TÀI LIỆU HỌC TẬP cacbohidrat 2020 HÓA HỌC 12

66 9 0
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/08/2019, 11:03

ChinhChem Hệ thống Giáo dục Hóa Học Online ChinhChem.com CCCLASS12 CC08 : LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM CACBOHIDRAT Đăng ký website Tham gia CCClass Nhận CCpassword A LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM ChinhChem Hệ thống Giáo dục Hóa Học Online ChinhChem.com CCCLASS12 ChinhChem Hệ thống Giáo dục Hóa Học Online ChinhChem.com CCCLASS12 ChinhChem Hệ thống Giáo dục Hóa Học Online ChinhChem.com CCCLASS12 ChinhChem Hệ thống Giáo dục Hóa Học Online ChinhChem.com B BÀI TẬP ÁP DỤNG CCCLASS12 PHẦN BẮT BUỘC - MỤC TIÊU : 20 CÂU/ 40 PHÚT Khái quát chung Cacbohidrat Câu Gluxit (cacbohiđrat) l{ hợp chất hữu tạp chức thường có công thức chung A Cn(H2O)m B CnH2O C CxHyOz D R(OH)x(CHO)y Câu : Chất monosaccarit? A amylozơ B Saccarozơ C Xelulozơ D Glucozơ [Thi thử THPT QG Lần 1/2018- THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh] Câu 3.Glucozơ l{ hợp chất: A đa chức B Monosaccarit C Đisaccarit D đơn chức Câu 4: Đồng phân fructozơ l{ A xenlulozơ B glucozơ C Amilozơ D saccarozơ [Thi thử THPT QG Lần 1/2018- THPT Đo{n Thượng, Hải Dương] Câu Saccarozơ v{ mantozơ l{: A Monosaccarit B Gốc glucozơ C Đồng phân D Polisaccarit Câu Tinh bột v{ xenlulozơ l{: A monosaccarit B Đisaccarit C Đồng đẳng D Polisaccarit Câu 7: Chất thuộc loại đisaccarit l{ A glucozơ B saccarozơ C xenlulozơ D fructozơ [Thi thử THPT QG Lần 1/2018- THPT Nguyễn Thị Giang, Vĩnh Phúc] Câu 8: Tinh bột thuộc loại A đisaccarit B polisaccarit C lipit D monosaccarit [Thi thử THPT QG Lần 1/2018- THPT Xu}n Hòa, Vĩnh Phúc] Câu Glucozơ v{ fructozơ l{: A Đisaccarit B Đồng đẳng C Andehit xeton D Đồng phân Câu 10: Chất n{o đ}y l{ monosaccarit? A Glucozơ B Tinh bột C Saccarozơ D Xenlulozơ [Thi thử THPT QG Lần 1/2018- THPT Yên Lạc, Vĩnh Phúc] Câu 11: Chất n{o đ}y khơng có phản ứng thủy phân? A tinh bột B metyl fomat C saccarozơ D glucozơ [Thi thử THPT QG Lần 1/2018- THPT Yên Lạc, Vĩnh Phúc] Câu 12 Chất n{o sau đ}y thuộc loại polisaccarit? A Glucozơ B Saccarozơ C Xenlulozơ D Fructozơ Câu 13 Chất n{o sau đ}y thuộc loại monosacarit? A Glucozơ B Saccarozơ C Tinh bột D Xenlulozơ Câu 14 Chất n{o sau đ}y thuộc loại đisacarit? A Glucozơ B Saccarozơ C Tinh bột D Xenlulozơ Câu 15 Chất n{o sau đ}y thuộc loại polisacarit? A Glucozơ B Saccarozơ C Mantozơ D Xenlulozơ Câu 16 Chat nao sau đay thuộc loại đisaccarit? A Xenlulozơ B Glucozơ C Saccarozơ D Tinh bột [Thi thử THPT QG Lần 1/2019- THPT Chuyên Vĩnh Phúc] Câu 17: Glucozơ l{ chất dinh dưỡng v{ dùng làm thuốc tăng lực cho người già, trẻ em v{ người ốm Trong công nghiệp glucozơ dùng tr|ng gương, tr|ng ruột phích Glucozơ có cơng thức hóa học là: A C6H22O5 B C6H12O6 C C12H22O11 D C6H10O5 [Thi thử THPT QG Lần 1/2018- THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh] Câu 18: Dãy gồm chất bị thủy phân dung dịch H2SO4 lo~ng, đun nóng l{ ChinhChem Hệ thống Giáo dục Hóa Học Online ChinhChem.com A glucozơ, tinh bột v{ xenlulozơ C saccarozơ, tinh bột v{ xenlulozơ CCCLASS12 B fructozơ, saccarozơ v{ tinh bột D glucozơ, saccarozơ v{ fructozơ [Thi thử THPT QG Lần 1/2018- THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh] Câu 19: Chat hữu thuộc loại cacbohiđrat l{ A xenlulozơ B poli(vinylclorua) C glixerol D protein [Thi thử THPT QG Lần 2/2019- THPT Chuyên Bắc Giang] Câu 20: Phan tram khối lương nguyên tố oxi glucozơ l{ A 44,41% B 53,33% C 51,46% D 49,38% [Thi thử THPT QG Lần 1/2019- THPT Chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa] Câu 21 Fructozơ l{ monosaccarit co nhieu mật ong, có vị sắc Cơng thức phân tử fructozơ l{ A C12H22O11 B (C6H10O5)n C C2H4O2 D C6H12O6 [Thi thử THPT QG Lần 1/2019- THPT Chuyên Thái Bình] Câu 22 Đồng phân glucozơ l{ A mantozơ B fructozơ C saccarozơ D glixerol [Thi thử THPT QG Lần 1/2019-Sở GD-ĐT Yên B|i] Câu 23 Đường saccarozơ thuộc loại saccarit nào? A Oligosccarit B Polisaccarit C Monosaccarit D Đisaccarit [Thi thử THPT QG Lần 1/2019-Sở GD-ĐT Yên B|i] Câu 24 Xenlulozơ thuộc loại polisaccarit thành phần tạo nên màng tế bào thực vật, có nhiều gỗ, bơng nõn Cơng thức phân tử xenlulozơ l{ A C12H22O11 B C2H4O2 C (C6H10O5)n D C6H12O6 [Thi thử THPT QG Lần 1/2019-LK Trường Hải Phòng] Câu 25 Chất n{o sau đ}y l{ đồng phân Fructozơ? A Glucozơ B Saccarozơ C Mantozơ D Xenlulozơ Câu 26 Đường saccarozơ (đường mía) thuộc loại saccarit nào? A Monosaccarit B Đisaccarit C Polisaccarit D Trisaccarit Câu 27 Đồng phân mantozơ l{ : A Glucozơ B Fructozơ C Saccarozơ D Xenlulozơ Câu 28 Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ, mantozơ có khả tham gia phản ứng A hoà tan Cu(OH)2 B.trùng ngưng C.tr|ng gưong D.thuỷ phân Câu 29: Chất không tham gia phản ứng thuỷ phân A saccarozơ B xenlulozơ C fructozơ D tinh bột Câu 30 Hai chất đồng phân A saccarozơ v{ glucozơ B fructozơ v{ glucozơ C fructozơ v{ mantozơ D glucozơ v{ mantozơ Câu 31: Nguyên tắc phân loại cacbohiđrat l{ dựa vào A tên gọi B tính khử C tính oxi hố D phản ứng thuỷ phân Câu 32: Glucozơ không thuộc loại A hợp chất tạp chức B cacbohiđrat C monosaccarit D đisaccarit Câu 33 Glucozơ tính chất n{o đ}y? A Lên men tạo ancol etylic B Tham gia phản ứng thủy phân C Tính chất ancol đa chức D Tính chất nhóm anđehit Câu 34 Cacbohiđrat (Gluxit, Saccarit) l{ A hợp chất đa chức, có cơng thức chung Cn(H2O)m B hợp chất có nguồn gốc từ thực vật C hợp chất tạp chức, đa số có cơng thức chung Cn(H2O)m D hợp chất chứa nhiều nhóm -OH nhóm cacboxyl ChinhChem Hệ thống Giáo dục Hóa Học Online ChinhChem.com CCCLASS12 Câu 35 Dãy gồm chất bị thủy ph}n môi trường axit A Tinh bột, xenlulozơ, mantozơ, glucozơ B Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ, chất béo C Tinh bột, xenlulozơ, PV D Tinh bột, xenlulozơ, PE, chất béo Câu 36: Chất n{o sau đ}y không tham gia phản ứng thủy phân ? A Saccarozơ B Protein C Tinh bột D Glucozơ Câu 37: Saccarozơ, tinh bột v{ xenlulozơ tham gia vào A phản ứng tráng bạc B phản ứng với Cu(OH)2 C phản ứng thuỷ phân D phản ứng đổi màu iot Câu 38 Dãy chất n{o sau đ}y có phản ứng thuỷ ph}n môi trường axit? A Tinh bột, xenlulozơ, glucozơ B Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ C Tinh bột, xenlulozơ, fructozơ D Tinh bột, saccarozơ, fructozơ Câu 39 Cặp chất n{o sau đ}y l{ đồng phân nhau? A Mantozơ v{ saccarozơ B Tinh bột v{ xenlulozơ C Fructozơ v{ glucozơ D Metyl fomat axit axetic Câu 40: Có mệnh đề sau: (1) Cacbohiđrat l{ hợp chất hữu tạp chức thường có công thức chung Cn(H2O)m (2) Cacbohiđrat l{ hiđrat cacbon (3) Đisaccarit l{ cacbohiđrat m{ thủy phân sinh loại monosaccarit (4) Polisaccarit cacbohiđrat m{ thủy phân sinh nhiều loại monosaccarit (5) Monosaccarit cacbohiđrat đơn giản thủy phân Số mệnh đề l{ A B C D [Thi thử THPT QG Lần 1/2018- Sở GDĐT Vĩnh Phúc] Câu 41: Cho day cac chat: tinh bột, xenlulozơ, glucozơ, fructozơ, saccarozơ Số chat day thuộc loại polisaccarit A B C D [Thi thử THPT QG Lần 1/2019- THPT Chuyên Đại học Vinh] Cấu tạo cacbohidrat Câu 42: Công thức n{o sau đ}y l{ xenlulozơ? A [C6H7O3(OH)3]n B [C6H5O2(OH)3]n C [C6H8O2(OH)3]n D [C6H7O2(OH)3]n [Thi thử THPT QG Lần 1/2018- THPT Nguyễn Thị Giang, Vĩnh Phúc] Câu 43: Cacbohidrat X có đặc điểm: - Bị thủy ph}n môi trường axit - Thuộc loại polisaccarit - Phân tử gồm nhiều gốc β-glucozơ Cacbohidrat X ? A Glucozơ B Saccarozơ C Xenlulozơ D Tinh bột [Thi thử THPT QG Lần 1/2018- THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh] Câu 44: Gluxit (cacbohiđrat) chứa hai gốc glucozơ ph}n tử A tinh bột B mantozơ C xenlulozơ D saccarozơ [Thi thử THPT QG Lần 1/2018- THPT Xu}n Hòa, Vĩnh Phúc] Câu 45 Có chất sau: (1) tinh bột; (2) xenlulozơ; (3) saccarozơ; (4) fructozơ Khi thủy phân chất chất tạo th{nh glucozơ? A (1), (2) B (2), (3) C (1), (4) D (3), (4) [Thi thử THPT QG Lần 1/2018- THPT Chuyên Bắc Ninh] Câu 46: Đường fructozơ có nhiều mật ong, ngồi có loại hoa v{ rau xanh ổi, cam, xoài, rau diếp xoắn, cà chua tốt cho sức khỏe Công thức phân tử fructozơ l{ ChinhChem A C6H12O6 Hệ thống Giáo dục Hóa Học Online ChinhChem.com CCCLASS12 B C6H10O5 C CH3COOH D C12H22O11 [Thi thử THPT QG Lần 1/2018- THPT Chuyên Trần Phú, Hải Phòng.] Câu 47 Polime n{o sau đ}y có cấu trúc mạch phân nhánh? A Amilozơ B Xenlulozơ C Amilopectin D Polietilen [Đề Minh Họa THPT QG Năm 2018] Câu 48 Công thức phân tử glucozơ l{ A C2H4O2 B C12H22O11 C (C6H10O5)n D C6H12O6 [Thi thử THPT QG Lần 1/2019- THPT Chu Văn An, H{ Nội] Câu 49 Mantozơ l{ đisaccarit gồm hai gốc glucozơ nối với liên kết A β-1,4-fructozơ B α-1,4-glicozit C β-1,4-glucozơ D β-1,6-glucozơ [Thi thử THPT QG Lần 1/2019-Sở GD-ĐT Yên B|i] Câu 50 Trong phân tử amilozơ c|c mắt x ch lien kết với bang lien kết A α-1,4-glicozit B α-1,4-glucozit C β-1,4-glicozit D β-1,4-glucozit [Thi thử THPT QG Lần 1/2019-Sở GD-ĐT Yên B|i] Câu 51 Xenlulozơ l{ polisaccarit không ph}n nh|nh c|c mắt x ch nối với liên kết A α-1,4-glicozit B β-1,4-fructozơ C β-1,4-glicozit D β-1,6-glicozit [Thi thử THPT QG Lần 1/2019-Sở GD-ĐT Yên B|i] Câu 52 Saccarozơ l{ hợp chất hữu có cơng thức phân tử : A C12H22O11 B (C6H10O5)n C C6H12O6 D C11H22O12 Câu 53 Glucozơ l{ hợp chất hữu thuộc loại: A Đơn chức B Đa chức C Tạp chức D Polime Câu 54: Công thức n{o sau đ}y l{ fructozơ dạng mạch hở A CH2OH-(CHOH)3-COCH2OH B CH2OH-(CHOH)4-CHO C CH2OH-(CHOH)2-CO-CHOH-CH2OH D CH2OH-CO-CHOH-CO-CHOH-CHOH Câu 55 Trong phân tử gluxit ln có: A nhóm chức ancol B nhóm chức anđehit C nhóm chức axit D nhóm chức xetơn Câu 56 Phân tử saccarozơ tạo A gốc glucozơ v{ gốc mantozơ B hai gốc fructozơ C gốc glucozơ v{ gốc fructozơ D hai gốc glucozơ Câu 57: Dữ kiện thực nghiệm không dùng để chứng minh cấu tạo glucozơ ? A Hoà tan Cu(OH)2 nhiêt độ thường tạo dung dịch màu xanh lam B Tạo kết tủa đỏ gạch đun nóng với Cu(OH)2 C Tạo este chứa gốc axit phân tử D Lên men th{nh ancol (rượu) etylic Câu 58: (A 2010) Một phân tử saccarozơ có A gốc β–glucozơ v{ gốc α–fructozơ B gốc β–glucozơ v{ gốc β–fructozơ C hai gốc α–glucozơ D gốc α–glucozơ v{ gốc β–fructozơ Câu 59 Về mặt cấu trúc, phân tử amilozơ c|c mắt xích α – glucozơ nối với liên kết A α–1,6–glicozit, liên kết nguyên tử C1 mắt xích với nguyên tử C6 mắt xích B α–1,4–glicozit, liên kết nguyên tử C1 mắt xích với nguyên tử O C4 mắt xích C α–1,4–glicozit, liên kết nguyên tử C1 mắt xích với nguyên tử C4 mắt xích D α–1,6–glicozit, liên kết nguyên tử C1 mắt xích với nguyên tử O C6 mắt xích Câu 60 Về mặt cấu trúc, phân tử amilopectin c|c mắt xích α – glucozơ nối với chủ yếu liên kết α – 1, – glicozit Tuy nhiên amilopectin có mạch phân nhánh, chỗ ph}n nh|nh có thêm liên kết: A α–1,6–glicozit nối liền nguyên tử C1 đầu đoạn mạch với nguyên tử O C6 nhánh thuộc đoạn mạch khác ChinhChem Hệ thống Giáo dục Hóa Học Online ChinhChem.com CCCLASS12 B α–1,4–glicozit nối liền nguyên tử C1 đầu đoạn mạch với nguyên tử O C4 nhánh thuộc đoạn mạch khác C α–1,4–glicozit nối liền nguyên tử C1 đầu đoạn mạch với nguyên tử C4 nhánh thuộc đoạn mạch khác D α–1,6–glicozit nối liền nguyên tử C1 đầu đoạn mạch với nguyên tử C6 nhánh thuộc đoạn mạch khác Câu 61 Nhận định n{o sau đ}y không đúng? A Phân tử saccarozơ gốc - glucozơ v{ - fructozơ liên kết với qua nguyên tử oxi, gốc glucozơ C1 gốc - fructozơ C4 (C1 - O - C4) B Xenlulozơ có c|c liên kết [1 - 4] glicozit C Phân tử mantozơ gốc - glucozơ liên kết với qua ngtử oxi, gốc thứ C1,gốc thứ C4 (C1 -O -C4) D Tinh bột có loại liên kết [1 - 4] glicozit [1 - 6] glicozit Câu 62: Khi thủy ph}n đến xenlulozơ thu sản phẩm: A α-glucozơ B β-glucozơ C α-fructozơ D β-fructozơ Câu 63: Gốc glucozơ v{ gốc fructozơ ph}n tử saccarozơ liên kết với qua nguyên tử? A Oxi B Cacbon C Nito D Hidro Câu 64: Kiểu liên kết gốc glucozơ amilozơ l{? A α-1,6-glicozit B α -1,2-glicozit C β-1,4-glicozit D α -1,4-glicozit Câu 65 Y polisaccarit co phan tinh bột va co cau truc mạch phân nhánh Gạo nếp dẻo va d nh gạo tẻ v phan chứa nhieu Y Ten gọi Y A Amilozơ B Glucozơ C Saccarozơ D Amilopectin [Thi thử THPT QG Lần 1/2019- THPT Chuyên Hưng Yên] Câu 66 Polime co cau truc mạch phân nhánh A Amilopectin B Poli(vinyl clorua) C Xenlulozơ D Polietilen [Thi thử THPT QG Lần 1/2019-Sở GD-ĐT Nam Định] Câu 67 Cacbohiđrat chứa hai gốc glucozơ ph}n tử A tinh bột B xenlulozơ C saccarozơ D mantozơ [Thi thử THPT QG Lần 1/2019-Sở GD-ĐT Yên B|i] Câu 68: Để chứng minh phân tử glucozơ có nhiều nhóm hiđroxyl, người ta cho dung dịch glucozơ phản ứng với A Cu(OH)2 NaOH, đun nóng B Cu(OH)2 nhiệt độ thường C NaOH D AgNO3/NH3, đun nóng Câu 69: Một phân tử saccarozơ có: A gốc β-glucozơ v{ gốc α-fructozơ B gốc α-glucozơ C gốc β-glucozơ v{ gốc β-fructozơ D gốc α-glucozơ v{ gốc β-fructozơ Tính chất vật lý Câu 70: Mơ tả n{o đ}y không glucozơ? A Chất rắn, không m{u, tan nước có vị B Là hợp chất tạp chức C Còn có tên gọi l{ đường mật ong D Có 0,1% khối lượng m|u người [Thi thử THPT QG Lần 1/2018- THPT Đo{n Thượng, Hải Dương] Câu 71: Bệnh nhân phải tiếp đường (truyền dung dịch đường v{o tĩnh mạch), l{ loại đường ? A Glucozơ B xenlulozơ C Saccarozơ D Fructozơ ChinhChem Hệ thống Giáo dục Hóa Học Online ChinhChem.com CCCLASS12 [Thi thử THPT QG Lần 1/2018- THPT Nguyễn Thị Giang, Vĩnh Phúc] Câu 72: Chất n{o sau đ}y có nhiều bơng nõn? A Glucozơ B Saccarozơ C Tinh bột D Xenlulozơ [Thi thử THPT QG Lần 1/2018- Sở GD-ĐT Vĩnh Phúc] Câu 73 Chất không tan nước lạnh A fructozo B glucozo C saccarozo D tinh bột [Thi thử THPT QG Lần 1/2018- Sở GD-ĐT Bình Thuận] Câu 74 Chat nao sau đay co ten gọi l{ đường nho? A Glucozơ B Fructozơ C Tinh bột D Saccarozơ [Thi thử THPT QG Lần 1/2019- Liên Trường THPT Nghệ An] Câu 75 Khi bị ốm, mat sức, nhieu người bệnh thường đươc truyen dịch đường để bổ sung nhanh nang lương Chat dịch truyen co tac dụng A Glucozơ B Fructozơ C Saccarozơ D Mantozơ [Thi thử THPT QG Lần 1/2019- THPT Chuyên Sư Phạm, Hà Nội] Câu 76: Kết luận n{o đ}y đúng? A Tinh bột chất rắn vô định hình, màu trắng, tan nước lạnh B Xenlulozơ l{ chất rắn hình sợi, màu trắng, khơng tan nước C Saccarozơ chất rắn kết tinh màu trắng, vị ngọt, dễ tan nước nóng D Glucozơ chất rắn, không m{u, không tan nước Câu 77 X la chat rắn, dạng sơi mau trắng, không tan nước Tên gọi X A amilopectin B fructozơ C xenlulozơ D saccarozơ [Thi thử THPT QG Lần 1/2019-Sở GD-ĐT Hải Phòng] Câu 78: X chat dinh dưỡng người, nguyên liệu để sản xuat glucozơ ancol etylic công nghiệp X co nhieu gạo, ngô, khoai, sắn Chat X la A saccarozơ B glucozơ C tinh bột D xenlulozơ [Thi thử THPT QG Lần 1/2019- THPT Chuyên Nguyễn Trãi] Câu 79 Trong mùn cưa có chứa hơp chất n{o sau đ}y? A Xenlulozơ B Tinh bột C Saccarozơ D Glucozơ Câu 80 Đường saccarozơ điều chế từ : A Cây mía B Củ cải đường C Quả nốt D Cả A, B, C Câu 81 Đường mantozơ gọi : A Đường mạch nha B Đường mía C Đường nốt D Đường nho Câu 82: Hợp chất n{o sau đ}y chiếm thành phần nhiều mật ong: A glucozơ B Fructozơ C mantozơ D saccarozơ Câu 83: Gluxit (cacbohiđrat) chứa hai gốc glucozơ ph}n tử A saccarozơ B tinh bột C mantozơ D xenlulozơ Câu 84 Mật ong có vị đậm mật ong có nhiều: A saccarozơ B fructozơ C glucozơ D Mantozơ Câu 85 Thành phần nguyên liệu bông, đay, gai l{ A Mantozơ B Xenlulozơ C Fructozơ D Tinh bột Câu 86 Trong phát biểu sau, phát biểu sai? A Glucozơ có nhiều nho chín nên gọi l{ đường nho B Glucozơ có hầu hết phận c}y, có thể người v{ động vật C Glucozơ l{ chất rắn kết tinh, không màu, dễ tan nước, có vị D Trong m|u người có lượng nhỏ glucozơ không đổi 1% Câu 87: Tinh bột v{ xenlulozơ poli saccarit có CTPT (C6H10O5)n xenlulozơ kéo thành sợi, tinh bột khơng Cách giải thích n{o sau đ}y l{ ChinhChem Câu 14 Hệ thống Giáo dục Hóa Học Online ChinhChem.com CCCLASS12 Đp n B; Chỉ có mantozơ tc dơng víi AgNO3 / NH3  2Ag 6,84  0,005  0,015 mol 342  0,06mol Lu«n cã 1Cacbohidrat  2Ag n Ag  0,01 mol  n Mantozo  0,005 mol  m Saccarozo  Câu 15 §²p ²n D; BTE : 1.n Ag  1.n NO2  n Ag 0,06 5,4  0,03mol  M Cacbohidrat   180  Cã thĨ l¯ Glucozo hc Fructozo 0,03 18 §²p ²n C; n C 5H11O5CHO   0,1mol 180 C H11O5CHO +2AgNO3 + 3NH  2Ag + C 5H11O 5COONH + 2NH NO3  n Cacbohidrat  Câu 16 0,1 0,2 0,2  m Ag  0,2.108  21,6g; m AgNO3 =0,2.170 = 34g Cõu 17 43,2 0,4mol n hỗn hợp 0,2 mol 108 n Glu  n Fru  0,2 n  0,05 Nh­ng chØ cã Glucozo p/ øng víi Br2 tØ lÖ 1:1     Glu = n Br2  0,05 n Fru  0,15 n Glu §²p ²n A; Glucozo v¯ Fructozo ®Ịu t³o 2Ag n Ag  Đ\P \N CC10 : LÊN MEN V[ ĐIỀU CHẾ CACBOHIDRAT VD1 §²p ²n D; n Glucozo  0,2 mol Lªn men C H12 O6    CO2 + C H 5OH 0,2 0,4  n CO2 thùc tÕ  0,4.80%  0,32 mol  Ca(OH)2 d­  n CaCO3  n CO2  0,32 mol  m CaCO3  32 gam VD2 Lªn men §²p ²n C ; m Glu  10.90%  kg; C H12 O6    CO2 + C H5 OH Lªn men Cø 180g C H12 O6    2.46g C H 5OH  9kg VD3 x  x  4,6kg ; M¯ H =70%  m etylic =4,6.0,7 =3,22kg Lên men Đp n B; m Glu 2,5.80% kg; C H12 O6    CO + C H OH Lªn men Cø 180g C H12 O6    2.46g C H 5OH 2kg  x  x  1,0222 kg =1022,22 g M¯ H = 90%  m C H5OH thùc tÕ thu  1022,22kg 90% 920 gam Vr ượu nguyên chất VD4 m 920 1150   1150ml  Vdd r­ỵu   2875 ml D 0,8 0, §²p ²n A; Vr ượu nguyên chất Vdd rượu Độ rượu=200000ml 34,5o  69000 ml  m C H5OH nguyªn chÊt =DV=55200 gam  H Lªn men C H10 O5 +H O   C H12 O6    CO2 + C H 5OH Lªn men Cø 162g C H10 O5    2.46g C H 5OH 55200 gam  x  97200 gam ; 97200 162000 M¯ H = 80%, 75%  m C6 H10 O5 thùc tÕ cÇn   162000 gam  m G³o   18000gam  180kg 80%.75% 90% x  ChinhChem CCCLASS12 Hệ thống Giáo dục Hóa Học Online ChinhChem.com VD5 Ca(HCO3 )2  NaOH  CaCO3  NaHCO3  H O 0,4 CaCO3 §²p ²n C; NhËn thÊy CO2   ; 0,04  004 x mol Ca(HCO3 )2 0,48 BT Cacbon   n CO2  0,4  2.0,04  0,48 mol Ta cã : Glucozo  2CO2 nªn n Glucozo   0,24 mol 43,2 m Glucozo  0,24.180  43,2 gam Do H%=75%  m Glucozo thùc   57,6 gam 0,75 L­u ý : Ca(HCO3 )2  NaOH  CaCO3  Na CO3  H O lúc ny NaOH đ qu dư để kết ta cực VD6 Đp n D; m C6 H10 O5  1000kg.60%  600kg  H Lªn men C H10 O + H O   C H12 O6    CO + C H 5OH Lªn men Cø 162g C H10 O5    2.46g C H 5OH  600 x  x  340,74kg ; M¯ H =70%  m ancol =340,74.0,7 = 238,52kg  Vanco l nguyên chất Rượu 700 Vdd rượu  VD7 m 238,52   298,15l D 0,8 298,15  426l 0,7 §²p ²n B; 1C H10 O5  1C H12 O6  2C H 5OH  1C H  Cao su buna Cø 162 gam Xenluloz¬  54 gam Cao su buna x  tÊn  x  tÊn Do H = 35%,80%,60%,100%  m Xenlu thùc tÕ  17,857 35%.80%.60% Cõu Lên men Đp n C ;C H12 O6    CO2 + C H 5OH Lªn men Cø 180g C H12 O6    2.46g C H 5OH 300 gam Câu  x  153,33 gam  H  x 92  60% 153,33 Lªn men §²p ²n D; n CO2 =n CaCO3 =0,15 mol Ta cã: C H12 O6    CO2 + C H 5OH n C6 H12 O6  Câu  n CO2  0,075 mol  n C6 H12 O6  13,5 gam Lên men Đp n D ; C H12 O6    CO2 + C H5OH; n C6 H12 O6  0,25 mol  n CO2 lý thuyÕt  2.0,25  0,5 mol + H%  80%  n CO2 thùc tÕ  0,5.80%  0,4 mol  VCO2  8,96 lÝt Câu Lªn men §²p ²n A; n CO2 =n CaCO3 =0,3 mol Ta cã: C H12 O6    CO2 + C H5OH n C2 H5OH  n CO2  0,3 mol  m C2 H5OH  13,8 gam Lưu ý: l sn phẩm nên hiệu suất không nh hưởng Cõu Đp n A; Ca(OH)2 d­  n CO2  n CaCO3  7,5mol  H Lªn men C H10 O5   C H12 O6   CO2 + C H 5OH 80% 80% 3,75 3.75 M¯ H = 80%.80%  m Glu thùc tÕ cÇn  7,5  m Glu  3, 75.162  607,5g 607,5  949,2g 80%.80% ChinhChem Câu CCCLASS12 Hệ thống Giáo dục Hóa Hc Online ChinhChem.com Lên men Đp n A ; C H12 O6    CO2 + C H 5OH Lªn men Cø 180g C H12 O6    2.46g C H 5OH  360 x  x  184 gam ; M¯ H = 80%  m C H5OH thùc tÕ thu 184.80% 147,2 gam Vr ượu nguyên chÊt  m 147,2   184ml D 0,8 184  400 ml 0, 46 §²p ²n A ; m C6 H10 O5  1000.95%  950 kg  Vdd rượu Cõu H lên men C H10 O5   C H12 O6  CO2 + C H OH Lªn men Cø 162g C H10 O5    2.46g C H OH 950 kg  x  x  539,51 kg; M¯ H = 85%  m C H5OH thùc tÕ thu  539,51.85%  458,58 kg Câu Ca(HCO3 )2  NaOH  CaCO3  NaHCO3  H O 0,5 CaCO3 §²p ²n C; NhËn thÊy CO2   ; 0,1  0,1 x mol Ca(HCO3 )2 BT Cacbon   n CO2 thùc tÕ  0,5  2.0,1  0,7 mol Ta cã : Tinh bét  2CO2 ; n tinh bét  H n CO2 thùc tÕ n CO2 lý thuyÕt 75,6  0,467 mol  n CO2 lý thuyÕt  0,467.2  0,934 mol 162  75% L­u ý : Ca(HCO3 )2  NaOH  CaCO3  Na CO3  H O lúc ny NaOH đ qu dư ®Ĩ kÕt tða cùc ®³i Câu §²p ²n A ;m Xenlulozo  1000.60%  600 gam  H Lªn men C H10 O +H O   C H12 O6    CO + C H 5OH Lªn men Cø 162g C H10 O    2.46g C H 5OH 600 gam  x  x  340,74 gam ; M¯ H = 70%  m C H5OH thùc tÕ thu  340,74.70%  238,52 gam m 238,52 298,2   298,2ml  Vdd r­ỵu   426ml  0, 426 lÝt D 0,8 0,7 n CaCO3 0,7 mol Vr ượu nguyên chÊt  Câu 10 §²p ²n D ; n CO2  H Lªn men C H10 O5 +H O   C H12 O6    CO2 + C H 5OH 0,35 0,35 0,7  m Tinhbot  0,35.162  56,7 gam M¯ H =81%  m tinh bét = Câu 11 56,7 =70 gam 0,81 Lên men Đp n A; n CO2 =n CaCO3 =0,4 mol Ta cã: C H12 O6    CO2 + C H 5OH n C6 H12 O6  n CO2  0,2 mol  n C6 H12 O6  36 gam M¯ H = 75%  n C6 H12 O6 cÇn  36  48 gam 75% ChinhChem Câu 12 CCCLASS12 Hệ thống Giáo dục Hóa Học Online ChinhChem.com §²p n D; Mỗi phần X chứa Na CO3 ( a mol) v NaHCO3 (b mol ) Phần 1: Không ®un nãng : n Na2 CO3  a  n CaCO3  0,075 mol t 2NaHCO3   Na CO3  CO2  H O o PhÇn 2: Đun nóng nên NaHCO3 bị nhiệt phân : b 0,5b n CaCO3 P2 n Na CO3 ban đầu  n Na2 CO3 sinh  0,085  b  0,02 mol 0,075 0,5b  n CO2 tæng  2(a  b)  0,19 mol  n Tinh bét  Câu 13 0,19 0,095.162  0,095 mol  m Tinh bột cần 19,2375 gam 80% Lên men §²p ²n C ; C H12 O6    CO2 + C H 5OH; n C6 H12 O6  mol  n CO2 lý thuyÕt  2.2  mol + NaOH d­  n CO2 thùc tÕ = n Na2 CO3  mol  H%  Câu 14 n CO2 thùc tÕ n CO2 lý thuyÕt   75% Lên men Đp n D ; C H12 O6    CO2 + C H 5OH; Lªn men Cø 180g C H12 O6    2.46g C H 5OH; m C H5OH thùc  92.80%  73,6 gam  0,1a gam = 7,36 gam  n C H5OH lªn men giÊm  0,16 mol C H 5OH + O2  CH 3COOH  H O;  n CH3COOH lý thuyÕt  n C2 H5OH lªn men giÊm  0,16 mol 0,144  90% 0,16  3,4  m CO2  10  3,4  6,6g  n CO2  0,15mol M¯ : n CH3COOH thùc tÕ  n NaOH  0,144 mol  H%  Câu 15 §²p ²n A; m dd gi°m 3,4g  m CO2  m KÕt tða Lªn men C H12 O6    CO2 + C H 5OH 0,075  m Glu  0,075.180  13,5g 0,15 13,5  15g 0,9  DV  0,8.100000.0,115  9200g M¯ H = 90%  m Glu thùc tÕ cÇn  Câu 16 §²p ²n C ; m C H5OH Lªn men C H12 O6    CO2 + C H 5OH Lªn men Cø 180g C H12 O6    2.46g C H 5OH x Câu 17  9200g  x  18000g ; M¯ H =90%  m Glu = 180000 =20000g=20kg 0,9 §²p ²n C ;m Glu  2,5.80%  2kg Lªn men C H12 O6    CO + C H 5OH Lªn men Cø 180g C H12 O6    2.46g C H 5OH 2kg  x  x  1,022kg ; M¯ H = 90%  m C H5OH thùc tÕ thu  1022g 90%  9198g Vr ượu nguyên chất Vdd rượu  1150  2875ml 0, m 9198   1150ml D 0,8 ChinhChem Câu 18 Hệ thống Giáo dục Hóa Học Online ChinhChem.com §²p ²n A C H12 O6  2C H OH  C H6  poli C H6  Cø 180g C H12 O6 54g Cao su  x M¯ H  75%  m Glu thùc tÕ cÇn  Câu 19 CCCLASS12 32,4kg  x  108kg 108  144kg 0,75 Đp n D; H Lên men C H10 O5 + H O   C H12 O6    CO + C H 5OH Lªn men Cø 162g C H10 O5    2.46g C H 5OH  1000kg  x  1760,87kg ; 1760,87 2515,5 M¯ H =70%  m Glu = =2515,5kg  m Mïn c­a   5031kg 0,7 0,5 500 §²p ²n A ; n C6 H10 O5  162 6CO2 + 5H O  C H10 O5 + 6O x Câu 20 Câu 21 500 500   VCO2 27 162 §²p ²n A ;m tinh bét  10.80%  8kg 11200 500 11200  22,4   Vkk  27  1382716l 27 27 0,03%  H Lªn men C H10 O +H O   C H12 O6    CO + C H 5OH Lªn men Cø 162g C H10 O    2.46g C H 5OH 8kg  x  x  4,543kg ; M¯ H = 80%  m C H5OH thùc tÕ thu  4,543 80%  3,6344kg  3634, 4g m 3634 4542,5   4542,5ml  Vdd r­ỵu   4732ml  4,732l D 0,8 0,96 1120 §²p ²n D; n CO2   50mol 22,4 6CO2  C H10 O5  C H12 O6  2C H 5OH + 2CO  Vr ượu nguyên chất Cõu 22 50 H 50%.75%.80%  0,3  VCO2 thùc tÕ Câu 23 50 50  VCO2 lý thuyÕt  22,4  373,33l 3  373,33.0,3  112 lÝt §²p ²n D ; m C H5OH  DV  0,789.60000.0,96  45446,4g Lªn men C H12 O6    CO2 + C H OH Lªn men Cø 180g C H12 O6    2.46g C H 5OH  45446,4g  x  88917g ; 88917 M¯ H =80%  m Glu = = 111146,25g=111,14625kg 0,8 x ChinhChem Câu 24 Hệ thống Giáo dục Hóa Học Online ChinhChem.com CCCLASS12 §²p ²n A ; TH1 : n CO2  n KÕt tða  0,05 mol Lªn men C H12 O6    CO + C H 5OH 0,025  m Glu thùc tÕ  0,05 0,025.180  6,25g 0,72 TH2 : n CO2  n OH  n KÕt tða  0,25  0,05  0,2 mol Lªn men C H12 O6    CO + C H 5OH 0,1 Câu 25  m Glu thùc tÕ  0,2 0,1.180  25g 0,72 §²p ²n B ; m Xenlulozo  10.80%  8kg  H Lªn men C H10 O5 +H O   C H12 O6    CO + C H 5OH Lªn men Cø 162g C H10 O5    2.46g C H 5OH tÊn  x  x  4,543 tÊn  4543kg ; M¯ H = 64,8%  m C H5OH thùc tÕ thu  4543kg 64,8% 2943,864kg Vr ượu nguyên chất Câu 26 §²p ²n A ; m ancol m 2943,864 3679,83   3679,83ml  Vdd r­ỵu   9200 lÝt D 0,8 0,  DV  0,8.1000kg.0,92  736kg  H Lªn men C H10 O5 + H O   C H12 O6    CO + C H 5OH Lªn men Cø 162g C H10 O5    2.46g C H 5OH  736kg  x  1296kg ; 1296 1600 M¯ H =81%  m Glu = =1600  m Mïn c­a   3200kg 0,81 0,5 §²p ²n B ;n NaOH  2mol; m dd NaOH  DV  1000.1,05  1050g x Câu 27 a mol Na CO3 2a  b = ( BT Na) a  0,5    106a  84b  0,1227 [1050 + 44(a+b)] ( m ct  C%.m dd ) b  b mol NaHCO3  n CO2  a  b  1,5 mol Lªn men  C H12 O6    CO2 + C H 5OH 1,5 0,75.180  0,75 mol M¯ H =70%  m Glu = = 192,86g 0,7 §²p ²n C; m C6 H10 O5  100.0,81  81kg  n Glu  Câu 28  H Lªn men C H10 O5 + H O   C H12 O6    CO + C H 5OH Lªn men Cø 162g C H10 O5    2.46g C H 5OH 81  x  x  46kg ; M¯ H =75%  m ancol = 46.0,75 = 34,5  Vanco l nguyên chất Rượu 460 Vdd rượu 43,125  93,75l 0, 46 m 34,5   43,125l D 0,8 ChinhChem Hệ thống Giáo dục Hóa Học Online ChinhChem.com CCCLASS12 Đ\P \N CC11 : XENLULOZƠ T\C DỤNG VỚI HNO3 VD1 §²p ²n A C H O2 (OH)3 + 3HNO3  C H O2 (ONO2 )3 + 3H O Cø 162 C H O2 (OH)3  297g C H O2 (ONO )3 16,2 tÊn  x  x  29,7 tÊn M¯ H = 90%  m Xenlulozo trinitrat  29,7.0,9  26,73kg VD2 §²p ²n D C H O2 (OH)3 + 3HNO3  C H O (ONO )3 + 3H O Cø 3.63g HNO3  297g C H O (ONO )3  x M¯ H = 80%  m HNO3 thùc tÕ  Vdd HNO3  VD3 89,1kg  x  56,7kg 56,7 70,875   70,875kg  m dd HNO3   105kg 0,8 0,675 105  70lÝt 1,5 §²p ²n B; CT este cã d³ng : C H O2 (O NO )x (OH)3 x ; 14x =0,1414  x   C H O  ONO 3  n 111  62x  17(3  x) C H O2 (OH)3 + 3HNO3  C H O (ONO )3 + 3H O %N  Cø 162g C H O2 (OH)3  3.63g HNO3   324kg Câu  x  378g x §²p ²n B; C H O2 (OH)3 + 3HNO3  C H O2 (ONO2 )3 + 3H O Cø 3.63g HNO3  297g C H O2 (ONO2 )3 x Câu   x  189 kg M¯ H=90%  m HNO3  297 kg §²p ²n D C H O2 (OH)3 + 3HNO3  C H O2 (ONO2 )3 + 3H O Cø 162 C H O2 (OH)3  297g C H O (ONO )3 Câu 1,62 tÊn  x  x  2,97 tÊn M¯ H = 88%  m Xenlulozo trinitrat  2,97.0,88  2,614kg §²p ²n A C H O2 (OH)3 + 3HNO3  C H O2 (ONO2 )3 + 3H O Cø 162 C H O2 (OH)3  297g C H O2 (ONO )3  x tÊn M¯ H = 90%  m Xenlulozo  Câu tÊn  x  0,546tÊn 0,546  0,606kg 0,9 §²p ²n D C H O2 (OH)3 + 3HNO3  C H O2 (ONO2 )3 + 3H O Cø 3.63g HNO3  297g C H O2 (ONO2 )3 x m dd HNO3   297g 189  196,875g  Vdd HNO3 0,96  x  189g 196,875   129,52ml 1,52 189  210 kg 90% ChinhChem Câu Hệ thống Giáo dục Hóa Học Online ChinhChem.com CCCLASS12 §²p ²n A C H O2 (OH)3 + 3HNO3  C H O (ONO )3 + 3H O Cø 162g C H O2 (OH)3 +3.63g HNO3  297g C H O (ONO2 )3 a Câu b  1000kg a  545, 46  b  636,36 545, 46  m Xenlulozo  0,88  619,8kg M¯ H = 88%   636,36 m  723,14kg HNO3   0,88 §²p ²n C C H O2 (OH)3 + 3HNO3  C H O2 (ONO2 )3 + 3H O Cø 162 C H O2 (OH)3  297g C H O (ONO )3 Câu tÊn  x  x  3,67 tÊn M¯ H = 60%  m Xenlulozo trinitrat  3,67.0,6  2,2 tÊn §²p ²n C; so s²nh  Xenlulozo hÕt C H O2 (OH)3 + 3HNO3  C H O2 (ONO2 )3 + 3H O Cø 162 C H O2 (OH)3  297g C H O2 (ONO )3 340,1  x  x  623,51 tÊn M¯ H = 80%  m Xenlulozo trinitrat  623,51.0,8  498,8kg Câu §²p ²n B; C H7 O2 (OH)3 + 3HNO3  C H O2 (ONO )3 + 3H O Cø 3.63g HNO3  297g C H O2 (ONO2 )3 x Câu  14,85 kg  x  9,45 kg M¯ H=90%  m HNO3  §²p ²n D C H O2 (OH)3 + 3HNO3  C H O2 (ONO2 )3 + 3H O Cø 3.63g HNO3  297g C H O2 (ONO2 )3 x  M¯ H = 90%  m HNO3 thùc tÕ Câu 10 29,7  x  18,9kg 18,9   21kg 0,9 §²p ²n A C H O2 (OH)3 + 3HNO3  C H O (ONO )3 + 3H O Cø 3.63g HNO3  297g C H O (ONO )3 x  M¯ H = 90%  m HNO3 thùc tÕ 29,7kg  x  18,9kg 18,6 21   21kg  m dd HNO3   21,875kg 0,9 0,96 21,875  14,39lÝt 1,52 §²p ²n C, n CH3COOH  0,08 mol;  Vdd HNO3  Câu 11 CT este cã d³ng : C H O2 (OCOCH )x (OH)3 x ; chó ý : n CH3COOH = x n este 0,08 0,08  [111  59x  17(3  x)]  9,84  x  x x  CT este: [C H O2 (OCOCH3 )2 OH]  n este  9,45  10,5 kg 90% ChinhChem Câu 12 Hệ thống Giáo dục Hóa Học Online ChinhChem.com CCCLASS12 §²p ²n A C H O2 (OH)3 + 3HNO3  C H O (ONO )3 + 3H O Cø 3.63g HNO3  297g C H O (ONO )3  x M¯ H = 90%  m HNO3 thùc tÕ Câu 13 59,4kg  x  37,8kg 37,8 42   42kg  m dd HNO3   70kg 0,9 0,6 §²p ²n B C H O2 (OH)3 + 3HNO3  C H O (ONO )3 + 3H O Cø 3.63g HNO3  297g C H O (ONO )3  x M¯ H = 90%  m HNO3 thùc tÕ  Vdd HNO3  59,4kg  x  37,8kg 37,8 42   42kg  m dd HNO3   42,14kg 0,9 0,9967 42,14  27,732lÝt 1,52 Đ\P \N CC12 : PHẢN ỨNG THỦY PHÂN CỦA CACBOHIDRAT VD1  H §²p ²n D; Saccarozo   Glucozo + Fructozo n Glucozo  0,06  n Saccarozo  0,06 mol  m Saccarozo  20,52gam 20,52  25,65 gam 80% H  0,04 mol; Saccarozo   Glucoz¬  Fructozo; n C6 H12 O6  2.0,4  0,08mol M¯ : H=80%  m Saccarozo  VD2 §²p ²n D; nSaccarozo  n Ag lý thuyÕt  2.n C6 H12 O6  2.0,8  0,16 mol M¯ n Ag thùc tÕ  VD3 12,96 0,12  0,12 mol  H%=  75% 108 0,16 §²p ²n B; n Ag  0,08mol a mol C H12 O6 180a  342b  7,02g (KL) a  0,02 Gäi    H 2a  2.2.b =0,08 ( mol Ag ) b  0,01 b mol C12 H 22 O11  C H12 O6 %C12 H 22 O11  VD4 0,01.342  48,72% 0,02.180  0,01.342  H §²p ²n D; n Mantozo  0,15 mol; Mantozo   2C H12 O6  n C H O  2.0,15.80%  0,24 mol H 80%    12  n Ag  2.0,24  2.0,03  0,54 mol n  0,15.20%  0,03 mol   Mantozo d­  m Ag  0,54.108  58,32g VD5  H §²p ²n D; Đặt nSaccarozo a mol; Saccarozo 2C H12 O6 n C6 H12 O6  2.a.80%  1,6a mol H 80%   n poliancol  1,6a  0,2a  1,8a mol  n Saccarozo d­  a.20%  0,2a mol Ta cã : Poliancol + Cu(OH)2  n poliancol  2.n Cu(OH)2  2.0,18 mol= 1,8a  a  0,2 mol  m Saccarozo  68,4 gam ChinhChem VD6 CCCLASS12 Hệ thống Giáo dục Hóa Học Online ChinhChem.com §²p ²n A ; gäi phÇn : n mantozo  a; n C6 H10 O5  b PhÇn : ChØ cã matozo ph°n øng : a = n mantozo  n Ag  0,03  0,015mol H a mol C12 H 22 O11   2C H12 O6 0,11 PhÇn :   n C6 H12 O6  2a  b   0,055  H b mol C H O + H O   C H O  10 12 m mantozo phÇn  2.0,015.342  10,26g  a  0,015 mol ; b = 0,025 mol   m tinh bét phÇn  2.0,025 162 = 8,1g n Ag §²p ²n A; C H12 O6  2Ag  n C6 H12 O6   0,125 mol  m C6 H12 O6  22,5 gam Ta cã : m+1,8 = m C6 H12 O6  22,5 gam  m  22,5  1,8  20,7 gam  VD7 Câu  H §²p ²n B; nSaccarozo  0,01 mol; Saccarozo   Glucoz¬  Fructozo; n C6 H12 O6  2.0,01  0,02mol  n Ag lý thuyÕt  2.n C6 H12 O6  2.0,02  0,04 mol  m Ag  4,32 gam Câu  H §²p ²n A; n Saccarozo  0,2 mol; Saccarozo   Glucoz¬  Fructozo; n Glucozo lý thuyÕt = n Saccarozo  0,2 mol  m Glucozo lý thuyÕt =36 gam M¯ H = 92%  m Glucozo thùc tÕ =  36.92%  33,12 gam Câu  H §²p ²n B; Saccarozo   Glucoz¬  Fructozo; n C6 H12 O6 = 2.nSaccarozo  0,02 mol  n Ag = 2n C6 H12 O6  0,04 mol  m Ag lý thuyÕt  0,04.108  4,32 gam M¯ H = 60%  m Ag thùc tÕ  4,32.60%  2,592 gam Câu  H §²p ²n A; nSaccarozo =0,1 mol ; Saccarozo   Glucoz¬  Fructozo; n C6 H12 O6 = 2.nSaccarozo  0,2 mol  n Ag = 2n C6 H12 O6  0,4 mol  m Ag  0,4.108  43,2 gam Câu  H §²p ²n C; nSaccarozo  0,03125mol; Saccarozo   2C H12 O6 ;n C6 H12 O6  2.03125  0,0625mol  n Ag  2.0,0625  0,125 mol  m Ag  0,125.108  13,5g Câu H Đp n D; Mantozo 2Glucozơ; n Ag  0,002 mol  n Mantoz¬  m Mantoz¬  0,001.342  0,342g  %Saccarozo  Câu Câu n Ag  0,001 mol 34,2  0,342  99% 34,2 H   0,02 mol Saccarozo  2C H12 O6 n C H O  (2.0,02  2.0,01).75%  0,045 mol §²p ²n B;    12  H n Mantozo d­  0,01.25%  0,0025 mol   0,01 mol Mantozo  2C H12 O6  n Ag  2.0,045  2.0,0025  0,095 mol  §²p ²n D; Cacbohidrat  n C H12 O6 ; n Ag  0,1 mol  n C6 H12 O6  n C6 H12 O6 n Ag  0,1  0,05 mol 0,05 0,05 ; m  n.M  8,55  M n n n  chØ cã n = th× M = 342 phï hỵp  C12 H 22 O11  n Cacbohidrat  Câu   H §²p ²n C; Saccarozo   Glucoz¬  Fructozo  nsaccarozo  n Glucozo  n Fructozo  a mol  180a  180a  270g  a  0,75 mol  msaccarozo  0,75.342  256,5g ChinhChem Câu 10 Câu 11 CCCLASS12 Hệ thống Giáo dục Hóa Học Online ChinhChem.com 5.105 H §²p ²n C; n =  3086  mol (C H10 O5 )3086  3086mol H2 O   3086 mol C H12 O6 162 200 §²p ²n A ; n C6 H10 O5 =1000g.20%=200g ;nC6 H10 O5   1,23456 mol 162  H C H10 O5   C H12 O6 ;  n C6 H12 O6  n C6 H10O5  1,23456mol 75%  m C6 H12 O6  1,23456.180.75%  166,67g Câu 12  H §²p ²n B; Cacbohidrat   n C H12 O6 ; n Ag  0,1 mol  n C6 H12 O6  n C6 H12 O6 n Ag  0,1  0,05 mol 0,05 m 8,55 ; M =  342   n =  §isaccarit  C12 H 22 O11 0,05 n n n n Kh«ng cã tÝnh khö  Saccarozo  n Cacbohidrat  Câu 13   H §²p ²n C; nSaccarozo  0,1 mol; Saccarozo   Glucoz¬  Fructozo; n C6 H12 O6  2.0,1  0,2mol  n Ag lý thuyÕt  2.n C6 H12 O6  2.0,2  0,4 mol M¯ n Ag thùc tÕ  Câu 14 §²p ²n D; Chất đồng phân A, B Saccarozo : C12 H 22 O11  n C12 H22 O11  C%  Câu 15 31,32 0,29  0,29 mol  H%=  72,5% 108 0,4 0,1.M C6 H12 O6 34,2  65,8  34,2  0,1 mol 342 0,1.180  18% 34,2  65,8  H §²p ²n D; nSaccarozo  0,1 mol; Saccarozo   Glucoz¬  Fructozo; n C6 H12 O6  2.0,1  0,2mol  n Ag lý thuyÕt  2.n C6 H12 O6  2.0,2  0,4 mol  m Ag  43,2 gam = a ChØ cã Glucozo t²c dơng víi Br2  n Br2  n Glucozo  nSaccarozo  0,1 mol  m Br2  0,1.160  16 gam = b Câu 16  a  b  59,2 §²p ²n A; n C6 H12 O6  n Br2  0,5 mol  H C H10 O5   C H12 O6 ;  n C6 H10 O5  n C6 H12 O6  0,5 mol  m C6 H10 O5  0,5.162  81 gam  m Xenlulozo cÇn  81  162 gam 50% Câu 17 a mol C H12 O6 H §²p ²n D; 7,02 gam   (a  2b) mol C H12 O6  2(a  2b) Ag b mol C12 H 22 O11 180a  342b  7,02 a  0,02 0,02.180   %m Glucozo   51,28%  7,02 108.2(a  2b)  8,64 b  0,01 Câu 18 2ah mol Glucoz¬ H Đp n A; a mol Mantozơ 2Glucozơ Sau thy phân : (a ah) mol Mantozơ d­ b  2a n Ag  2n Glucoz¬  2n Mantoz¬  2.2ah  2(a  ah)  b  2ah  b  2a  h  2a  H  a mol Saccarozo  Glucozo + Fructozo 2b 0,1 ( mol Ag Phần ) Đp ²n C;   H a  2b  0,25 (mol Glu =molBr2 ) b mol Mantozo   2Glucozo    a  0,15 mol ; b = 0,05 mol  m  2.(m Saccarozo  m Mantozo )  2.(0,15  0, 05).342  136,8g Câu 19 ChinhChem Câu 20 Câu 21 Câu 22 Hệ thống Giáo dục Hóa Học Online ChinhChem.com CCCLASS12 2a  0,02 mol ( n Ag tõ glu P1 ) a mol Glucozo a  0,01 §²p ²n C;       H b mol 1C H10 O5 1Glucozo 2a  2b  0,06 ( n Ag tõ glu P2 ) b  0,02 0,01.180  %Glu   35,71% 0,01.180  0,02.162 0,05 H §²p ²n B; 1C H10 O5  1Glucoz¬; n Ag  0,05mol  n Glucozo   0,025mol 0,025  H%  50%  n Glucoz¬   0,05mol  n C6 H10 O5  0,05mol 0,5 0,05.162  m TInh bét   10,125g 80% H §²p ²n A; n Saccarozo  0,1 mol; Saccarozo   2C H12 O6 ; n C6 H12 O6  2.0,1  0,2mol  n Ag  2.0,2  0,4 mol  m Ag  0,4.108  43,2g H%  80%.80%  0,64  m Ag  43,2.0,64  27,65g Câu 23  H §²p ²n C; nSaccarozo  0,03125mol; Saccarozo   2C H12 O6 ;n C6 H12 O6  2.03125  0,0625mol  n Ag  2.0,0625  0,125 mol  m Ag  0,125.108  13,5g  H%  Câu 24 6,75 50% 13,5 Đp n D; n Mantozơ  0,2 mol; 2.0,2.50% =0,2 mol C H12 O6 H 0,2 mol Mantoz¬   (0,2  0,2.50%)  0,1 mol Mantozo d­  n Ag  0,2.2  0,1.2  0,6 mol  m Ag  0,6.108  64,8g Câu 25 a mol C H12 O6 2a  2b  0,02 (n Ag P1 ) a  0,005 §²p ²n A; Gäi      H 2a  2.2.b = 0,03 (n Ag P2 ) b  0,005 b mol C12 H 22 O11  2C H12 O6  Trong A cã 0,005.2=0,01 mol Glucozo v¯ 0,005.2 =0,01 mol Matozo Câu 26  H §²p ²n D; nSaccarozo  0,1mol; Saccarozo   Glucoz¬  Fructozo;n C6 H12 O6  2.1  0,2mol  n Ag  2.n C6 H12 O6  2.0,2  0,4 mol  m Ag  0,4.108  43,2 g  n Br2  n Glucozo  0,1 mol  m Br2  0,1.160  16g VD1 Đ\P \N CC13: PHẢN ỨNG ĐỐT CHÁY CỦA CACBOHIDRAT §²p ²n B; n CO2  n H2 O  0,6mol; BT Oxi : n[O]X  n[O]O2  n[O]CO2  n[O]H2 O  n[O]X  0,6 mol  CTTQ : (CH2 O)n ; M¯ 170  (CH O)n  190  n   C H12 O6 VD2 §²p ²n B; Hỗn hợp có dng : C n (H O)m  n C  n CO2  n O2  0,1125 mol BTKL : m + 32.0,1125 = 44.0,1125 + 1,8  m  3,15 gam VD3 NhËn thÊy c²c hỵp chÊt : n C  n O CH O n  §²p ²n B; Y gåm C H8 O3 n C  n CO2  0,25 mol  n OH  n C  0,25 mol  n H2  OH  0,125 mol C H O  14  V  0,125.22,4  2,8 lÝt H2 Câu §²p ²n B; nCO2  n H2 O  CTTQ : C n H2n Ox ; lên men rượu C H12 O6 - Glucozo ChinhChem Câu Hệ thống Giáo dục Hóa Học Online ChinhChem.com CCCLASS12 §²p ²n B ; CTTQ: C x H y Oz Gi° sö cã : 33g H O v¯ 88g CO2  n CO2  2mol; n H2 O  11 11 22  n C  2; n H   6 22  :11  12 : 22  ChØ cã : C12 H 22 O11 phï hỵp  0,018mol; n H2 O  0,0165 mol  x : y  nC : nH  : Câu §²p ²n D; n CO2 n  0,018 0,513  0,018.12  0,033.1  C  nO   0,0165  CTTQ X : (C12 H 22 O11 ) n ; 16 n H  0,033 (C12 H 22 O11 )n  400 đvC  n   CTPT : C 12 H 22 O11 ; tr²ng g­¬ng  Mantozo Cõu Đp n C; Hỗn hợp có dng : C n (H2 O)m  n CO2  n O2  1,68 mol Ba(OH)2 d­  n BaCO3  n CO2  1,68 mol  m BaCO3  330,96 gam Cõu Đp n C; Hỗn hợp có dng : C x (H O)y + O2  xCO2 + yH O Đặt a mol C x (H O)y ; Ca(OH)2 d­  n CaCO3  n CO2  ax mol m CaCO3  100ax gam = m + 185,6 Bình tăng : 44.ax + 18ay = m + 83,2  m  74,4 gam Khèi l­ỵng X : m = 12ax + 18ay  Câu Đp n B; Hỗn hợp có dng : C n (H2 O)m  n CO2  n O2  0,25 mol Ca(OH)2 d­  n CaCO3  n CO2  0,25 mol  m CaCO3  25 gam Câu Đp n A; Hỗn hợp có dng : C n (H O)m  n CO2  n O2  0,225 mol Ca(OH)2 d­  n CaCO3  n CO2  0,225 mol  m CaCO3  22,5 gam Câu Câu 6C §²p ²n A;   CTTQ : C H12 Ox ; gi° sö cho mol C H12 Ox n CO2  n H2 O 12 2.6   x Ta cã : n O2 ch²y  n CO2   1.6  x   C H12 O6 §²p ²n C ; n CO2  n H2 O  0,1mol  CTTQ : C n H 2n O x ; L³i cã : n O2 ch²y  n CO2 Câu 10 2n x  TØ lÖ 6:1:3:2   n  x  n  CTTQ : C n H 2n O n ;  Số C không nhiều C : C1 : C : C  C H12 O6 , CH O, C H O3 , C H O §²p ²n C; n CO2  0,12mol; n H2 O  0,11 mol 2n  n  0,12 0,12 0,22  C  Sè C =  12 ; Sè H =  22  C12 H 22 O x 0,01 0,01 n H  0,22 m H 22.1 0,125    x  11  CTTQ : C12 H 22 O11 m O 16.x ChinhChem Câu 11 Hệ thống Giáo dục Hóa Học Online ChinhChem.com CCCLASS12 §²p ²n A ; n CO2  n KT1  2n KT  0,001 + 2.0,001= 0,003 mol = n C m CO2  m H2 O  m KT1  0,0815  44.0,003  m H2 O  0,001.100  0,0815  m H2 O  0,0495  n H2 O  0,00275mol  n H  0,0055mol 0,0855  0,003.12  0,0055.1  0,00275  CTTQ : (C12 H 22 O11 )n 16 0,0552 0, 4104 n Cacbohidrat  n M  46   0,0012mol  M Cacbohidrat   342  n  46 0,0012  CTPT : C12 H 22 O11 nO  Câu 12 §²p n D; Đun nóng thu kết ta Lì cì ph°n øng l¯ t³o CO32   n CO2  n OH  n KÕt tða  0,  0,1  0,3 mol  n C 0,3mol m Bình tăng m CO2 m H2 O  0,3.44  18.n H2 O  18,6  n H2 O  0,3 mol  n H  0,6mol  0,3.12  0,6.1  0,3  CTPT X : (CH O) n 16 0,02 X : R(CHO)x  2x.n Ag  n R(CHO)n  2x 1,8  R(CHO)x   x  th× RCHO= 180 phï hỵp n = l¯ C H12 O6 0,02 / 2x §²p ²n D; anđehit fomic, axit axetic, glucozo : quy vÒ CTDGN: CH O ; glixerol C H8 O3  nO  Câu 13 Câu 14 a mol CH O a  3b  1,3 ( mol CO2 ) a  0,7    b  0,2 b mol C H8 O3 a  4b = 1,5 (mol H O) 0,2.92  %C H8 O3   46,7% 0,7.30  0,2.92 C H12 O6 : 0,2 mol  n Ag  0,4 mol §²p ²n C; X gåm  ; C12 H 22 O11 12 22 6 2.12   11 2 n O2 ch²y  0,2  n C12 H22 O11  2,4  n C12 H22 O11  0,1 mol 2  m  0,2.180  0,1.342  70,2 gam §²p ²n C; n CO2  0,05mol; n H2 O  0,05 mol ; n Ag  0,1 mol 2.6  Câu 15 n  0,05 1,5  0,05.12  0,1,1  C  nO   0,05  CTTQ X : (CH O)n ; 16 n H  0,1 X : R(CHO)x 2x.n Ag (Loi HCHO không tc dông Cu(OH)2 )  n R(CHO)n   R(CHO)x  x RCHO= 180 phù hợp n = l¯ C H12 O6 0,1 / 2x 0,1 2x ChinhChem Hệ thống Giáo dục Hóa Học Online ChinhChem.com CCCLASS12 HƯỚNG DẪN HỌC HÓA TẠI CHINHCHEM.COM
- Xem thêm -

Xem thêm: TÀI LIỆU HỌC TẬP cacbohidrat 2020 HÓA HỌC 12, TÀI LIỆU HỌC TẬP cacbohidrat 2020 HÓA HỌC 12

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn