THÁI ĐỘ CỦA SINH VIÊN KHOA GIÁO DỤC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN NGÀNH CHO SINH VIÊN

7 8 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/08/2019, 01:34

Hiện nay, các trường cao đẳng và đại học ở nước ta ngày càng quan tâm, nhận thức đúng hơn về đánh giá chất lượng chương trình tư vấn định hướng chuyên ngành cho sinh viên. Với bài báo này, chúng tôi làm rõ mức độ đạt được các mục tiêu về thái độ của sinh viên Khoa Giáo dục đối với chương trình tư vấn định hướng chuyên ngành cho sinh viên Khoa Giáo dục, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, từ những biểu hiện đến các kết quả đo lường; đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng chương trình tư vấn định hướng chuyên ngành cho sinh viên. THÁI ĐỘ CỦA SINH VIÊN KHOA GIÁO DỤC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN NGÀNH CHO SINH VIÊN ATTITUDE OF STUDENTS FROM PEDAGOGY DEPARTMENT – USSH – TOWARDS THE MAJOR ORIENTATION PROGRAM Nguyễn Thị Thu Hiền, Lê Quốc Khiêm TÓM TẮT Hiện nay, trường cao đẳng đại học nước ta ngày quan tâm, nhận thức đánh giá chất lượng chương trình tư vấn định hướng chuyên ngành cho sinh viên Với báo này, làm rõ mức độ đạt mục tiêu thái độ sinh viên Khoa Giáo dục chương trình tư vấn định hướng chuyên ngành cho sinh viên Khoa Giáo dục, Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, từ biểu đến kết đo lường; đưa số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng chương trình tư vấn định hướng chuyên ngành cho sinh viên Từ khóa: Thái độ, định hướng chuyên ngành, sinh viên ABSTRACT Colleges and universities around the country are getting more and more interested in and conscious of the quality of the major orientation program for their students In this article, we look into the attitudes of students from the pedagogy department – USSH – towards the program From the results, we will be discussing the solutions to the problems that the students encounter in the program, hence enhance the quality of the program Key words: attitudes, major orientation, students Mở đầu: Thái độ trạng thái tâm lý chủ quan người, sẵn sàng phản ứng theo khuynh hướng tích cực hay tiêu cực vật, tượng Con người có thái độ trung tính, có nghĩa họ đồng thời biểu thái độ tích cực tiêu cực mục tiêu Quan điểm thái độ kết hợp thành phần: (i) nhận thức, (ii) xúc cảm-tình cảm, (iii) hành vi ý định hành vi Thành phần xúc cảm – tình cảm thái độ cho bao gồm đánh giá ý thích, cảm xúc người với số tình huống, đối tượng người (Lê Văn Quý, Trần Chí Vĩnh Long, 2016) Thái độ tích cực tạo nên hứng thú nghề nghiệp tương lai, thúc đẩy sinh viên học tập nỗ lực đạt kết tốt Sinh viên sau tốt nghiệp có tâm huyết với ngành mà thân lựa chọn gặt hái nhiều thành cơng cơng việc, nghiệp họ có thái độ tích cực ngành nghề mà họ theo học Như vậy, nhiệm vụ đặt sở đào tạo nguồn nhân lực nói chung Khoa Giáo dục, Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn nói riêng trọng đào tạo chun mơn nghề nghiệp thông qua việc đạt mục tiêu thái độ hoạt động tư vấn định hướng chuyên ngành Khoa Do đó, việc khảo sát mục tiêu thái độ hoạt động tư vấn định hướng chuyên ngành bước quan trọng giúp Nhà trường, Khoa giáo dục có sách đắn, có sở khoa học để đánh giá cải tiến chất lượng hoạt động hiệu Phương pháp nghiên cứu 2.1 Khách thể khảo sát Mẫu nghiên cứu khảo sát từ 86 sinh viên, cựu sinh viên, cụ thể là: sinh viên năm ba, năm tư cựu sinh viên Khoa Giáo dục, Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn 2.2 Công cụ khảo sát Nghiên cứu sử dụng bảng hỏi điều tra để thu thập liệu Sinh viên, cựu sinh viên tham gia lựa chọn năm mức độ thang đo Likert để đánh giá yếu tố liên quan đến chất lượng hoạt động tư vấn định hướng chuyên ngành Khoa Giáo dục Đối với yếu tố mức độ đạt mục tiêu thái độ, sinh viên cựu sinh viên đánh giá với năm mức độ (1= hồn tồn khơng đồng ý, 2= khơng đồng ý, 3= phân vân, 4= Đồng ý 5= Hoàn toàn đồng ý) Tất liệu phân tích phần mềm SPSS 13.0 Nghiên cứu sử dụng phương pháp thống kê để phân tích liệu Phân tích mơ tả để kiểm tra mức độ đồng ý sinh viên cựu sinh viên thông qua việc đạt muc tiêu thái độ hoạt động tư vấn định hướng chuyên ngành nhằm đánh giá cải tiến chất lượng hoạt động tốt hơn, đạt hiệu Phân tích phương sai (ANOVA) thực để kiểm tra khác biệt sinh viên cựu sinh viên khóa đánh giá mức độ đồng ý mục tiêu thái độ Ngồi ra, nghiên cứu sử dụng bảng hỏi vấn để tăng mức độ tin cậy Kết nghiên cứu 3.1 Độ tin cậy Trong nghiên cứu này, hệ số Cronbach’s alpha thu thập để kiểm tra độ tin cậy nhằm đánh giá mức độ đồng ý thông qua việc đạt mục tiêu thái độ 0,852 Nhóm nghiên cứu Nunnally & Burnstein (1994) cho công cụ thăm dò nghiên cứu từ 0,7 hay cao khơng vượt q 0.95 Vì vậy, xây dựng nghiên cứu yếu tố mức độ đồng ý thông qua việc đạt mục tiêu thái độ đáng tin cậy 3.2 Đặc điểm nhân Trong 86 sinh viên, cựu sinh viên khoa, cụ thể có 71.4% sinh viên năm thứ ba, 8.3% sinh viên năm thứ tư, 20.2% cựu sinh viên (trong 5.9% cựu sinh viên tốt nghiệp năm 2014, 35.3% tốt nghiệp năm 2015, 17.6% tốt nghiệp năm 2016 41.2% tốt nghiệp năm 2017) với tổng số 19.8% nam, 80.2% nữ Về chuyên ngành, 66.3% sinh viên thuộc chuyên ngành Quản lý giáo dục, 33.7% sinh viên thuộc chuyên ngành Tâm lý giáo dục Về học lực, 1.7 % sinh viên có học lực từ trung bình trở xuống, 20.3% sinh viên có học lực trung bình – khá, 62.7% sinh viên có học lực khá, 13.6 % sinh viên có học lực giỏi 1.7 % sinh viên có học lực xuất sắc 3.3 Mức độ đồng ý sinh viên, cựu sinh viên thông qua việc đạt mục tiêu thái độ hoạt động tư vấn định hướng chuyên ngành Để tìm hiểu mức độ đạt mục tiêu thái độ hoạt động tư vấn chuyên ngành Khoa giáo dục, khảo sát 08 yếu tố cân nhắc, đánh giá Kết thu sau: Kết bảng cho thấy mức độ đồng ý sinh viên, cựu sinh viên thông qua việc đạt mục tiêu thái độ hoạt động tư vấn định hướng chuyên ngành chưa cao, với mức dao động từ 3.16 đến 3.92 Trong đó, yếu tố Bạn tập trung chăm nghe giảng q trình học mơn học chuyên ngành sinh viên, cựu sinh viên đánh giá với mức độ đồng ý cao (TB: 3,92, ĐLC: 0,884), yếu tố Bạn hoàn thành tập/nhiệm vụ giao (TB: 3,85, ĐLC: 0,861) yếu tố đồng ý sinh viên đánh giá với mức độ thấp Bạn chủ động học thêm làm thêm tập bên (TB: 3,35, ĐLC: 0,865) Kết vấn sâu cho thấy: Đối với sinh viên, cụ thể có 5/19 sinh viên cho thời gian không phù hợp, thời gian giải đáp ngắn, số thắc mắc thầy cô giải đáp chưa trọn vẹn… Bên cạnh đó, qua câu hỏi mở “Anh/Chị có đề xuất để cải tiến hoạt động tư vấn định hướng chuyên ngành Khoa Giáo dục” sinh viên yêu cầu thêm hình thức tư vấn online để em linh hoạt, chủ động mặt thời gian có đầu tư nội dung hình thức tổ chức tư vấn cần sâu, cụ thể, thực tiễn hơn, thời gian tư vấn cần diễn nhiều lâu Ngoài cần có phân chia nhóm, tạo nhiều hội tiếp xúc trải nghiệm định hướng chuyên ngành trước lựa chọn để hoạt động tư vấn hiệu (phụ lục 2) Đối với giảng viên, hoạt động đạt yêu cầu Tuy nhiên chưa có thống phận liên quan (cố vấn học tập, ban chủ nhiệm khoa, cựu sinh viên…), có đầu tư ngày tốt hơn, có quan tâm Ban chủ nhiệm khoa, tổ chức thường xuyên, định kỳ Ngày có nhiều sinh viên chọn nghề nghiệp sau buổi tư vấn, nhiều sinh viên cần hỗ trợ cá nhân… Ngồi ra, với câu hỏi mở “Thầy/Cơ có đề xuất để hỗ trợ sinh viên việc lựa chọn chuyên ngành phù hợp” “Hoạt động cần có thay đổi gì?” có 4/6 giảng viên cho tổ chức tư vấn đầu năm, mời cựu sinh viên tư vấn, tổ chức giao lưu, tham quan số sở liên quan đến ngành nghề làm việc tương lai, cần tổ chức từ đầu sinh viên vào học sinh viên chọn chuyên ngành (khoảng lần) nhiều hình thức khác Không nên dừng lại việc chọn chuyên ngành mà sinh viên cần khám phá thân, chủ động lựa chọn, khảo sát mong muốn thắc mắc em trước thông qua mạng xã hội, email để hiểu tâm tư, nguyện vọng cá nhân…(phụ lục 2) Bảng Mức độ đồng ý đạt mục tiêu thái độ hoạt động tư vấn chuyên ngành Các mục tiêu Trung bình Bạn tập trung chăm nghe giảng q 3,92 trình học mơn học chun ngành Bạn hăng hái tham gia vào hình thức học tập 3,49 tổ chức lớp Bạn hoàn thành tập/nhiệm vụ giao 3,85 Bạn chủ động học thêm làm thêm tập 3,34 Độ lệch chuẩn Xếp hạng ,884 ,864 ,861 ,865 bên Bạn chủ động vận dụng kiến thức học vào thực tế Chương trình giúp tạo hội giao lưu với thầy cô, cựu sinh viên Bạn cảm thấy hào hứng với công việc làm tốt nghiệp Bạn từ bỏ thứ để làm công việc liên quan đến chuyên ngành học 3,53 ,921 3,72 ,879 3,53 ,942 3,16 1.115 3.4 Sự tương quan sinh viên, cựu sinh viên khóa thơng qua việc đạt mục tiêu thái độ hoạt động tư vấn chuyên ngành Để trả lời cho câu hỏi có hay khơng có khác biệt việc đánh giá mức độ đồng ý sinh viên, cựu sinh viên khóa tham gia trả lời khảo sát với mục tiêu thái độ sinh viên, chúng tơi thực theo phân tích tương quan ANOVA với mức ý nghĩa 95% Những kết từ bảng cho thấy khơng có khác biệt có ý nghĩa sinh viên khóa khác nhau, sig.>0.05 Như vậy, thấy sinh viên, cựu sinh viên khóa có đánh giá tương đồng mức độ đồng ý đạt mục tiêu thái độ hoạt động tư vấn chuyên ngành Bảng 2: Kết ANOVA việc đánh giá mức độ đồng ý sinh viên, cựu sinh viên khóa đạt mục tiêu thái độ Trung bình F Sig Giữa nhóm ,326 ,380 ,822 Trong nhóm ,860 ,944 ,446 ,992 ,420 ,523 ,719 ,628 ,645 Các mục tiêu Bạn tập trung chăm nghe giảng trình học môn học chuyên ngành Bạn hăng hái tham gia vào hình thức học tập tổ chức lớp Giữa nhóm ,697 Trong nhóm ,738 Bạn hoàn thành tập/nhiệm vụ Giữa nhóm ,734 giao Trong nhóm ,740 Bạn chủ động học thêm làm thêm tập bên Giữa nhóm ,355 Trong nhóm ,679 Bạn chủ động vận dụng kiến thức Giữa nhóm ,526 học vào thực tế Trong nhóm ,837 Chương trình giúp tạo hội giao lưu với thầy cơ, cựu sinh viên Giữa nhóm ,669 ,825 ,515 Trong nhóm Giữa nhóm ,811 ,246 ,248 ,910 Trong nhóm ,994 Giữa nhóm ,365 1,195 ,305 ,873 Bạn cảm thấy hào hứng với công việc làm tốt nghiệp Bạn từ bỏ thứ để làm cơng việc liên quan đến chun ngành học Trong nhóm Kết luận: Trong phạm vi viết này, giới hạn khách thể nghiên cứu nên thơng tin chưa mang tính bao qt Tuy nhiên, qua cho thấy sinh viên đánh giá chưa cao mức độ đồng ý đạt mục tiêu thái độ Để giúp sinh viên đạt mục tiêu thái độ, vai trò người giảng viên quan trọng Giảng viên đóng vai trò người hướng dẫn, giải đáp thắc mắc, người trước ngành nghề truyền đạt lại kiến thức, kinh nghiệm cho người sau Chúng cho Khoa cần tăng cường, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo yêu nghề chuyên môn để tiếp tục “tiếp lửa” cho tân sinh viên tương lai, đáp ứng yêu cầu tổ chức, doanh nghiệp xã hội Ngoài ra, Nhà trường Khoa cần tổ chức thường xuyên buổi báo cáo chuyên đề, hội chợ việc làm, tham quan doanh nghiệp… nhằm giúp sinh viên tăng cường học hỏi, làm quen với môi trường nghề nghiệp để có trải nghiệm định hướng chuyên ngành trước lựa chọn, tiền đề quan trọng cho sinh viên trước tham gia vào thị trường lao động Sự hiểu biết nghề nghiệp quan niệm giá trị xã hội nghề nghiệp nên coi nội dung cần trang bị cho học sinh-sinh viên trước suốt trình đào tạo đại học Từ góc độ quản lý, ta thấy rõ cần thiết công tác đạo tổ chức thực hoạt động trao đổi thông tin, phối – kết hợp chặt chẽ đào tạo nhà trường yêu cầu tuyển dụng việc giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên Đây vừa yêu cầu đào tạo tồn diện nguồn nhân lực (có hiểu biết nghề nghiệp, kỹ nghề nghiệp thái độ đắn giá trị nghề nghiệp) vừa giải pháp quản lý góp phần điều chỉnh ý thức học tập sinh viên theo chiều hướng tích cực, phát huy tính tích cực học tập, gắn kết đào tạo nguồn nhân lực sử dụng nhân lực đào tạo (Nguyễn Thành Nhân, 2014) Sinh viên hiểu sâu sắc tri thức khoa học, ý nghĩa xã hội mơn học có thái độ học tập tích cực theo thực tiễn đóng vai trò quan trọng, có ý nghĩa cá nhân khả tiếp thu Muốn vậy, Khoa cần định hướng cho sinh viên nhận thức cần thiết để tìm tới chun viên tư vấn có băn khoăn việc chọn nghề, tiến hành cho sinh viên tham gia làm trắc nghiệm lực thân trước tổ chức hoạt động tư vấn Ngoài ra, Tham khảo ý kiến mong muốn cá nhân sinh viên qua việc vấn riêng Cần phối hợp với cựu sinh viên, đầu tư nhiều nội dung hình thức tổ chức để hoạt động mang tính chuyên nghiệp hỗ trợ sâu sát đến sinh viên Thành lập nhóm hỗ trợ cơng tác tư vấn có tham gia sinh viên giảng viên giảng viên trưởng nhóm… Tài liệu tham khảo: Nguyễn Thành Nhân (2014) Tính tích cực học tập sinh viên nhìn từ góc độ quản lý Kỷ yếu Hội thảo khoa học Giáo dục phát triển, Tp.HCM, 94-107 Lê Văn Quý, Trần Chí Vĩnh Long (2016) Thái độ nghề nghiệp sinh viên ngành Quản trị kinh doanh Trường Đại học Tài chính-Marketing Tạp chí khoa học Quản lý Giáo dục, số 04(12), 16-20 Lê Ngọc Phương (2005).Thái độ học tập sinh viên (Luận văn Thạc sĩ: chuyên ngành tâm lý học), Hà Nội, 13-24 http://www.cdsplaocai.edu.vn/tin-tuc/thong-tin-nckh/1464522461-nhan-thuc-thai-do- cua-sinh-vien-truong-cao-dang-su-pham-lao-cai-doi-voi-hoat-dong-nghien-cuu-khoahoc.htm ... sát Mẫu nghiên cứu khảo sát từ 86 sinh viên, cựu sinh viên, cụ thể là: sinh viên năm ba, năm tư cựu sinh viên Khoa Giáo dục, Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn 2.2 Công cụ khảo sát Nghiên... Khoa Giáo dục, Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn nói riêng trọng đào tạo chun mơn nghề nghiệp thông qua việc đạt mục tiêu thái độ hoạt động tư vấn định hướng chuyên ngành Khoa Do đó, việc... 62.7% sinh viên có học lực khá, 13.6 % sinh viên có học lực giỏi 1.7 % sinh viên có học lực xuất sắc 3.3 Mức độ đồng ý sinh viên, cựu sinh viên thông qua việc đạt mục tiêu thái độ hoạt động tư vấn
- Xem thêm -

Xem thêm: THÁI ĐỘ CỦA SINH VIÊN KHOA GIÁO DỤC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN NGÀNH CHO SINH VIÊN, THÁI ĐỘ CỦA SINH VIÊN KHOA GIÁO DỤC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN NGÀNH CHO SINH VIÊN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn