301 đề cương tiếng anh 6 học kì 1

5 11 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/08/2019, 07:48

ĐỀ CƯƠNG TIẾNG ANH HỌC KỲ UNIT 1: GREETINGS UNIT 2: AT SCHOOL UNIT 3: AT HOME UNIT 4: BIG OR SMALL UNIT 5: THINGS I DO UNIT 6: PLACES UNIT 7: YOUR HOUSE UNIT 8: OUT AND ABOUT MỤC LỤC Trang Trang 10 Trang 19 Trang 28 Trang 39 Trang 48 Trang 58 Trang 67 Trang ĐỀ CƯƠNG TIẾNG ANH HỌC KỲ UNIT 1: GREETINGS I GLOSSARY Noun / N (danh từ) Greeting : lời chào hỏi Classmate : bạn lớp Name : tên Partner : bạn cặp Children : đứa trẽ Thanks : lời cám ơn Thank you : cám ơn Morning : buổi sáng (0h-12h) Afternoon : buổi chiều (12h-l 8h) 10 Evening : buổi tối (18h-21h) 11 Night : ban đêm (21h-24h) 12 Miss 13 Mrs 14 Mr 15 Number 16 Hello = hi 17 Goodbye = bye 18 Good night : cô : bà : ông : số : chào ( thân mật) : lời chào tạm biệt : chúc ngủ ngon Adjective /Adj (tính từ) 19 Fine : khỏe , tốt 20 Old : già, cũ Trang ĐỀ CƯƠNG TIẾNG ANH HỌC KỲ II GRAMMAR GREETINGS (chào hỏi) a Hỏi trả lời tên Q: A: What’s + your name? I am + tên My name is + tên Ex: - What’s your name? -> I'm Lan / -> My name is Lan b Hỏi sức khỏe Q: How are you ? A: I'm fine Thank you And you? c Hỏi tuổi trả lời Q: How old are you? A: I’m ten years old d Hỏi khối/ lớp trả lời Q: Which grade are you in? A: I’m in grade Q: Which class are you in? A: I’m in class 6A e Giới thiệu người khác This is + tên / danh từ Ex: - This is Tom / - This is my mother.  PERSONAL PRONOUN (Đại từ nhân xưng)  Đại từ nhân xưng giữ vai trò chủ ngữ câu (Subject)  Dùng để thay cho danh từ nói trước để tránh lặp lại Ngơi Số Số nhiều Ngơi - I: - We: Chúng Ngôi - You: bạn - You: Các bạn Ngôi - He: Anh ấy, - They: Họ, chúng - She: Cơ ấy, chị - It: Nó THE VERB: TOBE (Động từTobe): AM , IS , ARE (Thì , Là, Ở) I + am (‘m) Chủ ngữ thứ ba số + is (‘s) Chủ ngữ số nhiều + are (‘re) THE SIMPLE PRESENT TENSE OF TOBE (Thì đơn TOBE)  Các dạng câu (+) Positive form (dạng khẳng định) (-) Negative form (dạng phủ định) (?) Question form (dạng câu hỏi) a) Yes — No question (Câu hỏi Yes, No) b) WH question (câu hỏi WH)  Công thức (+) S + am / is / are + N / Adj (-) S + am / is / are + NOT + N / Adj (?) Am / Is / Are + S + N / Adj -> Yes, S + am / is / are -> No, S + am / is / are + not WH + am / is / are + S + ? Ex: (+) She is a nurse (-) Trang ĐỀ CƯƠNG TIẾNG ANH HỌC KỲ (?)  Rút gọn - is not = isn’t - are not = aren’t  QUESTIONS WORDS (từ để hỏi) What: Why: Where: đâu Who: When: How:  EXERCISE I Đặt câu hỏi trả lời tên cách Lan Hoa Nam Nga Long II Viết số sau chữ : : : 18: 15: 19 : : : : 13: 14: 17 : 20: 11: 12 : III Đặt câu hỏi trả lời tuổi 9: 10: 1: 16: 11 IV Hoàn thành câu sau What your name? I fine My name Hoa This Lam How old you? Which class Hanh in? I eleven years old This my father How you? 10 I ten years old V Sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh thank / are / you / fine / , / we old / I / years / fourteen / am / today / how / ? / you / are which / you / in / grade / are / ? this / evening / Miss / , / Hung / good / / Hoa / is / VI Hãy viết lại câu sau dùng dạng viết tắt I am Hoa This is Mr Tan My name is Lan Trang ĐỀ CƯƠNG TIẾNG ANH HỌC KỲ We are fine, thank you How old are you? VII Dùng đại từ nhân xưng để thay cho từ gạch Lan is my best friend Nam is tall Their sisters are in the kitchen This cat is lovely Khoa and I are in the same class Are you and Hoa eleven years old? Thu and I are students The books are new His pen is old 10 My father is a doctor VIII Hãy tìm lỗi sai sửa lại cho How old you are? A B C I’m fiveteen years old A B C My name are Linh A B C I’m Hanh, and this Phong is A B C I’m fine, thanks you A B C Good mornings Thanh How are you? A B C IX Hoàn tất đoạn hội thoại sau với từ cho sẵn khung Good this How old thank you How And you I’m Goodbye Nam : (1) morning, Miss Hoa Miss Hoa : Good morning Nam (2) are you? Nam : I’m fine, (3) And how are you? Miss Hoa : Fine, thanks Nam, (4) is Nga Nam : Hello, Nga (5) are you? Nga : I’m ten years old (6) Nam : (7) eleven Miss Hoa : (8) , children Nam and Nga : Good bye  Trang ... buổi sáng (0h -12 h) Afternoon : buổi chiều (12 h-l 8h) 10 Evening : buổi tối (18 h-21h) 11 Night : ban đêm (21h-24h) 12 Miss 13 Mrs 14 Mr 15 Number 16 Hello = hi 17 Goodbye = bye 18 Good night :... 18 : 15 : 19 : : : : 13 : 14 : 17 : 20: 11 : 12 : III Đặt câu hỏi trả lời tuổi 9: 10 : ...ĐỀ CƯƠNG TIẾNG ANH HỌC KỲ UNIT 1: GREETINGS I GLOSSARY Noun / N (danh từ) Greeting : lời chào hỏi Classmate : bạn lớp Name : tên
- Xem thêm -

Xem thêm: 301 đề cương tiếng anh 6 học kì 1, 301 đề cương tiếng anh 6 học kì 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn