOONa + C H (OH)3 n(C17 H35COO)3C3H5  Câu 17 n glixerol  n NaOH = 0,02 mol  BTKL : m ChÊt bÐo  m NaOH  m muèi  m glixerol  m muèi  18,36 gam 17,8 Câu 18 40.0,06 92.0,02 36,8  0, mol 92 (RCOO)3 C H + 3NaOH  C H (OH)3 + 3RCOONa §²p ²n A; n C3H5 (OH)3  1,2 0,4 1,2 BTKL : m (RCOO)3 C 3H5  m NaoH  m C3H5 (OH)3  m RCOONa 367,2  306 1,2  R  239(C17 H 35 )  ChÊt bÐo : (C 17 H 35COO)3 C 3H (tristearin)  m RCOONa  356  1,2.40  36,8  367,2g  RCOONa  Câu 19 §²p ²n D; (RCOO)3C H + 3KOH  3RCOOK + C H (OH)3 BTKL n glixerol  x mol  n KOH  3x mol   265,2  56.3x  288  92x  x  0,3 mol n RCOOK  3.0,3  0,9 mol  R  83  288 chÊt bÐo  237(C17 H 33 )  Triolein 0,9 Hạnh phúc người thầy sống đời học sinh ! Trang 93 ChinhChem Câu 20 Hệ thống Giáo dục Hóa Học Online ChinhChem.com CCCLASS12 §²p ²n D; n H O  n CO2 Axit bÐo no : C m H 2m O2 : §èt cã n H2 O  n CO2 CTTQ :   n C n H2 n4 O6  1 k ChÊt bÐo : C n H 2n  O6 0,58  0,6  n C n H2 n4 O6   0,01 mol  n C3 H5 (OH)3  0,01 mol  m C3H5 (OH)3  0,01.92  0,92g 1 Câu 21 §²p ²n D; Câu 22 46  0,5 mol  n ChÊt bÐo  0,5 mol thu loi axit béo 92 444  Cã axit g¾n v¯o chøc este  [(R1COO)1 (R COO)2 ]C H   888 0,5 C H COOH R1  (237) C17 H 33  v¯ R  239 ( C17 H 35 ) phù hợp 17 33 C17 H35COOH Đp n D; n NaoH p/ư thy phân 0,1  0,025  0,075 mol; n C3H5 (OH)3  n ancol  n O2  0,25 mol  M ancol  23  92 (C H (OH)3 ) 0,25 n NaOH :nancol 3:1 l este chøc cða glixerol Câu 23 este 9C M¯ thu muối (CH3COO)3 C H §²p ²n C ; Ancol chøc  este chøc  este cã 4[O]  Sè C este = tæng C =5 Este d³ng : R1COO-C H  OCOR2   Este : HCOO-C H  OCOCH3 n NaOH  0,125 mol  m este  0,125.132  16,5 gam 0,06   ChØ sè C = 0,01   0,06 mol; n H2 O  0,05 mol   ChØ sè H = 0,05.2  10  0,01 n NaOH  0,25 mol  n este  Câu 24 §²p ²n C; n CO2 n este  n muèi  Este cða axit chøc  4O  CTPT : C H10 O  n ancol  2n este M¯ ancol l¯ C H 5OH  Este : C H 5OOC  R  COOC H  R   Este : C H 5OOC  COOC H §²p ²n D; n NaOH  0,25 mol Câu 25 CTTQ: R1COO  C H  OCOR Sè O l¯  Sè C =  R1 l¯ H v¯ R2 l¯ CH3   HCOO  C H  OCOCH3 + 2NaOH  HO  C H  OH + HCOONa + CH3 COONa m Este Câu 26 0,25 §²p ²n C; NhËn thÊy tæng pi este = 2.3 = 6pi  CTTQ este : C n H 2n 10 O6 %C  Câu 27 0,125  0,125.132  16,5g 12n  0,5669  n  12  CTPT : C12 H14 O6 14n  10  16.6 §²p ²n A; 3,02  0,01 VËy C17 H 31COOH míi t³o1/3 vÞ trÝ este 302  C17 H33COOH t³o 2/3 vÞ trÝ  n C17 H33COONa  0,01.2  0,02 mol  m C17 H33COONa  6,08g n C3H5 (OH)3  0,01 mol; n C17 H31COONa  m[(C17 H31COO)(C17 H33COO)2 ]C 3H5  0,01.882  8,82g Hạnh phúc người thầy sống đời học sinh ! Trang 94 ChinhChem Câu 28 Hệ thống Giáo dục Hóa Học Online ChinhChem.com CCCLASS12 Thu ancol §²p ²n C ; n NaOH  1,2 mol = 3n este   este cða ancol chøc 87,2  72,66  Ch¾c ch¾n cã HCOONa 1,2 TH1 : 0,8 mol HCOONa v¯ 0,4 mol RCOONa (Khi HCOOH t³o chøc este)  0,8.68 + 0,4.( R + 67 ) = 87,2  R  15(CH )  Axit : CH 3COOH n RCOONa  n NaOH  1,2 mol  RCOONa  Câu 29 TH2 : 0, mol HCOONa v¯ 0,8 mol RCOONa (Khi RCOOH t³o chøc este)  0, 4.68 + 0,8.( R + 67 ) = 87,2  R  lo³i §²p ²n A; n NaOH 0,03 mol ; thu axit đơn este ca ancol chøc BTKL  m ancol  8,9  0,03.40  9,18  0,92g 0,92  92  Ancol : C H (OH)3 0,01 9,18 R1COONa   306  R1  C17 H35   Este : C H  OOCC17 H 35 3 0,03 R(OH)3  Câu 30 PV 1,5.2,24 = = 0,1 mol RT 0,082.(273  136,5) 9,2 BTKL  m ancol  21,8  0,3.40  24,6  9,2g  M ancol   92  Ancol : C 3H (OH)3 0,1 24,6 Axit đơn , tỉ lệ phn øng 1:3  este ancol chøc  RCOONa   82  R  15(CH ) 0,3  Este : (CH 3COO)3 C H Câu 31 §²p ²n C; T³o muèi v¯ ancol  este m¯ 4O este chức Muối đem đốt n­íc  NaOOC  COONa  Este : C H5OOC  COOC H5 §²p ²n A; n NaOH ph°n øng  0,5 - 0,2 = 0,3 mol ; n ancol = (vì thu ancol nên bªn ph°i l¯ C H5 -) Câu 32 §²p ²n A; n C3H5 (OH)3  0,1 mol  n RCOONa  0,1.3  0,3 mol 15  50  R  17 v« lý  este n¯y cã -OH tù 0,3 0,1 mol R1COONa Este : [(R1 COO)(R COO)]C H 5OH   0,1 mol R COONa HCOOH  0,1(R1  67)  0.1(R  67)  15  R1  R  16   15  Axit  CH 3COOH NÕu l¯ trieste  RCOONa  Câu 33 §²p ²n A;n este  n N2  0,1 mol 86,2  862  x  0,1  Este : [(C15 H31COO)(C17 H 35COO)2 ]C H  Tæng C = 55 Este : [(C15 H31COO)x (C17 H 35COO)3 x ]C H  Câu 34 §²p ²n C; n NaOH  0,3 mol ; TH1: ancol đơn chức ROH 9,2 30,66(Loi) 0,3 TH2 : ancol ®a chøc  este cða ancol chøc  R(OH)3  R1COONa  9,2  92  Ancol : C H (OH)3 0,1 24,6  82  R1  CH   Este :  CH 3COO 3 C H 0,3 Hạnh phúc người thầy sống đời học sinh ! Trang 95 ChinhChem Câu 35 Hệ thống Giáo dục Hóa Học Online ChinhChem.com CCCLASS12 §²p ²n C;Kh«ng t²c dơng víi Na  Este : R1COO  R  OCOR1 ; n NaOH  2.n este  0,2 mol; R1COO  R  OCOR1 +2NaOH  HO-R-OH + 2R1COONa 0,1 0,2 0,1 0,2 R  14(-CH -);R1  15(CH3 -)  21,2 = 0,1.(R + 34) + 0,2.(R1  67)  R  2R1  44   R  42(-C H6 -);R1 =1(H-)  CH3 COO-CH -OCOCH3 ;HCOO-CH -CH2 -CH2 -OCOH;HCOO-CH(CH3 )CH -OCOH Câu 36 §²p ²n B; Cã 4O, thu mi v¯ r­ỵu  este cða axit chøc NÕu Z=CH3OH  Y  C H 5OH loi Y cho đồng phân anken Nếu Z = C H 5OH  Y  C H OH chän CH 3CH  OH  CH CH v× t³o anken  CH3CH OOCCOOCH  CH3  CH CH3 Câu 37 §²p ²n B; n C3H5 (OH)3  1,5 mol  n axit bÐo  1,5.3  4,5 mol 0, 4a mol C17 H 33COOH 1,8 mol C17 H 33COOH   Gäi : 0,2a mol C15 H 31COOH m¯ a = 4,5 mol  0,9 mol C15 H 31COOH 0, 4a mol C H COOH 1,8 mol C H COOH 17 35 17 35   X  3H O  RCOOH  3C H (OH)3 4,5 4,5  m X  m ROOH  m C3H5 (OH)3  m H2 O m X  1,8.282  0,9.256  1,8.284  138  4,5.18  1306,2g Câu 38 1,5   ancol : a mol C H OH; axit b mol C H6  2x O2 ; 0,5 x   lo³i a + b = 0,5 ( mol HCHC)  ;  x   a  0,2  b  0,3 (chän )  4a + b(3-x) = 1,4 (mol H O) x=2  a  0,3  b  0,2( lo³i gi° thiÕt)  §²p ²n D; Sè C  C H8 O2  C H O2  C H10 O2  H O; m C H10O2  0,2.80%.114  18,24 g Câu 39 §²p ²n A; A  2CH3COONa (Y)+HO-CH -CHO (Z) ; CH3 COONa (Y)+HCl  CH3 COOH (Chän) B Sai v× %O sai C  CH CHCOONa CH3COONa HCHO loi không ®óng gi° thiÕt muèi D  HCOONa  C H 5COONa  HO  CH  CHO loi to muối Cõu 40 Đp n A; TH1: (Nếu nhìn đp n loi) este ®¬n chøc  n RCOONa  n NaOH  0,2 mol 32,8  164  R  97(C H13 ) loi không no 0,2 32,8 TH2 : Este chøc cða axit chøc  NaOOC-R-COONa =  R  30(lo³i) 0,2 32, TH3:Este chøc cða ancol chøc  RCOONa   R  15(CH ) 0, 2n  n   Ancol no, chøc : C n H 2n  O ; CT oxi ph°n øng :  2,5  n  2  Este :  CH 3COO 2 C H  RCOONa  Hạnh phúc người thầy sống đời học sinh ! Trang 96 ChinhChem CCCLASS12 Hệ thống Giáo dục Hóa Học Online ChinhChem.com ĐÁP ÁN CC06 : HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG ESTE HĨA VD1 §²p ²n B ; CH3COOH + C H 5OH  CH 3COOC H + H O n CH3COOH  0,1 mol < n C H5OH  0,15 mol  CH3COOH hÕt Theo lý thuyÕt : n CH3COOC H5  n CH3COOH  0,1 mol  m CH3COOC H5  8,8 gam H  75%  m CH3COOC2 H5 thùc  8,8.75%  6,6 gam VD2 §²p ²n B; + m gam X t²c dơng víi NaHCO3 : ChØ cã CH 3COOH ph°n øng , n CH3COOH  n CO2  0,15 mol H 80% + m gam X este hãa : n CH3COOC H5 ®Ị  0,08 mol  este tèi ®a t³o : VD3 0,08  0,1 mol < n Axit 80% 0,15 mol CH 3COOH  ancol hÕt  n ancol  0,1 mol ; X   m  13,6 gam 0,1 mol C H OH  §²p ²n A ; C H (OH)3 +3CH =CH-COOH  (CH =CH-COO)3 C H +3H O n C3H5 (OH)3  0,1  n CH2 =CH-COOH  0,05  CH =CH-COOH hÕt Theo lý thuyÕt : n (CH2 =CH-COO)3C 3H5  0,05 mol  m (CH2 =CH-COO)3C 3H5  12,7 gam H%=60%  m (CH2 =CH-COO)3C3H5 thùc tÕ =12,7.60%=7,62% VD4 §²p ²n A ; RCOOH + R 'OH  RCOOR ' + H O n RCOOH  0,1 mol < n R ' OH  0,15 mol  RCOOH hÕt H  75% Theo lý thuyÕt : n RCOOR '  n RCOOH  0,1 mol  n RCOOR ' thùc tÕ  0,1.75%  0,075  RCOOR '  VD5 4,5  60  HCOOCH 0,075 46  60 §Ỉt  53  axit : RCOOH víi R = 11 RCOOH+C H 5OH  RCOOC H  H O §²p ²n D ; M X = 21,2 23  0,  n C H5OH   0,5  RCOOH hÕt 53 46 Theo lý thuyÕt : n RCOOC H5  n RCOOH  0, mol  m RCOOC H5  32, gam (R=8) n RCOOH  H = 80%  m RCOOC H5 thùc tÕ  32, 4.80%  25,92% VD6 §²p ²n D ; CH  C(CH3 )COOH  CH  C(CH )COOCH  po lim e 100 gam  100 gam  120 kg 120.86 103,2 H1  30%, H2 =80% x=  103,2 kg   m axit cÇn   430 kg 100 30%.80% Cø: VD7 86 gam x  §²p ²n D; 1.46  1.60 11,13  53(R  8)  n RCOOH   0,21 mol 11 53 3.32  2.46 7,52  R'OH =  37,6(R'  20,6)  n R'OH   0,2 mol 3 37,6  RCOOH  RCOOH  R 'OH  RCOOR '  H O H% 80% Axit hÕt   m RCOOR  0,2.(8  44  20,6).80%  11,616 gam Hạnh phúc người thầy sống đời học sinh ! Trang 97 ChinhChem Câu Hệ thống Giáo dục Hóa Học Online ChinhChem.com CCCLASS12 §²p ²n B ; CH3COOH + C H 5OH  CH 3COOC H + H O n CH3COOH  0,2 mol v¯ tÝnh theo CH3COOH Theo lý thuyÕt : n CH3COOC H5  n CH3COOH  0,2 mol  m CH3COOC H5  17,6 gam 11  62,5% 17,6 §²p ²n B ; CH3COOH + C H 5OH  CH 3COOC H + H O Thùc tÕ : m CH3COOC H5 thùc  11 gam  H%  Câu n CH3COOH  0,2 mol < n C H5OH  0,3 mol  CH3COOH hÕt Theo lý thuyÕt : n CH3COOC H5  n CH3COOH  0,2 mol  m CH3COOC H5  17,6 gam 11  62,5% 17,6 §²p ²n C ; CH3COOH + C H 5OH  CH 3COOC H + H O Thùc tÕ : m CH3COOC H5 thùc  11 gam  H%  Câu n CH3COOH  0,75 mol < n C H5OH  1,5 mol  CH3COOH hÕt Theo lý thuyÕt : n CH3COOC H5  n CH3COOH  0,75 mol  m CH3COOC H5  66 gam 41,25  62,5% 66 Ni §²p ²n C ; (C17 H33COO)3 C H  3H   (C17 H 35COO)3 C 3H Thùc tÕ : m CH3COOC H5 thùc  41,25 gam  H%  Câu Cø : 884 gam 1000kg   890 gam x Câu 1000.890 H 80% = 1006,8kg  m triolein  1006,8.80%  805,44kg 884 §²p ²n B; Theo lý thuyÕt : n CH3COOCH3  n CH3OH  0,1 mol  n CH3COOCH3  0,1.74  7,4 gam Câu 7,4 = 9,25 gam 80% §²p ²n B ; CH  C(CH3 )COOH + CH 3OH  CH  C(CH )COOCH3 + H O x= H=80%  n CH3COOCH3 thùc tÕ = n CH2  C(CH3 )COOH  2,5 mol < n CH3OH  3,125 mol  TÝnh theo axit Theo lý thuyÕt : n este  n axit  2,5 mol  m este  250 gam Thùc tÕ H = 60%: m este thùc  250.60% = 150 gam Câu 46 60 Đặt 53 axit : RCOOH với R = 11 RCOOH+C H 5OH  RCOOC H  H O §²p ²n B ; M X = 5,3 5,75  0,1  n C H5OH   0,125  RCOOH hÕt 53 46 Theo lý thuyÕt : n RCOOC H5  n RCOOH  0,1 mol  m RCOOC H5  8,1 gam (R=8) n RCOOH  H = 80%  m RCOOC H5 thùc tÕ  8,1.80%  6, 48 gam Câu §²p ²n A ; CH3COOH + C H 5OH  CH 3COOC H + H O n CH3COOH  0,2 mol < n C H5OH  0,25 mol  CH3COOH hÕt Theo lý thuyÕt : n CH3COOC H5  n CH3COOH  0,2 mol  m CH3COOC H5  17,6 gam Thùc tÕ H% = 75%  m CH3COOC H5 thùc  17,6.75%  13,2 gam Hạnh phúc người thầy sống đời học sinh ! Trang 98 ChinhChem Câu Hệ thống Giáo dục Hóa Học Online ChinhChem.com CCCLASS12 §²p ²n B ; CH3COOH + C H 5OH  CH 3COOC H + H O n CH3COOH  0,75 mol < n C H5OH  1,5 mol  CH3COOH hÕt Theo lý thuyÕt : n CH3COOC H5  n CH3COOH  0,75 mol  m CH3COOC H5  66 gam Thùc tÕ : m CH3COOC H5 thùc  41,25 gam  H%  Câu 10 22  0,25 mol 88 CH3COOH + C H 5OH  CH3COOC H + H O §²p ²n B ; n CH3COOC H5  0,25 Câu 11 41,25  62,5% 66 0,25 Thùc tÕ H = 25%: m C H5OH cÇn  0,25.46  46 gam 25% §²p ²n D ; CH3COOH + (CH3 )2 CHCH CH OH  CH3COOCH CH2 CH(CH3 )2 + H O n CH3COOH  0,18 mol > n (CH3 )2 CHCH2CH2OH  0,12 mol  (CH3 )2 CHCH2 CH2 OH hÕt Theo lý thuyÕt : n CH3COOCH2 CH2 CH(CH3 )2  n(CH3 )2 CHCH2CH 2OH  0,12 mol  m CH3COOCH2 CH2 CH(CH3 )2  15,6 gam Thùc tÕ H% = 80%: m CH3COOCH2 CH2 CH(CH3 )2 thùc  15,6 80%  12,48 gam Câu 12 §²p ²n D ; CH3COOH + C H 5OH  CH 3COOC H + H O n C H5OH  0,3 mol v¯ tÝnh theo C H 5OH Theo lý thuyÕt : n CH3COOC H5  n C2 H5OH  0,3 mol  m CH3COOC H5  26,4 gam 11  41,67% 26,4 §²p ²n D ; CH3 COOH + (CH3 )2 CHCH CH OH  CH3COOCH CH2 CH(CH3 )2 + H O Thùc tÕ : m CH3COOC H5 thùc  11 gam  H%  Câu 13 n CH3COOH  2,206 mol > n (CH3 )2 CHCH2 CH2 OH  2,27 mol  CH 3COOH hÕt Theo lý thuyÕt : n CH3COOCH2 CH2 CH(CH3 )2  n CH3COOH  2,206 mol  m CH3COOCH2 CH2 CH(CH3 )2  286,78 gam Thùc tÕ H% = 68%: m CH3COOCH2 CH2 CH(CH3 )2 thùc  286,78.68%  195 gam Câu 14 a mol CH 3COOH HÖ 60a  46b  25,8 (KL) a  0,2 %m CH3COOH  46,5% §²p ²n A;      b  0,3 %m C H5OH  53,5% b mol C H 5OH 2a  3b  1,3 (n H2 O ) CH3 COOH + C H 5OH  CH 3COOC H + H O n CH3COOH  0,2 mol < n C H5OH  0,3 mol  CH 3COOH hÕt Theo lý thuyÕt : n CH3COOC H5  n CH3COOH  0,2mol  m CH3COOC H5  17,6 gam Thùc tÕ : m CH3COOC H5 thùc  14,08 gam  H%  Câu 15 14,08  80% 17,6 axit, no, đơn đốt Đp n D ; 10,8 gam X   n H2 O  n CO2  ancol no, đơn ; n ancol n H2 O n CO2 0,2 mol ancol đơn Li có ancol đốt mol CO2 ca ancol < tổng mol CO2  0,4 mol 0,4   ancol CH3 OH 0,2 14an  32a  10,8  0,2.32 (KL) an  0,2 a mol C n H 2n O2 hÖ 10,8 gam X     n4 an  0,4  0,2.1 (n CO2 cða axit) a  0,05 0,2 mol CH3OH Sè C cða ancol <  Este hãa 5,4 gam X 0,025 mol C H COOH + 0,1 mol CH3OH  C H COOCH  H O m este thùc  0,025.102.60%  1,53 gam Hạnh phúc người thầy sống đời học sinh ! Trang 99 ChinhChem Câu 16 Hệ thống Giáo dục Hóa Học Online ChinhChem.com CCCLASS12 §²p ²n A; + a gam A + CaCO3 : n RCOOH  2n CO2  0,1 mol 7,8  39  R '  22 0,2  0,1 mol ) + 7,8 gam B + Na : n R 'OH  2n H2  0,2 mol  R 'OH  Trén a gam A (n RCOOH  0,1 mol) + 3,9 gam B ( n R 'OH BTKL : m este  m axit ph°n øng  m ancol ph°n øng  m H2 O sinh  a.h% + 3,9.h% - 18.0,1.h%  m   a  2,1 h% Câu 17 §²p ²n B; n H2 O >n CO2 Ancol no, đơn n ancol  n H2 O  n CO2  0,1 mol 7,6  12.0,3  0,4.2 0,2  0,1.1  0,2 mol ; Ancol cã 1[O]; axit cã 2[O] n axit đơn 0,05 mol 16  0,1n  0,05m  0,3 mol  n  v¯ m=3 phï hỵp kh²c C BTKL: n O  n CO2 C H COOH  CH3OH  C H COOCH  H O; axit hÕt 0,05 0,05 0,05 Hạnh phúc người thầy sống đời học sinh ! H  80%  m este thùc tÕ  0,05.88.80%  4,08 gam Trang 100 ... phúc người thầy sống đời học sinh ! Trang ChinhChem Hệ thống Giáo dục Hóa Học Online ChinhChem.com CCCLASS12 B BÀI TẬP ÁP DỤNG Định nghĩa Câu : Hợp chất n{o sau đ}y l{ este? A CH3COOH B CH3CHO... chất hóa học Câu 72 : Phản ứng đặc trưng este là: A Phản ứng cộng B Phản ứng C Phản ứng cháy D Phản ứng thủy phân Câu 73: Thủy ph}n este môi trường kiềm, đun nóng gọi A xà phòng hóa B hidro hóa. .. 1:1 Este thuộc loại sau đ}y? A Este không no LK đôi, đơn chức mạch hở B Este no, đơn chức mạch hở C Este đơn chức D Este no, chức mạch hở [Thi thử THPT QG Lần 2/2018- THPT Triệu Sơn, Thanh Hóa]
- Xem thêm -

Xem thêm: TÀI LIỆU HỌC TẬP CHƯƠNG ESTE LIPIT 2020 HÓA HỌC 12, TÀI LIỆU HỌC TẬP CHƯƠNG ESTE LIPIT 2020 HÓA HỌC 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn