Bảo tồn và phát huy giá trị trang phục truyền thống người sán dìu tại xã đạo trù, huyện tam đảo, tỉnh vĩnh phúc

116 20 0
  • Loading ...
1/116 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/08/2019, 07:18

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG KIỀU THỊ THIÊN TRANG BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ TRANG PHỤC TRUYỀN THỐNG NGƯỜI SÁN DÌU TẠI XÃ ĐẠO TRÙ, HUYỆN TAM ĐẢO, TỈNH VĨNH PHÚC LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ VĂN HĨA Khóa (2016 - 2018) Hà Nội, 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG KIỀU THỊ THIÊN TRANG BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ TRANG PHỤC TRUYỀN THỐNG NGƯỜI SÁN DÌU TẠI XÃ ĐẠO TRÙ, HUYỆN TAM ĐẢO, TỈNH VĨNH PHÚC LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Quản lý văn hóa Mã số: 8319042 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phạm Văn Dương Hà Nội, 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, tư liệu, tài liệu sử dụng luận văn trung thực, khách quan có nguồn gốc rõ ràng Các kết luận khoa học luận văn chưa công bố cơng trình khác Hà Nội, ngày 15 tháng năm 2018 Tác giả luận văn Đã ký Kiều Thị Thiên Trang MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG KHÁI QUÁT CHUNG VỀ BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ TRANG PHỤC TRUYỀN THỐNG 1.1 Các khái niệm liên quan 1.1.1 Bảo tồn 1.1.2 Phát huy giá trị giá trị văn hóa 10 1.1.3 Trang phục truyền thống 11 1.2 Nội dung bảo tồn phát huy giá trị văn hóa 14 1.2.1 Quan điểm Đảng, Nhà nước 14 1.2.2 Cơ sở pháp lý bảo tồn phát huy giá trị văn hóa 16 1.3 Nguồn gốc, lịch sử người Sán Dìu trang phục truyền thống người Sán Dìu xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc 18 1.4 Những giá trị tiêu biểu, đặc sắc trang phục truyền thống người Sán Dìu 25 1.4.1 Giá trị sử dụng 25 1.4.2 Giá trị văn hóa lịch sử 26 1.4.3 Giá trị thẩm mỹ 27 1.4.4 Giá trị xã hội 28 Tiểu kết 28 CHƯƠNG THỰC TRẠNG BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ TRANG PHỤC TRUYỀN THỐNG NGƯỜI SÁN DÌU TẠI XÃ ĐẠO TRÙ .30 2.1 Chủ thể quản lý văn hóa 30 2.2.1 Chủ thể quản lý văn hóa Trung Ương 30 2.2.2 Ở địa phương 30 2.2 Hoạt động quản lý bảo tồn phát huy giá trị trang phục truyền thống người Sán Dìu xã Đạo Trù 31 2.2.1 Thực trạng thực sách, văn quản lý Nhà nước trang phục truyền thống người Sán Dìu xã Đạo Trù 31 2.2.2 Hoạt động quản lý thực tế công tác bảo tồn phát huy giá trị trang phục truyền thống người Sán Dìu xã Đạo Trù 35 2.3 Những biến đổi nguyên nhân biến đổi trang phục người Sán Dìu 44 2.3.1 Những biến đổi 44 2.3.2 Nguyên nhân biến đổi 47 2.4 Đánh giá chung công tác bảo tồn phát huy giá trị trang phục truyền thống người Sán Dìu xã Đạo Trù 56 2.4.1 Ưu điểm 56 2.4.2 Hạn chế 58 2.5 Những yếu tố tác động đến công tác bảo tồn phát huy giá trị trang phục truyền thống người Sán Dìu 62 2.5.1 Tác động điều kiện kinh tế- xã hội 62 2.5.2 Tác động sách Nhà nước đến việc bảo tồn phát huy giá trị trang phục truyền thống 65 Tiểu kết 67 CHƯƠNG GIẢI PHÁP BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ TRANG PHỤC TRUYỀN THỐNG NGƯỜI SÁN DÌU TẠI XÃ ĐẠO TRÙ 69 3.1 Một số vấn đề đặt công tác bảo tồn phát huy giá trị trang phục truyền thống người Sán Dìu 69 3.1.1 Xây dựng, đạo thực văn quản lý nhà nước bảo tồn phát huy 69 3.1.2 Công tác sưu tầm, nghiên cứu quảng bá giá trị trang phục .70 3.1.3 Nhận thức 72 3.2 Giải pháp 74 3.2.1 Giải pháp chế sách 75 3.2.2 Giải pháp xây dựng phát triển thiết chế văn hóa 78 3.2.3 Giải pháp người 79 Tiểu kết 87 KẾT LUẬN 89 TÀI LIỆU THAM KHẢO 92 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CNH, HĐH : Cơng nghiệp hóa, Hiện đại hóa DSVH : Di sản văn hóa GS : Giáo sư NĐ–CP : Nghị định phủ PGS.TS : Phó giáo sư Tiến Sĩ QĐ- TTg : Quyết định tờ giấy TS : Tiến Sĩ UBND : Ủy ban nhân dân VHTT&DL : Văn hóa Thể thao Du lịch MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Việt Nam quốc gia có văn hóa đậm đà sắc dân tộc Bản sắc văn hóa khơng thể hoạt động văn hóa, sinh hoạt văn hóa, sáng tạo văn hóa mà thể tác phẩm văn hóa mang tinh thần dân tộc Với đất nước có 54 dân tộc anh em sinh sống dải đất hình chữ S văn hóa đa dạng với nhiều màu sắc hấp dẫn “Trang phục – sắc văn hóa dân tộc” lời tác giả Ngơ Đức Thịnh viết “Trang phục cổ truyền dân tộc Việt Nam” Thật vậy, sắc văn hóa dân tộc biểu nhiều khía cạnh khác đời sống vật chất tinh thần người Nó ẩn dấu bên hay bên tùy thuộc vào lĩnh vực văn hóa Có thể nói văn hóa dân tộc, trang phục phương tiện mà sắc dân tộc biểu cách rõ rệt, thường xuyên tiêu biểu Nói đến trang phục truyền thống nói đến nét văn hóa tinh hoa, sáng tạo độc đáo mà cộng đồng dân tộc Việt Nam tạo Trang phục không để phục vụ nhu cầu sử dụng người, bảo vệ thể người, làm người đẹp lên mà kết tinh tác phẩm nghệ thuật Trang phục dấu hiệu để phân biệt dân tộc với dân tộc khác, người với người khác, yếu tố thể đẳng cấp xã hội Đất nước ta giai đoạn cơng nghiệp hóa, đại hóa với bước phát triển đột phá mặt kinh tế vật chất giá trị tinh thần Tuy nhiên, ảnh hưởng vơ to lớn theo chiều hướng tích cực tiêu cực Và trang phục truyền thống người Sán Dìu, xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc khơng nằm ngồi quy luật đó.Hiện Vĩnh Phúc chủ yếu có dân tộc: Sán Dìu, Cao Lan Dao sống tập trung thành làng huyện: Tam Đảo, Lập Thạch Sơng Lơ Trong đó, huyện Tam Đảo (huyện miền núi) có 8/9 xã có dân tộc Sán Dìu sinh sống; huyện Lập Thạch có xã: Quang Sơn, Bắc Bình Hợp Lý; huyện Sơng Lơ có xã: Lãng Cơng, Quang n với góp mặt dân tộc Cao Lan, Sán Dìu Dao Trong phạm vi đề tài này, tập trung nghiên cứu trang phục người Sán Dìu xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo Đặc biệt, trang phục nhiều dân tộc bị mai giới trẻ tiếp thu văn hố người Kinh Trang phục người Sán Dìu khơng nằm ngồi quy luật Ngày nay, trang phục truyền thống người Sán Dìu mặc kiện, hoạt động văn hóa tiêu biểu, trọng đại năm Là người công tác lĩnh vực thời trang, sống gần với người Sán Dìu, tơi định chọn đề tài: “Bảo tồn phát huy giá trị trang phục truyền thống người Sán Dìu xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc” làm đề tài luận văn thạc sĩ mình, với mong muốn góp phần giới thiệu nét văn hóa, đồng thời góp phần vào bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống người Sán Dìu thơng qua trang phục họ Tình hình nghiên cứu Bàn sắc văn hóa dân tộc Sán Dìu, phải kể đến Người Sán Dìu Việt Nam Ma Khánh Bằng (Nxb Khoa học xã hội, 1983) Cuốn sách tác giả giới thiệu khái quát dân tộc Sán Dìu, hoạt động kinh tế, sinh hoạt vật chất số tục lệ đời sống hàng ngày Trong Văn hóa dân tộc thiểu số Vĩnh Phúc tác giả Lâm Quý (Ban Dân tộc - Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch Vĩnh Phúc xuất năm 2009), sách này, tác giả thể theo tinh thần khảo cứu dân tộc học lịch sử dân cư, tập quán sản xuất, sinh hoạt xã hội, ngôn ngữ, chữ viết, kiến trúc - mỹ thuật - âm nhạc dân gian, phong tục, lễ hội nhằm giúp người đọc có cách nhìn tổng quan văn hóa dân tộc Vĩnh Phúc với sắc truyền thống riêng Tác giả đồng thời cảnh báo nguy làm phai nhạt sắc dân tộc thiểu số Từ khuyến nghị số vấn đề giữ gìn, bảo tồn, khai thác phát huy giá trị văn hóa độc đáo dân tộc Sán Dìu, Cao Lan Dao Vĩnh Phúc Bên cạnh đó, Tri thức dân gian chu kỳ đời người người Sán Dìu Việt Nam Diệp Trung Bình, (Nxb Văn hóa dân tộc, 2011) tác giả làm rõ đặc điểm văn hóa đồng bào dân tộc Sán Dìu Việt Nam Đưa so sánh giá trị truyền thống đại, biến đổi lớn sắc văn hóa người Sán Dìu nước ta Ngồi ra, có cơng trình nghiên cứu Người Sán Dìu Vĩnh Phúc Lâm Quang Hùng, (Nxb Khoa học Công nghệ, 2011) tác giả khai thác giá trị văn hóa đồng bào dân tộc Sán Dìu tỉnh Vĩnh Phúc qua số giá trị văn hóa vật thể phi vật thể góc độ dân tộc học Tác giả hướng tới khẳng định tầm quan trọng việc bảo tồn giá trị dân tộc Sán Dìu Vĩnh Phúc thời kỳ đổi Trong khóa luận tốt nghiệp Trang phục người Sán Dìu xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc Vũ Thị Hường, Đại học Văn Hóa Hà Nội, tác giả tiếp cận trang phục người Sán Dìu góc độ văn hóa học dân tộc học Tác giả sâu vào việc khai thác giá trị văn hóa trang phục, cách thức làm trang phục trang phục dành cho lớp tuổi, giới tính khác Luận văn thạc sĩ Trang phục người Dao Đỏ giảng dạy thiết kế thời trang ấn tượng cho sinh viên khoa thiết kế thời trang Lê Thị Thúy, Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương, tác giả sâu tìm hiểu vận dụng giá trị nghệ thuật tạo hình trang phục Dao Đỏ việc giảng dạy thiết kế thời trang Đây tư liệu tham khảo giúp tác giả có nhận định sâu sắc giá trị trang phục truyền thống người Sán Dìu đề tài Luận văn thạc sĩ Giữ gìn phát huy sắc văn hóa dân tộc Sán Dìu tỉnh Vĩnh Phúc bối cảnh Lý Thị Phương, Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, tác giả sâu vào nghiên cứu sắc văn hóa chung dân tộc Sán Dìu góc độ triết học Tác giả khẳng định tầm quan trọng việc giữ gìn phát huy sắc dâ n tộc Sán Dìu Vĩnh Phúc bối cảnh Nhìn chung, cơng trình nghiên cứu dừng lại việc khai thác đặc điểm chung sắc văn hóa, phong tục tập quán dân tộc Sán Dìu Việt Nam nói chung, dân tộc Sán Dìu Vĩnh Phúc nói riêng chưa có cơng trình nghiên cứu, hội thảo khoa học sâu vào tìm hiểu giá trị trang phục truyền thống dân tộc Sán Dìu cách có hệ thống góc độ quản lý Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu đánh giá thực trạng việc bảo tồn phát huy giá trị trang phục truyền thống người Sán Dìu xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc Đề xuất giải pháp quản lý, khuyến nghị góp phần bảo tồn phát huy giá trị trang phục truyền thống người Sán Dìu, xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu 96 ton-di-san-van-hoa-trong-chien-luoc-phat-trien-van-hoa-den-nam-2020>, xem thứ 3, 01/05/2018 | 3:40:20 (GMT + 7) 50 Phương Hà ( 2016), Bảo tồn trang phục xu phát triển, , xem thứ 3, 01/5/2018 | 2:20:19 (GMT + 7) 51 Hoài Nam ( 2013), Trang phục dân tộc thiểu số chịu tác động biến đổi,, xem thứ 3, 01/5/2018 | 3:10:12 (GMT + 7) 52 Nguyễn Thị Thu Trang (2018), Quản lý nhà nước di sản văn hóa vấn đề bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể thời kỳ hội nhập,, xem thứ 5, 03/05/2018 | 8:13:35 (GMT + 7) 97 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG KIỀU THỊ THIÊN TRANG BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ TRANG PHỤC TRUYỀN THỐNG NGƯỜI SÁN DÌU TẠI XÃ ĐẠO TRÙ, HUYỆN TAM ĐẢO, TỈNH VĨNH PHÚC PHỤ LỤC LUẬN VĂN THẠC SĨ Hà Nội, 2018 98 MỤC LỤC PHỤ LỤC 1: PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN 99 PHỤ LỤC 2: MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ XÃ ĐẠO TRÙ VÀ TRANG PHỤC NGƯỜI SÁN DÌU 103 99 PHỤ LỤC PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN Kính thưa ơng(bà) ! Để nhằm nghiên cứu tập hợp số liệu thực tiễn đánh giá thực trạng, đề xuất giải pháp nâng cao công tác bảo tồn phát huy giá trị trang phục truyền thống người Sán Dìu, xã Đạo Trù nay, trân trọng kính mời ơng (bà) trả lời câu hỏi bảng trưng cầu ý kiên sau Xin mời ông (bà) điền vào thông tin vào chỗ chấm trả lời câu hỏi dấu tích (X) vào trống Những ý kiến đóng góp ơng(bà) quan trọng tới số liệu đề tài nghiên cứu Tôi xin cam đoan thông tin ông(bà) sử dụng cho mục đích nghiên cứu Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ ông(bà) ! I THƠNG TIN CHUNG Họ tên: (khơng bắt buộc)……………………………………………… Sinh năm:………………………………………………………………… Giới tính: Nghề nghiệp:…………………………………………………………… Trình độ học vấn: Phổ thơng 100 Trung cấp Thuộc tổ dân phố số……………khu dân cư số………………………… Tham gia tổ chức đảng, quyền, đồn thể:………………………… AI NỘI DUNG PHIẾU ĐIỀU TRA Cán xã, huyện Câu 1: Ơng bà đánh giá vai trò công tác bảo tồn phát huy giá trị trang phục truyền thống người Sán Dìu, xã Đạo Trù nay? Rất quan trọng Quan trọng Câu 2: Ông(bà) cho ý kiến cơng tác bảo tồn phát huy giá trị trang phục truyền thống người Sán Dìu, xã Đạo Trù nào? Câu 3:Ơng(bà) đánh giá cơng tác bảo tồn phát huy giá trị trang phục truyền thống người Sán Dìu năm qua? So với năm trước có cải thiện hay khơng? Câu 4: Ơng(bà) cho biết, Phòng Văn hóa – thơng tin có biện pháp cụ thể cơng tác bảo tồn phát huy giá trị trang phục truyền thống người Sán Dìu? Câu 5: Ơng(bà) cho biết, địa phương có khó khăn thuận lợi cơng tác bảo tồn phát huy giá trị trang phục truyền thống người Sán Dìu? Câu 6: Ơng(bà) cho biết, địa phương có kế hoạch để bảo tồn phát huy giá trị trang phục truyền thống người Sán Dìu? 101 Người dân địa phương Câu 1: Ông(bà) cho biết, nguồn gốc trang phục Sán Dìu nguyên liệu, cách thức tạo trang phục? Câu 2: Ông(bà) cho biết, trang phục truyền thống ông(bà) sử dụng mức độ thường xuyên nào? Khi sử dụng, khơng sử dụng lí sao? Câu 3: Ơng(bà) cho biết, trang phục truyền thống ơng(bà) bảo tồn phương thức gì? Câu 4: Ơng(bà) cho biết, việc làm cụ thể mà địa phương làm để bảo tồn phát huy giá trị trang phục truyền thống người Sán Dìu? Câu 5: Ơng(bà) cho biết, yếu tố tác động đến việc mặc trang phục truyền thống người Sán Dìu gì? Câu 6: Ông(bà) cho biết, thuận lợi khó khăn công tác bảo tồn phát huy giá trị trang phục truyền thống người Sán Dìu địa bàn mình? Câu 7: Ông(bà) đưa đề xuất giải pháp để bảo tồn phát huy giá trị trang phục truyền thống người Sán Dìu địa bàn mình? III DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC PHỎNG VẤN STT 102 10 103 PHỤ LỤC MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ XÃ ĐẠO TRÙ VÀ TRANG PHỤC NGƯỜI SÁN DÌU Ảnh 2.1 Bản đồ hành huyện Tam Đảo- tỉnh Vĩnh Phúc [ Nguồn:maps.google.com] 104 Ảnh 2.2 Địa bàn cư trú người Sán Dìu xã Đạo Trù [ Nguồn : tác giả, thời gian chụp 30/3/2018] Ảnh 2.3 Một góc nhà sát chân núi người Sán Dìu xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo [ Nguồn : tác giả, thời gian chụp 30/3/2018] 105 Ảnh 2.4.Trụ sở Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã Đạo Trù [ Nguồn : tác giả,] thời gian chụp 30/3/2018] Ảnh 2.5.Trang phục người phụ nữ Sán Dìu, xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc tham gia lễ hội Tây Thiên 15/2 Âm lịch [ Nguồn : tác giả, thời gian chụp 31/3/2018] 106 Ảnh 2.6 Trang phục Nam, Nữ dân tộc Sán Dìu xã Đạo Trù [ Nguồn : tác giả, thời gian chụp 31/3/2018] Ảnh 2.7 Bà Diệp Thị Vòng (thơn Tân Phú, xã Đạo Trù) – người may trang phục truyền thống dân tộc Sán Dìu [ Nguồn : tác giả, thời gian chụp 31/3/2018] 107 Ảnh 2.8 Bà Lâm Thị Hà(thôn Tân Lập, xã Đạo Trù) bên trái, Bà Lưu Thị Chu (thôn Tân Lập, xã Đạo Trù) bên phải tác giả buổi khảo sát thực tế xã Đạo Trù [ Nguồn : tác giả, thời gian chụp 31/3/2018] 108 Ảnh 2.9 Anh Lưu Văn Long thôn Tân Lập vợ (bên trái) chị Khuất Thị Hường thôn Lục Liễu (bên phải), xã Đạo Trù- người tham gia buổi vấn [ Nguồn : tác giả, thời gian chụp 31/3/2018] Ảnh 2.10 Ông Lê Đại Năm( sống khu Chợ - xã Đạo Trù) - người tham gia vấn [ Nguồn : tác giả, thời gian chụp 31/3/2018] 109 Ảnh 2.11 Trẻ Em Sán Dìu trang phục truyền thống tham gia giao lưu hát Soong Cô [ Nguồn : tác giả, thời gian chụp 31/3/2018] Ảnh 2.12 Phụ nữ Sán Dìu buổi chợ phiên [ Nguồn : tác giả, thời gian chụp 31/3/2018] 110 Ảnh 2.13 Câu lạc hát Soong Cô xã Đạo Trù [ Nguồn : tác giả, thời gian chụp 31/3/2018] Ảnh 2.14 Tác giả tham gia chuyên đề: Tổng quan văn hóa Sán Dìu Hà Nội Ngày 5/5/2018 [ Nguồn : tác giả] ... giá thực trạng việc bảo tồn phát huy giá trị trang phục truyền thống người Sán Dìu xã Đạo Trù, huy n Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc Đề xuất giải pháp quản lý, khuyến nghị góp phần bảo tồn phát huy giá. .. Chương 2: Thực trạng bảo tồn phát huy giá trị trang phục truyền thống người Sán Dìu xã Đạo Trù Chương 3: Giải pháp bảo tồn phát huy giá trị trang phục truyền thống người Sán Dìu xã Đạo Trù 7 CHƯƠNG... trang phục truyền thống người Sán Dìu, xã Đạo Trù, huy n Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Bảo tồn phát huy giá trị trang phục truyền thống người Sán Dìu
- Xem thêm -

Xem thêm: Bảo tồn và phát huy giá trị trang phục truyền thống người sán dìu tại xã đạo trù, huyện tam đảo, tỉnh vĩnh phúc , Bảo tồn và phát huy giá trị trang phục truyền thống người sán dìu tại xã đạo trù, huyện tam đảo, tỉnh vĩnh phúc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn