Giáo án dạy thêm toán lớp 8

167 10 0
  • Loading ...
1/167 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/08/2019, 07:51

Buổi 1: Nhân đơn, đa thức A.Mục Tiêu 56737Củng cố kiến thức quy tắc nhân đơn thức với ®a thøc, nh©n ®a thøc víi ®a thøc ࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿5掔掔࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿6Ѐⓦ࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿738 Häc sinh thực thành thạo phép nhân đơn thức, đa thức với đa thức 56739Rèn kỹ nhân đơn thức, đa thức với đa thức B.Chuẩn Bị:giáo án, sgk, sbt, thớc thẳng C.Tiến trình Hoạt động GV&HS Nội dung I.KiĨm Tra TÝnh (2x-3)(2x-y+1) Bµi 1.Thùc hiƯn phÐp tÝnh: II.Bµi ?Nêu quy tắc nhân đa thức với đa thức a) (2x- 5)(3x+7) Häc sinh :… b) (-3x+2)(4x-5) - Gi¸o viên nêu toán c) (a-2b)(2a+b-1) ?Nêu cách làm toán d) (x-2)(x2+3x-1) Học sinh : e)(x+3)(2x2+x-2) Giải -Cho học sinh làm theo nhóm a) (2x- 5)(3x+7) =6x2+14x-15x-35 =6x2-x-35 -Giáo viên kiểm tra,uốn nắn b) (-3x+2)(4x-5)=-12x2+15x+8x-10 -Gọi học sinh lên bảng làm lần lợt =-12x2+23x-10 -Các học sinh khác cïng lµm, theo dâi c) (a-2b)(2a+b-1)=2a2+ab-a-4ab-2b2+2b vµ nhËn xÐt,bỉ sung =2a2-3ab-2b2-a+2b -Giáo viên nhận xét d) (x-2)(x2+3x-1)=x3+3x2-x-2x2-6x+2 =x3+x2-7x+2 e)(x+3)(2x2+x-2)=2x3+x2-2x+6x2+3x-6 =2x3+7x2+x-6 - Giáo viên nêu toán: Bài 2.Rút gọn tính giá trị biểu thức: ?Nêu yêu cầu toán a) A=5x(4x2- 2x+1) 2x(10x2 - 5x - 2) Häc sinh :… ?§Ĩ rót gän biĨu thøc ta thực với x= 15 phép tính nào? b) B = 5x(x-4y) - 4y(y -5x) Häc sinh :…… víi x= ; y= -Cho häc sinh lµm theo nhóm Giải -Giáo viên kiểm tra,uốn nắn 3 -Gọi học sinh lên bảng làm, học a) A = 20x 10x + 5x 20x +10x sinh làm câu + 4x=9x Thay x=15A= 9.15 =135 -Các học sinh khác làm, theo dâi b) B = 5x2 – 20xy – 4y2 +20xy vµ nhËn xÐt,bỉ sung = 5x2 - 4y2 2 1 -Giáo viên nhận xét B= - Giáo viên nêu toán ?Nêu cách làm toán 5 Bài Chứng minh biểu thức sau có giá trị không phụ thuộc vào giá trị Học sinh: Thực hiƯn phÐp tÝnh ®Ĩ rót gän biĨu thøc … -Cho häc sinh lµm theo nhãm biÕn sè: 5888 (3x-5)(2x+11)-(2x+3)(3x+7) 5889 (x-5)(2x+3) 2x(x 3) +x +7 -Giáo viên kiểm tra,uốn nắn -Gọi học sinh lên bảng làm lần lợt -Các học sinh khác làm, theo dõi nhận xét, bổ sung -Giáo viên nhận xét, nhắc lỗi học sinh hay gặp Giải a)(3x-5)(2x+11)-(2x+3)(3x+7) 2 6x – 10x + 33x – 55 – 6x – 14x – 9x – 21 = -76 VËy biÓu thøc có giá trị không phụ thuộc vào giá trị biến số - Giáo viên nêu toán số chẵn liên tiếp Học sinh: đơn vị -Cho học sinh làm theo nhóm -Giáo viên kiểm tra,uốn nắn -Gọi học sinh lên bảng làm lần lợt -Các học sinh khác làm, theo dõi nhận xét,bổ sung -Giáo viên nhận xét, nhắc lỗi học sinh hay gặp - Giáo viên nêu toán ?Nêu cách làm toán Học sinh : -Cho học sinh làm theo nhóm -Giáo viên kiểm tra,uốn nắn -Gọi học sinh lên bảng làm lần lợt -Các học sinh khác làm, theo dõi nhận xét,bổ sung -Giáo viên nhận xét, nhắc lỗi häc sinh hay gỈp b) (x-5)(2x+3) – 2x(x – 3) +x +7 =2x2+3x-10x-15-2x2+6x+x+7=-8 Vậy biểu thức có giá trị không phụ thuộc vào giá trị biến số Bài 4.Tìm số chẵn liên tiếp, biết tích hai số đầu tích hai số cuối 32 đơn vị Giải Gi số chẵn liên tiếp là: x; x+2; x+4 (x+2)(x+4) – x(x+2) = 32 x2 + 6x + – x2 – 2x =32 4x = 32 x=8 Vậy số cần tìm : 8;10;12 Bài 5.Tìm số tự nhiên liên tiếp, biết tích hai số đầu tích hai số cuối 146 đơn vị Giải Gọi số cần tìm : x , x+1, x+2 , x+3 Ta cã : (x+3)(x+2)- x(x+1) = 146 x2+5x+6-x2-x=146 4x+6 =146 4x=140 Giáo viên nêu toán ?Nêu cách làm toán Häc sinh :…… -Cho häc sinh lµm theo nhãm -Giáo viên kiểm tra, uốn nắn -Gọi học sinh lên bảng làm lần lợt -Các học sinh khác lµm, theo dâi vµ nhËn xÐt,bỉ sung x=35 VËy số cần tìm là: 35; 36; 37; 38 Bài 6.Tính : (2x – 3y) (2x + 3y) (1+ 5a) (1+ 5a) (2a + 3b) (2a + 3b) (a+b-c) (a+b+c) (x + y – 1) (x - y - 1) 0Giáo viên nêu toán ?Nêu cách làm toán Học sinh: lấy đa thức nhân với lấy kết nhân với đa thức lại -Gọi học sinh lên bảng làm lần lợt -Các học sinh khác làm ,theo dõi nhận xét,bổ sung -Giáo viên nhận xét, nhắc lỗi học sinh hay gặp 1Giáo viên nêu toán ?Nêu cách làm toán Học sinh : -Giáo viên hớng dẫn -Gọi học sinh lên bảng làm -Các học sinh khác làm, theo dõi nhận xét,bổ sung -Giáo viên nhận xét III.Củng Cố -Nhắc lại quy tắc nhân đa thức với đa thức -Nhắc lại dạng toán cách làm IV.Hớng Dẫn -Ôn lại quy tắc nhân đa thức với đa thức Giải 2 23 (2x – 3y) (2x + 3y) =4x -9y 24 (1+ 5a) (1+ 5a)=1+10a+25a 25 (2a + 3b) (2a + 3b)=4a2+12ab+9b2 (a+b-c) (a+b+c)=a2+2ab+b2-c2 (x + y – 1) (x - y - 1) =x2-2x+1-y2 Bµi 7.TÝnh : 5888 (x+1)(x+2)(x-3) 5889 (2x-1)(x+2) (x+3) Gi¶i 23 (x+1)(x+2)(x-3)=(x +3x+2)(x3) =x3-7x-6 24 (2x-1)(x+2)(x+3)=(2x-1) (x2+5x+6) =2x3+9x2+7x-6 26 27 Bài 8.Tìm x ,biết: a)(x+1)(x+3)-x(x+2)=7 5888 2x(3x+5)-x(6x1)=33 Gi¶i a)(x+1) (x+3)-x(x+2)=7 x2+4x+3-x2-2x=7 2x+3=7 x=2 2x(3x+5)-x(6x-1)=33 6x2+10x-6x2+x=33 -Xem lại dạng toán luyện tập 11x=33 x=3 buổi 2: hình thang hình thang cân A Mục tiêu: Củng cố: định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhân biết hình thang, hình thang cân -Rèn kĩ chứng minh tứ giác hình thang, hình thang cân 1Cần tranh sai lầm: Sau chứng minh tứ giác la hình thang, chứng minh tiếp hai cạnh bên B Chuẩn bị: GV: HƯ thèng bµi tËp, thíc HS; KiÕn thøc Dơng học tập C Tiến trình: ổn định lớp: Kiểm tra cũ: Bài Hoạt động GV, HS Nội dung GV; Yêu cầu HS nhắc lại định nghĩa, - Dấu hiệu nhận biết hình thang : Tứ giác tính chất, dấu hiệu nhận biết hình thang, có hai cạnh đối song song hình thang hình thang cân - Dấu hiệu nhận biết hình thang cân: HS: H×nh thang cã hai gãc kỊ GV: ghi dÊu hiệu nhận biết góc bảng đáy hình thang cân Hình thang có hai đờng chéo hình thang cân GV; Cho HS làm tập Bài tập : Cho tam giác ABC Từ điểm O tam giác kẻ đờng thẳng song song với BC cắt cạnh AB M , cắt cạnh AC N a)Tứ giác BMNC hình gì? Vì sao? b)Tìm điều kiện ABC để tứ giác BMNC hình thang cân? c) Tìm điều kiện ABC để tứ giác BMNC hình thang vuông? GV; yêu cầu HS ghi giả thiết, kết luận, vẽ hình HS; lên bảng GV: gợi ý theo sơ đồ a/ BMNC hình thang Bài tập A M O N B C a/ Ta cã MN // BC nên BMNC hình thang b/ Để BMNC hình thang cân hai góc đáy nhau, đó: B C MN // BC b/ BMNC hình thang cân B C Hay ABC cân A c/ Để BMNC hình thang vuông có góc 900 B 900 C ABC cân c/ BMNC hình thang vuông 90 hay ABC vuông B C B 900 C 900 ABC vuông Bài tập 2: Bài tập : Cho hình thang cân ABCD có AB //CD O giao điểm cđa AC vµ BD Chøng minh r»ng OA = OB, OC = OD GV; yêu cầu HS ghi giả thiết, kết luận, vẽ hình HS; lên bảng GV: gợi ý theo sơ đồ OA = OB, OAB cân DBA CAB DBA B O C D Ta cã tam gi¸c DBA AB Chung, AD= BC, VËy DBA CAB Khi ®ã OAB cân OA = OB, CAB vì: A B Mà ta cã AC = BD nªn OC = OD CAB AB Chung, AD= BC, A A B Cđng cè Bµi 3: Cho tam giác ABC cân A Trên cạnh AB, AC lấy điểm A M, N cho BM = CN a) Tứ giác BMNC hình ? sao? b) Tính góc tứ gi¸c BMNC biÕt r»ng A = 400 GV cho HS vẽ hình , ghi GT, KL a) ABC cân t¹i AB C 180 A M N mµ AB = AC ; BM = CN AM = AN AMN cân A B C => M1 N 180 A Suy B M MN // BC Tứ giác BMNC hình thang, lại có B C nên hình thang c©n b) B C 70 , M N2 1100 Bài 4: Cho hình thang ABCD có O giao điểm hai đ ờng chéo AC BD CMR: ABCD hình thang cân OA = OB Giải: Xét AOB có: OA = OB(gt) (*)ABC cân O A1=B1 (1) Mµ B1 D1 ; nA1=C1( So le trong) (2) Từ (1) (2)=>D1=C1 => ODC cân O => OD=OC(*) Từ (*) (*)=> AC=BD Mà ABCD hình thang => ABCD hình thang cân GV : yêu cầu HS lên bảng vẽ hình HS nêu ph ơng pháp chứng minh ABCD hình thang cân: 5888 5889 5888 hình thang 5889 đờng chéo gọi HS trình bày lời giải Sau nhận xét chữa **************************************** Buổi 3: Hằng đẳng thức đáng nhớ A.Mục Tiêu 23 Củng cố kiến thức đẳng thức: Bình phơng tổng, bình phơng hiệu, hiệu hai bình phơng 24 Học sinh vận dụng thành thạo đẳng thức vào giải toán 23 Biết áp dụng đẳng thức vào việc tính nhanh, tính nhẩm B.Chuẩn Bị:giáo án,sgk,sbt,thớc thẳng C.Tiến trình: Hoạt động GV&HS Kiến thức trọng tâm 1.Kiểm Tra học sinh lên bảng làm Viết các đẳng thức: Bình phơng tổng, bình phơng -Các học sinh khác làm ,theo dõi nhận xét,bổ sung hiệu, hiệu hai bình phơng 2.Bài Bài 1.Tính: - Giáo viên nêu toán a) (3x+4) b) (-2a+ ) ?Nêu cách làm toán 2 Học sinh : c) (7-x) d) (x +2y)2 -Cho học sinh làm theo nhóm Giải a) (3x+4)2 =9x2+24x+16 -Giáo viên kiểm tra, uốn nắn -Gọi học sinh lên bảng làm lần lợt -Các học sinh khác làm, theo dõi b) (-2a+ ) =4x -2a+ vµ nhËn xÐt,bỉ sung c) (7-x)2 =49-14x+x2 -Giáo viên nhận xét d) (x5+2y)2 =x10+4x5y+4y2 - Giáo viên nêu toán Bài 2.Tính: ?Nêu cách làm toán Học sinh : a) (2x-1,5)2 b) (5-y)2 -Cho häc sinh lµm theo nhãm c) (a-5b)(a+5b) d) (x- y+1)(x- y-1) -Giáo viên kiểm tra,uốn nắn Giải -Gọi học sinh lên bảng làm lần lợt a) (2x-1,5)2 = 4x2 - 6x+2,25 -Các học sinh khác làm, theo dâi b) (5-y)2 =25-10y+y2 vµ nhËn xÐt,bỉ sung c) (a-5b)(a+5b) =a2-25b2 -Giáo viên nhận xét d) (x- y+1)(x- y-1)=(x-y)2-1 - Giáo viên nêu toán =x2-2xy+y2-1 ?Nêu cách làm toán Học sinh : Bài 3.Tính: -Cho học sinh làm theo nhóm a) (a2- 4)(a2+4) -Giáo viên kiểm tra,uốn nắn b) (x3-3y)(x3+3y) -Gọi học sinh lên bảng làm lần lợt c) (a-b)(a+b)(a2+b2)(a4+b4) -Các học sinh khác làm, theo dâi d) (a-b+c)(a+b+c) vµ nhËn xÐt,bỉ sung e) (x+2-y)(x-2-y) -Giáo viên nhận xét, nhắc lỗi học Giải sinh hay gặp a) (a2- 4)(a2+4)=a4-16 b) (x3-3y)(x3+3y)=x6-9y2 - Giáo viên nêu toán c) (a-b)(a+b)(a2+b2)(a4+b4)=a8-b8 d) (a-b+c)(a+b+c)=a2+2ac+c2 -b2 ?Nêu cách làm toán Học sinh : e) (x+2-y)(x-2-y)=x2-2xy+y2-4 -Cho học sinh làm theo nhóm Bài 4.Rút gọn biểu thức: -Giáo viên kiểm tra, uốn nắn a) (a-b+c)2+2(a-b+c)(b-c)+(b-c)2 -Gọi học sinh lên bảng làm lần lợt b) (2x-3y+1)2-(x+3y-1)2 -Các học sinh khác làm ,theo dõi c) (3x-4y+7)2+8y(3x-4y+7)+16y2 nhận xét,bổ sung x-1= 0x=1 GV yêu cầu HS làm Bài 3: Giải phơng trình chứa ẩn mÉu a/ 4x x2 b/x2 x x c/ x 3x d / 12 9x2 e/x x /x x e ) x x 12 x x x 12 x x 60 2x 2x x 3x x 3x x x x 4x 12 x x2 GV yêu cầu HS nhắc lại bớc giải phơng trình chứa ẩn mẫu *HS : ĐKXĐ Quy đồng , khử mẫu Giải phơng trình Kết luận GV yêu cầu HS lên bảng làm x + = hc x - = x = -4 hc x = )6 x 11x 10 x 15 x x 10 (2 x 5)(3 x 2) 2x - = hc 3x + = x = 5/2 x = -2/3 Bài 3: Giải phơng trình chứa ẩn mẫu a/4x x2 DKXD : R 4x80x 2 b/x x x3 DKXD : x x2 x x2 3x 2x (x2 x(x (x x S x ) (2 x 6) 3) 2( x 3) 2)( x 3) 2; x c/ x 2x 3x 2x DKXD : x x 2x 3( x 2) 2( x 2) 2( x 5) 3( x 2) 3(2 x 3) 2x 10 x 6 x 2x x x 10 7x 25 x 25 25 S d/ 12 9x DKXD : x 1 3x 3x 3x2 12 12 12 x S 3x 3x 3x x x x 9x2 12x 1 4.Củng cố: GV yêu cầu HS nhắc lại dạng phơng pháp giải dạng Ôn tập bất phơng trình K duyệt 12/9/2011 Phó hiệu trưởng Bi 34: A-Mơc tiªu : ******************************* ÔN TậP HS đợc củng cố kiến thức tổng hợp phơng trình, bất phơng trình, tam giác đồng dạng, hình khối không gian dạng đơn giản HS biết sử dụng kiến thức để rèn kĩ cho thành thạo b-nôi dung: Khoanh tròn vào chữ in hoa trớc câu trả lời đúng: Câu1: Phơng trình 2x - = x + có nghiÖm x b»ng: A,-7 B, C, 3 D, 8 Câu2: Tập nghiệm phơng trình: x x A, C, ;- Câu3: Điều kiện xác định phơng trình là: B, - 5x 1 A, 5x2 B, x -2; x x là: Câu5: Biết MQ D, x -2 B, 2x+3 C, 0.x+4>0 3x-2007 vµ PQ = 5cm Độ dài đoạn MN bằng: PQ A, 3,75 cm B, 20 cm ; 4x 2 x 1; x C, x 2 C©u4: Bất phơng trình sau bất phơng trình bËc nhÊt mét Èn: A, x D, D, x C, 15 cm D, 20 cm Câu6: Trong hình có MN // GK Đẳng thức sau sai: A, EM EK B,EM EN EG EN MG NK H×n M ME NE MG KN h C, D, EG EK EG EK Câu7: Phơng trình sau phơng trình bậc nhÊt mét Èn: G A, B,1 t C,3x 3y x Câu8: Phơng trình | x - | = cã tËp nghiÖm lµ: A, 12 C, 6;12 B, E N K D, 0.y D, 12 Câu9: Nếu a b c < th×: A,ac bc B,ac bc C,ac bc Câu10: Hình biểu diễn tập nghiệm bất phơng trình nào: A, x + 10 D,ac B, x + < 10 C, x + ≥ 10 D, x + > 10 Câu11: Cách viết sau đúng: A, 3x x B, 3x x C, 3x x H×nh D, 3x x Câu12: Tập nghiệm bất phơng trình 1,3 x ≤ - 3,9 lµ: A, x / x B, x / x Hình vẽ câu 13 C, x / x bc D, x / x C©u13: Trong hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D' có cạnh b»ng CC': A, c¹nh B, c¹nh C, cạnh D, cạnh Câu14: Trong hình lập phơng MNPQ.M'N'P'Q' có cạnh nhau: 89 A, c¹nh B, c¹nh C, c¹nh D, 12 cạnh Câu15: Cho x < y Kết dới đúng: A, x - > y -3 B, - 2x < - 2y C, 2x - < 2y - D, 3-x 5a C, Sè a d¬ng nÕu 4a < 3a D, số a âm 4a < 3a Câu17: Độ dài đoạn thẳng AD' hình vẽ là: A, cm B, cm C, cm D, C¶ A, B, C sai Câu18: Cho số a lần số b đơn vị Cách biểu diễn sau sai: A, a = 3b - B, a - 3b = C, a - = 3b Hình vẽ câu 17 D, 3b + = a Câu19: Trong hình vẽ câu 17, có cạnh song song với AD: A, cạnh B, cạnh C, cạnh Câu20: Độ dài x hình bên là: 2,5 A, 2,5 B, 2,9 C, D, 3,2 3,6 Câu21: Giá trị x = nghiệm phơng trình dới đây: A, - 2,5x = 10 B, 2,5x = - 10 C, 2,5x = 10 D, - 2,5x = - 10 x P Câu22: Hình lập phơng có: A, mặt,6 đỉnh, 12 cạnh B, định, mặt, 12 cạnh C, mặt, cạnh, 12 đỉnh D, mặt, đỉnh, 12 cạnh Câu23: Cho hình vẽ Kết luận sau sai: A, PQR HPR C, RQP ∽ ΔRNM B, ΔMNR ∽ ΔPHR D, ΔQPR ∽ ΔPRH Q H M R Câu24: Trong hình vẽ bên có MQ = NP, MN // PQ Có cặp tam giác đồng dạng:: A, cặp B, cặp C, cặp D, cặp M N Câu25: Hai số tự nhiên có hiệu 14 tổng 100 hai số là: A, 44 56 B, 46 vµ 58 C, 43 vµ 57 D, 45 55 Câu26: ABC vuông A, đờng cao AH BiÕt AB = 6, AC = th× AH b» A, 4,6 B, 4,8 C, 5,0 D, 5,2 P Q Câu27: Cho bất phơng trình - 4x + 12 > Phép biến đổi sau A, 4x > - 12 B, 4x < 12 C, 4x > 12 D, 4x < - 12 C©u28: BiÕt diƯn tÝch toàn phần hình lập phơng 216 cm2 Thể tích hình lập phơng là: A, 36 cm3 B, 18 cm3 C, 216 cm3 D, C¶ A, B, C sai Câu29: Điền vào chỗ trống ( ) giá trị thích hợp: a, Ba kích thớc hình hộp chữ nhật 1cm, 2cm, 3cm thĨ tÝch cđa nã lµ V = b, Thể tích hình lập phơng cạnh cm V = Câu30: Biết AM phân giác  ABC Độ dài x hình vẽ là: A, 0,75 B, A C, 12 D, C¶ A, B, C ®Ịu sai K í duyệt 12/9/2011 Phú hiu trng B M C 90 Buổi 35: ÔN TậP A.Mục tiêu: -Rèn kĩ vận dụng kiến thức vào làm B.Nội dung: Khoanh tròn chữ tr ớc câu trả lời (Mỗi phơng án trả lời cho 0,25 điểm) Câu 1: Bất phơng trình dới BPT bậc ẩn : A -1 >0 B x +2 < x 1>0 C 2x2 + > C©u 2: Cho BPT: - 4x + 12 > , phép biến đổi dới : 12 A 4x > - 12 B 4x < 12 C 4x > 12 D 0x + D x < - C©u 3: TËp nghiƯm cđa BPT - 2x lµ : A {x / x } ; B {x / x }; C {x / x }; D { x } /x Câu 4: Giá trị x = nghiệm BPT BPT dới đây: 5-x A 3x+ > ; B - 5x > 4x + C x - 2x < - 2x + ; D x - > Câu 5: Điền Đ (đúng), S (sai) vào ô trống thích hợp (Mỗi phơng án trả lời cho 0,5 điểm) a) Nếu a > b th× a > b § b) NÕu a > b th× - 2a < - 2b c) NÕu a > b 3a - < 3b - Đ d) Nếu 4a < 3a a số dơng S S Câu 6: (0,25 đ) Cho tam giác ABC có AB = 4cm ; BC = cm ; gãc B = 50 tam giác MNP có : MP = cm ; MN = cm ; góc M = 500 Thì : A) Tam giác ABC không đồng dạng với tam giác NMP A Tam giác ABC đồng dạng với tam giác NMP C) Tam giác ABC đồng dạng với tam giác MNP Câu 7: (0,25đ) Cạnh hình lập phơng , ®é dµi AM a) b) d) 2 M 91 Câu 8: (0,25 đ) Tìm câu sai câu sau : Hình chóp hình có đáy đa giác Các mặt bên hình chóp tam giác cân Diện tích toàn phần hình chóp b»ng diƯn tÝch xung quanh céng víi diƯn tÝch đáy Câu 9: (0,25đ) Một hình chóp tam giác có mặt tam giác cạnh cm Diện tích toàn phần c ình chóp là: A 18 cm2 B 36 cm2 C 12 cm2 D 27 cm2 B.Phần đại số tự luận ( điểm ) Bài 2: (1,5 điểm) a) Giải bất phơng trình biểu diễn tập nghiệm trªn trơc sè: 2x 2x -1 36 2x 2x-1 12x 2x-1 4x 2x x 6 4x 2x 2x VËy tËp nghiƯm cđa bpt x > -3 Tìm x cho giá trị biểu thức - 5x không lớn giá trị biểu thức 3.(2-x) -Để tìm x ta giải bpt: - 5x 3.(2-x) -5x+3x 6-2 -2x x Vậy để giá trị biểu thức - 5x không lớn giá trị biểu thức (2 - x ) x Bài 3: (1,5 điểm) Giải phơng trình : x = - 3x +15 - NÕu x - - NÕu x - x th×: x-3 = - 3x +15 x-3 = -3x+15 x+3x=15+3 4x=18 x=4,5 0,75đ Do x = 4,5 thoả mãn Đ/K => x th×: x-3 = - 3x +15 -(x-3) = -3x+15 0,75đ -x+3=-3x+15 2x=12 x=6 Do x = không thoả mãn Đ/K => loại nhận Vậy pt có nghiệm là: x = 4,5 D Phần hình họctự luận (3điểm) Bài 1: 1,5 điểm: Một hình lăng trụ đứng có đáy tam giác vuông, chiều cao lăng trụ cm Độ dài cạnh góc vuông đáy cm; 4cm Hãy tính : Diện tích mặt đáy Diện tích xung quanh Thể tích lăng trụ Sđáy = 3.4 6(cm2 ) Cạnh huyền đáy = 32 42 => Sxq = 2p.h = (3 + + ) = 84 (cm 2) - V = Sđáy h = = 42 (cm3) 25 5(cm) Bµi : 1,5 điểm: Cho hình thang cân ABCD : AB // DC AB < DC, đờng chéo BD vuông góc với cạnh bên BC Vẽ đờng cao BH a) Chứng minh : BDC ∽ HBC Cho BC = 15 cm ; DC = 25 cm TÝnh HC, HD TÝnh diÖn tích hình thang ABCD Vẽ hình xác: 0,25 đ A D K B H C a) Tam giác vg BDC tam giác vg HBC có : góc C chung => tam giác đồng dạng b) Tam giác BDC đồng dạng tam giác HBC => BC DC =>HC= BC2 cm HD = DC – HC = 25 – = 16 (cm) HC BC DC c) XÐt tam gi¸c vg BHC cã : BH2 = BC2 – HC2 (Pitago) BH2 = 152 – 92 = 144 => 12 (cm) H¹ AK DC => vgADK vgBCH => DK = CH = (cm) => KH = 16 – = (cm) => AB = KH = (cm) ABCD = ABDC BH 25 25 22 Dạng 6: Toán nâng cao Bài1/ Cho biểu thức : M Tính giá trị M 192 cm2 (2 229 ) 433 432 229 433 229.433 Bài 2/ Tính giá trị biểu thøc : N 1 117 119 118 117 119 117.119 39 Bµi 3/ TÝnh giá trị biểu thức : A=x5-5x4+5x3-5x2+5x-1 x= B = x2006 – 8.x2005 + 8.x2004 - +8x2 -8x x= Bài 4/a) CMR với số nguyên n : (n2-3n +1)(n+2) n +2 chia hÕt cho CMR víi mäi sè nguyªn n th× : (6n + 1)(n+5) –(3n + 5)(2n – 10) chia hết cho Đáp án: a) Rút gọn BT ta đợc 5n2+5n chia hết cho Rút gọn BT ta đợc 24n + 10 chia hết cho K í duyệt 12/9/2011 Phó hiệu trưởng ... (a+b)2=100 a+b=10 a+b=-10 Bài 8. Tính nhanh: a) 972-32 b) 412 +82 .59+592 89 2 18. 89+92 Gi¶i 588 8 23 24 25 972-32 =(97-3)(97+3)=9400 412 +82 .59+592=(41+59)2=10000 89 2- 18. 89+92= (89 -9)2=6400 Bài 9.Biết số... c) (3x-4y+7)2+8y(3x-4y+7)+16y2 nhận xét,bổ sung -Giáo viên nhận xét, nhắc lỗi học sinh hay gặp Giáo viên nêu toán ?Nêu cách làm toán Học sinh : 588 8 -Cho học sinh làm theo nhóm -Giáo viên kiểm... ABCD hình thang cân: 588 8 588 9 588 8 hình thang 588 9 đờng chéo gọi HS trình bày lời giải Sau nhận xét chữa **************************************** Buổi 3: Hằng đẳng thức đáng nhớ A.Mục Tiêu 23
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án dạy thêm toán lớp 8, Giáo án dạy thêm toán lớp 8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn