303 đề cương tiếng anh 8 học kì 1

4 9 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/08/2019, 07:49

ĐỀ CƯƠNG TIẾNG ANH HỌC KỲ MỤC LỤC UNIT 1: MY FRIEND UNIT 2: MAKING ARRANGEMENTS UNIT 3: AT HOME UNIT 4: OUR PAST UNIT 5: STUDY HABITS UNIT 6: THE YOUNG PIONEERS CLUB UNIT 7: MY NEIGHBORHOOD UNIT 8: COUNTRY LIFE AND CITY LIFE Trang Trang 12 Trang 20 Trang 30 Trang 40 Trang 50 Trang 60 Trang 70 Trang ĐỀ CƯƠNG TIẾNG ANH HỌC KỲ I LISTEN AND READ to seem (v) to receive (v) next-door (adj) UNIT 1: MY FRIEND : có vẻ, dường -» next door (adv): trong, bên nhà : nhận / phòng bên cạnh : bên cạnh, kế smile (n) : nụ cười bên (nhà, văn phòng) -» to smile (at sb / sth): mỉm cười II SPEAK blond (adj) : (tóc) vàng hoe bald (adj) : hói, trụi slim (adj) : mảnh mai, thon 10 dark (adj) : (màu sắc) thẫm, sẫm straight (adj) : thẳng 11 fair (adj) : (da) trắng, (tóc) vàng hoe curly (adj); quăn, xoắn 12 brown (adj) : màu nâu III READ 13 lucky (adj) : may mắn ≠ unlucky 19 orphanage (n) : trại mồ côi -» luckily (adv) : may mắn -» orphan (n) : trẻ mồ côi 14 character (n) : tính cách, cá tính 20 hard-working (adj): làm việc nổ 15 Sociable (adj) = outgoing (adj): dễ chan cần thận hòa, dễ gần gũi, hòa đồng 21 grade (n) : hạng, loại, điểm ≠ reserved (adj) : kín dáo, dè dặt 22 humor (n) : tính hài hước, tính chất 16 extremely (adv) : rất, vui, khôi hài 17 generous (adj) : rộng lượng, rộng rãi, -» humorous (adj): có tính hài hước, hào phóng tính hài -» generosity (n) : rộng lượng 23 joke (n) : chuyện dừa, lời nói đùa 18 volunteer (adj, v) : tình nguyện -» tell a joke : nói đùa -» volunteer (n) : người tình nguyện IV WRITE 24 rise - rose - risen (v): mọc (mặt trời, mặt 29 Mars (n) : Sao Hỏa trăng) 30 to annoy (v) : làm khó chịu, làm bực 25 to set (v) : lặn 26 planet (n) : hành tinh 31 shy (adj) : nhút nhát, rụt rè 27 Earth (n) : trái đất 32 appearance (n) : bề ngoài, diện mạo 28 Mercury (n) : Sao Thủy -» appear (v) : xuất ≠ disappear (v) V LANGUAGE FOCUS ATTRIBUTIVE and PREDICATIVE ADJECTIVES (Tính từ thuộc ngữ tính từ v ị ng ữ) a Attributive adjectives (Tính từ thuộc ngữ) - Là tính từ đứng trước danh từ để miêu tả cho danh từ Ex: (1) The new secretary doesn’t like me (2) He is a rich businessman b Predicative adjectives (Tính từ vị ngữ) - Là tính từ theo sau động từ be, become get, seem, look, feel, sound, smell, taste, Ex: (1) The baby is asleep (2) He looks afraid * NOTE: Phần lớn tính từ vị trí thuộc ngữ lẫn vị ngữ câu Ex: (1) He became famous for his fairy tales (2) Julia Roberts is an American famous actress ENOUGH TO (đủ để có thể) S + be (+ not) + ADJ + ENOUGH + (for O) + to V S (+ not) + V + ADV + ENOUGH + (for O) + to V S (+ not) + V + ENOUGH + NOUN(s) + (for O) + to V Ex: (1) She is old She can what she wants (enough) -» She is old enough to what she wants (2) It is cold We should wear heavy jacket -» (3) He ran fast He won the first prize Trang ĐỀ CƯƠNG TIẾNG ANH HỌC KỲ -» (4) That car is too expensive I canh buy it (enough) -» I don‘t ADJECTIVE ORDER (Trật tự tính từ) GROUP EXAMPLE Determiners a, the, this, my, some, several, Cardinal adjective one, four, ten, Opinion lovely, nice, wonderful, great, terrible, Size long, short, tall, big, small, enormous, fat, Quality quiet, boring, important, famous, sunny, warm, fast, wise, Age new, old, young, elderly, Shape round, oval, square, Color red, blue, green, Origin Vietnamese, Chinese, American, 10 Material stone, plastic, steel, paper, leather, 11 Purpose bread, beer, flower, coffee, Ex: (1) Một bàn cà phê làm gỗ màu nâu -» (2) Ba váy đầm dài lớn màu đỏ dễ thương -» (3) Một bình hoa nhỏ nhựa từ Ý anh -» * NOTE: - Tính từ kích thước chiều dài thường đứng trước tính từ hình dáng chiều rộng Ex: (1) She is a tall thin girl (2) It is a long narrow street - Tính từ thứ tự đứng trước tính từ số lượng Ex: I stayed in Hanoi for the first two days - Nếu tính từ loại, tính từ ngắn thường đặt trước tính từ dài Ex: It is a cold windy day - Khi có hay tính từ màu sác, ta dùng liên từ “and” Ex: (1) a black and white dress (2) a red, white and green flag  EXERCISE I Combine each of the following pairs of sentences into one sentence Use ADXECTTVE + ENOUGH + TO INFINITIVE My sister is old She can drive a car She is beautiful and intelligent She can become Miss World The weather was fine We could go camping The worker is clever He can make fine things from wood They are rich They can buy that expensive house He worked hard He could pass the examination They are tall They can reach the shelves The test is easy He can get ten points Trang ĐỀ CƯƠNG TIẾNG ANH HỌC KỲ II Combine each of the following pairs of sentences into one sentence Use NOT + ADJECTIVE + ENOUGH (FOR S.O) + TO INFINITIVE The radio isn’t small You can’t put it in your pocket The coat isn’t warm I don’t wear it in winter Those apples aren’t ripe We can’t eat them Mr Robinson isn’t rich He can’t buy this house The little boy is not strong He cannot lift this suitcase Mr Smith didn’t feel well He can’t go to work this morning The piano is not light He can’t move it The water isn’t safe We can’t drink it III Combine each of the following pairs of sentences into one sentence Use NOT + ADJECTIVE + ENOUGH (FOR S.O) + TO INFTNITIVE She is too young She can’t get married That table is too heavy The porter can’t move it Jimmy is very stupid He can’t understand what his father said The mountain is very high We can’t climb it This dress is very old I can’t wear it any more The sound is very soft We can’t hear it This grammar point is very difficult The children can’t understand It was very cold yesterday We couldn’t go out IV Combine each of the following pairs of sentences into One sentence Use NOT +ENOUGH + NOUN (FOR S.O) + TO INFINITIVE There weren’t any chairs Everyone can’t sit down Nam didn’t finish the exam He didn’t have much time I don’t have much money However I’d like to go on holiday She couldn’t make coffee for everyone There weren’t any cups He doesn’t have experience They don’t offer that job to him V Arrange the adjectives in bracket in the correct order It is a (wooden / round) table She is wearing a (green / new / beautiful) dress https : //giaideth i24h.net Trang ...ĐỀ CƯƠNG TIẾNG ANH HỌC KỲ I LISTEN AND READ to seem (v) to receive (v) next-door (adj) UNIT 1: MY FRIEND : có vẻ, dường -» next door (adv): trong,... (3) He ran fast He won the first prize Trang ĐỀ CƯƠNG TIẾNG ANH HỌC KỲ -» (4) That car is too expensive I canh buy it (enough) -» I don‘t ... mảnh mai, thon 10 dark (adj) : (màu sắc) thẫm, sẫm straight (adj) : thẳng 11 fair (adj) : (da) trắng, (tóc) vàng hoe curly (adj); quăn, xoắn 12 brown (adj) : màu nâu III READ 13 lucky (adj) :
- Xem thêm -

Xem thêm: 303 đề cương tiếng anh 8 học kì 1, 303 đề cương tiếng anh 8 học kì 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn