Giáo án dạy hè toán lớp 8 chuẩn bị lên lớp 9

20 47 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/08/2019, 07:52

Ngày 3/ 7/ 2007 Ôn tập hè 2007 (Lớp lên 9) 1: Ôn tập phân tích đa thức thành nhân tử ứng dụng A- Ôn tập phân tích đa thức thành nhân tử I- Kiến thức cần nhớ: Các pp phân tích đa thức thành nhân tử thờng dùng: - Đặt nhân tử chung - Dùng đẳng thức - Nhóm nhiều hạng tử - Tách (hoặc thêm bớt) hạng tử - Phơng pháp đổi biến (Đặt ẩn phụ) - Phơng pháp nhẩm nghiệm đa thức Bài 1: Phân tích đa thức sau thành nhân tử: a/ 36 12x + x2 b/ xy + xz + 3y + 3z c/ x2 – 16 – 4xy + 4y2 (§S: 7; 2) d/ x2 5x 14 Nhắc lại: * Phân tích đa thức ax2 + bx + c thành nhân tử Ta tách hạng tử bx thành b1x + b2x nh sau: + Bíc 1: T×m tÝch ac + Bíc 2: Biến đổi ac thành tích hai số nguyên b»ng mäi c¸ch + Bíc 3: Chän thõa sè mà tổng bHai thừa số b1; b2 Ví dụ: câu d, b1 = 2; b2 = -7 x2 – 5x – 14 = x2 + 2x – 7x – 14 = x(x +2) – 7(x + 2) = (x + 2) (x – 7) áp dụng: Bài 2: Phân tích đa thức sau thành nhân tử: a/ x2 + 2x 15 (§S: 3; -5) b/ 3x2 - 5x – (§S: 1/3; 2) c/ 2x2 – 6x + (§S: 4; 2) d/ x2 - x – 2004 2005 (§S: 2004; 2005) e/ 5x2 + 6xy + y2 (§S: 3y; 2y) * áp dụng định lý Bơdu để phân tích đa thức F(x) thành nhân tử Bớc 1: Chọn giá trị x = a thử xem x = a có phải nghiệm F(x) không (a ớc hạng tử tự do) Bớc 2: Nếu F(a) = theo định lý Bơdu ta có: F(x) = (x a) P(x) Để t×m P(x) ta thùc hiƯn phÐp chia F(x) cho x – a Bíc 3: TiÕp tơc ph©n tÝch P(x) thành nhân tử phân tích đợc, sau viết kết cho hợp lý Bài 3: Phân tích thành nhân tử: F(x) = x3 x2 Giải: Ta thấy nghiệm F(x) F(2) = Theo hệ định lý Bơdu F(x) x2 Dùng sơ đồ Hoocne để tìm đa thức th¬ng chia F(x) cho x – -1 -1 -4 VËy F(x) = (x 2)(x2 + x + 2) Bài 4: Phân tích thành nhân tử: B = x3 5x2 + 3x + (ĐS: (x + 1)(x 3)2 ) Bài 5: Chứng minh với số nguyên n : a/ (n + 2)2 – (n – 2)2 chia hÕt cho b/ n2(n + 1) + 2n(n + 1) chia hÕt cho Bµi (khuyÕn khÝch) Dïng pp thêm bớt để phân tích: a/ x7 + x5 + = x7 + x6 –x6 + x5 +1 = … = (x2 + x + 1)(x5 +x4 – x3 – 1) = …= = (x + 1)2(x – 1)(x3 + x2 + x – 1) b/ x11 + x + = x11 – x2 + x2 + x + = x2(x9 – 1) + (x2 + x + 1) = (x2 + x + 1)( x9 – x8 + x6 – x5 + x3 – x2 + 1) B- Một số ứng dụng phân tích đa thức thành nhân tử giải toán I Chứng minh quan hƯ chia hÕt: Bµi 1: Chøng minh A = n4 + 6n3 + 11n2 + 6n Gi¶i: 24 với n N Phân tích thành nhân tử A = n(n3 + 6n2 +11n + 6) Dïng pp nhÈm ngiệm để phân tích n3 + 6n2 +11n + thành nhân tử A = n(n + 1)( n2 +5n + 6) = n(n + 1)(n + 2)(n+ 3) Đây tích số nguyên liên tiếp Trong sè nguyªn liªn tiÕp n; n + 1; n + 2; n + lu«n cã mét sè chia hÕt cho 2; mét sè chia hÕt cho A Mặt khác, số tự nhiên liên tiếp tồn số chia hết A Mà ƯCLN(3; 8) = nên A 3.8 hay A 24 Bµi 2: Chøng minh r»ng: A = 2222 + 5555 Giải: Cách 1: A = (2222 – 122) + (5555 + 155) = (22 – 1)(2221 + 2220 + … + )(55 + 1)(5554 – 5553 + … + 1) M N =21M+56N Mµ21M 7;56N 7A Cách 2: Dùng đồng d: 56 0(mod 7) 55 Ta biết : 1(mod 7) Mặt khác 22 1(mod 7) 55 1(mod 7) 22 22 5555 0(mod 7) 1(mod 7) Hay 2222 + 5555 Bµi 3: Chøng minh r»ng A = a3 + b3 + c3 – 3abc chia hÕt cho a + b + c Giải: áp dụng đẳng thức: (a + b)3 = a3 + b3 + 3ab(a + b) a3 + b3 = (a + b)3 - 3ab(a + b) Thay biÓu thức vào A ta đợc : A = (a + b)3 - 3ab(a + b) + c3 – 3abc = [ ( a + b)3 + c3 ] – 3ab(a + b + c) = (a + b + c) [ (a + b)2 – (a + b)c + c2- 3ab] = (a + b + c)(a2 + b2 + c2 – ab – bc – ca) Ta thÊy đa thức chứa nhân tử a + b + c A chia hÕt cho a + b + c II Tìm điều kiện xác định rút gọn phân thức: Bài 4: Tìm ĐKXĐ sau ®ã rót gän ph©n thøc sau: x x 2 x 24 A= x x 10 x Giải: *Phân tích mẫu A thành nhân tö: x3 – x2 – 10x – = (x + 1)(x + 2)(x – 4) VËy §KX§: x - 1; x 2; x *Phân tích thành nhân tö: x3 – 5x2 – 2x + 24 = (x + 2)(x - 3)(x – 4) Rót gän A = ( x 2)( x 3)( x 4) x ( x 2)( x 1)( x 4) x Bµi 5: Tìm điều kiện xác định sau rút gọn phân thøc sau: x3 3x2 x x x2 A= Gi¶i: B = x ( x 3) ( x 3) ( x 3)( x 1)( x 1) x ( x 1) §KX§: x x ( x 1) ( x 3)( x Rót gän: B = x2 1) Bµi 6: Chøng minh A = n3 + 6n2 + 8n Gi¶i: A = n(n + 2)(n + 4) Thay n=2k A=8k (k+1)(k+2) 24 víi mäi n Mµ k(k+1)(k+2) số tự nhiên liên tiếp ƯCLN (8,3) = A 24 Bµi : cho a+b+c = chøng minh a3 +b3+c3 = 3abc Gi¶i: Tõ KQ , a+ b+ c = a3 +b3+c3 – 3abc = a3 +b3+c3 = 3abc Bài 8: Rút gọn phân thức: a/ x x2 (§S: x x2 3x b/ ) x 1 ( x 2) x x x2 (§S : x ( x 1) ) III Giải phơng trình, bất phơng trình: Bài 9: (Bài - đề thi cấp năm 2007) 1/ Phân tích đa thức sau thành nhân tö: B = b + by + y + 2/ Giải phơng trình: x2 3x + = Bài 10: Giải phơng trình: (x2 1)(x2 + 4x + 3) = 192 Giải: Biến đổi phơng trình ®· cho ®ỵc: (x – 1)(x + 1)2(x + 3) = 192 (x + 1)2(x – 1) (x + 3) = 192 (x2 + 2x + 1)(x2 + 2x - 3) = 192 N chẵn Đặt x2 + 2x = y Phơng trình cho thành: (y + 2) (y – 2) = 192 … y = 14 Với y = 14 giải x = x =- Víi y = - 14 gi¶i vô nghiệm Vậy S = 3; Bài 11: Giải bất phơng trình sau: x2 2x < Giải: Biến đổi bất phơng trình cho bất phơng trình tích: x2 2x < x2 – 4x + 2x – < (x – 2)(x + 2) < LËp b¶ng xÐt dÊu: x x+2 x-4 (x+2)(x- 4) -2 + + - 0 + + + VËy nghiÖm bất phơng trình là: - < x < Bµi tËp vỊ nhµ: Lµm bµi 80 – 88(42, 43) ÔTĐ8 Ngày tháng năm 2007 Bài : Luyện tập phép chia đa thức A- Mục tiêu: HS cần nắm đợc: - Cánh chia đa thức phơng pháp khác - Nội dung cách vận dụng định lý Bơdu B- Chuẩn bị GV HS: - GV: Sách nâng cao chuyên đề; sách ôn tập hình 8; Bảng phụ ghi sẵn câu hỏi, tập, máy tính bỏ túi - HS: + Ôn tập phép chia đa thức + Sách nâng cao chuyên đề; sách ôn tập hình 8; máy tính bỏ túi C- Tiến trình tiết dạy- học: Hoạt động Giáo viên Hoạt động Học sinh Hoạt ®éng 1: KiĨm tra bµi cò GV kiĨm tra viƯc làm 80 88(42, 43) ÔTĐ8 HS Chữa HS: Mở tập để xem lại Nêu cách chia hai đa thức xếp Nêu cách chia hai đa thức xếp theo lũy thừa giảm dần biến? theo lũy thừa giảm dần biến? Hoạt động 2: Luyện tập HS: Ghi vào I - Định lý Bơdu: D phép chia đa thức F(x) cho nhị thức x – a lµ mét h»ng sè b»ng F(a) HS làm 1: Bài 1: Tìm d phép chia đa thức: Theo định lý Bơdu phần d phép chia F(x) F(x) = x2005 + x10 + x cho x – lµ F(1) cho x – F(1) = 12005 + 110 + =3 Bài 2: Tìm sè a ®Ĩ ®a thøc F(x) = x3 +3x2 +5x + a chia hÕt cho x + H? Cßn cách khác không? II Tìm đa thức thơng: Chia thông thờng: (SGK) Phơng pháp hệ số bất định: Dựa vào mệnh đề: Nếu hai đa thức P(x) = Q(x) Các hạng tử bậc hai đa thức phải có hệ số Bài 2: Theo định lý Bơdu F(x) (x + 3) F( -3) = Hay (- 3)3 +3(- 3)2 +5(- 3) + a = a = 15 HS: c¸ch 2: thực phép chia thông thờng, d a – 15 = a = 15 HS ghi bµi … VÝ dô: P(x) = ax2 + bx + Q(x) = 2x2 - 4x – c NÕu P(x) = Q(x) a = 2; b = 4; c=- Bµi 3: Với giá trị a, b đa thøc: F(x) = 3x3 +ax2 +bx + chia hÕt cho g(x) = x2 Hãy giải toán cách khác HS làm 3: Cách 1: Chia đa thức F(x) cho G(x) cách chia thông thờng đợc d (b + 27)x + (9 + 9a) Để F(x) G(x) (b + 27)x + (9 + 9a) = víi mäi x H? Cßn cách làm khác không? Cách 3: (PP xét giá trị riêng) Gọi thơng phép chia đa thức F(x) cho G(x) P(x) 99a0a1b270b27 Đáp số: a = - 1; b = - 27 C¸ch 2: ta thÊy F(x) bËc 3; G(x) bËc hai Ta cã: 3x3 +ax2 +bx + nên thơng đa thức có d¹ng mx+ n = P(x).(x + 3)(x – 3) (1) Vì đẳng thức (1) với x nên lần lợt cho x = (mx + n)(x – 9) =3x +ax +bx + mx3 +nx2–9mx – 9n =3x3+ax2 +bx + x = - 3, ta cã: 72 90 a 3b a 3b a m b 27 n III Tìm kết chia đa thức F(x) cho nhị thức x a sơ đồ Hoocne (Nhà toán học Anh kỷ 18) Nếu đa thức bị chia F(x) = a0x3 + a1x2 + a2x + a3 ; đa thức chia G(x) = x a ta đợc thơng Q(x) = b0x2 + b1x + b2 ; Đa thức d r Ta có sơ đồ Hooc ne để tìm hệ số b0; b1 ; b2 đa thức thơng nh sau: a0 a b0 =a0 a1 a2 b1 b2 = ab0+a1 = ab1+a2 a3 r= ab2+a3 m n a a 9m 9n b b 27 HS lµm 4: Chia đa thức: a (x3 5x2 +8x – 4) : (x – 2) b (x3 – 9x2 +6x + 10) : (x + 1) c (x3 7x + 6) : (x + 3) Đáp số: a x2 - 3x + b x2 - 10x +16 d - c x2 -3x + Ho¹t động 3: Hớng dẫn nhà - Nắm vững cách làm cách trình bày tập chữa - Làm tập 80, 81, 84 tr 27 NCCĐ Ngày tháng năm 2007 Bài : luyện tập phân thức; rút gọn phân thức A- Mục tiêu: HS cần nắm đợc: - định nghĩa phân thức, tính chất phân thức - Cách rút gọn phân thức; chứng minh đẳng thức - Vận dụng làm tốt tập liên quan B- Chuẩn bị GV HS: - GV: Sách nâng cao chuyên đề; sách ôn tập đại 8; Bảng phụ ghi sẵn câu hỏi, tập, máy tính bỏ túi - HS: + Ôn tập định nghĩa phân thức, tính chất phân thức; cách rút gọn phân thức; chứng minh đẳng thức + Sách nâng cao chuyên đề; sách ôn tập đại 8; máy tính bỏ túi C- Tiến trình tiết dạy- học: Hoạt động Giáo viên Hoạt động Học sinh Hoạt động 1: Kiểm tra cũ GV: Chữa tập tiết trớc H? Nêu định nghĩa; tính chất phân thức? H? Nêu cách rút gọn phân thức? HS: Chữa tập tiết trớc HS: Nêu định nghĩa; tính chất phân thức Nêu cách rút gọn phân thức Hoạt động 2: Lun tËp GV cho HS cđng cè l¹i kiÕn thøc học I Kiến thức cần nhớ: năm học cách nêu câu hỏi ĐN: Phân thức đại số biểu thức dạng A , I Kiến thức cần nhớ: B A, B đa thức; B0 Hai phân thức A C B D nÕu A D = B C 3.Tính chất phân thức: A A.M (M 0) B B N A B A : N (N nhân tử chung) B:N H? Để c/m đẳng thức ta lµm thÕ nµo? GV kÕt ln: Rót gän phân thức: - Phân tích tử mẫu thành nhân tử Để c/m đẳng thức nên biến đổi vế phức (nếu cần) để tìm nhân tử chung tạp để có kết so sánh với vế lại - Chia tử mẫu cho nhân tử chung kết luận, đồng thời biến đổi vế Để c/m đẳng thức so sánh kết nhận đợc II Bài tập: Bài 1: Dùng định nghĩa phân thức HS làm tập 1: nhau, tìm đa thức A a A(3x 1) = (3x + 1)(9x2 6x + đẳng thức sau: 1) A(3x – 1) = (3x + 1)(3x - 1)2 A = 9x2 – a/ A 9x2 6x 3x b /x2 x 3x x2 x A x2 b A(x2 + 4x +4) = (x2 – 4)(x2 + 3x + 2) hay A(x + 2)2 = (x + 2)2(x – 2)(x + 1) A = (x – 2)(x + 1) = x2 – x – Bµi 2: a, Chøng minh: x y y2 víi x > y > x2 Bài 2: x y2 b So sánh: M 2005 2004 vµ x y N 2005 2004 2005 20042 2005 20042 Bài 3: Rút gọn phân thức: A yz xz xy x2 y2 z2 Bµi 3: HS làm đa đáp số nh sau: a y (1 Bài 4: (Bài 12(59) ÔTĐ8) Tìm x biÕt: a a2x + 4x = 3a4 – 48 b a2x + 5ax + 25 = a2 2x)2 6x2 b ( x 3) x c x x Hoạt động 3: Hớng dẫn nhà - Nắm vững cách làm cách trình bày tập chữa - Làm tập sau: a x x x 12 x x x b x4 Bµi 1: Rút gọn phân thức: Bài 2: Cho 1 x y z x3 2x2 A y TÝnh z + c = suy a3 + b3 + c3= 3abc ) x2 x x z y2 x ( Gợi ý: áp dụng kết quả: Cho a + b y z2 Ngày tháng năm 2007 Bài : lun tËp vỊ ph©n thøc (tiÕp) A- Mơc tiêu: HS cần nắm đợc: - Tìm điều kiện xác định phân thức - Chứng minh đẳng thức, rút gọn phân thức - Tính giá trị biểu thức B- Chuẩn bị GV HS: - GV: Sách nâng cao chuyên đề; sách ôn tập hình 8; Bảng phụ ghi sẵn câu hỏi, tập, máy tính bỏ túi - HS: + Ôn tập việc tìm điều kiện xác định phân thức; chứng minh đẳng thức, rút gọn phân thức + Sách nâng cao chuyên đề; sách ôn tập hình 8; máy tính bỏ túi C- Tiến trình tiết dạy- học: Hoạt động Giáo viên Hoạt động Học sinh Hoạt động 1: Kiểm tra bµi cò GV kiĨm tra viƯc lµm bµi tËp HS Chữa tập H? Phân thức M A( x) xác định nào? B ( x) H? Phân thức M nào? HS đọc cách làm tập nhà Hoạt ®éng 2: LuyÖn tËp b x3 GV cho HS ghi lại kiến thức cần ghi nhớ: Bài 1: Cho biÓu thøc: x2 A x 4x 6 3x x a Tìm điều kiện x để giá trị biểu thức A đợc xác định b Rút gọn A c Tìm giá trị x để giá trị biểu thức A Bài (B53(26)- SBT8) Tìm giá trị x để giá trị cđa ph©n thøc x 4x x 2x2 x4 Hớng dẫn: Phân thức xác định x 0; x Đáp số: Không có giá trị thỏa mãn Bài 3: Tính giá trị biểu thức: x = - 3x a x 9x2 6x x2 3x 2 x x t¹i x = 1000 001 HS ghi: A( x) M XÐt ph©n thøc cđa biÕn x: B ( x) + Phân thức xác định B(x) 0, từ suy x = + Phân thøc M = A( x) B ( x) + Phân thức M có giá trị dơng A(x); B(x) cïng dÊu + Ph©n thøc M cã giá trị âm A(x) B(x) trái dấu HS giải TT 1: a x 0; x 2; x b x2 A x ( x 2)( x 2) 3( x 2) x ( x 2)( x 2) c x ( x 2)( x 2) (tháa m·n §K cđa Èn) VËy A = x *HS lµm bµi 3: x a ĐS: Rút gọn đợc phân thức x x 1/ ; §S: 8/ 25 ) (§K: b §S : x (§K: x - 2; x 1) Bài 4: Tìm giá trị nguyên biến x để giá trị biểu thức sau *HS làm đa ĐS: số nguyªn: a x 1; 2; 4; a/A 3x3 x2 x x ;c/C x c C = 3x2 + 8x + 33 + x 131 số nguyên tố U (31)1; 131 x 3; 5; ;1 Bài 5: Tìm giá trị nhỏ *HS làm đa ĐS: A x 4x GV híng dÉn HS lµm: A = - x x2 GV híng dÉn HS lµm: A = - x x Đặt x = y x A = y2 – 4y + = (y- 2)2 – - 3minA = - y = hay x =1/2 Hoạt động 3: Hớng dẫn nhà - Nắm vững cách làm cách trình bày tập chữa - Làm tập sau: Bài 1: Tìm giá trị x để giá trị phân thức x x b»ng 2x 2x Bµi 2: Tìm giá trị nguyên biến x để giá trị biểu thức sau số nguyên: b/B (b ĐS : 3x2 x 3x ;d/D x x 1; 3; ; d §S: x = - ) Bµi 3: Bµi 5: Tìm giá trị nhỏ A x2 3x x2 2x (ĐS: Amin = 3/ x=3) Ngày tháng năm 2007 Bài : luyện tập phép tính phân thức A- Mục tiêu: HS cần nắm đợc: - Vận dụng tốt tính chất phân thức để thực phép tính phân thức - Làm thành thạo tập chứng minh đẳng thức - Làm tập tổng hợp liên quan đến giá trị phân thức B- Chuẩn bị GV HS: - GV: Sách nâng cao chuyên đề; sách ôn tập hình 8; Bảng phụ ghi sẵn câu hỏi, tập, máy tính bỏ túi - HS: + Ôn tập tính chất phân thức, phép tính phân thức + Sách nâng cao chuyên đề; sách ôn tập hình 8; máy tính bỏ túi C- Tiến trình tiết dạy- học: Hoạt động Giáo viên Hoạt động Học sinh Hoạt động 1: Kiểm tra cũ H? Nêu thứ tự thực phép tính phân thức? HS: làm ngoặc trớc, đến nhân chia, đến cộng trừ H? Nêu cách chứng minh đẳng thức? Hoạt động 2: Luyện tập GV cho HS làm số tập sau: HS: Bài 1: B41(89) ÔT Thực phép tính: Làm đa đáp sè: x2 x b/B x1 a/A c/C x d/D x 19 x 2 x 2x x x x2 1 2x x : x x x2 2x : 2 x x 2x x x 4a2b2 4a b ( x ) ( x2 ) HS làm 2: Biến đổi vế trái để đợc kết vế phải Bài 2: a/ a /4(x2)b/ c/ 2x d/ x 1 : 3b b 2a b 4a 2 2a b ab/ x x 4x : x 2 x 2x x 2x x 4x x3 Bµi 3: Cho a + b + c = (1); abc (2) Chøng minh r»ng: 1 b2 c2 a2 c a b2 a b c2 GV gợi ý HS làm Bài 4: B44(90)ÔT Bài 5: (Đề thi đầu năm lớp 9- 02.03) Cho biểu thøc: x 2x A : ( x 1) x 1 x x a Rót gän A b Với giá trị x A dơng c Tìm giá trị nguyên x để A có giá trị nguyên HS làm tập 3: Sử dơng biĨu thøc (1) a2 = b2 + c2 + 2bc Thế vào mẫu thứ ta đợc 2bc Thế vào mẫu thứ hai ta đợc 2ac Thế vào mẫu thứ ba ta đợc 2ab Tiếp theo, tÝnh tỉng ph©n thøc sÏ suy kÕt HS làm đa đáp số: a A x b x > c x = ; x = Ho¹t động 3: Hớng dẫn nhà - Nắm vững cách làm cách trình bày tập chữa - Làm tập 40 tr85 ÔTĐ8; 46(90) ÔT8 Ngày tháng năm 2007 Bài : luyện tập giải phơng trình A- Mục tiêu: HS cần nắm đợc: - Cách giải dạng phơng trình: PT bậc Èn; PT chøa Èn ë mÉu thøc; PT tÝch; PT chứa dấu giá trị tuyệt đối - Có kỹ trình bày ngắn gọn, đầy đủ; hợp lý B- Chuẩn bị GV HS: - GV: Sách nâng cao chuyên đề; sách ôn tập hình 8; Bảng phụ ghi sẵn câu hỏi, tập, máy tính bỏ túi - HS: + Ôn tập cách giải dạng PT + Sách nâng cao chuyên đề; sách ôn tập hình 8; máy tính bỏ túi C- Tiến trình tiết dạy- học: Hoạt động Giáo viên Hoạt động Học sinh Hoạt động 1: Kiểm tra cũ * Kiểm tra viƯc lµm bµi tËp vỊ nhµ cđa HS HS: Sửa chữa lỗi sai mình; * Chữa tập nhà ghi vào tập Hoạt động 2: Luyện tập I Kiến thức cần nhớ: H? Nêu cách giải PT bậc ẩn? H? Nêu cách giả PT chứa ẩn mẫu ? HS ghi kiến thức cần nhớ: Cách giải d¹ng PT: PT bËc nhÊt Èn: ax + b + ( a 0)x = - - b/ a PT chứa ẩn mẫu: + Tìm ĐKXĐ H? Nêu cách giải PT tích ? + Quy đồng, khử mẫu đa PT bậc hoặ ctích biÓu thøc bËc nhÊt PT tÝch: A( x) 0(2) A(x).B(x) = (1) B ( x) 0(3) H? Nªu cách giả PT chứa ẩn mẫu? Tập nghiệm (1) lµ tËp nghiƯm cđa (2) vµ (3) PT chứa dấu giá trị tuyệt đối: + Lập điều kiện dấu + Giải PT theo miền xác định + Kết hợp nghiệm, đối chiếu với điều kiện trả lời II Bài tập : Bài 1: Giải PT sau: Hoạt động 3: Hớng dẫn nhà - Nắm vững cách làm cách trình bày tập chữa - Làm tập tr NCCĐ ; Bài tập tr ÔTH8 Ngày tháng năm 2007 Bài : A- Mục tiêu: HS cần nắm đợc: B- Chuẩn bị GV HS: - GV: Sách nâng cao chuyên đề; sách ôn tập hình 8; Bảng phụ ghi sẵn câu hỏi, tập, máy tính bỏ túi - HS: + Ôn tập + Sách nâng cao chuyên đề; sách ôn tập hình 8; máy tính bỏ túi C- Tiến trình tiết dạy- học: Hoạt động Giáo viên Hoạt động Học sinh Hoạt động 1: Kiểm tra cũ HS: Hoạt động 2: Luyện tập *Bài1: (Bài tr ÔTH8) HS: Hoạt động 3: Hớng dẫn nhà - Nắm vững cách làm cách trình bày tập chữa - Làm tập tr NCCĐ ; Bài tập tr ÔTH8 ... bµi 80 – 88 (42, 43) ÔT 8 Ngày tháng năm 2007 Bài : Luyện tập phép chia đa thức A- Mục tiêu: HS cần nắm đợc: - Cánh chia đa thức phơng pháp khác - Nội dung cách vận dụng định lý Bơdu B- Chuẩn bị. .. n)(x – 9) =3x +ax +bx + mx3 +nx2–9mx – 9n =3x3+ax2 +bx + x = - 3, ta cã: 72 90 a 3b a 3b a m b 27 n III Tìm kết chia đa thức F(x) cho nhị thức x a sơ đồ Hoocne (Nhà toán học Anh kỷ 18) Nếu... hÕt cho g(x) = x2 Hãy giải toán cách khác HS làm 3: Cách 1: Chia đa thức F(x) cho G(x) cách chia thông thờng đợc d (b + 27)x + (9 + 9a) Để F(x) G(x) (b + 27)x + (9 + 9a) = víi mäi x H? Cßn cách
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án dạy hè toán lớp 8 chuẩn bị lên lớp 9, Giáo án dạy hè toán lớp 8 chuẩn bị lên lớp 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn