NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH VỀ VIỆC TỰ HỌC CỦA SINH VIÊN TỪ GÓC NHÌN NHẬN THỨC, QUAN ĐIỂM VÀ THÁI ĐỘ

12 7 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/08/2019, 03:05

Mục đích của nghiên cứu này là nhằm khảo sát việc tự học của sinh viên ngành Song ngữ Nga – Anh, Trường ĐH KHXHNV, ĐHQGHCM. Trong nghiên cứu này, phương pháp phỏng vấn bán cấu trúc đã được sử dụng và trong đó đối tượng được khảo sát là Ban Cố vấn học tập, giảng viên và sinh viên. Kết quả của nghiên cứu đã chỉ ra rằng sinh viên đã có nhận thức, thái độ và quan điểm khá tốt về vấn đề tự học. Tuy nhiên, vẫn còn một số những bất cập, cả về chủ quan lẫn khách quan trong việc triển khai các hoạt động tự học, do đó, tác giả đã đưa ra một số đề xuất chung nhằm nâng cao các hoạt động tự học cho sinh viên. NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH VỀ VIỆC TỰ HỌC CỦA SINH VIÊN TỪ GĨC NHÌN NHẬN THỨC, QUAN ĐIỂM VÀ THÁI ĐỘ NCS Bùi Ngọc Quang Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, ĐHQG-HCM TĨM TẮT: Mục đích nghiên cứu nhằm khảo sát việc tự học sinh viên ngành Song ngữ Nga – Anh, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM Trong nghiên cứu này, phương pháp vấn bán cấu trúc sử dụng đối tượng khảo sát Ban Cố vấn học tập, giảng viên sinh viên Kết nghiên cứu sinh viên có nhận thức, thái độ quan điểm tốt vấn đề tự học Tuy nhiên, số bất cập, chủ quan lẫn khách quan việc triển khai hoạt động tự học, đó, tác giả đưa số đề xuất chung nhằm nâng cao hoạt động tự học cho sinh viên Từ khóa: tự học, nhận thức, quan điểm, thái độ Đặt vấn đề Tự học có vai trò quan trọng đường học vấn cá nhân Tuy giáo dục nhà trường có hướng dẫn người thầy, việc tự học yếu tố định nhân tố trực tiếp việc nâng cao chất lượng đào tạo nhà trường Điều 40 Luật Giáo dục 2005 (được thông qua kỳ họp thứ Quốc hội khóa XI ngày 14/6/2005) nêu rõ: “Phương pháp đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ đại học phải coi trọng việc bồi dưỡng ý thức tự giác học tập, lực tự học, tự nghiên cứu, phát triển tư sáng tạo, rèn luyện kỹ thực hành, tạo điều kiện cho người học tham gia nghiên cứu, thực nghiệm, ứng dụng.” Trước tầm quan trọng việc tự học, Thủ tướng phủ phê duyệt Đề án Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020 với quan điểm đạo: “Trong xã hội học tập, cá nhân có trách nhiệm học tập thường xuyên, suốt đời, tận dụng hội học tập để làm người công dân tốt; có nghề, lao động với hiệu ngày cao; học cho thân người xung quanh hạnh phúc; học để góp phần phát triển cơng bố theo Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 9/1/2013 Thủ tướng Chính phủ quê hương, đất nước nhân loại,” với trọng tâm “đổi phương pháp dạy học, đổi kiểm tra đánh giá trường phổ thông, trường đại học, cao đẳng nhằm giúp cho học sinh, sinh viên tinh thần ham học, lực tự học, khả nghiên cứu để họp tập suốt đời có hiệu quả.” Ý thức tự học tự chịu trách nhiệm kết học tập người học xác lập rõ với đời học thuyết lấy “người học làm trung tâm” (student-centred education) Tudor (1996) Nghĩa là, người học cần động học tập nghiên cứu để đáp ứng yêu cầu cao việc học tập bậc đại học Điều có ý nghĩa đặc biệt quan trọng cơng tác đào tạo theo học chế tín triển khai toàn hệ thống giáo dục đại học Việt Nam Theo hình thức đào tạo theo học chế tín chỉ, SV trung tâm q trình đào tạo; ngồi kiến thức GV truyền đạt lớp, SV cần phải tự học, tự nghiên cứu thêm tài liệu Việc tự học SV giữ vai trò quan trọng nhân tố trực tiếp nâng cao chất lượng đào tạo trường đại học Bên cạnh đó, việc tự học góp phần nâng cao hoạt động trí tuệ SV việc tiếp thu hiểu tri thức mới, rèn luyện cho SV cách độc lập suy nghĩ, độc lập giải vấn đề khó khăn trình học; giúp SV tự tin việc lựa chọn nghề nghiệp tương lai; thúc đẩy lòng ham học, ham hiểu biết để vươn tới đỉnh cao tri thức khoa học Trong thời gian 12 năm thực chuyển đổi từ học chế niên chế sang học chế tín chỉ, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM ln xác định SV trung tâm q trình đào tạo; yêu cầu SV động học tập nghiên cứu khoa học Đào tạo theo học chế tín 12 năm qua, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM gặt hái nhiều thành công, đối mặt khơng khó khăn Mười hai năm đủ dài để nhìn nhận lại hoạt động tự học SV theo học trường, nhằm đánh giá hiệu hoạt động tự học thành công SV hệ đào tạo Liệu ý thức tự giác học tập, lực tự học, tự nghiên cứu phát triển tư sáng tạo SV ngành song ngữ Nga – Anh có thực nâng cao khơng? Liệu có phải đặc thù chương trình song ngữ nên khối lượng chương trình đào tạo nặng mà đòi hỏi việc tự học lực tự học SV cao so với từ năm học 2006-2007 theo Quyết định số 105/QĐ-ĐT ngày 10/8/2006 Hiệu trưởng Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM lực tự học SV chương trình khác hay khơng? Để tìm hiểu vấn đề này, tiến hành nghiên cứu định tính thơng qua việc vấn bán cấu trúc đối tượng liên quan việc tự học sinh viên ngành song ngữ Nga – Anh Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM Mục đích nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu Tìm hiểu việc tự học sinh viên ngành Song ngữ Nga – Anh, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM, sở đề xuất giải pháp nhằm tăng cường tính hiệu hoạt động tự học đối tượng này, góp phần đảm bảo nâng cao chất lượng dạy học Trường 2.2 Mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu - Khảo sát tìm hiểu việc tổ chức tự học SV ngành Song ngữ Nga – Anh Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM; - Phân tích, nhận xét, đánh giá quan điểm tự SV ngành Song ngữ Nga – Anh Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM; - Đưa đề xuất, giải pháp nhằm tăng cường tính hiệu hoạt động tự học SV, góp phần nâng cao chất lượng dạy học ngành Song ngữ Nga – Anh Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM Phương pháp nghiên cứu 3.1 Phương pháp luận Tác giả sử dụng phương pháp tiếp cận thực tiễn: tiếp cận thực tiễn hoạt động tự học SV Khoa Ngữ văn Nga, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM để nghiên cứu trạng việc tự học công tác hỗ trợ, quản lý hoạt động cố vấn học tập, lấy sở thực tiễn, kết nghiên cứu làm tiền đề cho việc đề xuất biện pháp nhằm tăng cường tính hiệu việc tự học SV ngành song ngữ Nga – Anh, góp phần nâng cao chất lượng dạy học Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM 3.2 Phương pháp nghiên cứu định tính 3.2.1 Phương pháp nghiên cứu tài liệu Thực sưu tầm nghiên cứu tài liệu lý luận kết nghiên cứu thực tiễn (bài báo, tạp chí, luận văn, luận án, sách, đề tài nghiên cứu… nước) vấn đề có liên quan làm sở xây dựng mơ hình, khung lý thuyết nghiên cứu 3.2.2 Phương pháp vấn bán cấu trúc Tiến hành vấn bán cấu trúc 02 GV, 02 thành viên Ban Cố vấn học tập, 05 SV chuyên ngành Song ngữ Nga – Anh, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM năm 2013 với danh sách chọn mẫu thuận tiện (mẫu không ngẫu nhiên) nhằm thu thập thông tin để làm sáng rõ vấn đề nghiên cứu, thông tin thu tổng hợp, phân loại để làm trích dẫn báo cáo đề tài nghiên cứu Tùy theo diễn biến câu chuyện, người vấn linh hoạt điều chỉnh câu chuyện chủ đề nhằm thu thập thông tin trọng tâm khai thác đủ sâu số thông tin cần thiết 3.3 Đối tượng, khách thể, phạm vi nghiên cứu 3.3.1 Đối tượng nghiên cứu - Hoạt động tự học sinh viên ngành song ngữ Nga – Anh, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM 3.3.2 Khách thể nghiên cứu - Sinh viên theo học ngành Song ngữ Nga – Anh Khoa Ngữ văn Nga - Giảng viên giảng dạy ngành Song ngữ Nga – Anh Khoa Ngữ văn Nga - Ban Cố vấn học tập Trường Khoa Ngữ văn Nga 3.3.3 Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi nghiên cứu đề tài giới hạn chương trình đào tạo Song ngữ Nga – Anh Khoa Ngữ văn Nga Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM 3.4 Câu hỏi nghiên cứu - Sinh viên ngành song ngữ Nga – Anh, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM tổ chức việc tự học nào? - Quan điểm sinh viên ngành song ngữ Nga – Anh, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM vấn đề tự học sao? - Các đề xuất, giải pháp áp dụng để tăng cường tính hiệu việc tự học sinh viên ngành song ngữ Nga – Anh, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM? 3.5 Mơ hình nghiên cứu Qua khái niệm, thuật ngữ, tài liệu, nghiên cứu liên quan, tác giả tổng hợp, xây dựng đưa khung lý thuyết, mơ hình nghiên cứu đề tài sau: Các Cáchình hình thức thứctựtựhọc học củaSV SV Quan Quan điểm điểm tự tự học học của SV SV Ý Ý thức thức tự tự học học của SV SV Thái Thái độ độ tự tự học học SV SV VIỆC TỰ HỌC VIỆC TỰVIÊN HỌC CỦA SINH CỦASONG SINH VIÊN NGÀNH NGỮ NGÀNH NGA - SONG ANH NGỮ NGA - ANH Nội Nội dung dung tự tự học học SV SV Phương pháp tự học SV Các Các yếu yếu tố tố ảnh hưởng ảnh hưởng đến đến việc việc tự tự học học của SV SV Sơ đồ Mơ hình nghiên cứu đề tài Kết khảo sát Tác giả tiến hành khảo sát phương pháp vấn bán cấu trúc 09 đối tượng, với thông tin, thành phần chi tiết Bảng 1: Bảng Thông tin đối tượng khảo sát STT Đối tượng khảo sát Số lượng Sinh viên 05 người Giảng viên 02 người Ban Cố vấn học tập 02 người Trình độ SV năm SV năm SV năm SV năm SV năm Thạc sĩ Tiến sĩ Tiến sĩ Thạc sĩ Giới tính Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nữ Nữ Nữ Mã khảo sát Mã 01 Mã 02 Mã 03 Mã 04 Mã 05 Mã 06 Mã 07 Mã 08 Mã 09 4.1 Quan điểm tự học sinh viên Qua kết vấn 05 SV, phân bổ từ SV năm thứ đến SV năm thứ năm (do đặc thù đào tạo ngành song ngữ gồm Cử nhân Ngôn ngữ Nga Cao đẳng tiếng Anh nên thời gian đào tạo năm), quan điểm tự học, ta nhận kết sau: “Tự học điều hiển nhiên bắt buộc sinh viên học chế tín chỉ” (SV năm 1, Nữ & SV năm 2, Nam) “Tự học tự nghiên cứu, tự mày mò, tự khám phá kiến thức mới” (SV năm 3, Nam) “Tự học q trình người học có hay khơng có giúp đỡ từ người khác việc xác định nhu cầu, mục tiêu học tập mình” (SV năm 4, Nữ) “Tự học tự nguyện không bắt buộc mà thân ta tự tìm tòi khám phá, tự làm phong phú thêm vốn hiểu biết cho mình, nhu cầu tự nhiên tất yếu người” (SV năm 5, Nam) Quan điểm SV vấn đề tự học đa dạng nhiều cách hiểu, tựu chung lại SV hiểu rõ chất vấn đề tự học; đặc biệt hiểu rõ tầm quan trọng SV học chế tín chỉ, ngồi thấy rõ tầm quan trọng tự học coi “nhu cầu tự nhiên tất yếu người” 4.2 Ý thức, thái độ phương pháp tự học sinh viên Về ý thức tự học, đa số SV hiểu nhận thức ý nghĩa, vai trò tầm quan trọng việc tự học: “Tự học điều hiển nhiên bắt buộc sinh viên học chế tín chỉ” (Mã 01 & Mã 02) “Tự học giúp thân mở rộng kiến thức, giúp đạt kết học tập tốt hơn” (Mã 02 & Mã 03) “Tự học giúp bạn rèn luyện kỹ học tập suốt đời nhiều kỹ quan trọng khác, góp phần thành công nghiệp tương lai” (Mã 04) “Tự học giúp rèn luyện phẩm chất đạo đức” (Mã 05) Qua kết vấn sâu, số GV thành viên Ban Cố vấn học tập Khoa Ngữ văn Nga khẳng định SV có ý thức tự học: “Nhìn chung ý thức tự học sinh viên tương đối khá” (Mã 06) “Nhìn chung sinh viên ngành Song ngữ Nga – Anh có ý thức tự học chăm chỉ, chịu khó” (Mã 07) “Sinh viên có ý thức dành nhiều thời gian tự học thêm nội dung ưa thích ngồi chương trình học, ví dụ học thêm công nghệ thông tin” (Mã 08) “Ý thức tự học sinh viên có tốt hơn, cải thiện không nhiều” (Mã 09) Về thái độ tự học, qua kết vấn sâu, số GV nhận xét, đánh giá SV thừa nhận SV có thái độ cao việc tự học, nhiên thụ động, chưa chủ động, tích cực học tập: “Thái độ tự học sinh viên có tốt cải thiện không nhiều, đặc biệt sinh viên Khoa Ngữ văn Nga năm thứ năm thứ hai, dường hẳn so với khoa khác thường thụ động học tập” (GV, Mã 08) “Sinh viên chưa chủ động việc học, thường bắt buộc em học em học, ý thức tự giác em chưa cao” (GV, Mã 06 & Mã 07) “Thái độ lừng khừng, học đối phó; phương pháp chưa đủ, dù có dẫn, sinh viên không tự nguyện thực vơ ích, thầy nhắc nhiều” (GV, Mã 09) “Theo em, ý thức thái độ sinh viên đa số thờ ơ, tự học để đối phó, thi đậu, khơng kiến thức” (SV, Mã 03) “Một phần bạn thực tốt, đa số chưa tích cực, chủ động tự học” (SV, Mã 04) “Đa số sinh viên năm nhất, năm hai có thái độ nghiêm túc với việc tự học, sinh viên khóa thường dành thời gian cho việc tự học bận rộn làm thêm” (SV, Mã 05) Về phương pháp tự học SV đa dạng phong phú Mỗi SV có phương pháp tự học riêng nên phương án trả lời SV phương pháp tự học khơng đồng Tuỳ theo hồn cảnh, cách thức tự học mà SV đề mục tiêu, lập triển khai thực kế hoạch tự học nhằm đạt kết cao học tập: “Tự tìm hiểu, mở rộng kiến thức qua nguồn tài liệu mở mạng internet; tự bổ sung kiến thức qua sách vở, giáo trình, tài liệu” (SV, Mã 01) “Thường lập mục tiêu kế hoạch cho việc tự học mình; thường ơn lại giảng cũ hồn thành tập trước lên lớp” (SV, Mã 02) “Thường liên hệ kiến thức cũ kinh nghiệm cá nhân để tìm hiểu kiến thức sử dụng cơng cụ đồ tư duy” (SV, Mã 03) “Biết tự phân tích, tổng hợp đánh giá điều học; biết cách vận dụng liên hệ thực tế kiến thức học” (SV, Mã 05) Tuy nhiên, có nhiều GV SV thừa nhận phương pháp tự học SV chưa hiệu quả: “Hiệu việc tự học em không cao so với sinh viên khoa khác trường, khoảng 1/3 em có phương pháp tự học tốt” (GV, Mã 06) “Các em chưa tự tìm cho phương pháp tự học riêng phù hợp, ý thức tự giác học tập chưa cao, thụ động cách học” (GV, Mã 08) “Phương pháp chưa đủ, dù có dẫn, sinh viên khơng tự nguyện thực vơ ích, thầy cô nhắc nhiều” (GV, Mã 09) “Phần lớn sinh viên làm tập nhà, chuẩn bị đến lớp, người tìm tòi, đào sâu, tìm hiểu thêm điều học trường” (SV, Mã 01) “Mọi người có ý thức tự học, thái độ tích cực Tuy nhiên, phương pháp tự học chưa hợp lý, chưa biết cách tự học” (SV, Mã 02) “Bởi sinh viên Việt Nam từ thời phổ thông dạy theo phương pháp thầy đọc, trò chép, học thầy cô cung cấp nên lên đại học áp dụng phương pháp vậy, khiến cho sinh viên gặp nhiều khó khăn việc tự học” (SV, Mã 04) “Một phần bạn thực tốt, đa số chưa tích cực tự học chưa có phương pháp cụ thể” (SV, Mã 05) Tóm lại, qua kết khảo sát, ta thấy SV ngành Song ngữ Nga – Anh có ý thức tự học tốt, nhiên, thái độ tự học mang tính thụ động có phương pháp tự học hiệu chưa cao 4.3 Nội dung tự học hình thức tự học sinh viên Xét nội dung tự học SV ưu tiên hàng đầu thời gian tự học “Ôn lại cũ thực yêu cầu, quy định giảng viên phụ trách môn học” em SV năm năm hai có quan điểm trả lời (Mã 01 & Mã 02) Đối với nội dung tự học em SV năm ba trở lên, họ cho rằng: “Đọc sách tài liệu có liên quan đến môn học/buổi học tới” (Mã 03); “Ghi thắc mắc (bài cũ/bài mới) để hỏi giảng viên” (Mã 04) “Học sinh viên thích có khơng liên quan đến mơn học” (Mã 05) Qua số câu trả lời trên, ta thấy đa số thời gian tự học SV dành ưu tiên cho việc thực yêu cầu GV; đó, nói định hướng GV phụ trách môn học quy định nội dung tự học SV, nghĩa việc tự học SV có định hướng GV Xét hình thức tự học SV kết trả lời SV cho thấy đa dạng hình thức tự học, “Em thường tự học mình, học với bạn khác” (Mã 01& Mã 02); “Em hay học theo nhóm vào ngày cuối tuần để thảo luận chung giải vấn đề qua tập nhóm mà giảng viên giao, làm thuyết trình theo nhóm…” (Mã 04); “Em thường trau dồi củng cố nâng cao ngoại ngữ tiếng Anh tiếng Nga qua việc tham gia câu lạc học tập Khoa” (SV năm thứ trả lời, Mã 04) Như vậy, ta thấy rằng, hình thức tự học SV chuyên ngành Song ngữ Nga - Anh đa dạng phong phú Tuy nhiên, SV năm thứ năm có chia sẻ thêm: “Một số hoạt động câu lạc học tập Trường Khoa chưa đa dạng, phong phú, chưa gắn kết với việc vừa học vừa chơi, chưa có nhiều hoạt động đặc sắc để gây hứng thú cho sinh viên tham gia nhiều hơn” (Mã 05) Qua kết trên, ta thấy nội dung tự học SV thường định hướng GV, điều dễ lý giải cho phần phân tích SV có thái độ tự học mang tính thụ động, phụ thuộc nhiều vào u cầu GV Hình thức tự học SV đa dạng, phong phú, nhiên cần thu hút SV tham gia hình thức tự học qua câu lạc hình thức phải hiệu 4.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến việc tự học sinh viên SV ngành Song ngữ Nga – Anh, có ý thức, thái độ phương pháp tự học tốt; nhiên, nhiều SV trình bày khó khăn, yếu tố ảnh hưởng đến việc tự học SV “Khó khăn trở ngại lớn việc tự học khối lượng chương trình học nặng thiếu thời gian để tự học Lịch học nhiều hơn, phải tiếp nhận hai ngôn ngữ lúc nên lượng kiến thức lớn, tập nhiều, khơng có thời gian thực hành nhiều, thời khóa biểu chưa hợp lý” (Mã 03) “Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo thiếu; sinh viên không dạy cách chọn lọc nguồn tài liệu phù hợp” (Mã 02 & Mã 04) “Khơng có mơi trường tự học tốt, đặc biệt mơi trường thực hành tiếng với người nước ngồi; thiếu khơng gian tự học, phòng tự học cho sinh viên, khơng có phương tiện hỗ trợ việc tự học máy tính, mạng internet, wifi tốc độ cao…” (Mã 05) “Động lực, tâm học tập sinh viên chưa cao; sinh viên chưa hướng dẫn cách tự học đầy đủ” (Mã 04) Mặc dù, thời gian học, chương trình học SV ngành Song ngữ Nga – Anh lớn, SV ngành song ngữ động, thích ứng cao với mơi trường xã hội bên ngồi, thể chỗ: “Việc làm thêm ảnh hưởng không ảnh hưởng nhiều đến việc tự học, mà trái lại sinh viên tự học nhiều kiến thức từ việc trải nghiệm sống qua công việc làm thêm” (Mã 05) Kết nghiên cứu cho thấy SV gặp khó khăn tiến hành hoạt động tự học nhiều yếu tố, chủ quan lẫn khách quan Các yếu tố chủ quan tác động xấu đến hoạt động tự học là: “Sinh viên thiếu kỹ để tiến hành hoạt động tự học” (Mã 01 & Mã 06); “Sinh viên thiếu kiến thức môn học” (Mã 02 & Mã 09); “Sinh viên thiếu thời gian để tự học tham gia khóa học khác” (Mã 04 & Mã 05) Các yếu tố khách quan gây khó khăn cho hoạt động tự học là: “Sinh viên không đủ điều kiện khác (môi trường học tập, tài liệu, chỗ ngồi,…) để tự học” (Mã 02); “Sinh viên không giảng viên hướng dẫn cách tự học” (Mã 03); “Sinh viên thiếu thời gian để tự học phải lên lớp nhiều” (Mã 05) Như vậy, tiến hành tự học SV gặp nhiều khó khăn nguyên nhân chủ quan yếu tố khách quan từ bên SV nhận thức rõ để giải khó khăn tiến hành hoạt động tự học thân SV phải nỗ lực trước sau nhận hỗ trợ từ bên ngồi Do đó, khó khăn khách quan chủ quan nêu đòi hỏi SV tìm hướng giải cụ thể cho thân để có phương pháp học hiệu quả, lĩnh hội kiến thức, đáp ứng mục tiêu môn học Tóm lại, tác động khách quan từ bên ngồi khó khăn cá nhân, SV cần hỗ trợ từ phía GV phụ trách mơn học, Ban Cố vấn học tập, Khoa Nhà trường để việc tự học thật có hiệu Kết luận đề xuất Qua mục đích nghiên cứu đề tài, tác giả thực nhiệm vụ nghiên cứu đề tài Về bản, SV ngành Song ngữ Nga – Anh có quan điểm, ý thức, thái độ phương pháp tự học tương đối tốt; hình thức tự học, tổ chức tự học SV đa dạng, phong phú; nhà trường có quan tâm, đầu tư hỗ trợ SV q trình tự học Bên cạnh đó, tồn số khó khăn định, chủ quan lẫn khách quan, triển khai hoạt động tự học SV ngành Song ngữ Nga – Anh, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM Từ kết nghiên cứu đề tài, tác giả đưa số đề xuất sau: (1) sinh viên, phải không ngừng nâng cao ý thức, thái độ tự học, tự trau dồi, rèn luyện với phương pháp tự học phù hợp; cần xác định rõ mục tiêu quan trọng trước mắt tiếp cận, phát triển phương pháp tự học phù hợp, sau xây dựng kế hoạch học tập cụ thể, rõ ràng tâm thực kế hoạch, chiến lược học tập đề ra; (2) giảng viên, q trình học, ln xác định người đóng vai trò hướng dẫn, đạo, điều khiển trình học, truyền đạt kiến thức bồi dưỡng ý thức tự giác học tập, lực tự học, tự nghiên cứu, phát triển tư sáng tạo, rèn luyện kỹ thực hành cho SV; (3) Khoa Nhà trường, xác định đơn vị chủ quản, đơn vị tổ chức hoạt động dạy học, có tác động gián tiếp đến kết học tập SV trình tự học, ln phải phối hợp với đơn vị liên quan để đưa hướng giải pháp, kế hoạch chiến lược chung thống nhất, khả thi hiệu nhằm hỗ trợ góp phần nâng dần chất lượng dạy học ngành Song ngữ Nga – Anh nói riêng ngành học khác nói chung Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM A qualitative study on students’ self-study from the perspective of awareness, viewpoints and attitudes ABSTRACT: 10 The aim of this study is to investigate students’ self-study majoring in Russian-English Bilingual Education, University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National – Ho Chi Minh City In the study, semi-structured interviews were used and the Academic Advisory Board, lecturers, and students were interviewed The result of the study shows that the students have good awareness, viewpoints and attitudes on selfstudy However, there are still some difficulties, which are both subjective and objective, when implementing self-learning activities, so the author makes recommendations for improving students’ self-study activities Keywords: self-study, awareness, viewpoint, attitude TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.Bùi Ngọc Quang (2016), Tác động tự học đến kết học tập sinh viên ngành Song ngữ Nga-Anh, Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, Tạp chí Phát triển Khoa học Cơng nghệ, Tập 19, Số X2/2016, trang 105-117 2.Quốc hội (2005), Luật Giáo dục Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 38/2005/QH11 ngày 14 tháng năm 2005 3.Thủ tướng Chính phủ (2013), Đề án Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 20122020 (Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày tháng năm 2013) 4.Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM (2006), Quy định học chế tín Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh (Quyết định số 105/QĐ-ĐT ngày 10 tháng năm 2006) 5.Tudor, I (1996), Learner-centredness as Language Education, Cambridge: Cambridge University Press 11 ... hình nghiên cứu đề tài sau: Các Cáchình hình thức thứctựt học học củaSV SV Quan Quan điểm điểm tự tự học học của SV SV Ý Ý thức thức tự tự học học của SV SV Thái Thái độ độ tự tự học học SV SV VIỆC... thức tự học tốt, nhiên, thái độ tự học mang tính thụ động có phương pháp tự học hiệu chưa cao 4.3 Nội dung tự học hình thức tự học sinh viên Xét nội dung tự học SV ưu tiên hàng đầu thời gian tự học. .. tầm quan trọng tự học coi “nhu cầu tự nhiên tất yếu người” 4.2 Ý thức, thái độ phương pháp tự học sinh viên Về ý thức tự học, đa số SV hiểu nhận thức ý nghĩa, vai trò tầm quan trọng việc tự học:
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH VỀ VIỆC TỰ HỌC CỦA SINH VIÊN TỪ GÓC NHÌN NHẬN THỨC, QUAN ĐIỂM VÀ THÁI ĐỘ, NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH VỀ VIỆC TỰ HỌC CỦA SINH VIÊN TỪ GÓC NHÌN NHẬN THỨC, QUAN ĐIỂM VÀ THÁI ĐỘ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn