TÀI LIỆU HỌC TẬP MÔN HÓA BAIKIEMTRA TUAN3

4 8 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/08/2019, 11:03

BÀI KIỂM TRA TUẦN -LỚP 12 Hệ thống Giáo dục Hóa học Online ChinhChem.com Từ 24/06/2019 - đến 30/06/2019 Tích đáp án khóa học online Hướng dẫn giải có website ƠN TẬP Hóa học ChinhChem Lý thuyết : Este - Lipit Bài tập : P/ứng cháy, thủy phân este NỘI DUNG ĐỀ THI Câu 1: Trong công thức este RCOOR', Phát biểu n{o sau đ}y ? A R phải gốc hidrocacbon B R' nguyên tử H gốc hidrocacbon C R nguyên tử H gốc hidrocacbon D RCOOR' R'COOR cách viết este Câu [703299]: Cho este no, mạch hở có công thức CnHmO6 Quan hệ n với m A m = 2n B m = 2n + C m = 2n – D m = 2n – [Thi Thử THPT QG Lần 3/2019- THPT Nguyễn Khuyến, HCM] Câu 3: Số đồng phân este tối đa este có CTPT C4H6O2 là: A B C D Câu 4: Vinyl axetat có cơng thức cấu tạo thu gọn là: A CH3COOCH=CH2 B CH3COOCH2-CH3 C CH2=CH-COOCH3 D CH3COOCH3 [Thi thử THPT QG Lần 2/2018- THPT Triệu Sơn, Thanh Hóa] Câu 5: Etyl butirat l{ este có mùi thơm dưa Cơng thưc etyl butirat A CH3(CH2)2COOC2H5 B (CH3)2CHCOOC2H5 C C2H5COOCH3 D CH3(CH2)2COOCH3 [Khảo sát chất lượng Lần 3/2019- THPT Nguyễn Viết Xu}n, Vĩnh Phúc] Câu Etyl isovalerat l{ este có mùi thơm táo Công thức cấu tạo thu gọn etyl isovalerat A CH3-CH2-CH2-CH2-COO-C2H5 B (CH3)2CH-COO-C2H5 C (CH3)2CH-CH2-COO-C2H5 D C2H3-COO-CH2-CH2-CH(CH3)2 [Thi Thử THPT QG Lần 1/2019- Chuyên KHTN] Câu 7: Este n{o sau đ}y có mùi chuối chín? A Etyl fomat B Benzyl axetat C Isoamyl axetat D Etyl butirat [Thi thử THPT QG Lần 1/2018- THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh] Câu : Chất có nhiệt độ sôi thấp ? A CH3COOC2H5 B C4H9OH C C6H5OH D C3H7COOH Câu 9: Sắp xếp chất sau đ}y theo giảm dần nhiệt độ sôi: CH3COOH (1), HCOOCH3 (2), CH3CH2COOH (3), CH3COOCH3 (4), CH3CH2CH2OH (5) A (3)>(5)>(1)>(2)>(4) B (3)>(1)>(5)>(4)>(2) C (1 )>(3)>(4)>(5)>(2) D (3)>(1)>(4)>(5)>(2) [Thi thử THPT QG Lần 1/2018- THPT Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc] Câu 10 Thủy phân este X dung dịch NaOH, thu CH3COONa C2H5OH Công thức cấu tạo X A C2H5COOC2H5 B CH3COOC2H5 C CH3COOCH3 D C2H5COOCH3 [Đề tập huấn thi THPTQG/2019- Sở GD&ĐT Bắc Ninh] Câu 11: Thủy ph}n ho{n to{n este X môi trường axit thu axit axetic v{ axetanđehit Công thức phân tử X A C3H4O2 B C4H8O2 C C4H6O2 D C5H8O2 [Thi Thử THPT QG Lần 1/2019- THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh] 1/4 Câu 12 Trong phân tử este đơn chức, mạch hở X có chứa 37,21% oxi khối lượng Số công thức cấu tạo thỏa mãn công thức phân tử este X là: A B C D [Thi thử THPT QG Lần 1/2018- THPT Bình Xuyên, Vĩnh Phúc] Câu 13: Este X có CTPT C3H4O2 tác dụng với NaOH tạo sản phẩm có khả tham gia phản ứng tr|ng gương Số chất X thỏa m~n điều kiện A B C D [Thi thử THPT QG Lần 1/2018- Sở GDĐT Bình Thuận] Câu 14: Cho a mol este X (C9H10O2) tác dụng vừa đủ với 2a mol NaOH, thu dung dịch khơng có phản ứng tráng bạc Số công thức cấu tạo phù hợp X A B C D [Thi thử THPT QG Lần 1/2019- THPT Hồng Lĩnh, H{ Tĩnh] Câu 15: X este chức tạo từ axit ancol no Đốt ch|y ho{n to{n mol X thu mol CO2 có este thoả mãn? A B C D Câu 16: Đun sôi hỗn hợp gồm axit cacboxylic RCOOH, ancol R’OH (xúc t|c H2SO4 đặc) thời gian Để nguội, sau pha lo~ng hỗn hợp lượng dư nước cất Hiện tượng xảy A Chất lỏng tạo thành dung dịch đồng B Chất lỏng tách thành hai lớp sau tạo thành dung dịch đồng C Không quan s|t tượng D Chất lỏng tách thành hai lớp [Thi thử THPT QG Lần 1/2018- THPT Nguyễn Thị Giang, Vĩnh Phúc] Câu 17: Khẳng định n{o sau đ}y l{ đúng? A Chất béo trieste xenlulozơ với axit béo B Chất béo trieste glixerol với axit béo C Chất béo este glixerol với axit béo D Lipit chất béo [Thi thử THPT QG Lần 1/2018- THPT Đo{n Thượng, Hải Dương] Câu 18: [714521]: Axit n{o sau đ}y l{ axit béo ? A Axit stearic B Axit benzoic C Axit oxalic D axit fomic [Thi Thử THPT QG Lần 1/2019- THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội] Câu 19: Glixerin đun với hỗn hợp CH3COOH HCOOH ( xúc tác H2SO4 đặc) tối đa este có dạng (RCOO)3C3H5 A B C D [Thi thử THPT QG Lần 1/2018- THPT Nguyễn Thị Giang, Vĩnh Phúc] Câu 20: Axit panmitic phân tử có tỉ lệ số nguyên tử H : số nguyên tử C A 31 : 15 B 33 : 17 C 31 : 17 D : [Thi Thử THPT QG Lần 1/2019- THPT Đồng Hậu, Vĩnh Phúc] Câu 21: Cho dãy chất: phenyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, tripanmitin, vinyl axetat Số chất dãy thủy phân dung dịch NaOH lo~ng, đun nóng sinh ancol l{? A B C D [Thi thử THPT QG Lần 1/2018- THPT Hàn Thun, Bắc Ninh] Câu 22 [713917]: Xà phòng hóa hoàn toàn triglyxerit X dung dịch NaOH dư, thu glyxerol, natri oleat, natri stearat natri panmitat Phân tử khối X A 886 B 884 C 862 D 860 [Thi Thử THPT QG Lần 2/2019- THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh] Câu 23: E hợp chất hữu chứa loại nhóm chức, cơng thức phân tử C6H10O4 E tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng cho hỗn hợp gồm ancol X hợp chất Y có cơng thức C2H3O2Na X A ancol metylic B ancol etylic C ancol anlylic D etylen glicol Câu 24: Cho sơ đồ chuyển hóa sau: 2/4 (a) C3H4O2 + NaOH  X + Y (b) X + H2SO4 (loãng)  Z + T (c) Z + dung dịch AgNO3/NH3 (dư) E + Ag + NH4NO3 (d) Y + dung dịch AgNO3/NH3 (dư) F + Ag +NH4NO3 Chất E chất F theo thứ tự A (NH4)2CO3 CH3COONH4 B (NH4)2CO3 CH3COOH C HCOONH4 CH3COONH4 D HCOONH4 CH3CHO Câu 25: Từ dầu thực vật làm n{o để có Bơ? A.Hidro hóa axit béo B.Đehidro hóa chất béo lỏng C.Hidro hóa chất béo lỏng D.Xà phòng hóa chất béo lỏng Câu 26: Khi ăn nhiều chất béo, chất béo chưa sử dụng được: A Oxi hóa chậm tạo thành CO2 B Được máu vận chuyển đến tế bào C Tích lũy v{o c|c mô mỡ D Thủy phân thành glixerol axit béo [Thi thử THPT QG Lần 1/2018- THPT Nguyễn Thị Giang, Vĩnh Phúc] Câu 27 [211937]: Trong công nghiệp, lượng lớn chất béo để sản xuất A xà phòng ancol etylic B glucozơ v{ glixerol C glucozơ v{ ancol etylic D xà phòng glixerol [Thi Thử THPT QG Lần 1/2019- THPT Nguyễn Khuyến , HCM] Câu 28: Este X không tác dụng với Na t|c dụng với NaOH đun nóng glixerin natri axetat Hãy cho biết CTPT X? A C6H8O6 B C9H12O6 C C9H14O6 D C9H16O6 Câu 29: Nhận xét n{o sau đ}y đúng? A Chất béo este glixerol axit béo B Chất béo để lâu ngày có mùi khó chịu chất béo tham gia phản ứng hidro hóa C Muối natri kali axit thành phần xà phòng D Thủy phân chất béo thu glixerol [Thi thử THPT QG Lần 1/2018- THPT Nguyễn Thị Giang, Vĩnh Phúc] Câu 30: Đốt ch|y gam este X thu 4,48 lít CO2 (đktc) v{ 3,6 gam H2O Biết X có phản ứng tráng gương với dung dịch AgNO3/NH3 Công thức cấu tạo X A HCOOCH3 B HCOOCH2CH2CH3 C HCOOC2H5 D CH3COOC2H5 [Thi thử THPT QG Lần 1/2018- THPT Đo{n Thượng, Hải Dương] Câu 31 Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp metyl axetat v{ etyl axetat, axit axetic thu CO2 m gam H2O Hấp thụ toàn sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu 25 gam kết tủa Giá trị m A 5,4 B 3,6 C 6,3 D 4,5 [Thi Thử THPT QG Lần 1/2019- Chuyên Sư phạm Hà Nội] Câu 32: Chất X trieste glixerol với axit béo không no, mol X phản ứng tối đa với mol H2 (Ni, to) Đốt cháy hoàn toàn a mol X khí O2 dư, thu b mol H2O V lít khí CO2 (đktc) Biểu thức liên hệ giá trị a, b V A V = 22,4 (7a + b) B V = 22,4 (4a + b) C V = 22,4 (5a + b) D V = 22,4 (6a + b) [Thi thử THPT QG Lần 1/2018- THPT Bỉm Sơn, Thanh Hóa] Câu 33: Đun nóng este X đơn chức mạch hở với NaOH thu muối v{ ancol Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X thu CO2 v{ nước tỉ lệ mol :1 Cho tồn sp ch|y v{o nước vơi dư thấy khối lượng bình tăng 24,8 gam Biết X khơng có phản ứng tr|ng gương Vậy tên gọi X : A etyl axetat B propyl fomat C etyl fomat D metyl axetat Câu 34 Thủy phân 4,4 gam etyl axetat 100 ml dung dịch NaOH 0,2M Sau phản ứng xảy hồn tồn, cạn dung dịch thu m gam chất rắn khan Giá trị m A 0,92 B 2,9 C 2,3 D 1,64 [Thi thử THPT QG Lần 1/2019- Liên kết trường THPT Hải Phòng] 3/4 Câu 35: Cho 8,8 gam C2H5COOCH3 tác dụng với 120 ml dung dịch KOH 1M đun nóng, phản ứng xảy ho{n to{n thu dung dịch X Cô cạn dung dịch X thu m gam chất rắn khan, giá trị m A 12,32 B 11,2 C 10,72 D 10,4 [Thi thử THPT QG Lần 1/2018- THPT Thiệu Hóa, Thanh Hóa] Câu 36 : Cho 24 gam este có công thức phân tử C5H8O2 tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu 26,4 gam muối Công thức cấu tạo este A CH2=CHCOOC2H5 B C3H5COOCH3 C CH2=CHCOOCH3 D CH3COOCH=CHCH3 [Thi Thử THPT QG Lần 2/2019- THPT Nguyễn Khuyến, HCM] Câu 37 : Xà phòng hóa hồn tồn m gam chất béo X với lượng vừa đủ NaOH Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu 1,84 gam glixerol 18,36 muối khan Giá trị m A 19,12 B 17,8 C 19,04 D 14,68 [Thi Thử THPT QG Lần 1/2019- THPT Nguyễn Khuyến, HCM] Câu 38: Tiến hành xà phòng hóa 356 gam chất béo thu 36,8 gam glixerol Tên chất béo l{ A.tristearin B.triolein C.tripanmitin D.trilinolein Câu 39: Este X tạo thành từ etylen glicol v{ hai axit cacboxylic đơn chức Trong phân tử X, số nguyên tử cacbon nhiều số nguyên tử oxi Khi cho m gam X tác dụng với dung dịch NaOH (dư) lượng NaOH đ~ phản ứng 10 gam Giá trị m A 17,5 B 15,5 C 16,5 D 14,5 [Thi Thử THPT QG Lần 1/2019- Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc] Câu 40: X sản phẩm phản ứng este hoá glyxerol với hai axit: axit panmitic axit stearic Hóa 86,2 g este X thu thể tích thể tích 2,8 g khí nitơ điều kiện Tổng số nguyên tử cacbon phân tử X A 55 B 37 C 54 D 52 - HẾT - 4/4
- Xem thêm -

Xem thêm: TÀI LIỆU HỌC TẬP MÔN HÓA BAIKIEMTRA TUAN3, TÀI LIỆU HỌC TẬP MÔN HÓA BAIKIEMTRA TUAN3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn