Đánh giá hiện trạng môi trường không khí tại các làng có nghề trên địa bàn huyện Sóc Sơn năm 2017 và đề xuất các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm (Khóa luận tốt nghiệp)

61 9 0
  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/08/2019, 07:28

Đánh giá hiện trạng môi trường không khí tại các làng có nghề trên địa bàn huyện Sóc Sơn năm 2017 và đề xuất các biện pháp giảm thiểu ô nhiễmĐánh giá hiện trạng môi trường không khí tại các làng có nghề trên địa bàn huyện Sóc Sơn năm 2017 và đề xuất các biện pháp giảm thiểu ô nhiễmĐánh giá hiện trạng môi trường không khí tại các làng có nghề trên địa bàn huyện Sóc Sơn năm 2017 và đề xuất các biện pháp giảm thiểu ô nhiễmĐánh giá hiện trạng môi trường không khí tại các làng có nghề trên địa bàn huyện Sóc Sơn năm 2017 và đề xuất các biện pháp giảm thiểu ô nhiễmĐánh giá hiện trạng môi trường không khí tại các làng có nghề trên địa bàn huyện Sóc Sơn năm 2017 và đề xuất các biện pháp giảm thiểu ô nhiễmĐánh giá hiện trạng môi trường không khí tại các làng có nghề trên địa bàn huyện Sóc Sơn năm 2017 và đề xuất các biện pháp giảm thiểu ô nhiễmĐánh giá hiện trạng môi trường không khí tại các làng có nghề trên địa bàn huyện Sóc Sơn năm 2017 và đề xuất các biện pháp giảm thiểu ô nhiễmĐánh giá hiện trạng môi trường không khí tại các làng có nghề trên địa bàn huyện Sóc Sơn năm 2017 và đề xuất các biện pháp giảm thiểu ô nhiễmĐánh giá hiện trạng môi trường không khí tại các làng có nghề trên địa bàn huyện Sóc Sơn năm 2017 và đề xuất các biện pháp giảm thiểu ô nhiễmĐánh giá hiện trạng môi trường không khí tại các làng có nghề trên địa bàn huyện Sóc Sơn năm 2017 và đề xuất các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ––––––––––––––––––––––– PHẠM DUY MINH “ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ TẠI CÁC LÀNG CĨ NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN SÓC SƠN NĂM 2017 VÀ ĐỂ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU Ơ NHIỄM” KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Khoa học mơi trường Khoa : Mơi trường Khóa học : 2014 - 2018 THÁI NGUYÊN – 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ––––––––––––––––––––––– PHẠM DUY MINH “ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MƠI TRƯỜNG KHƠNG KHÍ TẠI CÁC LÀNG CÓ NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN SÓC SƠN NĂM 2017 VÀ ĐỂ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU Ô NHIỄM” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chun ngành : Khoa học mơi trường Lớp : K46 KHMT – N01 Khoa : Môi trường Khóa học : 2014 - 2018 Giảng viên hướng dẫn : ThS Nguyễn Minh Cảnh THÁI NGUYÊN – 2018 i LỜI CẢM ƠN Trong tồn q trình học tập Trường Đại học Nông lâm thực luận văn tốt nghiệp chuyên ngành Khoa học môi trường với đề tài “Đánh giá trạng mơi trường khơng khí làng có nghề địa bàn huyện Sóc Sơn năm 2017 đề xuất biện pháp giảm thiểu nhiễm” ngồi nỗ lực thân em nhận giúp đỡ quý báu quý thầy cô, anh chị sở thực tập, bạn bè gia đình Lời đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn đến toàn thể thầy cô giáo Ban giám hiệu nhà trường, thầy cô khoa Môi trường –Trường Đại học Nông lâm truyền đạt cho em kiến thưc, kinh nghiệm quý báu, tạo môi trường học thuận lợi suốt thời gian em học tập trường Em gửi lời cảm ơn chân thành đến: Viện trưởng – Viện kỹ thuật công nghệ môi trường anh chị Phòng dự án tư vấn pháp lý mơi trường bảo hướng dẫn tận tình giúp đỡ em suốt thời gian em thực tập Viện Đặc biệt em xin chân trọng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy giáo hướng dẫn ThS Nguyễn Minh Cảnh tận tình hướng dẫn, bảo, động viên em suốt trình thực đề tài Cuối cùng, em chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc đến gia đình, bạn bè trao đổi, giúp đỡ em khoảng thời gian thực khóa luận Một lần em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày……tháng… năm 2018 Sinh viên Phạm Duy Minh ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1: Ký hiệu, vị trí toạ độ khí thải khu vực làng có nghề 16 Bảng 4.1: Diễn biến cấu giá trị sản xuất ngành nông nghiệp huyện Sóc Sơn từ năm 2008 - 2016 28 Bảng 4.2: Diện tích, suất sản lượng số trồng huyện Sóc Sơn giai đoạn 2006-2016 29 Bảng 4.3: Cơ cấu đàn vật nuôi năm 2016 theo vùng Sóc Sơn 30 Bảng 4.4: Tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên huyện Sóc Sơn 32 Bảng 4.5: Cơ cấu lao động theo ngành địa bàn Sóc Sơn 33 Bảng 4.6: Kết phân tích tiêu vi khí hậu 38 Bảng 4.7: Kết phân tích tiêu gây nhiễm khơng khí 40 iii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 4.1: Sơ đồ mạng lưới khơng gian Huyện Sóc Sơn 21 Hình 4.2: Biểu đồ so sánh tiêu SO2 (Từ K55 – K22) 42 Hình 4.3: Biểu đồ so sánh tiêu SO2 (Từ K23 – K39) 42 Hình 4.4: Biểu đồ so sánh tiêu NO2 (Từ K5 – K22) 43 Hình 4.5: Biểu đồ so sánh tiêu NO2 (Từ K23 – K39) 44 Hình 4.6: Biểu đồ so sánh tiêu CO (Từ K5 – K22) 45 Hình 4.7: Biểu đồ so sánh tiêu CO (Từ K23 – K39) 45 Hình 4.8: Biểu đồ so sánh tiêu Bụi tổng xã có nghề địa bàn Huyện Sóc Sơn 46 iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BTNMT : Bộ Tài nguyên Môi trường NĐ-CP : Nghị định Chính phủ PM : Chất dạng hạt QCVN : Quy chuẩn Việt Nam QĐ : Quyết định TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam TCSS : Tiêu chuẩn so sánh TT : Thông tư UBND : Ủy ban nhân dân WHO : Tổ chức Y tế Thế giới v MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC CÁC HÌNH iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv MỤC LỤC v PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu đề tài 1.3 Yêu cầu đề tài 1.4 Ý nghĩa đề tài 1.4.1 Ý nghĩa nghiên cứu khoa học 1.4.2 Ý nghĩa thực tiễn PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học 2.1.1 Cơ sở lý luận đề tài 2.1.2 Cơ sở pháp lý đề tài 2.2 Thực trạng nhiễm khơng khí giới Việt Nam 2.2.1 Thực trạng nhiễm khơng khí giới 2.2.2 Thực trạng ô nhiễm không khí Việt Nam 11 PHẦN ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 14 3.1 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 14 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 14 3.1.2 Phạm vị nghiên cứu 14 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 14 3.3 Nội dung nghiên cứu 14 vi 3.4 Phương pháp nghiên cứu 14 3.4.1 Phương pháp thu thập thông tin, kế thừa số liệu, tài liệu 14 3.4.2 Phương pháp lấy mẫu thực địa 15 3.4.3 Phương pháp phân tích, xử lý mẫu 19 3.4.4 Phương pháp tổng hợp, thống kê, xử lý số liệu 20 3.4.5 Phương pháp tổng hợp, so sánh, viết báo cáo 20 PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 21 4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Sóc Sơn 21 4.1.1 Điều kiện tự nhiên Huyện Sóc Sơn 21 4.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội Huyện Sóc Sơn 27 4.2 Đánh giá trạng chất lượng khơng khí làng có nghề địa bàn huyện Sóc Sơn 37 4.3 Đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm cải thiện chất lượng môi trường ……………………………………………………………………………48 4.3.1 Các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm cải thiện chất lượng môi trường chủ sở hữu sở 48 4.3.2 Các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm cải thiện chất lượng môi trường quan quản lý nhà nước 48 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 50 5.1 Kết luận 50 5.2 Kiến nghị 50 TÀI LIỆU THAM KHẢO 52 PHỤ LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Ngày vấn đề ô nhiễm môi trường vấn đề nóng, nhiễm mơi trường ngày trở nên nghiêm trọng khó khắc phục, khơng vấn đề riêng lẻ quốc gia hay khu vực mà trở thành vấn đề chung nhân loại, tồn cầu Tình trạng nhiễm xảy nhiều nơi làm thay đổi cấu trúc, thành phần mơi trường đất, nước, khơng khí… từ ảnh hưởng trực tiếp đến sống người sinh vật Một vấn đề ô nhiễm môi trường coi báo động nhức nhối tất nước giới vấn đề ô nhiễm không khí Những năm gần vấn đề ô nhiễm không khí coi cộm nhiễm khơng khí nguyên nhân gây nên biến đổi khí hâu, nóng lên tồn cầu, thủng tầng ozơn mưa axit…Nguyên nhân vấn đề lại chủ yếu hoạt động người gây Quá trình phát triển kinh tế - xã hội, phát triển ngành công nghiệp, hoạt động dịch vụ, phát triển sở hạ tầng, giao thông vận tải hay hoạt động sinh hoạt thường ngày làm cho mơi trường khơng khí nơi mà trì sống hàng ngày trở nên ngày nghiêm trọng Ở Việt Nam nước trình hội nhập phát triển vấn đề nhiễm khơng khí ngày trở nên nghiêm trọng Hoạt động cơng nghiệp hóa, thị hóa làm cho chất lượng mơi trường khơng khí khu vực ngày suy giảm Vấn đề dân số, mật độ dân số khu đô thị, gia tăng phương tiện tham gia giao thơng thành phố lớn ngun nhân gây nên tình trạng nhiễm khí bụi Ơ nhiễm khơng khí khơng xuất thành phố lớn, khu đô thị, khu công nghiệp tập trung mà diễn khu vực nơng thơn Huyện Sóc Sơn thuộc Thành phố Hà Nội huyện có phát triển kinh tế mạnh, tập trung nhiều điểm cơng nghiệp hoạt động, tình hình dân số, phương tiện giao thông phát triển sở hạ tầng huyện năm gần phát triển mạnh Vấn đề môi trường cấp lãnh đạo huyện rât quan tâm Một vấn đề môi trường cấp lãnh đạo huyện quan tâm vấn đề nhiễm khơng khí làng có nghề Các làng có nghề địa bàn huyện Sóc Sơn với quy mơ sản xuất nhỏ lẻ, hộ gia đình, xen kẽ với khu vực sinh hoạt với quy trình sản xuất thơ sơ chưa áp dụng công nghệ xử lý đắn gây ảnh hưởng lớn đến đời sống sức khỏe, sinh hoạt hộ dân xung quanh Nhằm góp phần đánh giá trạng mơi trường khơng khí làng có nghề địa bàn huyện bước khắc phục, cải thiện chất lượng mơi trường khơng khí, đưa sách quản lý phù hợp, bảo vệ mơi trường khơng khí bảo vệ sức khỏe người vấn đề cần thiết bách Xuất phát từ thực tế trên, hướng dẫn giảng viên ThS Nguyễn Minh Cảnh tiến hành lựa chọn đề tài: “Đánh giá trạng mơi trường khơng khí làng có nghề địa bàn huyện Sóc Sơn năm 2017 đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm” 39 22 KK26 33,2 73 0,35 63 23 KK27 33 74 0,3 64 24 KK28 33 74 0,3 65 25 KK29 33,2 73 0,3 63 26 KK30 33,2 73 0,32 63 27 KK31 33,5 71 0,33 62 28 KK32 33 74 0,3 64 29 KK33 33,2 73 0,3 68 30 KK34 33,2 73 0,3 67 31 KK35 33,5 71 0,3 65 32 KK36 33 74 0,3 67 33 KK37 33 74 0,3 67 34 KK38 35 75 0,42 63 35 KK39 35 70 0,45 60 - - - - QCVN 19:2009/BTNMT Nhận xét: Qua bảng 4.6 thấy tiêu vi hậu đo nhanh địa điểm lấy mẫu không quy định QCVN 19:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia khí cơng nghiệp bụi chất vô Tuy nhiên từ bảng kết số liệu cho ta thấy tiêu khí hậu địa bàn huyện Sóc Sơn phù hợp vớí đặc điểm điều kiện tự nhiên huyện Vì trình thực đo đạc lấy mẫu thực địa thực vào tháng 9, tháng nằm khung thời gian có số nắng cao huyện (tháng đến tháng 10, trung bình ngày có nắng ) nhiệt độ thời gian lấy mẫu giao động khoảng 33-35oC, độ ẩm 6975%, tốc độ gió 0,3-0,4 m/s Tuy nhiên điều kiện tự nhiên cảnh quan 40 huyện Sóc Sơn phong phú tổng xạ quang hợp khu vực không lớn không gây ảnh hưởng nhiều đến hoạt động sản xuất, làm việc nghỉ ngơi người dân Đối với tiêu độ ồn không quy định QCVN 19:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia khí cơng nghiệp bụi chất vô Nếu để đánh giá mức độ ảnh hưởng độ ồn điểm lấy mẫu so sánh kết với QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kĩ thuật quốc gia tiếng ồn khu vực có hoạt động sản xuất, kinh doanh đo đạc nằm giới hạn cho phép, không gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân khu vực xung quanh  Các tiêu gây ô nhiễm không khí Bảng 4.7: Kết phân tích tiêu gây nhiễm khơng khí TT Kí hiệu 10 11 12 13 14 15 KK5 KK6 KK7 KK8 KK9 KK10 KK11 KK12 KK13 KK14 KK15 KK16 KK17 KK18 KK19 SO2 (µg/m ) 250 255 260 260 260 250 252 250 265 250 255 245 240 242 320 Kết phân tích NO NO2 CO (µg/m3) (µg/m3) (µg/m3) 325 350 670 310 340 660 301 325 645 304 330 648 302 368 645 304 370 650 305 372 651 309 390 685 307 380 672 318 350 670 320 360 680 310 335 580 306 320 570 305 318 575 455 620 660 Bụi tổng (µg/m3) 207 206 209 205 202 204 205 208 207 198 201 205 202 203 208 41 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 KK20 KK21 KK22 KK23 KK24 KK25 KK26 KK27 KK28 KK29 KK30 KK31 KK32 KK33 KK34 KK35 KK36 KK37 KK38 KK39 QCVN 19:2009/BTN MT 330 390 395 395 390 262 260 262 260 260 258 265 360 370 370 355 365 365 205 210 450 470 470 470 472 302 300 270 270 265 260 250 310 320 320 308 318 318 240 245 625 670 670 670 675 310 308 330 330 318 316 310 350 360 355 356 358 357 254 260 680 870 870 880 885 580 575 605 610 615 615 600 490 510 510 495 500 500 410 425 209 215 216 215 214 203 202 206 206 207 206 204 205 209 208 205 207 206 201 203 500 - 850 1.000 200 Ghi chú: - QCVN 19:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia khí cơng nghiệp bụi chất vô - (-): Không quy định Các tiêu phân tích bảng 4.7 so sánh với Quy chuẩn Việt Nam 19:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia khí cơng nghiệp bụi chất vô thể qua biểu đồ sau: 42 - Chỉ tiêu SO2 µg/m3 Hình 4.2: Biểu đồ so sánh tiêu SO2 (Từ K5 – K22) µg/m3 Hình 4.3: Biểu đồ so sánh tiêu SO2 (Từ K23 – K39) Nhận xét: Qua biểu đồ cho thấy nồng độ SO2 thơn xã có nghề nằm Quy chuẩn cho phép QCVN 19:2009/BTNMT Nồng độ SO2 cao vị trí: vị trí hộ làm mộc thôn Tăng 43 Long vị trí hộ làm mộc cuối thơn Tăng Long cách 50m xi gió – Xã Việt Long 395 µg/m3, thấp vị trí hộ làm mộc Thôn Bến – xã Đông xn 205 µg/m3 , thơn m – xã Đơng xn 210 µg/m3 Nồng độ SO2 giao động khoảng 205-395 µg/m3 Tuy nhiên thấy vị trí có ngưỡng nồng độ SO2 đạt ngưỡng từ 300 µg/m3 trở nên phần gây ảnh hưởng đến sức khỏe người, số người nhạy cảm Qua cho thấy hoạt động sản xuất điểm làng có nghề xã Việt Long (K19, K20, K21, K22, K23, K24) xã Kim Lũ (K32, K33, K34, K35, K36, K37) gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe người dân khu vực xung quanh - Chỉ tiêu NO2 µg/m3 Hình 4.4: Biểu đồ so sánh tiêu NO2 (Từ K5 – K22) 44 µg/m3 Hình 4.5: Biểu đồ so sánh tiêu NO2 (Từ K23 – K39) Nhận xét: Qua biểu đồ cho ta thấy nhìn chung nồng độ NO2 làng có nghề địa bàn huyện Sóc Sơn năm 2017 xã chưa vượt QCVN 19:2009/BTNMT Nồng độ giao động từ 254 – 675 µg/m3 Vị trí có nồng độ NO2 cao hộ làm mộc cuối Thôn Tăng Long cách 200m xi gió – xã Việt Long với nồng độ 675 µg/m3, thấp hộ làm mộc thôn Bến – xã Đơng Xn với nồng dộ 254 µg/m3 Giới hạn cho phép nồng độ NO2 quy định QCVN 19:2009/BTNMT LÀ 850 µg/m3 Tuy nhiên có nhiều tiêu chuẩn quy định nồng độ NO2 từ 200 µg/m3 trở lên gây hại đến sức khỏe người, cụ thể vấn đề đường hô hấp gây nhiễm độc thời gian tiếp xúc lâu Qua biểu đồ thấy nồng độ NO2 tất 35 điểm có ngưỡng nồng độ NO2 từ 254 – 675 µg/m3, đặc biệt điểm làng có nghề xã Việt Long có ngưỡng nồng độ NO2 gần xấp xỉ với QCVN 19:2009/BTNMT 45 - Chỉ tiêu CO µg/m3 Hình 4.6: Biểu đồ so sánh tiêu CO (Từ K5 – K22) µg/m3 Hình 4.7: Biểu đồ so sánh tiêu CO (Từ K23 – K39) Nhận xét: Qua kết phân tích từ biểu đồ cho ta thấy nồng độ CO qua 35 điểm lấy mẫu làng có nghề thuộc Huyện Sóc Sơn nằm 46 Quy chuẩn cho phép QCVN 19:2009/BTNMT Vị trí có nồng độ CO cao thu qua phân tích vị trí hộ làm mộc cuối thơn Tăng Long cách 200m xi gió thuộc xã Việt Long 885 µg/m3, vị trí có nồng độ CO thấp 410 µg/m3 thơn Bến xã Đơng Xn Tuy nhiên thấy so sánh nồng độ khí CO điểm làng có nghề với QCVN 19:2009/BTNMT nhìn chung gây ảnh hưởng phần đến môi trường khu vực sống người dân xung quanh - Chỉ tiêu Bụi tổng µg/m3 Hình 4.8: Biểu đồ so sánh tiêu Bụi tổng xã có nghề địa bàn Huyện Sóc Sơn Nhận xét: Qua biểu đồ hình 4.8 cho thấy nồng độ bụi tổng thôn địa bàn xã có nghề vượt Quy chuẩn cho phép QCVN 19:2009/BTNMT từ 1,005 – 1,08 lần, có nồng độ bụi tổng thơn Vệ Sơn Đồi – xã Tân Minh nằm Quy chuẩn cho phép Nồng độ bụi tổng cao Thôn Tăng Long - xã Việt Long 216 µg/m3, thấp Thơn Bến - Xã Đơng Xn 201 µg/m3 47 Có thể thấy tiêu bụi tổng điểm vượt Quy chuẩn so sánh, ảnh hưởng tiêu bụi tổng từ hoạt động sản xuất, kinh doanh khu vực làng có nghề đến sức khỏe người dân khu vực lân cận môi trường xung quanh khu vực bị ảnh hưởng cần có biện pháp quản lý phù hợp, giảm phát sinh bụi ngồi mơi trường Nhận xét chung: Do việc phát triển làng có nghề địa bàn Huyện Sóc Sơn mang tính tự phát lúc nông nhàn chủ yếu sản xuất đồ gỗ gia dụng quy mơ hộ gia đình, thơn có khoảng 5-7 hộ sản xuất đồ gỗ, nằm rải rác địa bàn thơn mà cơng tác bảo vệ mơi trường hạn chế, gây ảnh hưởng phần đến môi trường sống người dân quanh khu vực Hầu hết tiêu SO2, NO2, CO địa bàn xã có nghề nằm quy chuẩn cho phép QCVN 19:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật khí thải cơng nghiệp bụi chất vô Tuy nhiên, tiêu bụi tổng số lại vượt quy chuẩn cho phép từ 1,005 - 1,08 lần gây ảnh hưởng phần đến sức khoẻ người môi trường sống xung quanh khu vực Đối với tiêu so sánh địa bàn làng có nghề xã tiêu SO2, NO2, CO bụi tổng xã Việt Long có ngưỡng nồng độ gần xấp xỉ với QCVN 19:2009/BTNM Qua quyền cấp UBND huyện Sóc Sơn nói chung xã Việt Long nói riêng cần quan tâm đến mức độ ảnh hưởng nồng độ chất khí phân tích để đưa biện pháp quản lý, xử lý phù hợp không gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh khu vực sản xuất đời sống người dân vùng 48 4.3 Đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm cải thiện chất lượng môi trường 4.3.1 Các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm cải thiện chất lượng môi trường chủ sở hữu sở - Thực biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, ánh sáng, bụi, khí thải xử lý nhiễm chỗ; thu gom, phân loại, lưu giữ, xử lý chất thải rắn theo quy định pháp luật - Phải có vận dụng che chắn phù hợp khn viên sở để giảm lượng bụi phát sinh bên ngồi khu vực mơi trường xung quanh - Trồng xanh bên ngồi khn viên sở để giảm tiếng ồn, bụi, khí thải phát sinh ngồi mơi trường - Thiết bị máy móc phải kiểm tra, bảo trì thường xuyên nhằm đảm bảo để chúng hoạt động tốt nhất, an tồn sinh khí thải độc hại - Phun nước mặt khu vực sản xuất, khu vực giao thông trước khuôn viên sở để giảm phát sinh bụi - Chấp hành nghiêm chỉnh quy định bảo vệ môi trường khu vực sản xuất, kinh doanh quan quản lý nhà nước quy định 4.3.2 Các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm cải thiện chất lượng môi trường quan quản lý nhà nước - Lập, triển khai thực phương án bảo vệ mơi trường cho làng có nghề địa bàn - Thành lập tổ chức tự quản bảo vệ mơi trường khu vực thơn xóm, làng có nghề - Luôn phối hợp chặt chẽ với nhân dân địa phương để có thơng tin xúc diễn biến môi trường khu vực - Cần xây dựng dự án nâng cao ý thức cơng đồng làng có nghề Sử dụng phương tiện thông tin đại chúng việc tuyên truyền 49 phòng ngừa, xử lý nhiễm nhằm đảm bảo lợi ích lâu dài phát triển bền vững làng có nghề - Việc tuyên truyền giáo dục phải thực thường xuyên phương tiện truyền lồng ghép họp tổ dân phố - Hàng năm cấp quyền phải có chương trình bảo vệ mơi trường, thường xun giám sát mơi trường làng có nghề, phải có báo cáo cụ thể để đánh giá chi tiết trạng mơi trường làng có nghề - Có sách quản lý, quy hoạch phù hợp mơi trường khơng khí làng có nghề gây ảnh hưởng đến đời sống dân sinh xung quanh 50 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Trong trình thực Luận văn tốt nghiệp đại học với đề tài: “Đánh giá trạng môi trường khơng khí làng có nghề địa bàn Huyện Sóc Sơn năm 2017 đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm”, sau tiến hành đo đạc phân tích thơng số gây nhiễm mơi trường khơng khí làng có nghề rút kết luận sau: Về công tác quản lý UBND huyện Sóc Sơn: Hàng năm cấp lãnh đạo huyện sát quan tâm đến hoạt động bảo vệ môi trường địa bàn huyện, công tác quản lý tuân thủ nghiêm chỉnh quy định Nhà nước Về trạng môi trường khơng khí làng có nghề địa bàn Huyện Sóc Sơn: + Các tiêu: SO2, NO2, CO nằm Quy chuẩn cho phép QCVN 19:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia khí thải cơng nghiệp bụi chất vô + Đối với tiêu Bụi tổng số hầu hết xã có nghề có nồng độ bụi tổng vượt quy chuẩn cho phép QCVN 19:2009/BTNMT gây ảnh hưởng phần đến sức khoẻ người môi trường sống xung quanh khu vực gần hộ có nghề Đề tài đưa giải pháp quản lý cải thiện chất lượng mơi trường khơng khí khu vực xã làng có nghề 5.2 Kiến nghị Các kết nghiên cứu Luận văn dùng lại việc đánh giá trạng khơng khí làng có nghề năm 2017 51 Do nhằm góp phần khắc phục nhiễm cải thiện chất lượng mơi trường khơng khí khu vực đề nghị hàng nằm cấp quyền huyện thường xun có chương trình quan trắc để có số liệu đánh giá cách phù hợp mơi trường khơng khí khu vực làng có nghề Quy mơ làng có nghề địa bàn Huyện Sóc Sơn mang tính tự phát lúc nông nhàn chủ yếu sản xuất đồ gỗ gia dụng quy mơ hộ gia đình, nằm rải rác địa bàn thôn, quy mô trở nên lớn đề nghị cấp lãnh đạo huyện áp dụng sách quản lý, xử lý bảo vệ môi trường phù hợp Xây dựng quy định phù hợp chủ sở sản xuất làng có nghề địa bàn huyện chế quản lý đối quan quản lý nhà nước biện pháp giảm thiểu ô nhiễm, cải thiện chất lượng môi trường khu vực Cần có đánh giá triệt để vấn đề khơng khí điểm làng có nghề địa bàn huyện Sóc Sơn, thực nghiên cứu để tài có quy mơ lớn nhằm đưa liệu chuẩn xác cụ thể vấn đề mơi trường khơng khí làng có nghề địa bàn huyện để đưa biện pháp quản lý phù hợp 52 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tiếng Việt Bộ tài nguyên môi trường (2009), QCVN 19:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia khí thải cơng nghiệp bụi chất vô cơ, Hà Nội Báo cáo cơng tác bảo vệ mơi trường Huyện Sóc Sơn (2017) Cục thống kê Hà Nội, Niêm giám thống kê huyện sóc sơn 2016, Nxb Thống kê, Hà Nội Phạm Tiến Dũng (2008), Bài giảng Kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí, Nxb Hồ Chí Minh, TP Hồ Chí Minh Lương Văn Hinh, Đỗ Thị Lan, Dư Ngọc Thành, Nguyễn Thanh Hải (2015), Giáo trình Ô nhiễm Môi trường, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Phạm Ngọc Hồ, Đồng Kim Loan, Trịnh Thị Thanh ( 2009), Giáo trình Cơ sở Mơi trường khơng khí, Nxb Giáo dục Việt Nam, Hà Nội Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIII, Luật Bảo vệ Môi trường Việt Nam số 55/2014/QH13, ban hành ngày 01/07/2014, có hiệu lực từ ngày 01/01/2015 Đinh Xn Thắng (2007), Giáo trình Ơ nhiễm khơng khí, Nxb Đại học quốc gia TP.Hồ Chí Minh, TP Hồ Chí Minh II Tài liệu trích dẫn từ Internet Đăng Hải (2016), Ơ nhiễm khói bụi vượt 5-7 lần mức cho phép, http://www.ngayanlac.org/ha-noi-va-tp-ho-chi-minh-o-nhiem-khoi-bui-vuot-5-7-lanmuc-cho-phep.html [Ngày truy cập 28 tháng 10 năm 2017] 10 Thu Phương (2017), Ơ nhiễm mơi trường Ấn Độ đạt mức kỷ lục nhiều trường học phải đóng cửa, https://baomoi.com/o-nhiem-moi-truong-tai-ando-dat-muc-ky-luc-nhieu-truong-hoc-phai-dong-cua/c/23880153.epi [Ngày truy cập 02 tháng 11 năm 2017] 11 Minh Trần (2015), Bắc Kinh thủ đô ô nhiễm giới, http://vietnamnet.vn/vn/khoa-hoc/bac-kinh-thu-do-o-nhiem-hang-dau-thegioi-260782.html [Ngày truy cập 05 tháng 11 năm 2017] PHỤ LỤC MỘT SỐ HÌNH ẢNH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI TRONG THỜI GIAN THỰC TẬP Hình ảnh đo đạc thực địa địa bàn huyện Sóc Sơn ... không khí xã có nghề địa bàn huyện Sóc Sơn từ đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm - Xác định nguyên nhân gây nhiễm làng có nghề - Đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm làng có nghề địa bàn huyện. .. chọn đề tài: Đánh giá trạng mơi trường khơng khí làng có nghề địa bàn huyện Sóc Sơn năm 2017 đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm 1.2 Mục tiêu của đề tài - Đánh giá cụ thể tiêu môi trường không. .. NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ––––––––––––––––––––––– PHẠM DUY MINH “ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ TẠI CÁC LÀNG CĨ NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN SÓC SƠN NĂM 2017 VÀ ĐỂ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP GIẢM
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiện trạng môi trường không khí tại các làng có nghề trên địa bàn huyện Sóc Sơn năm 2017 và đề xuất các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm (Khóa luận tốt nghiệp), Đánh giá hiện trạng môi trường không khí tại các làng có nghề trên địa bàn huyện Sóc Sơn năm 2017 và đề xuất các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn