302 đề cương tiếng anh 7 học kì 1

3 10 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/08/2019, 07:48

ĐỀ CƯƠNG TIẾNG ANH HỌC KỲ UNIT 1: BACK TO SCHOOL UNIT 2: PERSONAL INFORMATION UNIT 3: AT HOME UNIT 4: AT SCHOOL UNIT 5: WORK AND PLAY UNIT 6: AFTER SCHOOL UNIT 7: THE WORLD OF WORK UNIT 8: PLACES MỤC LỤC Trang Trang 11 Trang 21 Trang 31 Trang 40 Trang 49 Trang 59 Trang 69 Trang ĐỀ CƯƠNG TIẾNG ANH HỌC KỲ UNIT 1: BACK TO SCHOOL A FRIENDS I GLOSSARY: NOUN ADV uncle : chú, bác, dượng back : trở lại, lại aunt : cơ, dì, thím again : lại, lunch room : phòng ăn nhẹ 10 still : vẫn, parent : cha mẹ 11 pretty : khá, tương đối -» parents : cha mẹ VERB APJ to see : gặp, thấy, xem 12 nice : tốt, đẹp, hay to meet : làm quen với, gặp 13 different : khác (from) to miss : nhớ, nhớ nhung 14 unhappy : không vui - Nice to meet / see you : vui gặp bạn (làm quen) - See you later : hẹn gặp lại II GRARMMAR: Adverb of time: STILL (vẫn còn) ❖ Vi trí: + đứng trước động từ thường + đứng sau động từ Tobe + đứng trợ động từ động từ thường Ex: (1) It is still raining (2) He still lives in London (3) Do you still live in Hue? Adverbs SO and TOO (cũng vậy; thế) ❖ Dùng để biểu thị đồng tình đồng ý câu khẳng định ❖ Vi trí: + Too đặt cuối câu, cách dấu phẩy + So đặt đầu câu chủ từ động từ phải đảo vị trí * TO BE /Modal verbs: So + be/Modal Verb + S Ex: (1) He is tired (2) She can speak English -» So am I / I am, too -» So can I / I can, too (3) My father is a doctor (My brother) (4) Lam must go to school now (Her sister) -» -» -» -» * Ordinary verbs (động từ thường): ta dùng trợ động từ (auxiliary verbs) So + / does +S S + / does too Ex: (1) They like coffee (2) My friend misses the bus -» We do, too / So we -» I (3) We our homework (4) His brother learns hard -» She -» He COMPARISION (So sánh): * SHORT ADJ (tính từ ngắn) Tính từ ngắn tính từ có âm tiết Tuy nhiên tính từ có hai âm tiết tận “y”, “er”, “ow” xem tính từ ngắn áp dụng theo cơng thức Adj ngắn Ex: clever -» narrow -» pretty -» Nguyên tắc chung: Comparative (so sánh hơn): ADJ + ER Superlative (so sánh nhất): THE ADJ + EST Trang ĐỀ CƯƠNG TIẾNG ANH HỌC KỲ ADJ COMPARATIVES SUPERLATIVES short shorter the shortest tall old new * Lưu ý: Nếu tính từ tận bằng: Một phụ âm “e”: thêm R, ST Ex: large -» nice -» Phụ âm + nguyên âm + phụ âm: ta phải gấp đôi phụ âm cuối trước thêm ER EST Ex: big -» thin -» Một phụ âm + y: đổi y -» i trước thêm ER EST Ex: happy -» pretty  -» * Các trường hợp ngoại lệ: ADJ COMPARATIVES SUPERLATIVES good better the best bad worse the worst many / much more the most little less the least far farther / further the farthest / the furthest * Công thức: So sánh hơn: S + be + short Adj + ER + than + Noun / Pronoun So sánh nhất: S + be + the + short Adj + EST Ex: (1) Tom is older than Mary (2) This book is thicker than that one (3) She is the youngest daughter in the family (4) This City is the biggest of three cities INDEFINITE QUANTIRERS (từ lượng bất định) * Much, Many (nhiều): Many + Ns (Danh từ đếm số nhiều) Much + UN (Danh từ không đếm được) - Dùng câu hỏi câu phủ định - Chỉ dùng câu xác định có trạng từ kèm như: very, too, so Ex: (1) I don’t have much time to read (2) There aren’t many books on the bookshelf (3) We have so many exercises to (4) He drinks too much beer * A lot of / lots of (nhiều): A lot of / lots of + Ns (đếm được) + UN (không đếm được) - Thường dùng câu khẳng định Ex: (1) He drinks a lot of milk (2) Nam has lots of friends (3) have a lot of gifts on my birthday.  B NAMES and ADDRESSES I CLOSSARY: NOUN family name = surname: họ means of transport: phương tiện giao thông Trang ...ĐỀ CƯƠNG TIẾNG ANH HỌC KỲ UNIT 1: BACK TO SCHOOL A FRIENDS I GLOSSARY: NOUN ADV uncle : chú, bác, dượng back : trở lại, lại aunt : cơ, dì, thím again : lại, lunch room : phòng ăn nhẹ 10 still... mẹ 11 pretty : khá, tương đối -» parents : cha mẹ VERB APJ to see : gặp, thấy, xem 12 nice : tốt, đẹp, hay to meet : làm quen với, gặp 13 different : khác (from) to miss : nhớ, nhớ nhung 14 unhappy... chung: Comparative (so sánh hơn): ADJ + ER Superlative (so sánh nhất): THE ADJ + EST Trang ĐỀ CƯƠNG TIẾNG ANH HỌC KỲ ADJ COMPARATIVES SUPERLATIVES short shorter the shortest tall
- Xem thêm -

Xem thêm: 302 đề cương tiếng anh 7 học kì 1, 302 đề cương tiếng anh 7 học kì 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn