205 đề thi HK1 hóa 12

3 9 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/08/2019, 07:47

ĐỀ SỐ 1: TRƯỜNG THPT GÒ VẤP, QUẬN GÒ VẤP, TPHCM, NĂM 2017-2018 Câu 1: Kim loại khác có độ dẫn điện, dẫn nhiệt khác Sự khác quy ết định bởi: A Khối lượng riêng khác B Kiểu mạng tinh thể khác C Mật độ e tự khác D Mật độ ion dương khác Câu 2: Có amin đồng phân có CTPT C4H11N? A B C D Câu 3: Cho hỗn hợp X gồm 0,12 (mol) Fe 0,03 (mol) Al vào 100 (ml) dung d ịch CuSO Khi phản ứng xảy hoàn toàn thu 9,76 (g) chất rắn Nồng độ CuSO4 là: A 0,75M B 0,65M C 0,5M D 0,64M Câu 4: Cation R+ có cấu hình electron lớp 2p6 Nguyên tử R là: A Na B F C K D Cl Câu 5: Đun m (g) triglixerit X với dung dịch NaOH d đ ến hoàn toàn, thu đ ược 0,92 (g) glixerol 9,12 (g) hỗn hợp muối axit béo Giá trị m là: A 8,82 (g) B 8,28 (g) C 8,9 (g) D 8,84 (g) Câu 6: Hòa tan hoàn toàn 15,4 (g) hỗn hợp Mg Zn dung d ịch HCl d th có 0,6 (g) khí H2 bay Khối lượng muối tạo thành là: (đơn vị: g) A 36,7 B 35,7 C 63,7 D 53,7 Câu 7: Thủy phân hoàn toàn 4,34 (g) tripeptit m ạch h X (đ ược t ạo t α-amino axit có d ạng NH 2-RCOOH) dung dịch NaOH dư thu 6,38 (g) muối Mặt khác th ủy phân hoàn toàn 4,34 (g) X b ằng dung dịch HCl dư thu m (g) muối Giá trị m là: A 6,53 B 5,06 C 7,25 D 8,25 Câu 8: Phản ứng tương tác ancol với axit cacboxylic tạo thành este gọi là: A Phản ứng trung hòa B Phản ứng kết hợp C Phản ứng este hóa D Phản ứng ngưng tụ Câu 9: Để biến số dầu thành mỡ (rắn) bơ nhân tạo, người ta thực q trình: A Làm lạnh B Xà phòng hóa C Hidro hóa (có xúc tác Ni) D Cơ cạn nhiệt độ cao Câu 10: Thuốc thử dùng để phân biệt dung dịch glucoz ơ, glixerol, etanol lòng tr ắng trứng? A NaOH B Cu(OH)2 C HNO3 D AgNO3/NH3 Câu 11: Teflon tên polime dùng làm: A Chất chống dính B Tơ tổng hợp C Cao su tổng hợp D Keo dán Câu 12: Metyl propionate tên gọi hợp chất có cơng thức: A C3H7COOH B HCOOCH3 C C2H5COOH D C2H5COOCH3 Câu 13: Cho chất sau: 1) C2H5Cl; 2) C2H5OH; 3) CH3COOH; 4) CH3COOC2H5 Trật tự tăng dần nhiệt độ sôi chất (trái sang phải sau): A 2, 1, 3, B 1, 2, 3, C 1, 4, 2, D 4, 1, 2, Câu 14: Saccarozơ, tinh bột xenlulozơ tham gia vào: A Phản ứng tráng bạc B Phản ứng thủy phân C Phản ứng đổi màu iot D Phản ứng với Cu(OH)2 Câu 15: Fructozơ không phản ứng với chất sau đây: A Phức bạc amoniac môi trường kiềm AgNO3/NH3 B H2/Ni, nhiệt độ C Cu(OH)2 D Dung dịch B2 Câu 16: Cho 6,75 (g) etyl amin (C2H5NH2) tác dụng vừa đủ với HCl Khối lượng muối thu là: A 12,225 (g) B 8,15 (g) C 10,225 (g) D 8,1 (g) Câu 17: Dãy gồm chất dùng để tổng hợp cao su buna-S là: A CH2=CH-CH=CH2, CH3-CH=CH2 B CH2=C(CH3)-CH=CH2, C6H5-CH=CH2 Trang C CH2=CH-CH=CH2 D CH2=CH-CH=CH2, C6H5-CH=CH2 Câu 18: Dãy gồm chất xếp theo thứ tự tăng dần lực bazơ? A CH3NH2, C6H5NH2, NH3 B NH3, C6H5NH2, CH3NH2 C C6H5NH2, NH3, CH3NH2 D C6H5NH2, CH3NH2, NH3 3+ 2+ Câu 19: Kim loại X khử Fe thành Fe không khử H + dung dịch HCl thành H Kim loại X là: A Fe B Mg C Zn D Cu Câu 20: Amino axit chất lưỡng tính phân tử có chứa: A Số nhóm –COOH –NH2 B Cả nhóm –COOH nhóm –NH2 C Nguyên tử C trạng thái oxi hóa trung gian D Nguyên tử N có số oxi hóa -3 Câu 21: Kim loại sau có nhiệt độ nóng chảy cao tất kim loại? A Vonfram B Sắt C Đồng D Kẽm Câu 22: Chất béo có đặc điểm chung đây? A Khơng tan nước, nặng nước, có thành phần dầu mỡ động thực vật B Khơng tan nước, nhẹ nước, có thành phần dầu mỡ động thực vật C Là chất lỏng, khơng tan nước, nhẹ nước, có thành ph ần c d ầu, m ỡ đ ộng thực vật D Là chất rắn, không tan nước, nhẹ nước, có thành ph ần c d ầu m ỡ đ ộng thực vật Câu 23: Công thức sau xenlulozơ? A [C6H7O2(OH)3]n B [C6H8O3(OH)2]n C [C6H5O2(OH)3]n D [C6H6O2(OH)3]n Câu 24: Câu sau không đúng? A Protein bị thủy phân cho sản phẩm cuối α-amino axit B Phân tử protit gồm mạch dài polipeptit tạo nên C Protit tan nước dễ tan đun nóng D Khi cho Cu(OH)2 vào lòng trắng trứng thấy xuất màu xanh tím B PHẦN TỰ LUẬN Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn lượng este nó, đơn chức A thu đ ược 4,4 (g) CO cần 2,8 (l) O2 (đktc) Tìm CTPT A Viết đồng phân cấu tạo A Câu 2: Tính khối lượng tinh bột cần dùng trình lên men đ ể t ạo thành 10 (l) ancol etylic 46 (biết hiệu suất ancol etylic nguyên chất 0,8 g/ml) Câu 3: Cho 2,73 (g) hợp chất hữu đơn chức, mạch h X có CTPT C 3H9NO2 tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, đun nóng thu 2,46 (g) muối khan Tìm CTCT thu gọn X Câu 4: Cho hỗn hợp gồm 1,12 (g) Fe 1,92 (g) Cu vào 400 (ml) dung d ịch ch ứa h ỗn h ợp g ồm H 2SO4 0,5M NaNO3 0,2M Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu dung dịch X khí NO (s ản ph ẩm kh nhất) Cho V (ml) dung dịch NaOH 1M vào dung d ịch X l ượng k ết t thu đ ược l ớn nh ất Tính giá tr ị tối thiểu V? ĐỀ SỐ 2: TRƯỜNG THPT HÀN THUYÊN, QUẬN PHÚ NHUẬN, TPHCM, NĂM 2017-2018 PHẦN TRẮC NGHIỆM Câu 1: Hòa tan 2,88 (g) kim loại hóa trị II 150 (ml) dung d ịch H 2SO4 1M Muốn trung hòa axit dư dung dịch thu phải dùng hết 60 (ml) dung dịch NaOH 1M Kim loại là: A Mg B Ba C Ca D Be Câu 2: Cho kim loại: Na, Cu, Fe, Al, Zn Số kim loại phản ứng v ới dung dịch HCl là: A B C D Câu 3: Tripeptit sau có khối lượng phân tử 189 (đvC)? A Ala-Ala-Ala B Gly-Gly-Gly C Gly-Ala-Gly D Ala-Ala-Gly Câu 4: Cho chất: (1) NH3; (2) C6H5NH2; (3) CH3CH2CH2NH2; (4) CH3NH2 Chiều tăng dần tính bazơ là: A (2) < (4) < (1) < (3) B (1) < (2) < (3) < (4) Trang C (2) < (1) < (3) < (4) D (1) < (4) < (2) < (3) Câu 5: Phát biểu sau nhất? A Saccarozơ phản ứng với dung dịch NH3 đun nóng B Saccarozơ phản ứng với dung dịch NaCl tạo kết tủa trắng C Saccarozơ phản ứng với Cu(OH)2 nhiệt độ thường tạo dung dịch màu xanh lam D Saccarozơ tạo hợp chất màu xanh với dung dịch iot Câu 6: Chất sau có phản ứng màu biure: (a) Ala-Gly; (b) Gly-Gly-Gly; (c) Ala-Glu-Val; (d) Gly-Ala; (e) Ala-Glu-Val-Ala A (a); (c); (e) B (b); (c); (e) C (b); (c); (d) D (a); (b); (c) Câu 7: Khối lượng glixerol thu đun nóng 22,25 (kg) tristearin có chứa 20% t ạp chất là: A 0,184 (kg) B 0,89 (kg) C 1,84 (kg) D 1,78 (kg) Câu 8: Tơ enang điều chế cách: A Trùng hợp axit acrylic B Trùng ngưng alanin C Trùng ngưng H2N(CH2)6COOH D Trùng ngưng HOOC(CH2)4COOH Câu 9: Đun nóng 54 (g) glucozơ với dung dịch AgNO3/NH3 lượng Ag thu là: A 64,8 (g) B 32,4 (g) C 10,8 (g) D 21,6 (g) Câu 10: Tính chất vật lý khơng phải electron tự gây ra? A Tính dẻo B Ánh kim C Tính cứng D Tính dẫn điện Câu 11: Dãy sau gồm chất vừa tác dụng đ ược v ới dung d ịch HCl, v ừa tác d ụng đ ược v ới dung dịch AgNO3? A Al, Fe, CuO B Hg, Na, Ca C Fe, Ni, Sn D Zn, Cu, Mg Câu 12: Khi thủy phân este etyl axetat môi trường axit ta thu được: A Axit axetat rượu vinylic B Axit axetic andehit axetic C Axit axetic ancol metylic D Axit axetic ancol etylic Câu 13: Chất không tan nước lạnh là: A Matozơ B Tinh bột C Saccarozơ D Glucozơ Câu 14: Đốt cháy hoàn toàn 24 (g) chất hữu đơn chức X thu đ ược 17,92 (l) khí CO 14,4 (g) H2O X tác dụng với dung dịch NaOH không tác dụng với Na Công thức cấu tạo X là: A HOOCCH3 B CH3COOH C HCOOC2H5 D CH3COOCH3 Câu 15: Cho hỗn hợp bột gồm 0,12 (mol) Zn 0,2 (mol) Fe vào dung d ịch ch ứa 0,2 (mol) CuSO Sau phản ứng xảy hoàn toàn thu chất rắn Y Thành phần mol Y là: A Fe: 0,08; Zn: 0,12 B Fe: 0,2; Cu: 0,2 C Fe: 0,08; Cu: 0,12 D Fe: 0,12; Cu: 0,2 Câu 16: Để thu 59,4 (kg) xenlulozơ trinitrat cần dung dịch chứa m (kg) HNO (H% = 90%) Giá trị m là: A 30 (kg) B 21 (kg) C 42 (kg) D 10 (kg) Câu 17: Cho 9,6 (g) Cu tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, dư thể tích khí NO2 thu là: A 3,36 (l) B 6,72 (l) C 2,24 (l) D 4,48 (l) Câu 18: Tiến hành trùng hợp 41,6 (g) stiren Hỗn hợp sau phản ứng tác dụng vừa đủ với dung d ịch chứa 16 (g) Br2 Khối lượng polime thu là: (đơn vị: g) A 20,8 B 15,6 C 31,2 D 36,4 Câu 19: Cho 10,4 (g) hõn hợp amin no, đơn chức, bậc I, đồng đẳng k ế ti ếp tác d ụng v ới dung d ịch HCl dư, sau phản ứng cô cạn dung dịch thu 17,7 (g) muối Vậy amin là: A C2H5NH2 C3H7NH2 B C2H5NH2 C3H5NH2 C C3H7NH2 C4H9NH2 D CH3NH2 C2H5NH2 Câu 20: Cho m (g) axit glutamic phản ứng hết với dung dịch NaOH dư, sau phản ứng thu 9,55 (g) muối Giá trị m là: Trang ... ược l ớn nh ất Tính giá tr ị tối thi u V? ĐỀ SỐ 2: TRƯỜNG THPT HÀN THUYÊN, QUẬN PHÚ NHUẬN, TPHCM, NĂM 2017-2018 PHẦN TRẮC NGHIỆM Câu 1: Hòa tan 2,88 (g) kim loại hóa trị II 150 (ml) dung d ịch... gồm 0 ,12 (mol) Zn 0,2 (mol) Fe vào dung d ịch ch ứa 0,2 (mol) CuSO Sau phản ứng xảy hoàn toàn thu chất rắn Y Thành phần mol Y là: A Fe: 0,08; Zn: 0 ,12 B Fe: 0,2; Cu: 0,2 C Fe: 0,08; Cu: 0 ,12 D... A Số nhóm –COOH –NH2 B Cả nhóm –COOH nhóm –NH2 C Nguyên tử C trạng thái oxi hóa trung gian D Nguyên tử N có số oxi hóa -3 Câu 21: Kim loại sau có nhiệt độ nóng chảy cao tất kim loại? A Vonfram
- Xem thêm -

Xem thêm: 205 đề thi HK1 hóa 12, 205 đề thi HK1 hóa 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn