306 đề cương tiếng anh 11 học kì 1

5 17 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/08/2019, 07:51

ĐỀ CƯƠNG TIẾNG ANH 11 HỌC KỲ MỤC LỤC UNIT 1: FRIENDSHIP UNIT 2: PERSONAL EXPERIENCES UNIT 3: A PARTY UNIT 4: VOLUNTEER WORK UNIT 5: ILLITERACY UNIT 6: COMPETITIONS UNIT 7: WORLD POPULATION UNIT 8: CELEBRATIONS Trang ĐỀ CƯƠNG TIẾNG ANH 11 HỌC KỲ UNIT 1: FRIENDSHIP (TÌNH BẠN) I GLOSSARY (Bảng từ vựng) acquaintance (n) a person that you know but who is not a close friend người quen → acquaintanceship (n) quen biết; hiểu biết affair (n) a thing that sb is responsible for (and that other people should not be concerned with) việc; chuyện SYN business Ex: How I spend my money is my affair (Chỉ tiêu chuyện riêng tôi.) aim (n) the purpose of doing sth; what sb is trying to achieve mục đích; mục tiêu; ý định → aim (v) (- at doing sth; - at/ for sth) nhằm mục đích; có ý định → aimless (adj) khơng mục đích; vu vơ; bâng quơ → aimlessly (adv) (một cách) vu vơ; bâng quơ → aimlessness (n) tính vu vơ; tính bâng quơ brighten (v) to feel or look happier; to make sb look happier sáng lên; làm tươi sáng; làm rạng rỡ; làm tươi vui Ex: He brightened up when he heard the good news (Anh ta rạng rỡ hẳn nghe tin vui ấy.) caring (adj) chu đáo; ân cần; thân constancy (n) the quality of staying the same and not changing tính kiên định; khơng thay đổi SYN fidelity Ex: He admired her courage and constancy (Anh ta ngưỡng mộ lòng can đảm tính kiên định cô ta.) → constant (adj) không thay đổi → constantly (adv) luôn; liên tục; liên miên crooked (adj) khoằm (mũi); cong; vặn vẹo; xoắn customs (n) hải quan → customs officer (n) nhân viên hải quan down (adj) [not before noun] (infmiy sad or depressed buồn chán; nản lòng; thất vọng 10 enthusiasm (n) (- for sth/ for doing sth): the feeling of being very interested in sth or excited by it hăng hái; nhiệt tình → enthusiast (n) (- for/ of sth) người say mê; người có nhiệt tình → enthusiastic (adj) (- about sb/ sth; - about doing sth) hăng hái; nhiệt tình; say mê 11 extra (adj) thêm SYN additional 12 feature (n) nét; đặc điểm; điểm đặc trưng Ex: An interesting feature of the city is the old market (Nét thú vị thành phố khu chợ cổ.) → feature (v) (- in sth) nét đặc biệt 13 give and take (idm): willingness to make compromises in a relationship nhân nhượng lẫn nhau; qua lại Ex: It is a give-and-take affair (Đó mối quan hệ tình cảm có qua có lại.) 14 good-natured (adj) tốt bụng; hiền hậu; đôn hậu → good-naturedly (adv) (một cách) tốt bụng; hiền hậu; đôn hậu → good nature (n) tốt bụng; tính đơn hậu 15 gossip (n) (disapproving): informal talk or stories about other people’s private lives, that may be unkind or not true chuyện ngồi lê đôi mách Ex: Don’t believe all the gossip you hear (Đừng tin vào tất chuyện ngồi lê đôi mách mà bạn nghe được.) gossip (v) ngồi lê đơi mách; nói chuyện tầm phào 16 incapable (adj) (- of sth/ of doing sth): not able to sth khơng thể; khơng có khả OPP capable Ex: She is incapable of working hard (Cô làm việc vất vả.) → incapacitate (v) làm hết lực; vơ hiệu hóa → incapacity (n) (- of sb/ sth; - to sth) không đủ khả năng; không đủ lực; bất lực SYN inability 17 interview (v) vấn → interview (n) vấn → interviewee (n)người vấn → interviewer (n) người vấn 18 lifelong (adj) [only before noun]: continuing all through your life suốt đời Ex: It’s a lifelong friendship (Đó tình bạn bền chặt.) 19 live (v) to continue to exist or be remembered tồn SYN remain Ex: This moment will live in our memory for many years to come (Khoảnh khắc sống ký ức nhiều năm sau.) 20 loyalty (n) support that you always give sb or sth because of your feelings of duty and love toward them lòng trung thành Ex: She inspires great loyalty among her staff (Bà ta thu phục lòng trung thành nhân viên.) → loyal (adj) (- to sb/ sth) trung thành; Trang ĐỀ CƯƠNG TIẾNG ANH 11 HỌC KỲ trung kiên → loyally (adv) trung thành; trung kiên → loyalist (n) người trung thành 21 modest (adj) (approving) khiêm tốn; nhún nhường SYN immodest → modestly (adv) cách khiêm tốn → modesty (n) khiêm tốn; tính khiêm tốn 22 mutual (adj) felt or done in the same way by each of two or more people lẫn nhau; Ex: Our relationship is based on mutual trust (Mối quan hệ dựa tin cậy lẫn nhau.) → mutuality (n) tính qua lại; phụ thuộc lẫn → mutually (adv) lẫn nhau; qua lại 23 not think much of sb/ sth (Idm): to have a very poor opinion of sb/ sth; to not like sb or sth very much khơng đánh giá cao / gì; khơng thích / Ex: I don’t think much of her idea (Tôi không đánh giá cao ý kiến cô ta.) 24 patient (adj) (- with sb/ sth) kiên nhẫn; nhẫn nại; bền chí → patience (n) tính kiên nhẫn; nhẫn nại; lòng kiên trì → patiently (adv) kiên nhẫn; bền chí 25 pursuit (n) an activity that you enjoy sở thích; trò giải trí SYN hobby; pastime Ex: She has time now to follow her various artistic pursuits (Giờ ta có thời gian để theo đuổi sở thích nghệ thuật mình.) 26 quick-witted (adj) nhanh trí; ứng đối nhanh SYN slow-witted 27 residential (adj) [usu before noun] dân cư Ex: It’s a quiet residential area (Đó khu dân cư yên tĩnh.) 28 rumour (n) (- of/ about sth; - that) a piece of information, or a story, that people talk about, but that may not be true tin đồn; lời đồn; tiếng đồn SYN whisper → rumour (v) (be rumoured) có tin đồn; người ta đồn → rumoured (adj) [only before noun] theo lời đồn; đồn đại 29 secret (n) sth that is known about by only a few people and not told to others điều bí mậ t Ex: He made no secret of his ambition (Anh ta chẳng che giấu tham vọng mình.) → secret (adj) bí mật; thầm kín; khơng cơng khai → secretly (adv) (một cách) bí mật; khơng cơng khai 30 sincere (adj) (- in sth) (of people) chân thật; thẳng thắn SYN honest OPP insincere → sincerity (n) thật thà; tính chân thật → sincerely (adv) cách chân thành 31 sorrow (n) an event or problem that makes sb feel very sad nỗi buồn phiền; đau khổ → sorrow (v) (literary) cảm thấy đau khổ; biểu lộ buồn bã → sorrowful (adj) (literary) buồn phiền; âu lo → sorrowfully (adv) (một cách) lo lắng; đau khổ 32 suspicion (n) a feeling that sb has done sth wrong, illegal or dishonest, even though you have no proof nghi ngờ; ngờ vực Ex: Their offer was greeted with some suspicion (Đề nghị họ đón nhận với nhiều nghỉ ngờ.) → suspicious (adj) (- of/ about sb/ sth) cảm thấy nghi ngờ → suspiciously (adv) đáng nghi ngờ; khả nghi 33 sympathy (n) friendship and understanding between people who have similar opinions or interests thơng cảm; đồng cảm; đồng tình → sympathetic (adj) (- to/ towards) thông cảm; đồng cảm → sympathize (v) (- with sb/ sth) thông cảm; đồng cảm 34 take up (phr v) to learn or start to sth, especially for pleasure học bắt đầu làm gì, để giải trí Ex: They’ve taken up golf (Họ tập chơi golf.) 35 two-sided (adj) hai bên; hai cạnh; hai mặt 36 unselfishness (n) tính khơng ích kỷ; lòng vị tha SYN selflessness OPP selfishness → unselfish (adj): giving more time or importance to other people's needs, wishes than to your own khơng ích kỷ; vị tha → unselfishly (adv) cách vị tha Trang ĐỀ CƯƠNG TIẾNG ANH 11 HỌC KỲ II GRAMMAR (ngữ pháp) The infinitive (Hình thức nguyền mẫu) Hình thức nguyên mẫu chia làm loại: nguyên mẫu có to (to- infinitive or full infinitive) nguyên mẫu không to /infinitive without to or bare infinitive) A The to-infinitive (Dạng nguyên mẫu có to) To-infinitive dùng Làm chủ ngữ câu (subject of a sentence) Ex: To save money now seems impossible (Để dành tiền lúc khơng khả thi.) Làm bổ ngữ cho chủ ngữ (subject complement) Ex: The main thing is to stay calm (Điều quan trọng phải giữ bình tĩnh.) Làm tân ngữ động từ (object of a verb) - To-infinitive dùng làm tân ngữ trực tiếp động t ừ: afford, agree, appear, arrange, ask, attempt, (can’t) bear, beg, begin, care, choose, consent, continue, dare, decide, expect, fail, forget, happen, hate, help, hesitate, hope, intend, learn, like, love, manage, mean, neglect, offer, prefer, prepare, pretend, promise, propose, refuse, regret, remember, seem, start, swear, trouble, try, want, wish Ex: I don’t want to see you again (Tôi không muốn gặp lại anh.) - Một số động từ theo sau object + to-infinitive: advise, allow, ask, (can’t) bear, beg, cause, command, compel, encourage, expect, forbid, force, get, hate, help, instruct, invite, leave, like, love, mean, need, oblige, order, permit, persuade, prefer, recommend, remind, request, teach, tell, tempt, trouble, want, warn, wish Ex: They don’t allow people to smoke (NOT They don’t- allow that-people smoke.) (Họ không cho phép người ta hút thuốc.) Làm tân ngữ tính từ (object of an adjective) To-infinitive dùng làm tân ngữ - Một số tính từ phản ứng, cảm xúc, tính cách, nhận thức, s ố tính t thông d ụng khác: agreeable, awful, delightful, disagreeable, dreadful, good/ nice (= pleasant), horrible, lovely, marvelous, splendid, strange, terrible, wonderful, brave, careless, cowardly, cruel, generous, good! nice (= kind), mean, rude, selfish, wicked, wrong (morally), clever, foolish, idiotic, intelligent, sensible, silly, stupid, able, careful, certain, due, fit, likely, lucky, sure, welcome Ex: I’m pleased to see you (Tôi vui gặp bạn.) They were brave to tell him (Họ thật can đảm nói với ơng ta điều đó.) Be careful not to wake the children (Cẩn thận kẻo đánh thức bọn trẻ.) - Tính từ so sánh the first, the last, the next, the only, the second Ex: He’s the oldest athlete ever to win an Olympic gold medal (= He’s the oldest athlete who has ever won an Olympic gold medal.) (Anh ta vận động viên lớn tuổi giành huy ch ương vàng Olympic.) Who was the first person to climb Everest without oxygen? (Ai người leo lên đỉnh Everest khơng cần bình dưỡng khí?) * Cấu trúc dùng danh t li ền v ới tính t so sánh nh ất ch ủ ng ữ c đ ộng từ theo sau Ex: Is this the first time that you have stayed here? (NOT the first time for you to stay here.) (Có phải lần bạn đây?) - Các tính từ easy, difficult, impossible, good, ready cấu trúc đặc biệt (trong chủ từ mệnh đề tân ngữ động từ) tính từ sau enough too Ex: He’s easy to amuse (= To amuse him is easy, or It is easy to amuse him.) (Làm vui chuyện dễ.) * Không thể dùng easy, difficult impossible + to-infinitive chủ ngữ mệnh đề chủ ngữ động từ nguyên mẫu Ex: Iron rusts easily (NOT Iron is easy to rust.) (Sắt dễ bị rỉ sét.) Khi tính từ đặt trước danh từ, to-infinitive thường sau danh từ Ex: That was a wicked thing to say (NOT That was a wicked to say thing.) (Nói thật độc mồm.) Làm bổ ngữ danh từ đại từ (complement of a noun/ pronoun) Ex: They advised John not to call her (Họ khuyên John không nên gọi điện cho cô ấy.) Trang ĐỀ CƯƠNG TIẾNG ANH 11 HỌC KỲ https : //giaidethi24h.net Trang ...ĐỀ CƯƠNG TIẾNG ANH 11 HỌC KỲ UNIT 1: FRIENDSHIP (TÌNH BẠN) I GLOSSARY (Bảng từ vựng) acquaintance (n) a person that... (adj) (- to sb/ sth) trung thành; Trang ĐỀ CƯƠNG TIẾNG ANH 11 HỌC KỲ trung kiên → loyally (adv) trung thành; trung kiên → loyalist (n) người trung thành 21 modest (adj) (approving) khiêm tốn; nhún... mồm.) Làm bổ ngữ danh từ đại từ (complement of a noun/ pronoun) Ex: They advised John not to call her (Họ khuyên John không nên gọi điện cho cô ấy.) Trang ĐỀ CƯƠNG TIẾNG ANH 11 HỌC KỲ https : //giaidethi24h.net
- Xem thêm -

Xem thêm: 306 đề cương tiếng anh 11 học kì 1, 306 đề cương tiếng anh 11 học kì 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn