305 đề cương tiếng anh 10 học kì 1

5 13 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/08/2019, 07:50

ĐỀ CƯƠNG TIẾNG ANH 10 HỌC KỲ MỤC LỤC UNIT 1: A DAY IN THE LIFE OF UNIT 2: SCHOOL TALKS UNIT 3: PEOPLE’S BACKGROUND UNIT 4: SPECIAL EDUCATION UNIT 5: TECHNOLOGY AND YOU UNIT 6: AN EXCURSION UNIT 7: THE MASS MEDIA UNIT 8: THE STORY OF MY VILLAGE Trang ĐỀ CƯƠNG TIẾNG ANH 10 HỌC KỲ UNIT 1: A DAY IN THE LIFE OF (MỘT NGÀY TRONG ĐỜI CỦA ) I GLOSSARY (Bảng từ vựng) announce (v) thông báo bank (n) bờ (sông, ruộng, v.v.) buffalo (n) trâu chat (v) trò chuyện; nói chuyện phiếm; tán gẫu content (v) làm vừa lòng; làm vừa ý → contented (adj) (with sth.) hài lòng; mãn nguyện Ex: She seemed quite contented with the idea (Cơ hài lòng với ý kiến đó.) dip (v) nhúng; nhận chìm; hạ xuống Ex: The birds rose and dipped in flight (Đàn chim bay lên lại nhào xuống.) fasten (n) thắt; buộc Ex: Please fasten your seat belts (Vui lòng thắt dây an tồn.) fellow (adj) bạn (dùng để nói người giống có địa vị) frightening (adj) làm hoảng sợ; làm kinh hoàng Ex: It was an extremely frightening experience (Đó trải nghiệm kinh hồng.) 10 give up (phrv) bỏ; từ bỏ Ex: It was a difficult time, but we never gave up hope (Lúc khó khăn chúng tơi khơng hy vọng) 11 go off (phrv) (đồng hồ; chuông, v.v.) reo 12 harrow (v) bừa (ruộng) → harrow (n) bừa 13 overjoyed (adj) vui mừng 14 panic (n) hoảng loạn; hốt hoảng → in panic (IDM) hoảng loạn; hốt hoảng Ex: People are fleeing the area in panic (Mọi người chạy hoảng loạn khỏi khu vực đó.) 15 peasant (n) nơng dân (SYN farmer) 16 plan (n) kế hoạch; dự định; dự kiến 17 plot (n) mảnh đất; miếng đất 18 plough (v) cày → plough (n) cày 19 pump (v) bơm (nước, dầu, v.v.) 20 ready (adj) sẵn sàng → get ready / get sb ready (IDM) chuẩn bị sẵn sàng để làm Ex: She's upstairs getting ready to go out (Cô lầu, chuẩn bị để chơi.) 21 relieved (adj) cảm thấy thản; cảm thấy nhẹ nhõm 22 seat belt (n) đai an toàn; dây an toàn 23 scream (v) hét lên; gào thét; kêu thất (vì đau đớn, sợ hãi, v.v.) 24 shake (v) (p.t shook; p.p shaken) rung; lắc; giật 25 stare (v) nhìn chòng chọc; nhìn chằm chằm → stare sth in the face (IDM) phải đối mặt với điều 26 take off (phrv) (máy bay) cất cánh 27 transplant (v) cấy, trồng lại (lúa, ) Trang ĐỀ CƯƠNG TIẾNG ANH 10 HỌC KỲ II GRAMMAR (Ngữ pháp) The present simple (thì đơn) a Form (cấu trúc) Positive (khẳng định) Negative (phủ định) Question (nghi vấn) S + V(bare-inf.) + O S + don't/ doesn’t + V(bare-inf.) + O Do/ does + S + V(bare-inf.) + O b Use (cách dùng) Thì đơn dùng để diễn đạt: - Hành động lặp lặp lại Ex: I often watch TV (Tôi thường xem tivi.) We go to school every day (Ngày học) - Chân lý thật hiển nhiên Ex: Water freezes at 0°c (Nước đông ố 0°c.) The sun rises in the east (Mặt trời mọc hướng đông.) - Nhận thức, cảm xúc, tình trạng xem cố định Ex: They live in Bristol (Họ sống Bristol.) Anna works in the post office (Anna làm bưu điện.) I think it’s a good program (Tơi cho chương trình hay.) Adverbs of frequency (trạng từ tần suất) Trạng từ tần suất cho biết mức độ thường xuyên xảy việc 100% always often, frequently usually, generally regularly, normally sometimes, occasionally seldom rarely 0% never - Trạng từ tần suất thường đứng câu (sau be trợ động từ trước động từ khác) Ex: Sammy is usually late for school (Sammy thường học muộn.) I often go to the cinema (Tôi thường xem phim.) The past simple (thì khứ đơn) a Form (cấu trúc) Positive (khẳng định) Negative (phủ định) Question (nghi vấn) S + V(past -tense) + O S + 'didn’t + V(bare-inf.) + O Did + "S + V(bare-inf.) + O b Use (cách dùng) Thì khứ đơn thường dùng để diễn đạt - Hành động khứ đề cập đến nghĩ thời điểm hành động xảy Ex: Yesterday I went to the cinema (Hôm qua xem phim.) - Hành động lặp lặp lại xảy thường xuyên khứ Ex: Did you cook dinner every Saturday? (Trước tối thứ Bảy bạn nấu bữa tối à?) - Hành động việc kéo dài quãng thời gian khứ Ex: Bob lived in Rome for three years Now he is living in Amsterdam (Bob sống ba năm Rome Hiện sống Amsterdam.) + Thì khứ đơn thường dùng với số trạng từ/ trạng ngữ thời gian nh ư: ago; yesterday; the other day; last year/ month/ week  -Trang ĐỀ CƯƠNG TIẾNG ANH 10 HỌC KỲ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TEST Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest a routine b line c combine d dine a heat b repeat c heart d eating a plough b house c compound d touch a little b lighten c liable d climb a worked b pumped c watched d contented Choose a, b, c, or d that best completes each unfinished sentence; or that best substitutes the underlined part The fire alarm went off when smoke rose a exploded b shouted c rang d burned After a short break for tea, they went on working a began b continued c delayed d harrowed He often leaves home for work at o’clock and arrived at office at exactly 7.30 a a / the / an b the / the / no article c no article / no article / the d the / no article / an During his break, Mr Pike is used to drink tea with his fellow peasants a workers b associates c mechanics d farmers 10 On his _ at the airport, John felt a little disappointed when no one came and picked him up a arrival b arrive c arriver d arrived 11 Whenever I returned my village, I enjoy walking along the paths where flowers are growing on the of each side a blank b banks c banking d blanket 12 Water at one hundred degrees Celsius and freezes at zero degrees Celsius a cooks b steams c boils d grills 13 Now they are visiting London They will leave Paris the day after tomorrow a to b on c at d for 14 Could you please tell me the time when the meeting begins? a exact b exactly c exactness d exacting 15 Throughout world, there have been experiments in growing food crops a a b an c the d no article 16 Tom is in astronomy He finds astronomy very a interesting / interested b interest / interested c interested / interesting d interests / interest 17 Lightning rarely twice in the same place a strikes b is striking c will strike d was striking 18 about early Chinese libraries a To know tittle b That little knows c Little knows d Little is known 19 Two tons of rice to the victims of the flood yesterday a sent b were sent c was sent d has been sent 20 What you call a person who works in a library? - He/ She a librarian a calls b is called c called d calling 21 Peter for this company for more than twenty five years and he to stay here until he in three years a is working / intends / will retire b has been working / intends / retires c had work / intended / retired d works / will intend / has retired 22 Peter does not feel satisfied with his new job about it a He has always complained b He always has complained c Always he has complained d He has complained always 23 to get the railroad station? - 45 minutes a How far you take b How long does it take you c How often you d How fast does it take you Trang ĐỀ CƯƠNG TIẾNG ANH 10 HỌC KỲ 24 Bill put his money in a bank, ? a isn’t he b doesn’t he c didn’t he d does he 25 He very busy at the present He free time to go out a is often / rarely has b often was / had rarely c has often been / has rarely d often is / rarely has 26 farming is a hard work, I enjoy country life a Because b Since c However d Although 27 There are several people who never want to assume responsibility a for what they have doneb for having done what c they have done what for d for what to 28 Peter was rather confused since he really did not know next a what to b to what c what doing d what 29 Now he more money than he last year a is earning / does b earns / did c can earn/ was d is earning / did 30 He his leg when he last year Up to now, he any more a breaks / was skiing / is not skiing b broken / skied /has not skied c broke / was skiing / has not skied d had broken / skied / doesnot ski https : //giaidethi24h.net Trang ...ĐỀ CƯƠNG TIẾNG ANH 10 HỌC KỲ UNIT 1: A DAY IN THE LIFE OF (MỘT NGÀY TRONG ĐỜI CỦA ) I GLOSSARY (Bảng từ vựng) announce... chòng chọc; nhìn chằm chằm → stare sth in the face (IDM) phải đối mặt với điều 26 take off (phrv) (máy bay) cất cánh 27 transplant (v) cấy, trồng lại (lúa, ) Trang ĐỀ CƯƠNG TIẾNG ANH 10 HỌC KỲ... yesterday; the other day; last year/ month/ week  -Trang ĐỀ CƯƠNG TIẾNG ANH 10 HỌC KỲ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TEST Choose the word which has the underlined part pronounced
- Xem thêm -

Xem thêm: 305 đề cương tiếng anh 10 học kì 1, 305 đề cương tiếng anh 10 học kì 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn