HDGIAI DE HOA 2019 MA 213

9 1 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/08/2019, 11:03

ChinhChem Hệ thống Giáo dục Hóa Học Online ChinhChem.com CCCLASS12 Hóa học ChinhChemĐỀ THI THPT QG HĨA HỌC 2019 Hệ thống Giáo dục Hóa học Online ChinhChem.com MÃ ĐỀ THI : 213 HƯỚNG DẪN BÀI GIẢI THAM KHẢO Câu 41: Thành phần muối ăn A BaCl2 B Mg(NO3)2 C NaCl D CaCO3 Thành phần muối ăn NaCl, ngồi người ta cho thêm KI, KIO3 để tạo thành muối Iốt Câu 42: Tơ sau thuộc loại tơ nhân tạo? A Tơ nilon- 6,6 B Tơ nilon-6 C Tơ Visco D Tơ tằm Tơ Visco tạo thành từ Xenlucozơ + CS2 + NaOH ( thiên nhiên ng ười) nên đ ược g ọi t bán tổng hợp hay tơ nhân tạo Câu 43: Dung dịch sau làm quỳ tím chuyển màu xanh A HCl B H2NCH2COOH C CH3COOH D CH3NH2 CH3NH2 amin có tính bazơ nên chuyển quỳ sang xanh HCl, CH3COOH: quỳ hóa đỏ; H2NCH2COOH : khơng đổi màu Câu 44: Kim loại sau không tan dung dịch H2SO4 loãng A Al B Fe C Mg D Cu Đồng (Cu) đứng sau hidro dãy hoạt động hóa học nên khơng tác dụng với HCl H 2SO4 loãng Câu 45: Chất sau thuộc loại Đisaccarit A Saccarozơ B Glucozơ C Tinh bột D Fructozơ Monosaccarit : Glucozơ, fructozơ Đissaccarit : saccarozơ, mantozơ Polisacaccarit : Tinh bột, Xenlulozơ Câu 46: Kim loại sau điều điều chế phương pháp nhiệt luyện với chất khử CO A Ca B K C Ba D Cu Kim loại điều chế phương pháp nhiệt luyện phải sau Al ( khơng có Al) , Nên đáp án Cu Câu 47: Chất sau làm mềm nước cứng vĩnh cửu ? A NaNO3 B Na2CO3 C NaCl D Na2SO4 2+ 2+ Nguyên tắc làm mềm nước cứng loại bỏ ion Mg Ca khỏi dung dịch Mg2+ + CO32− → MgCO3 Ca2+ + CO32− → CaCO3 nên đáp án Na2CO3 Câu 48: Cơng thức hóa học sắt (II) oxit A Fe(OH)3 B FeO C Fe2O3 D Fe(OH)2 Cơng thức hóa học sắt (II) oxit : FeO khơng biết nói Câu 49: Công thức triolein : A (C2H5COO)3C3H5 B (C17H33COO)3C3H5 C (HCOO)3C3H5 D (CH3COO)3C3H5 Tri olein chất béo tạo nên từ axit oleic : C17H33COOH nên triolein : (C17H33COO)3C3H5 Câu 50: Dung dịch sau hòa tan Cr(OH)3 ? A NaOH B K2SO4 C KCl D NaNO3 Cr(OH)3 có tính lưỡng tính nên tan NaOH: NaOH + Cr(OH)3 H2O + NaCrO2 Câu 51: Ở trạng thái rắn, hợp chất X tạo thành khối trắng gọi nước đá khô, n ước đá khơ khơng nóng chảy mà thăng hoa, dùng để tạo mơi trường lạnh khơng có ẩm Chất X là: A N2 B CO2 C H2O D O2 ChinhChem Hệ thống Giáo dục Hóa Học Online ChinhChem.com CO2 rắn gọi nước đá khơ Câu 52: Dung dịch sau hòa tan Al2O3 A HCl B NaCl C MgCl2 Al2O3 oxit lưỡng tính nên tan HCl NaOH Câu 53: Nhiệt phân hoàn toàn 10 gam CaCO3, thu khối lượng CaO A 7,2 gam B 8,4 gam C 5,6 gam Đ áp án C; nCaCO3 = 0,1 mol CCCLASS12 D KNO3 D 4,4 gam o t CaCO3  → CaO +CO2 0,1 0,1 → mCaO = 0,1.56 = 5,6 gam Câu 54: Cho ml dung dịch AgNO3 1% vào ống nghiệm sạch, lắc nhẹ, sau nhỏ từ từ giọt dung dịch NH3 2M kết tủa sinh bị hòa tan hết Nhỏ tiếp 3-5 giọt dung dịch chất X, đun nóng nhẹ hỗn hợp khoảng 60 -70oC vài phút, thành ống nghiệm xuất lớp bạc sáng Chất X : A Glixerol B axit axetic C ancol etylic D andehit fomic Thí nghiệm cho thấy chất X tham gia phản ứng tráng bạc ( tạo bạc) nên andehit fomic (CH3CHO): 2AgNO3 + CH3CHO + H2O + 3NH3  2Ag + 2NH4NO3 + CH3COONH4 Câu 55: Phát biểu sau sai ? A Cao su lưu hóa có cấu trúc mạch mạng khơng gian B Tơ nitron điều chế phản ứng trùng ngưng C Tơ tằm thuộc loại tơ thiên nhiên D Tơ nilon-6,6 điều chế phản ứng trùng ngưng B sai Tơ nitron điều chế phản ứng trùng hợp Tơ nitron (hay olon, poliacrilonitrin, poli vinyl xianua) o t ,p, xt  → nCH2=CH–CN (–CH2–CH(CN)–)n Câu 56 : Cho 4,5 gam amin X (No, đơn chức, mạch hở) tác dụng hết với dung dịch HCl d ư, thu đ ược 8,15 gam muối Số nguyên tử hidro phân tử X A 11 B C D Đ áp án D; Amin no, đ ơn, hở : CnH2n+ 3N nCnH2n+3N = 8,15 4,5 4,5 = 0,1 mol → CnH2n+ 3N = = 45 → n = → Sè H =2n+3 =7 36,5 0,1 Câu 57: Cho 54 gam glucozơ lên men rượu với hiệu suất 75% thu m gam C 2H5OH Giá trị m A 36,80 B 27,60 C 20,70 D 10,35 Lên men Đ áp án C ;C6H12O6   → CO2 +2 C2H5OH Lªn men Cø 180g C6H12O6   → 2.46g C2H5OH 54 gam → x → x = 27,6 gam Mµ H = 75% → mC2H5OH thùc tÕ = 27,6.75% = 20,7 gam Câu 58: Tinh thể chất rắn X không màu, vị ngọt, dễ tan nước X có nhiều nho chín nên gọi đường nho Khử chất X H2 thu chất hữu Y Tên gọi X Y A Saccarozơ glucozơ B Fructozơ sobiton C Glucozơ sobitol D Glucozơ fructozơ Glucozơ (C6H12O6) có nhiều nho chín nên gọi đường nho ChinhChem Hệ thống Giáo dục Hóa Học Online ChinhChem.com CCCLASS12 o Ni;t  → H2: → Sobiton : CH2OH[CHOH]4CHO + H2 CH2OH[CHOH]4CH2OH Câu 59: Phát biểu sau ? A Anilin chất lỏng tan nhiều nước B Dung dịch protein có phản ứng màu biure C Phân tử Gly-Ala-Ala có ba nguyên tử oxi D Phân tử lysin có ngun tử nitơ A sai anilin khơng tan nước B Protein có tham gia phản ứng màu biure tạo màu tím đặc trưng C sai có H2NCH2CONHCH(CH3)CONHCH(CH3)COOH có oxi D sai : Lysin NH2(CH2)4CH(NH2)COOH có ngun tử nitơ Câu 60 : Hòa tan m gam Fe dung dịch H2SO4 lỗng dư, thu 2,24 lít khí H2 Giá trị m A 2,80 B 1,12 C 2,24 D 5,60 Đ áp án D; BTE : 2nFe = 2nH2 → mFe = 0,1 mol → mFe = 5,6 gam { 0,1 Câu 61: Thí nghiệm sau xảy ăn mòn hóa học ? A Để đinh sắt ( làm thép cacbon) không khí ẩm B Nhúng đinh sắt ( làm thép cacbon) vào dung dịch H 2SO4 loãng C Núng Zn vào dung dịch hỗn hợp gồm H2SO4 CuSO4 D Nhúng Zn vào dung dịch H2SO4 loãng Lưu ý ăn mòn hóa học khơng phải ăn mòn điện hóa nên A,B,C sai ăn mòn ện hóa Ý D Zn bị ăn mòn hóa học ( tạo Zn2+ khơng hình thành cặp cực) Câu 62: Thí nghiệm sau thu muối sắt(II) sau kết thúc phản ứng? A Cho Fe vào dung dịch H2SO4 loãng B Cho Fe vào dung dịch HNO3 loãng, dư C Cho Fe2O3 vào dung dịch HCl D Đốt chát Fe khí Cl2 dư Đáp án A : Fe +H2SO4  FeSO4 + H2 ( Fe II) B sai : Fe + 4HNO3  Fe(NO3)3 + NO + 2H2O (Fe III) C sai : Fe2O3 + 6HCl 2FeCl3 + 3H2O ( Fe III) o t  → D sai : 2Fe + 3Cl2 2FeCl3 ( Fe III) Câu 63 : Cặp chất sau không tồn dung dịch A Cu(NO3)2 H2SO4 B NaOH Na2SO4 C CuSO4 NaOH Không tồn nghĩa có phản ứng với nháu  CuSO4 NaOH CuSO4 + NaOH → Cu(OH)2 ↓ +Na2SO4 D FeCl3 NaNO3 Câu 64: Este sau tác dụng với dung dịch NaOH thu ancol metylic A HCOOCH3 B HCOOC2H5 C HCOOC3H7 D CH3COOC2H5 Đáp án A; RCOOR' mà thu CH3OH nên R' CH3o t HCOOCH3 + NaOH  → HCOONa+ CH3OH ( ancol metylic) Câu 65: Cho phát biểu sau : (a) Sử dụng xà phòng để giặt quần áo nước cứng làm vải nhanh mục (b) nhỏ dung dịch I2 vào lát cắt chuối xanh xuất màu xanh tím (c) Khi nấu canh cua, tượng riêu cua lên đông tụ protein (d) Một số este có mùi thơm dùng làm chất tạo hương công nghiệp thực phẩm (e) Vải làm từ nilon-6,6 bền nước xà phòng có tính kiềm Số phát biểu : A B C D Đáp án B; a,b,c,d,e ChinhChem Hệ thống Giáo dục Hóa Học Online ChinhChem.com CCCLASS12 Câu 66: Nung nóng hỗn hợp X gồm : metan, etilen, propin, vinylaxetilen a mol H có Ni xúc tác ( xảy phản ứng cộng H2), thu 0,1 mol hỗn hợp Y ( gồm hidrocacbon) có t ỉ khối so v ới H 14,4 Biết 0,1 mol Y phản ứng tối đa với 0,06 mol Br dung dịch Giá trị a : A 0,10 B 0,08 C 0,06 D 0,04 Ni § ¸p ¸n D; XÐt Y : CnH2n+ 2− 2k + kBr2  → to k= nBr2 nY = 0,6 → CnH2n+ 0,8 = 14,4.2 = 28,8 → n = NhËn thÊy chÊt ® Ịu cã 4H a mol H2 0,06 mol Br2 → X : 0,1 mol C2H4  → Y → No BT π: 0,1.1 =a +0,06 → a = 0,04 mol Câu 67: Hợp chất hữu mạch hở X (C8H12O5) tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH đun nóng, thu glixerol hai muối cacboxylat Y Z ( MY < MZ) Hai chất Y Z khơng có phản ứng tráng bạc Phát biểu sau A Có hai cơng thức cấu tạo thỏa mãn tính chất X B Axit cacboxylic muối Z có đồng phân hình học C Phân tử X chưa loại nhóm chức D Tên gọi Z natri acrylat § ¸p ¸n D; Tỉng ( Pi +Vßng) =3 ; 5O, thu đợ c glixerol nên hợ p chất tạp chøc este chøc vµ nhãm -OH tù A sai v× CH2OCH=CH2 CH2OCH3 CH2OCH3 CHOCH3 CHOCH=CH2 CHOH CH2OH CH2OH CH2OCH=CH2 B sai vìCH2=CHCOOH đ ồng phâ n hì nh học C sai vìX tạp chức ( este ancol) D CH2=CHCOONa Natri acrylat Cõu 68 : Hòa tan hồn tồn m gam Al vào dung dịch lỗng chứa 0,2 mol H2SO4, thu khí H2 dung dịch X Cho từ từ dung dịch NaOH 2M vào X, kết thu thí nghiệm ghi bảng sau Thể tích dung dịch NaOH (ml) 140 240 Khối lượng Kết tủa (gam) 2a+1,56 a Giá trị m a A 5,4 1,56 B 5,4 4,68 C 2,7 1,56 D 2,7 v 4,68 x mol Al NaOH Đ áp ¸n C; X gåm   → + (0,4 − 3x) mol H 3+ 2a + 1,56 2a + 1,56   3x) 3x) { − 0,28 { − (0,4 0,28 { − (0,4 14 2−4 = 78 14 2−4 = nx 7843 14 43 14 n + n + Al3+  nOH−  nOH− H H x = 0,1 (2,7gAl)  x = 0,3 n nKT   KT →  →   a = 1,56 a = 17,16 0,48− (0,4 − 3x) = x − a 0,48− (0,4 − 3x) = x − a { { { { 14 14 n n n 3+ n 3+ {78 {78 n + n + Al Al H H  OH−  OH− nKT nKT ChinhChem Hệ thống Giáo dục Hóa Học Online ChinhChem.com CCCLASS12 Câu 69: Dẫn 0,55 mol hỗn hợp X ( gồm nước khí CO 2) qua cacbon nung đỏ, thu 0,95 mol hỗn hợp Y gồm CO, H2, CO2 Cho Y hấp thụ vào dung dịch chứa 0,1 mol Ba(OH) 2, sau phản ứng xảy hoàn toàn thu m gam kết tủa Giá trị m A 15,76 B 19,70 C 9,85 D 29,55 b mol H2 a mol COO mol CNT  § ¸p ¸n C; 0,55 X   → 0,95 Y x : CO2 lại b mol H2O (a+ 0,4 − x) : CO nCNT = 0,95− 0,55 = 0,4 mol [Mol X]: a + b = 0,55 → x = 0,15 CO2  [BT O] : 2a+ b = 2x + (a+ 0,4− x) 0,05 mol BaCO3 0,1 Ba(OH)2 0,15 CO2 → → mBaCO3 = 9,85 gam  0,05 mol Ba(HCO3)2 Câu 70: Thực thí nghiệm sau (a) Cho dung dịch BaCl2 vào dung dịch KHSO4 (b) Cho dung dịch NaOH vào dung dịch Ca(HCO3)2 (c) Cho dung dịch NH3 tới dư vào dung dịch Al(NO3)3 (d) Cho dung dịch HCl tới dư vào dung dịch NaAlO2 (e) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch Fe(NO3)2 Sau phản ứng kết thúc, số thí nghiệm thu kết tủa A B C D Đáp án a,b,c,e a, BaCl2+2KHSO4→2HCl+K2SO4+BaSO4 b, Ca(HCO3)2+2NaOH→CaCO3+2H2O+Na2CO3 c, 3NH3 + 3H2O + AlCl3 → 3NH4Cl + Al(OH)3 d, AgNO3 + Fe(NO3)2 → Ag + Fe(NO3)3 Câu 71: Đốt cháy hoàn toàn m gam triglixerit X cần vừa đủ 3,08 mol O2, thu CO2 mol H2O Cho m gam X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, thu glixerol 35,36 gam muối Mặt khác, m gam X tác dụng tối đa với a mol Br2 dung dịch giá trị a A 0,12 B 0,16 C 0,20 D 0,24 § ¸p ¸n A; gäi x mol X: CnHmO6; b mol CO2 BTKL : x.(12n + m+ 16.6) + 40.3x + 92.x { = 35,36 { { 44 4 43  m mGlixerol mMuèi NaOH mX xn = 2,2  n = 55  ,08 = 2.xn + ; → xm = → BT [O]: 6x   { + 2.3 { { 123 n[O] X 2nCO2 nH 2O  x = 0,04 m = 100 2nO2   BT [H]: xm =2nH2O = CTPT : 0,04 mol C55H100O6 ( π C=C) +3Br2 → nBr2 = 0,12 mol Câu 72: Cho sơ đồ phản ứng theo tỉ lệ mol: o t  → (a) X Y + CO2 (c) T + Z  R + X +H2O Các chất R, Q thỏa mãn sơ đồ : A NaHCO3, Ca(OH)2 B Na2CO3, NaOH (b) Y + H2O  Z (d) 2T + Z  Q + X + 2H2O C NaOH, Na2CO3 D Ca(OH)2, CaHCO3 Hệ thống Giỏo dc Húa Hc Online ChinhChem.com ChinhChem CCCLASS12 Đ áp ¸n C; o t (a) CaCO3 (X)  → CaO(Y ) + CO2 (b) CaO (Y ) +H2O → Ca(OH)2 (Z) (c) NaHCO3(T) +Ca(OH)2 (Z) → NaOH (R) +CaCO3(X) +H2O (d) 2NaHCO3(T) + Ca(OH)2 (Z) → Na2CO3 (Q) +CaCO3 (X) + 2H2O Câu 73: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp E gồm hai este mạch hở X Y ( tạo axit cacboxylic ancol; MX
- Xem thêm -

Xem thêm: HDGIAI DE HOA 2019 MA 213, HDGIAI DE HOA 2019 MA 213

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn