CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO TRẺ MẦM NON TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

13 2 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/08/2019, 03:02

Mục đích của nghiên cứu này là tìm hiểu thực trạng công tác quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non trên địa bàn TP.HCM. Trong nghiên cứu, các cuộc phỏng vấn bán cấu trúc đã được sử dụng phỏng vấn với Ban Giám hiệu, giáo viên và phụ huynh trường mầm non. Kết quả nghiên cứu cho thấy công tác quản lý của nhà trường trong việc tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra – đánh giá hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho trẻ của nhà trường còn nhiều hạn chế. Nghiên cứu đã kết luận rằng cần phải tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường với phụ huynh để hỗ trợ nhau trong việc giáo dục trẻ; kiểm tra chặt chẽ hoạt động giảng dạy của giáo viên trên lớp; và, gia tăng và đa dạng các hoạt động giáo dục kỹ năng sống ngoài giờ trên lớp. Nhà trường cần áp dụng các biện pháp quản lý được đề xuất để có thể nâng cao hiệu quả công tác quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống ở trường mầm non. CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO TRẺ MẦM NON TẠI TP HỒ CHÍ MINH (Nghiên cứu định tính Trường mầm non Trẻ Thơ, q̣n Tân Bình, TP Hờ Chí Minh) Cao Văn Quang1 Phạm Thị Tâm2 Tạ Thị Thanh Thủy3 Tóm tắt Mục đích nghiên cứu tìm hiểu thực trạng công tác quản lý hoạt động giáo dục kỹ sống cho trẻ mầm non địa bàn TP.HCM Trong nghiên cứu, vấn bán cấu trúc sử dụng vấn với Ban Giám hiệu, giáo viên phụ huynh trường mầm non Kết nghiên cứu cho thấy công tác quản lý nhà trường việc tổ chức, đạo kiểm tra – đánh giá hoạt động giáo dục kỹ sống cho trẻ nhà trường nhiều hạn chế Nghiên cứu kết luận cần phải tăng cường công tác phối hợp nhà trường với phụ huynh để hỗ trợ việc giáo dục trẻ; kiểm tra chặt chẽ hoạt động giảng dạy giáo viên lớp; và, gia tăng đa dạng hoạt động giáo dục kỹ sống lớp Nhà trường cần áp dụng biện pháp quản lý đề xuất để nâng cao hiệu cơng tác quản lý hoạt động giáo dục kỹ sống trường mầm non Từ khóa: quản lý, giáo dục kỹ sống, trẻ mầm non Management of life skills education activities for pre-school children in Ho Chi Minh City: A qualitative research at the Tre Tho Preschool, Tan Binh District, HCMC Abstract The purpose of this study is to understand the current status of management of life skills education activities for preschool children in HCMC In the study, semistructured interviews were used to interview head-teachers, teachers and parents of preschool children Research results show that the management of the preschool in organizing, directing, monitoringand evaluation of the life skills education activities for pre-school children has many limitations The study concluded that there is to NCS, Khoa Giáo dục, Trường ĐH Khoa học Xã hội Nhân văn TP.HCM NCS, Khoa Dân tộc học, Trường ĐH Khoa học Xã hội Nhân văn TP.HCM NCS, Khoa Dân tộc học, Trường ĐH Khoa học Xã hội Nhân văn TP.HCM strengthen coordination between the school and parents to support each other in educating children; closely monitor teaching activities of teachers in their class; and, increasing and diversifying life skills education activities outside the classroom Preschools should adopt the proposed management measures to improve the effectiveness of the management of life skills education activities for children Keywords: management, life skills education, pre-school children Giới thiệu đề tài Công ước Liên hiệp quốc quyền trẻ em (1989) nêu rõ: Trẻ em nhóm đối tượng cần chăm sóc bảo vệ đặc biệt, năm tháng đầu đời, chưa trưởng thành thể chất trí tuệ Sự bảo vệ chăm sóc bao gồm việc trang bị cho trẻ KN cần thiết để giúp trẻ tồn phát triển (UNICEF, 1989) Chương trình đổi giáo dục MN nước ta quan tâm đến mục đích hình thành phát triển trẻ em chức tâm sinh lý, lực phẩm chất mang tính tảng, KNS cần thiết phù hợp với lứa tuổi, khơi dậy phát triển tối đa khả tiềm ẩn, chuẩn bị tốt cho trẻ vào học tiểu học cho phát triển trẻ giai đoạn sau (Bộ Giáo dục Đào tạo, 2009) Bên cạnh đó, Bộ giáo dục Đào tạo ban hành Bộ chuẩn phát triển trẻ tuổi theo bốn lĩnh vực: nhận thức, tình cảm quan hệ xã hội, ngôn ngữ giao tiếp, nhận thức sẵn sàng với việc học; qua định hướng cho trường MN quan tâm trọng đến việc giáo dục KNS cho trẻ (Bộ Giáo dục Đào tạo, 2009) Các nghiên cứu rằng, việc hình thành KNS cho trẻ chủ yếu từ môi trường học đường phải tác động - hỗ trợ từ nguồn lực xã hội bao gồm trường học, gia đình tổ chức xã hội Levine (1998) khẳng định rằng: trường học nơi trẻ em sinh sống với bạn tuổi thời gian nhiều năm Đó mơi trường tự nhiên hoàn hảo để trẻ học hỏi thể KN xã hội Các tác giả Kube Ratigan (1991); Morrison, Oloivos, Lena Domingeuz (1993) nhấn mạnh vai trò cha mẹ tổ chức xã hội, giáo viên tất nhân viên nhà trường việc xây dựng chương trình phát triển hành vi xã hội cho trẻ em cho cần phải tận dụng tất nguồn lực tất đối tượng người lớn để giáo dục trẻ Như thế, trường MN có vai trò trọng yếu việc GDKNS cho trẻ Tuy nhiên, công tác quản lý hoạt động giáo dục KNS (QL HĐGDKNS) cho trẻ trường MN còn nhiều hạn chế Chương trình bồi dưỡng cán quản lý giáo viên MN 2016-2017 bắt đầu đề cập đến việc triển khai giáo dục KN xã hội cho trẻ MN (Bộ Giáo dục&Đào tạo, 2017) Nghiên cứu bước đầu tìm hiểu thực trạng cơng tác QL HĐGDKNS cho trẻ trường MN, qua đó, đưa biện pháp nhằm nâng cao hiệu cho cơng tác Mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên cứu để tìm hiểu trường học công tác quản lý hoạt động giáo dục kỹ sống cho trẻ, khía cạnh quan tâm nhà trường, việc xây dựng kế hoạch, tổ chức/triển khai, đạo kiểm tra đánh giá HĐGDKNS Do đó, để đạt mục đích nghiên cứu này, câu hỏi nghiên cứu nêu "Sự quan tâm nhà trường đến GDKNS cho trẻ trường mầm non?", "Nhà trường thực việc GDKNS cho trẻ nào?", "Công tác QL HĐGDKNS sao?", "Đâu thuận lợi khó khăn nhà trường công tác này?" Phương pháp nghiên cứu Trong nghiên cứu này, phương pháp "nghiên cứu trường hợp" sử dụng nhằm mục đích phân tích sâu cơng tác quản lý lãnh đạo nhà trường, điều kiện tổ chức dạy học yếu tố khác góp phần tham gia vào HĐGDKNS cho trẻ trường mầm non Nghiên cứu thực với tám (08) người tham gia, người đóng vai trò khác trường: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng chun mơn, ba (03) giáo viên ba (03) phụ huynh trẻ đại diện cho ba khối Mầm, Chồi Lá trường mầm non Trong nghiên cứu, vấn bán cấu trúc sử dụng Nội dung – Kết quả nghiên cứu Trong phần này, phát – kết nghiên cứu từ vấn trình bày theo cách trần thuật Nội dung thực trạng GDKNS cho trẻ trường MN phân tích trước, thực trạng công tác quản lý hoạt động GDKNS cho trẻ mầm non, sau số biện pháp đề nghị nhằm nâng cao hiệu cho công tác quản lý hoạt động giáo dục 4.1 Thực trạng giáo dục kỹ sống cho trẻ tại trường mầm non 4.1.1 Nhận thức về việc giáo dục kỹ sống cho trẻ trường mầm non Phân tích từ vấn với Hiệu trưởng (HT), Phó hiệu trưởng (PHT) chun mơn, giáo viên (GV) phụ huynh (PH) trẻ cho thấy, Ban Giám hiệu, GV PH nhìn nhận việc GDKNS cho trẻ MN việc quan trọng Riêng PHT cho rằng: " vấn đề KNS trường vấn đề quan trọng nhất" Các PH coi việc GDKNS cho trẻ MN đặc biệt quan trọng Ý thức việc GDKNS cho trẻ quan trọng cách mạnh mẽ nên PH nói rằng: "Trước gửi bé vơ trường khoảng mười (10) trường xung quanh đây, khảo sát kỹ Mình chọn trường thấy giáo quan tâm đến hành vi bé nên chọn trường này" Tuy nhiên, xét mặt đánh giá mức độ nhận thức quan tâm nhà trường mầm non việc GDKNS cho trẻ, PH lớp (PHL) cho rằng: "nếu mà tính theo thang điểm 10 nghĩ nhà trường quan tâm đến việc GDKNS cho bé khoảng mức điểm" Nhưng nhìn chung, họ đánh giá nhà trường mầm non có nhận thức việc GDKNS cho trẻ quan trọng, quan tâm đến hoạt động 4.1.2 Thực hiện công tác giáo dục kỹ sống cho trẻ trường mầm non Nhận thức bước khởi đầu cho hành động cụ thể Khi nhận thức tầm quan trọng có quan tâm đến việc GDKNS cho trẻ, nhà trường MN có thể việc làm cụ thể Phân tích sâu ghi vấn với Ban Giám hiệu (BGH), GV với PH trẻ cho thấy rõ hành động cụ thể nhà trường Trước tiên, việc đánh giá công tác thực GDKNS cho trẻ MN cách khách quan, đánh giá xuất phát từ phía bên ngồi nhà trường, PH trẻ Phân tích từ vấn với PH cho kết rằng, họ có nhận định chung: Trường MN có thực việc rèn KNS cho trẻ thơng qua việc tổ chức hoạt động ngoại khóa Chẳng hạn PHL cho biết: "Các hoạt động trời công viên, dã ngoại tham quan số khu vực Bảo tàng thành phố Còn hoạt động ngồi trời thấy trường cụ thể cho bé vẽ, vẽ tranh, nặn đất sét, dạy giao thông, " Đồng thời, PH cho biết, họ nhận thấy nhà trường có hoạt động GDKNS cho trẻ chương trình dạy học công bố website trường tháng, thơng qua quan sát camera trường-lớp có tiết học dạy KNS cho trẻ, ví dụ PH lớp mầm (PHM) cho biết: "Nhà trường có tiết học liên quan đến KNS, ví dụ dạy cho bé làm bánh, dạy cho bé tự tắm, rửa tay rửa chân, ngủ cô hướng dẫn cho bé thay quần áo cho bé tự làm " Như vậy, nhìn khách quan từ phía PH, họ đánh giá tốt việc thực nhà trường hoạt động GDKNS cho trẻ Về phía nhà trường, qua phân tích vấn với BGH, kết cho thấy, trường MN thực công tác GDKNS cho trẻ cách khoa học có kế hoạch cụ thể HT cho biết, nhà trường bắt đầu công việc việc nâng cao nhận thức, hiểu biết cho PH, phải GDKNS cho trẻ từ nhỏ, việc GDKNS cho trẻ phải thực nào? Cụ thể, quý/kỳ năm, nhà trường tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề mời chuyên gia đến báo cáo, trao đổi với PH trường, chẳng hạn: Chuyên gia tâm lý giáo dục nói chuyện hướng dẫn PH cách thức giúp cho trẻ tự lập, hình thành thói quen tốt nhà, chuẩn bị tâm lý cho trẻ vào lớp ; Bác sĩ tư vấn hỗ trợ PH cách thức chăm sóc, vệ sinh thân thể cho trẻ hướng dẫn trẻ biết tự bảo vệ thân PHT phụ trách chuyên mơn chương trình dạy học chia sẻ cách thức thực GDKNS cho trẻ trường MN sau: " Nhà trường phân biệt dạy theo nhóm tuổi khác nhau, nhóm tuổi có KN khác nhau, ví dụ nhóm nhà trẻ dạy KN tập uống nước, cầm muỗng, cầm thìa, Còn lớp lớn hơn, vấn đề bây giờ, nhà trường trọng vấn đề vệ sinh thân thể bảo vệ thân, ví dụ bé gái không để bị lạm dụng […], KN đường nào, KN giao tiếp,…" Về phía GV, việc thực GDKNS cho trẻ GV cho biết triển khai thông qua hoạt động sinh hoạt với trẻ lớp học Chẳng hạn, GV hướng dẫn trẻ xếp hàng theo thứ tự, bảo cho trẻ lễ giáo: đến trường chào cô chào tạm biệt ba mẹ, tập cho trẻ tặng quà sinh nhật cho bạn lớp; tổ chức cho trẻ làm bánh… GV lớp mầm (GVM) chia sẻ rằng, tổ chức sinh nhật cho trẻ, giáo viên dạy cho trẻ biết nói lời cảm ơn bạn tặng quà, không chen lấn buổi sinh hoạt cách mà giáo viên thực việc GDKNS cho trẻ Tóm lại: Kết phân tích từ vấn cho thấy rõ trạng thực công tác GDKNS cho trẻ MN Sự đánh giá khách quan từ góc nhìn PH có phù hợp với thực tự đánh giá GV BGH trường MN Như vậy, có rõ ràng là, có nhận thức tốt tầm quan trọng việc GDKNS cho trẻ làm tiền đề tốt dẫn đường thúc đẩy cho hành động cụ thể 4.2 Thực trạng công tác quản lý hoạt động giáo dục kỹ sống cho trẻ mầm non Công tác quản lý hoạt động GDKNS cho trẻ trường MN bao gồm hoạt động xây dựng kế hoạch, hoạt động tổ chức, hoạt động đạo hoạt động kiểm tra – đánh giá HĐGDKNS cho trẻ Thực trạng quản lý hoạt động phân tích sâu vấn thực với BGH, GV PH trẻ trường MN 4.2.1 Xây dựng kế hoạch giáo dục kỹ sống cho trẻ mầm non Lãnh đạo trường MN cho biết, công tác xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục nói chung nhà trường, cách riêng hoạt động GDKNS cho trẻ, công việc bắt buộc phải làm nhiệm vụ thường niên trường trước bước vào năm học mới; mặt khác, việc xây dựng kế hoạch giảng dạy phải dựa vào Chương trình giáo dục mầm non Bộ Giáo dục Đào tạo Công việc này, HT thường giao cho PHT phụ trách chuyên mơn PHT có trách nhiệm xây dựng kế hoạch giảng dạy cho toàn trường, bao gồm khối lớp Nhà trẻ, Mầm, Chồi Lá, trình lên HT xem xét phê duyệt Đồng thời, PHT có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chương trình giảng dạy cho tháng, trình lên hiệu trưởng duyệt, sau triển khai xuống GV lớp; nhiên, chương trình có linh hoạt tùy theo bối cảnh thực tế trình hoạt động giảng dạy, điều PHT chia sẻ sau đây: "Tôi chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch chương trình giảng dạy nói chung, có nội dung GDKNS Thơng thường có chương trình theo tháng, ví dụ tháng KN tự phục vụ Tuy nhiên, tùy vào thời điểm/bối cảnh mà nhà trường bổ sung thêm chương trình khác xen kẽ vào, khơng cố định chương trình vậy; ví dụ thời điểm có vấn đề lạm dụng tình dục trẻ em chúng tơi bổ sung thêm chương trình hướng dẫn trẻ phòng tránh bị lạm dụng…" Phân tích thêm vấn với GV, họ xác nhận rằng: nhà trường có xây dựng kế hoạch hoạt động GDKNS cho trẻ; GV biết kế hoạch thông qua họp với BGH tháng Điều bước đầu minh chứng cho quan tâm nhà trường MN việc GDKNS cho trẻ Cụ thể minh chứng tìm hiểu phần việc triển khai, tổ chức kế hoạch nhà trường 4.2.2 Tổ chức hoạt động giáo dục kỹ sớng cho trẻ mầm non Phân tích vấn với BGH cho thấy có thống HT PHT chuyên môn việc tổ chức đạo HĐGDKNS cho trẻ, tức từ nội dung chương trình chung tháng, nhà trường phổ biến cho GV lớp (mỗi tháng họp chuyên môn lần); GV nắm nội dung chung tự soạn dạy cho lớp Về việc này, PHT cho biết thêm: "GV góp ý, điều chỉnh (nếu có), cho phù hợp với lứa tuổi; GV dựa vào chương trình chung, KN chung để xây dựng chi tiết dạy cụ thể; GV soạn giáo án giảng dạy theo sáng kiến mình" Về cách thức tổ chức giảng dạy KNS cho trẻ, BGH thống rằng, có hai hình thức tổ chức: Dạy lớp Dạy lớp Các GV cho biết, hoạt động GDKNS cho trẻ đa phần tổ chức dạy lớp, với nhiều phương pháp như: chơi trò chơi, kể chuyện, cho trẻ xem video clip tình huống/câu chuyện, Thơng thường nội dung GDKNS cho trẻ lồng ghép vào nội dung giáo dục MN, ví dụ PHT cho biết: "Mầm non đa số dạy lồng ghép Ví dụ tháng chủ đề giao thơng, lồng ghép KN qua đường nào, […] qua đường cần KN gì,…", GVM nói rằng: "Ở lớp nhỏ chưa dạy nhiều; chủ yếu kỹ tự phục vụ, hướng dẫn bé tự xúc ăn, thay đồ, đánh răng; dạy bé thông qua lúc sinh hoạt hàng ngày, nhắc nhở bé luôn; trẻ hay quên nên phải lặp lặp lại nhiều lần, nhắc bé chào hỏi…" Các hoạt động GDKNS cho trẻ lớp BGH GV cho biết phong phú, đa dạng, bao gồm hoạt động dã ngoại, công viên nước, hồ bơi, thảo cầm viên, nhà bảo tàng… tổ chức hoạt động sân trường bóc/lột trứng cút, làm bánh, pha nước giải khát, vẽ tranh, chơi trò chơi…; hoạt động tổ chức đan xem học kỳ có ba lần Tóm lại, công tác quản lý tổ chức HĐGDKNS trường MN có mang tính khoa học chặt chẽ, đồng thời mang tính rộng mở, tạo điều kiện cho GV phát huy tính tự chủ sáng tạo công việc soạn tổ chức hoạt động giảng dạy; nhờ làm cho nội dung giáo dục trở nên thiết thực, gần gũi với trẻ làm cho hình thức tổ chức/phương pháp giảng dạy phong phú, sinh động 4.2.3 Hoạt động chỉ đạo giáo dục kỹ sống cho trẻ mầm non Việc đạo triển khai thực HĐGDKNS cho trẻ nhà trường GV cho biết nhẹ nhàng thoải mái, chủ yếu theo hình thức phổ biến chương trình giáo dục hàng tháng (có trao đổi đóng góp ý kiến giáo viên), để tự GV chủ động thực hiện: từ việc soạn giáo án, dạy lớp, đến cách thức tổ chức hoạt động giảng dạy, miễn nội dung nằm chương trình chung trường thống Điều HT xác nhận rằng: "Nhà trường phổ biến chương trình dạy tháng xuống cho GV, để GV tự soạn dạy KN nhỏ theo KN chung cho lớp mình" Bên cạnh việc phổ biến chương trình GDKNS cho GV, nhà trường có yêu cầu GV phối hợp với PH để cộng tác vào cơng tác HT nói: "Tơi cũng có nhắc GV phối hợp với phụ huynh để dạy cho trẻ, trẻ đặc biệt…"; PHT giải thích thêm: "Đối với PH, nhà trường có nói với GV yêu cầu PH phối hợp, KN tự phục vụ yêu cầu PH để bé tự làm…" Phân tích vấn với GV thấy rằng, nhà trường khơng có đạo họ mà thường có lưu ý GV liên lạc với phụ huynh để hợp tác; Các PH cho biết, họ khơng nhận u cầu từ GV, mà có phần "Ý kiến phụ huynh" sổ liên lạc Qua cho thấy, công tác quản lý việc đạo BGH việc phối hợp nhà trường với PH còn mang tính hời hợt, chưa có chương trình cụ thể chưa thực sâu sát vấn đề Đối với lực lượng khác trường (bảo mẫu, cấp dưỡng, ), không trực tiếp thực HĐGDKNS với trẻ, BGH có yêu cầu họ cộng tác – phối hợp với GV để thực Các bảo mẫu thường làm việc chung với GV nên phối hợp hỗ trợ GV nhiều hoạt động dạy học, đặc biệt hoạt động chăm sóc cho trẻ Đơn cử chia sẻ GVM: "Bảo mẫu hướng dẫn trẻ xúc đồ ăn, thay quần áo, đánh răng; lau dọn nhắc nhở trẻ chơi tránh nơi cô làm việc, " Các thành phần khác, cấp dưỡng, bảo vệ , BGH có đạo riêng cụ thể theo yêu cầu GV, tùy vào loại hình hoạt động PHT cho biết: "Có KN cần phối hợp đạo người làm việc người làm việc kia…"; Chẳng hạn, PHT cho biết thêm: "KN liên quan đến hoạt động dã ngoại yêu cầu người chuẩn bị dụng cụ đường; KN pha nước chanh, làm rau muống, GV lên kế hoạch cần ký chanh, bó rau muống, yêu cầu/ báo cho nhân viên cấp dưỡng hỗ trợ, chuẩn bị trước" Nhìn chung, nhà trường MN có đạo bao qt tồn thành phần/bộ phận trường để phối hợp thực HĐGDKNS cho trẻ; rằng, mức độ đạo thường lời yêu cầu nhẹ nhàng, mang tính khuyến nghị, mà chưa thể mạnh mẽ, liệt 4.2.4 Công tác kiểm tra, đánh giá giáo dục kỹ sống cho trẻ mầm non Kết phân tích vấn với BGH GV cho thấy, nhà trường không coi trọng việc kiểm tra, đánh giá GV việc thực HĐGDKNS cho trẻ BGH cho biết, có lên lớp xem qua GV có dạy chương trình, coi qua camera để biết xem lớp hoạt động Tuy nhiên, nhà trường lại trọng nhiều đến việc hướng dẫn GV kiểm tra đánh giá trẻ lớp Dưới chia sẻ HT: "Tôi hướng dẫn cô đứng lớp KN quan sát nhận xét bé vào sổ, ngày quan sát bé, khơng phải quan sát hết lượt; hàng tháng báo cáo qua sổ ghi lên BGH Chú ý đến bé đặc biệt, trao đổi với PH Mỗi GV có sổ để ghi trường hợp đặc biệt Hướng dẫn GV sau buổi học KN, quan sát trẻ, đánh giá trẻ qua KN: để cặp, cất đồ chơi chỗ, xếp đồ gọn gàng Từ đánh giá trẻ lúc nơi để góp ý giúp cho trẻ hồn thiện Mỗi tháng BGH theo dõi sổ nhận xét GV việc đánh giá trẻ đặc biệt, để theo dõi tình hình bé GV Và có biện pháp liên hệ với gia đình bé lười học tơi trao đổi với PH để hỗ trợ cho việc giáo dục trẻ" Đồng thuận với đạo hướng dẫn BGH, GV thực việc kiểm tra đánh giá KN trẻ theo quy trình nhà trường: Mỗi tháng, GV viết nhận xét KN trẻ vào sổ liên lạc với PH, gửi sổ lên cho BGH xem duyệt, sau gửi cho PH theo dõi cho ý kiến Đồng thời, GV tùy theo sáng kiến để thực tốt công việc Chẳng hạn, GV lớp chồi (GVC) chia sẻ: "Kiểm tra trẻ chủ yếu theo phương pháp quan sát, thấy bé chưa tốt rèn bé kỹ hơn; trường hợp bé khó quá, mà phương pháp cô trẻ chưa tiếp thu được, nhờ nhà trường hỗ trợ xem có biện pháp tốt khơng"; GV lớp (GVL) cho rằng: "… kiểm tra trẻ nơi lúc, ví dụ vào trẻ ăn, ngủ, thay đồ,… Nếu kiểm tra lớp khơng có kiểm tra hết, nên phải kiểm tra thêm" Như vậy, công tác kiểm tra – đánh giá HĐGDKNS cho trẻ trường MN GV chưa rõ ràng chặt chẽ; mặc dù, thơng thống nhà trường việc kiểm tra – đánh giá tạo cho GV thoải mái, tự sáng tạo, hạn chế việc kiểm soát hoạt động GDKNS GV cho trẻ làm cho hoạt động GDKNS cho trẻ chưa đạt mục đích trường MN đặt ra, yêu cầu xã hội Tuy vậy, điểm đáng ghi nhận trường MN BGH có hướng dẫn GV kỹ lưỡng việc quan sát – theo dõi kiểm tra – đánh giá trẻ q trình chăm sóc giáo dục trẻ 4.3 Đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động GDKNS cho trẻ mầm non Căn theo kết phân tích trạng hạn chế cơng tác quản lý HĐGDKNS cho trẻ trường MN đây, đồng thời dựa vào sở lý thuyết khoa học quản lý giáo dục, người nghiên cứu đưa số biện pháp hỗ trợ nhằm cải thiện nâng cao hiệu công tác sau 1) Tăng cường công tác quản lý phối hợp nhà trường gia đình việc GDKNS cho trẻ Để cơng tác có hiệu quả, trước tiên, nhà trường cần nắm bắt thông tin trẻ bối cảnh gia đình trẻ từ nhận trẻ vào trường thường xuyên cập nhật – ghi nhận thông tin thay đổi trẻ từ gia đình Tiếp đến, nhà trường cần phải phổ biến trao đổi với PH chương trình giáo dục, dạy học nhà trường để PH biết đóng góp ý kiến Thứ ba, thống với PH phương thức kết nối/liên hệ với họ cách thức làm việc phối hợp hỗ trợ việc giáo dục trẻ; chẳng hạn, trường hợp PH khơng có thời gian gặp mặt trao đổi trực tiếp thực việc qua email, công nghệ truyền thông đại khác messenger, viber, Zalo, Một nhà trường xác định rõ vai trò quan trọng gia đình việc GDKNS cho trẻ định hướng đạo rõ ràng việc phối hợp với phụ huynh cộng tác giáo dục (Hawkings, Lishner, Catalano & Howard, 1986) 2) Đối với việc tổ chức hoạt động giảng dạy lớp GV, mặt, nhà trường tiếp tục phát huy tinh thần tự chủ, sáng tạo GV việc soạn giáo án hình thức tổ chức, phương pháp dạy học, mặt khác, cần tăng cường việc quản lý hoạt động liên quan đến dạy học GV, kiểm tra giáo án giảng dạy trước GV giảng dạy để kịp thời góp ý điều chỉnh cho giảng phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý trẻ, theo hướng phương pháp sư phạm mầm non (có hình ảnh vật cụ thể sống động thu hút gây ấn tượng – tác động hiệu đến trẻ); đồng thời, cần theo dõi giám sát trình GV giảng dạy sau 10 với GV lượng giá lại hoạt động để đánh giá ưu điểm bật khắc phục điểm hạn chế có Bên cạnh đó, nhà trường cần có hình thức khen thưởng GV có sáng kiến thành tốt hoạt động giáo dục trẻ 3) Tăng cường tổ chức hoạt động GDKNS cho trẻ lớp Bởi vì, việc gia tăng hoạt động sở tảng việc hình thành phát triển kỹ cho trẻ, nghĩa muốn hình thành KN cần phải cho trẻ thực hành - trải nghiệm thực tế phải lặp lặp lại nhiều lần Đồng thời, hoạt động GDKNS lớp cần đa dạng phong phú, nhằm tạo điều kiện cho trẻ phát triển kỹ cách toàn diện hài hòa Mặc dù còn nhiều đề xuất khác góp phần nâng cao hiệu công tác quản lý HĐGDKNS cho trẻ trường MN Song, giới hạn phạm vi đề tài này, người nghiên cứu thiết nghĩ, với ba đề xuất biện pháp trình bày sát thực với trạng công tác quản lý trường MN nay, thực triệt để biện pháp đề xuất đây, hẳn, công tác quản lý HĐGDKNS cho trẻ trường MN mang lại nhiều thành Kết luận Qua kết nghiên cứu trạng hoạt động GDKNS công tác quản lý HĐGDKNS cho trẻ trường MN hạn chế công tác quản lý phối hợp nhà trường gia đình; Cơng tác kiểm tra – đánh giá HĐGDKNS cho trẻ GV chưa thường xuyên chặt chẽ; và, Cơng tác tổ chức hoạt động ngồi lớp việc GDKNS cho trẻ trường MN chưa nhiều phong phú Đồng thời, đề tài làm lên vai trò quan yếu công tác phối hợp nhà trường gia đình hoạt động GDKNS cho trẻ MN nhấn mạnh đến cần thiết tầm quan trọng việc tổ chức hoạt động GDKNS cho trẻ lớp, đặc biệt hoạt động lớp Và, theo sát với hạn chế, tồn điểm bật mà kết nghiên cứu nêu, người nghiên cứu đề xuất ba biện pháp thiết thực: (1) Tăng cường công tác quản lý phối hợp nhà trường PH, (2) Tăng cường công tác quản lý việc kiểm tra – đánh giá GV HĐGDKNS, (3) Tăng cường tổ chức HĐGDKNS ngồi 11 lớp, để cơng tác quản lý HĐGDKNS cho trẻ trường MN mang lại hiệu tốt Cũng thông qua kết nghiên cứu cho thấy hai điểm nhấn quan trọng Thứ nhất, cần thiết quan trọng việc phối hợp nhà trường gia đình để cộng tác – hỗ trợ cho HĐGDKNS cho trẻ đạt hiệu Điều hoàn toàn đắn phù hợp với ý kiến chuyên gia giáo dục quản lý giáo dục; vì, vai trò mơi trường giáo dục nhà trường học hay gia đình có khác nhau, song, tác động ảnh hưởng đồng thời hai môi trường, hay cụ thể tác động đồng thời GV trường PH nhà, làm cho hiệu giáo dục cho trẻ cao Điểm bật thứ hai là, trẻ MN việc tổ chức hoạt động dạy học lớp GV phải đa dạng, phong phú hình thức phương pháp dạy học, ứng dụng phương tiện công nghệ đại, sử dụng công cụ trực quan sinh động dạy học lớp; đồng thời, tăng cường triển khai nhiều loại hoạt động dạy học lớp, để trẻ có nhiều điều kiện trải nghiệm thực tiễn sống xã hội, trẻ hứng thú, tích cực tham gia, học hỏi phát triển tồn diện TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Giáo dục Đào tạo (2009) Chương trình giáo dục mầm non Bộ Giáo dục Đào tạo (2009) Thông tư Ban hành Bộ chuẩn phát triển trẻ tuổi Bộ Giáo dục Đào tạo (2016) Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên Cán quản lý Giáo viên mầm non năm học 2016-2017 Nhà xuất Giáo dục Việt Nam Carroll D (1997) Teaching Your Children Life Skills Berkley Books Department for Children, Shools and Families (2007) Children and Young People Today: Evidence to support the development of the Children’s Plan Hawkins J.D., Lishner D.M., Catalano R.F., Howard M.O Childhood predictors of adolescent substance abuse: Toward an empirically grounded theory Journal of Children in Contemporary Society 1986;18:11–47 Nair S (2012) Exploring Parents’ and Teachers’ Views of Primary Pupils’ Thinking Skills and Problem Solving Skills, Creative Education, 3(1), pp.30-36 UNESCO (2008) The contribution of early childhood education to a sustainable society Paris UNICEF (1989) Công ước Liên Hiệp Quốc quyền trẻ em Khai thác từ 12 https://www.unicef.org/vietnam/vi/03 Cong_uoc_LHQ_ve_quyen_tre_em_1989.pdf World Health Organization (1999) Partners in Life Skills Education - Conclusions from a United Nations Inter-Agency Meeting Geneva: Deparment of Mental Health 13 ... trạng GDKNS cho trẻ trường MN phân tích trước, thực trạng cơng tác quản lý hoạt động GDKNS cho trẻ mầm non, sau số biện pháp đề nghị nhằm nâng cao hiệu cho công tác quản lý hoạt động giáo dục 4.1... GDKNS cho trẻ làm tiền đề tốt dẫn đường thúc đẩy cho hành động cụ thể 4.2 Thực trạng công tác quản lý hoạt động giáo dục kỹ sống cho trẻ mầm non Công tác quản lý hoạt động GDKNS cho trẻ. .. hoạt động giáo dục trẻ 3) Tăng cường tổ chức hoạt động GDKNS cho trẻ lớp Bởi vì, việc gia tăng hoạt động sở tảng việc hình thành phát triển kỹ cho trẻ, nghĩa muốn hình thành KN cần phải cho trẻ
- Xem thêm -

Xem thêm: CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO TRẺ MẦM NON TẠI TP. HỒ CHÍ MINH, CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO TRẺ MẦM NON TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn