Tam ly nguoi nghien ma tuy nguyen ngoc lam

6 7 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2019, 22:17

Theo UNDP, hieän VN coù khoaûng gaàn 200.000 ngöôøi nghieän ma tuùy(70% laø döôùi 30 tuoåi, hôn 30.000 laø SVHS). Theo Chi cuïc Phoøng Choáng TNXH, TP.HCM. coù khoaûng20.000 ngöôøi nghieän. Tính ñeán cuoái thaùng 6 naêm 2002, thaønh phoá HCM ñaõ taäp trung17.81ñoái töôïng nghieän taïi caùc cô sôû chöõa beänh taäp trung.Theo thoáng keâ rieâng cuûa Trung Taâm Nhò Xuaân thuoäc LLTNXP, döïa treân soá ngöôøi nghieän taïi Trung taâm nay :Veà möùc ñoä nghieän : 40% nghieän nheï, 50% trung bình vaø 10% nghieän naëng.Veà thôøi gian nghieän : 30% döôùi 01 naêm, 44% töø 1 – 3 naêm vaø 26% treân 3 naêm.Veà soá laàn söû duïng ma tuùy trong ngaøy : 70% 3 laànngaøy, 26% 3 – 6 laànngaøy vaø 4% treân 6 laànngaøy.Veà tình traïng nghieän : 42% nghieän laàn 1, 32% taùi nghieän laàn moät laàn, 26% taùi nghieän treân 2 laàn.Nguyeân nhaân nghieän ma tuùy :Coù nhieàu nguyeân nhaân, coù theå noùi laø chuøm nguyeân nhaân, töông taùc laãn nhau.Ñoái vôùi TTN, ñoù laø tuoåi höôùng ngoaïi, taâm lyù chöa oån ñònh, thieáu töï tin, bò aûnh höôûng raát nhieàu bôûi baïn beø cuøng löùa tuoåi, raát chuû quan, deã dao ñoäng, deã thuï ñoäng trong quan heä baïn beø, thöôøng nhìn cha meï nhö laø bieåu 1 TÂM LÝ NGƯỜI NGHIỆN MA TÚY Th.S Nguyễn Ngọc Lâm biên soạn Trước hết xin có lời hoan nghênh tinh thần tình nguyện bạn đến nơi đáng phải đến nơi cần bạn đến Có thể nói môi trường phức tạp khó khăn, theo khó nhiều giúp làm đường Trường Sơn không đòi hỏi sức lực mà lại cần trí lực, tình người, am hiểu tâm lý người hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thái độ phù hợp, kỹ tiếp cận mối quan hệ không cân ( bên tự đánh giá thấp bên tự đánh giá tích cực) Vì mà bạn phải tham dự khóa tập huấn đặc biệt trước lên đường Tôi mong đề tài “Tâm lý người nghiện” giúp ích cho bạn phần hành trang bạn Bài gồm phần : Tình hình chung người nghiện ma túy Tâm lý người nghiện ma túy Chúng ta phải đối xử với họ ? Chú trọng đến giới thiếu niên I TÌNH HÌNH CHUNG VỀ NGƯỜI NGHIỆN MA TÚY Theo UNDP, VN có khoảng gần 200.000 người nghiện ma túy(70% 30 tuổi, 30.000 SVHS) Theo Chi cục Phòng Chống TNXH, TP.HCM có khoảng 20.000 người nghiện Tính đến cuối tháng năm 2002, thành phố HCM tập trung 17.81 đối tượng nghiện sở chữa bệnh tập trung Theo thống kê riêng Trung Tâm Nhò Xuân thuộc LLTNXP, dựa số người nghiện Trung tâm : - Về mức độ nghiện : 40% nghiện nhẹ, 50% trung bình 10% nghiện nặng - Về thời gian nghiện : 30% 01 năm, 44% từ – năm 26% năm - Về số lần sử dụng ma túy ngày : 70% lần/ngày, 26% – lần/ngày 4% lần/ngày - Về tình trạng nghiện : 42% nghiện lần 1, 32% tái nghiện lần lần, 26% tái nghiện lần Nguyên nhân nghiện ma túy : Có nhiều nguyên nhân, nói chùm nguyên nhân, tương tác lẫn Đối với TTN, tuổi hướng ngoại, tâm lý chưa ổn đònh, thiếu tự tin, bò ảnh hưởng nhiều bạn bè lứa tuổi, chủ quan, dễ dao động, dễ thụ động quan hệ bạn bè, thường nhìn cha mẹ biểu tượng cấm đoán nên đến bạn bè để có đồng cảm( cho bạn bè hiểu cha mẹ) Một số hoàn cảnh đưa TTN đến với ma túy : - - Buồn rầu, chán nản, sợ sệt thất bại học tập hay quan hệ bạn bè, cha mẹ bất hòa, gia đình xung đột, em cảm thấy bò bỏ rơi tinh thần gia đình cho dù chu cấp vật chất đầy đủ Sự kích thích bên hình ảnh, âm thanh, mùi vò liên quan đến ma túy Các chuyến chơi xa em tự tổ chức Ý tưởng đua đòi ngang hay bạn bè Muốn thử sức mình, hút thử ma túy để tỏ trải Một người nghiện trẻ tuổi cho biết :”Những lần vui chơi với bạn bè thấy chúng bạn có nét lạ Khi hút xì ke làm không kềm hãm tò mò, hút thử, lúc hút nghó chơi cho biết không để đam mê Vã lại,hút hai lần không Nhưng thời gian ngắn, thử bỏ không hút thấy người khó chòu, muốn bệnh Dần dần nghiện từ lúc nào.” Theo Chi cục PCTNXH TP.HCM., có dạng gia đình dễ bò ma túy xâm nhập : Gia đình có tham vọng cá nhân cao : quyền lực, chức vụ, giàu có, nên thời gian chăm sóc Gia đình bò tai họa bất ngờ : hỏa hoạn, tai nạn, thiên tai, người thân mất, bò cướp bóc Gia đình bất hòa, xung đột, cha mẹ ly thân, ly dò Gia đình không toàn vẹn : mồ côi cha mẹ Gia đình nghèo Gia đình có nghiện nghiện, có người dính vào tệ nạn xã hội Gia đình nuông chiều mức Các giai đoạn trình cai nghiện : Có giai đoạn Giai đoạn : Phân loại mức độ nghiện ( ngày ) Giai đoạn : Giai đoạn cắt ( từ 10 đến 15 ngày ) Nên nhớ việc cắt chữa khỏi nghiện ma túy Đây giai đoạn người nghiện vượt qua đau đớn vật vã thiếu thuốc, thể phản ứng đòi thuốc Đây biểu lệ thuộc ma túy mặt thể chất : thể có chất endorphine có tác dụng giảm đau ma túy não tiết cần, người nghiện đưa ma túy vào chất thể không tiết nữa, chất ma túy vào thể chế sinh lý thể bò cân gây phản ứng Người nghiện chăm sóc thuốc tây y y học dân tộc, châm cứu, xoa bóp Đây bước đầu trình cai nghiện mặt sinh lý Nhưng vấn đề quan trọng lệ thuộc mặt tâm lý người nghiện nhớ đến ma túy thèm khát nó(nhớ cảm giác khoái cảm sử dụng ma túy nằm sâu tiềm thức – Năm 1957 Sàigon, niên 20 tuổi nghiện mà gây trọng án nên bò quyền Sàigon cũ đày Côn Đảo ma túy nên y quên hẳn Đến năm 1975, sau 20 năm, giải phóng Sàigon, nơi mà y tìm đến động ma túy) Giai đoạn : Sau cắt cơn, người nghiện yếu thể xác tinh thần nên phải phục hồi chức thể, tham vấn giáo dục lối sống, tham gia hoạt động văn nghệ, thể thao, lao động nhẹ Giai đoạn kéo dài tháng Giai đoạn : Học nghề, học văn hóa, tạo việc làm ( tham gia công tác tình nguyện) Thời gian 18 tháng đến năm Giai đoạn : Hội nhập xã hội, quản lý cộng đồng II TÂM LÝ NGƯỜI NGHIỆN MA TÚY Người nghiện người có tâm sinh lý bò rối loạn thời gian dài Họ mang tâm trạng hai chiều, mâu thuẩn, vừa thèm muốn ma túy vừa muốn chống lại hành vi biểu hay phủ nhận, không ý hay tỏ hiểu biết ma túy Chúng ta cần lưu ý người nghiện mà không ý thức hành vi Họ biết việc làm sai trái họ, điều khổ tâm vô họ cưỡng lại nên họ đau khổ nhớ rõ trước họ nghiện họ người đàng hoàng, người tốt ( năm 1992, có niên nghiện ma tuý, có vợ đẹp đứa thơ, vợ khuyên can chồng không được, báo trước cho anh lần anh tiếp tục nghiện vợ chết Anh không bỏ được, nên người vợ bóp mũi đứa đến chết tự sát chết theo) Vì mà không nên nghó người nghiện kẻ vô lương tâm, chuyên quậy phá, thật vấn đề quậy họ chì “bề ngoài” quậy bên họ khốc liệt nhiều Họ ý thức rõ tác hại ma túy, họ không muốn nhớ đến nó ra, muốn chạy trốn, họ không thoát Không có người nghiện không muốn bỏ nghiện : Họ cố gắng bỏ có lần bỏ được, lại tái nghiện Sự thất bại nhiều lần thân, bạn bè, làm cho họ niềm tin nơi thân, buông trôi tự cho số phận Họ tự tìm an ủi từ cảm hứng ma túy, vòng luẩn quẩn nguy hiểm ma túy Vì hỗ trợ giúp họ đòi hỏi kiên trì, cần có thời gian lâu dài, cần có hiểu biết họ Đa số người nghiện có hoàn cảnh đặc biệt tác động gia đình, bạn bè, kinh nghiệm thân môi trường xã hội Họ thường trầm cảm, mang hình ảnh xấu mình, buồn chán, cảm giác bò bỏ rơi, bò người xa lánh, họ thiếu lòng tin nơi họ nơi người khác, họ tự tạo vỏ bọc bao quanh mình, sống co rút, cô đơn, giao tiếp, phòng vệ nên khả diễn đạt vấn đề họ kém, họ thiếu thành thật, thường nói dối quanh co thiếu lòng tự trọng Vì họ cần chấp nhận ( chấp nhận họ người có quyền giúp đỡ) Trạng thái tâm lý người nghiện phức tạp, thay đổi theo nhiều giai đoạn Mỗi giai đoạn tưởng ứng với cách thức tiếp cận khác Nếu tiếp cận không cách thức, không phù hợp dễ thất bại Chúng ta càn tìm hiểu họ giai đoạn không ngần ngại trao đổi thường xuyên với giáo dục viên trung tâm cai nghiện họ người có nhiều kinh nghiệm người nghiện Hiện nay, sở chữa bệnh tập trung bò tải Với nhân điều kiện phương tiện hỗ trợ giới hạn, dù có tận tâm cách chu đáo người nghiện đa dạng : hiền có, có, dân giang hồ anh chò có, thường hăm dọa, thóa mạ cán nhân viên phục vụ không vui Những người nghiện quen nuông chiều, chơi bời lỏng gia đình bắt buộc vào nên tâm lý họ không nhiệt tình chữa trò Những người bò nhiễm HIV/AIDS muốn “phê” thuốc ngày cuối đời, sống buông thả, có lúc hù dọa buộc y tá phải chích cho họ thuốc Valium(loại thuốc gây nghiện) Hầu hết người nghiện người có giới hạn kỹ sống : Học hỏi kỹ sống học hỏi nhận biết mặt mạnh mặt giới hạn mình, tức kỹ suy nghó kỹ hành động, kế kỹ ngôn ngữ, khả phân tích hành vi Nếu có kỹ sống, sống khỏe lành mạnh Theo Tổ chức Y tế Thế giới, có 10 kỹ sống : Kỹ tự đònh Kỹ tự giải khó khăn Kỹ suy nghó sáng tạo Kỹ suy nghó có phê phán, nhận biết sai, Kỹ truyền thông có hiệu Kỹ tạo mối quan hệ cá nhân Kỹ tự ý thực Kỹ đồng cảm với người khác Kỹ đương đầu với cảm xúc 10 Kỹ đương đầu với căng thẳng(stress) Họ cần giúp tăng cường kỹ tiến trình thay đổi hành vi, giúp đỡ đòi hỏi phải có kiến thức kỹ chuyên môn tâm lý công tác xã hội 5 III CHÚNG TA ĐỐI XỬ VỚI HỌ NHƯ THẾ NÀO ? Chúng ta đến với họ lòng yêu thương, chân thật, không gò bó, không giả dối, chấp nhận họ, tin tưởng khả thay đổi lối sống họ Chúng ta phải người lạc quan, yêu đời, yêu sống niềm tin truyền qua cho họ Chúng ta luôn lắng nghe họ, quan tâm đến vui buồn họ, quan tâm đến điểm mạnh, sở trường họ để khen ngơi, cỗ vũ khích lệ lúc, giúp họ thay đổi dần hình ảnh thân tích cực nhắc nhở họ : “Bạn người, người có đầy đủ khả sống làm việc người bình thường mà ma túy” Chúng ta giúp họ thử thách từ việc nhỏ đến việc lớn, từ đơn giản đến phức tạp để họ cải thiện lòng tin nơi thân họ tiến trình thay đổi họ tiến trình đầy cam go thử thách, đứng lên vấp ngã, phải biết dìu họ đứng lên họ vấp ngã Chúng ta cần đối thoại với họ câu hỏi mở, nhấn mạnh vai trò họ, kích thích họ suy nghó, kích thích động thay đổi hành vi, không đối thoại dài dòng khiến họ mệt mỏi chán ngán, không tranh cải tranh cải làm tăng kháng cự nơi người nghiện Chúng ta không quy kết họ từ không thiện cảm mà xã hội lên án (như từ yếu đuối, ăn chơi, ăn cắp, thiếu trách nhiệm, thiếu cố gắng, biếng nhát…), quan tâm nhiều mặt mạnh, khó khăn ho (“Tôi biết bạn đau khổ lắm”)ï gia đình họ Chúng ta cần tạo điều kiện cho họ sinh hoạt theo nhóm nhỏ giúp người phát biểu trước tập thể nhóm, giúp họ phân tích hành vi, tình bình thường hành vi không bình thường Họ biết hành vi họ thông qua phản hồi thành viên khác nhóm ( họ khám phá ho sở thay đổi hành vi) qua họ học để hiểu họ người xấu, họ có suy nghó, tình cảm đắn để nhận xét giúp đỡ người khác nhóm nhóm Chúng ta phải gương sáng, mồi lửa niềm tin yêu thương họ nể trọng, để họ tin có người yêu thương họ Bất kỳ thái độ biểu không tốt gây cản trở cho trình trò liệu Cần giữ khoảng cách đònh mối quan hệ, mối quan hệ khác giới 6 Chúng ta nên tuân thủ tốt quy đònh nơi mà đến phục vụ để phòng ngừa lây lan bệnh truyền nhiểm để co hợp tác tốt việc thực mục tiêu chung KẾT LUẬN : Môi trường tập trung người nghiện môi trường phức tạp khó khăn, người nghiện có nhiều mặc cảm, sinh hoạt phức tạp biến động mặt tâm sinh lý Công tác hỗ trợ người nghiện đòi hỏi nhiều kiến thức kỹ chuyên môn để chuyển đổi người khỏi ma lực ma túy Nhiệm vụ sở cứu giúp người một, số phận có hoàn cảnh khác nhau, giúp họ phục hồi giá trò họ Rất mong hiểu biết ngắn gọn giúp bạn hoàn thành nhiệm vụ tháng tình nguyện tới Những ngày mà bạn bên cạnh họ, bạn thấy họ đáng thương đáng ghét Những ngày sẽù ngày mà bạn trằn trọc suy nghó số phận người tin bạn tự đặt câu hỏi :”Tại họ lại thế?” “tại lại đây?” sau bạn tự cảm thấy hạnh phúc ... đoán nên đến bạn bè để có đồng cảm( cho bạn bè hiểu cha mẹ) Một số hoàn cảnh đưa TTN đến với ma túy : - - Buồn rầu, chán nản, sợ sệt thất bại học tập hay quan hệ bạn bè, cha mẹ bất hòa, gia đình... nghiện ma túy Đây giai đoạn người nghiện vượt qua đau đớn vật vã thiếu thuốc, thể phản ứng đòi thuốc Đây biểu lệ thuộc ma túy mặt thể chất : thể có chất endorphine có tác dụng giảm đau ma túy... nghiện nhớ đến ma túy thèm khát nó(nhớ cảm giác khoái cảm sử dụng ma túy nằm sâu tiềm thức – Năm 1957 Sàigon, niên 20 tuổi nghiện mà gây trọng án nên bò quyền Sàigon cũ đày Côn Đảo ma túy nên y
- Xem thêm -

Xem thêm: Tam ly nguoi nghien ma tuy nguyen ngoc lam, Tam ly nguoi nghien ma tuy nguyen ngoc lam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn