Ứng dụng toán hình học trong việc giải bài tập hóa học có đồ thị.

49 15 1
  • Loading ...
1/49 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2019, 22:01

Sáng kiến kinh nghiệm về ứng dụng toán học vào việc giải bài tập hóa học có đồ thị, nội dung của sáng kiến đề cập đến các dạng bài tập hóa học có đồ thị và cần thiết cho học sinh trung học phổ thông, sáng kiến đã vận dụng tối đa tư duy về toán hình học và phân tích kĩ những hình dạng của đồ thị để vận dụng trong việc tích hợp với hình học để giải bài tập. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NINH TRƯỜNG THPT BÃI CHÁY SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Tên đề tài: ỨNG DỤNG TỐN HÌNH HỌC VÀO VIỆC GIẢI NHANH MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP HÓA HỌC CÓ ĐỒ THỊ Người thực hiện: Nguyễn Kim Chiến Tổ: Hóa – Sinh Hạ Long, tháng 11 năm 2018 MỤC LỤC Trang PHẦN I: MỞ ĐẦU LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM ĐÓNG GÓP MỚI VỀ MẶT THỰC TIỄN………………………… PHẦN II: NỘI DUNG CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.2 CƠ SỞ THỰC TIỄN CHƯƠNG NỘI DUNG 2.1 THỰC TRẠNG CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ……………… 2.1.1 Thuận lợi 2.1.2 Khó khăn 2.1.3 Phương thức đánh giá thực trạng 2.2 GIẢI PHÁP THỰC HIỆN ĐỀ TÀI…………………………… 2.2.1 Các dạng tập có đồ thị 2.2.1.1 Dạng khí CO2 (SO2) tác dụng với dung dịch Ca(OH) 1 2 3 3 3 4 5 10 10 Ba(OH)2……………………………………………………………………………………………………… 2.2.1.2 Dạng khí CO2 (SO2) tác dụng với dung dịch chứa R(OH) 10 R’OH…………………………………………………………………… 2.2.1.3 Dạng dung dịch kiềm tác dụng với dung dịch chứa Al3+…… 2.2.1.4 Dạng dung dịch kiềm tác dụng với dung dịch chứa H + Al3+ 13 16 ……………………………………………………………………… 2.2.1.5 Dạng dung dịch axit mạnh tác dụng với dung dịch chứa 19 AlO2- 2.2.1.6 Dạng dung dịch axit mạnh tác dụng với dung dịch chứa OH - 22 AlO2-………………………………………………………………… 2.2.1.7 Dạng dung dịch kiềm tác dụng với dung dịch chứa Zn2+…… 2.2.1.8 Dạng dung dịch kiềm tác dụng với dung dịch chứa H + Zn2+ ……………………………………………………………………… 2.2.2 Kết thực nghiệm đề tài 2.2.3 Một số hình ảnh trình thực nghiệm đề tài………… 2.3 MỘT SỐ BÀI TẬP TỰ LUYỆN PHẦN III: KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 24 28 31 34 35 37 44 44 44 TÀI LIỆU THAM KHẢO 46 PHẦN I: MỞ ĐẦU LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Đảng Nhà nước ta thông qua nghị số 29 ngày 4/11/2013 đổi toàn diện giáo dục đào tạo đáp ứng u cầu cơng nghiệp hóa, đại hóa điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế Trên sở Bộ giáo dục Đào tạo xây dựng chương trình giáo dục phổ thơng tổng thể nhằm mục đích để việc giáo dục đào tạo cấp phổ thông thiết thực hiệu Chương trình triển khai cho cấp học Cụ thể, cấp tiểu học từ năm học 2019 -2020, cấp trung học sở từ năm học 2020 - 2021 cấp trung học phổ thông từ năm học 2021 – 2022 Lộ trình cụ thể cấp học/lớp học sau: Năm học 2019 - 2020 triển khai lớp 1; Năm học 2020 - 2021: lớp lớp 6; Năm học 2021 - 2022: lớp 3, lớp lớp 10; Năm học 2022 - 2023: lớp 4, lớp lớp 11; Năm học 2023 - 2024: lớp 5, lớp lớp 12 Bản chất chương trình giáo dục tổng thể làm giảm số lượng mơn học bắt buộc, tăng tính lựa chọn theo yêu cầu người học Để làm điều tính tích hơp, liên mơn môn học quan trọng Nghị số 29 Ban chấp hành TW lần thứ khóa XI xác định: “Xây dựng chuẩn hoá nội dung giáo dục phổ thông theo hướng đại, tinh gọn, tích hợp cao lớp học phân hoá dần lớp học trên; giảm số môn học bắt buộc; tăng môn học, chủ đề hoạt động giáo dục tự chọn” Việc học môn học khơng độc lập mà cần đặt câu hỏi mơn học tích hợp môn học khác vấn đề từ làm tăng tính sáng tạo thầy học trò Đối với mơn hóa học, việc tích hợp liên mơn với mơn học khác quan trọng, việc tích hợp giúp học sinh phát triển tư em biết mục đích việc học tập Trong hóa học có số dạng tập có kết hợp với đồ thị, yêu cầu học sinh cần hiểu đồ thị biểu diễn q trình hóa học từ em đưa hướng giải toán Việc em cần hiểu chất hóa học từ hiểu dạng lại có kiểu đồ thị khác Việc dựa vào chất hóa học em giải tốn cách bình thường nhiên theo hướng chương trình giáo dục tổng thể mới, cần có tăng cường tích hợp mơn học khác vào mơn hóa học tơi đưa ý tưởng xây dựng đề tài “Ứng dụng toán hình vào việc giải nhanh số dạng tập hóa học có đồ thị” nhằm giúp em học sinh có thêm ý tưởng để giải tập có đồ thị hóa học MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Đề tài “Tích hợp mơn tốn hình vào việc giải nhanh số dạng tập có đồ thị hóa học” nhằm mục đích: - Hướng dẫn cho học sinh biết cách vận dụng hình học vào việc giải tập có đồ thị - Giúp học sinh hiểu giá trị việc tích hợp liên mơn mơn học với - Chia sẻ với đồng nghiệp cách thức giải vấn đề giải số dạng tập có đồ thị hóa học ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU - Dạng tập cần nghiên cứu nằm phần kiến thức hình thành kết tủa CaCO3, CaSO3, BaCO3, BaSO3 cho CO2, SO2 tác dụng với dung dịch kiềm hình thành kết tủa hiđroxit lưỡng tính Al(OH)3 Zn(OH)2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU - Phương pháp nghiên cứu lý thuyết, tập - Phương pháp điều tra - Phương pháp thực nghiệm sư phạm THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM Trong giới hạn đề tài, thực đề tài với trợ giúp em học sinh lớp 11A3 trường THPT Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh - Thời gian thực đề tài từ tháng 8/2018 đến tháng 11/2018 ĐÓNG GÓP MỚI VỀ MẶT THỰC TIỄN - Đề tài giúp học sinh có thêm phương pháp giải với vận dụng kiến thức hình học để giải số dạng tốn hóa học có đồ thị Quan trọng giúp em học sinh thấy tích hợp liên môn môn học với để em nhận thấy môn học lúc gắn kết chặt chẽ với nhau, tách rời PHẦN II: NỘI DUNG CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN Bài tập hóa học có đồ thị chất tốn hóa biểu diễn q trình hóa học thơng qua đồ thị Học sinh phải có kiến thức hóa học để hiểu hình dạng đồ thị loại dạng tốn hóa học đồ thị Thơng thường để giải tốn có đồ thị, học sinh cần nắm vững kiến thức hóa học, vận dụng định luật hóa học, hiểu diễn biến q trình hóa học đồ thị em làm tốt tập hóa học có liên quan tới đồ thị Tuy nhiên để tăng cường tính tư sáng tạo học sinh, tăng tính liên mơn tích hợp mơn học cần có cách giải vấn đề có tính khác biệt mà đạt hiệu cao Trên tinh thần vậy, xây dựng đề tài “Ứng dụng tốn hình vào việc giải nhanh số dạng tập hóa học có đồ thị” 1.2 CƠ SỞ THỰC TIỄN Trong năm gần đây, tập hóa học có liên quan tới đồ thị xuất thường xuyên kì thi THPT Quốc gia kì thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh Đối với em học sinh chưa gặp tốn hóa học có đồ thị lần em có tâm lý hoang mang, lo sợ lẽ em nghĩ làm tập hóa khơng nghĩ có thêm kiến thức hình học tập hóa Đối với em có kiến thức tốt hóa học, em giải tập có đồ thị theo chất hóa học, nhiên số tốn, việc làm thời gian chưa phù hợp với nhu cầu làm tập nhanh Trên thực tế, đa phần em học sinh giải tập hóa học có đồ thị cách đơn mà chưa có sáng tạo, tích hợp liên mơn với nhằm tạo mẻ cách thức giải tập hóa học Trong chương trình tích hợp liên mơn chương trình giáo dục tổng đưa vào giáo dục đại trà cấp học, sở thưc tiễn tiến hành thực đề tài “Ứng dụng tốn hình vào việc giải nhanh số dạng tập hóa học có đồ thị” với mục đích mang lại nhiều lợi ích cho học sinh, cho thân chia sẻ đồng nghiệm qua rút kinh nghiệm hoàn thiện đề tài ngày tốt CHƯƠNG NỘI DUNG 2.1 THỰC TRẠNG CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU Trên sở dạy học trường THPT Bãi Cháy nhận thấy thực đề tài gặp thuận lợi khó khăn sau: 2.1.1 Thuận lợi Khi tiến hành thực đề tài, em học sinh thầy cô trang bị đầy đủ kiến thức oxit CO 2, SO2 tác dụng với dung dịch Ca(OH)2, Ba(OH)2, kiến thức hình thành kết tủa Al(OH)3, Zn(OH)2 Khi chia sẻ với học sinh vấn đề hướng dẫn em có tư mới, vận dụng kiến thức hình học vào việc giải tập hóa học có đồ thị em tỏ ủng hộ hào hứng lẽ trước em giải tập có đồ thị với kiến thức hóa học túy mà chưa có tích hợp, sáng tạo cách giải tập 2.1.2 Khó khăn Các em học sinh chưa có tâm để sẵn sàng tích hợp mơn tốn vào việc giải tập hóa học Tính chủ động sáng tạo cơng việc chưa cao, tính phát vấn đề chưa tốt 2.1.3 Phương thức đánh giá thực trạng Để khảo sát, đánh giá thực trạng lực giải tập có đồ thị hóa học Tơi tiến hành khảo sát lực học sinh lớp 11A3 trường THPT Bãi cháy để đánh giá sơ Nội dung phiếu khảo sát gồm 10 câu hỏi tập trắc nghiệm hóa học có đồ thị, thời gian khảo sát vòng 40 phút PHIẾU ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HỌC TẬP Họ, tên: Lớp Hãy điền đáp án vào ô Câu Đáp án Câu 1: Hòa tan hồn tồn 11,2 gam nCaCO3 CaO vào nước dư thu dung 10 � dịch A Sục khí CO2 vào dung dịch A, qua trình khảo sát người ta lập đồ thị phản ứng sau: 15x x nCO2 Giá trị x là: A 0,050 B 0,040 Câu 2: Khi sục từ từ khí CO2 vào 400 gam dung dịch Ba(OH)2 Kết C 0,020 D 0,025 nBaCO3 thí nghiệm biểu diễn đồ thị sau: 0,4 2,0 nCO2 Sau phản ứng kết thúc, nồng độ % chất tan dung dịch sau phản ứng A 42,46% B 64,51% C 50,64% D 70,28% nBaCO3 a 0,5 a x nCO2 Câu 3: Sục từ từ khí CO2 đến dư vào dung dịch chứa m gam NaOH nCaCO3 a mol Ca(OH)2 Kết thí nghiệm biểu diễn đồ thị sau: a 2, nCO a+ 1,2 Giá trị m a A 48 1,2 B 36 1,2 C 48 0,8 Câu 4: Sục từ từ khí CO2 đến dư nBaCO3 vào dung dịch chứa 0,1 mol NaOH, x mol KOH y mol Ba(OH)2 Kết thí nghiệm biểu diễn đồ thị sau: D 36 0,8 0, 0, z 1, n CO2 Tổng x + y + z có giá trị A 2,3 B 2,1 Câu 5: Khi nhỏ từ từ dung dịch nAl(OH)3 NaOH đến dư vào dung dịch AlCl3, kết thí nghiệm biểu diễn theo đồ thị sau 0,2 Giá trị x A 0,82 B 0,80 D 2,4 C 2,2 0,4 C 0,78 x nOHD 0,84 Câu 6: Nhỏ từ từ dung dịch nAl(OH)3 NaOH dư vào dung dịch chứa a mol HCl b mol 0, AlCl3 Kết thí nghiệm biểu diễn đồ thị sau: Tỉ lệ a : b A : B : Câu 7: Cho từ từ dung dịch NaAlO2 2,8 nOH- 2,0 D : C : nAl(OH) dịch HCl đến dư vào dung 0,8 0,15 Kết thí nghiệm biểu diễn nHCl 0,75 đồ thị sau: Hỏi khối lượng kết tủa cực đại thu thí nghiệm gam ? A 15,6 B 23,4 Câu 8: Hòa tan hoàn toàn 25,3 gam hỗn hợp A gồm C 19,5 D 11,7 nAl(OH)3 Na, BaO, Al vào nước dư thu 8,96 lít khí H2 (đktc) dung dịch B Cho từ từ dung dịch HCl vào 0,1 nHCl 0,7 dung dịch B, kết tủa thể theo đồ thị sau: Phần trăm khối lượng oxi hỗn hợp A gần với giá trị A 5% B 6% C 7% D 8% Ví dụ 2: Nhỏ từ từ đến dư KOH vào dung dịch hỗn hợp gồm a mol HCl x mol ZnSO4 ta quan sát tượng theo đồ thị hình bên (số liệu tính theo đơn vị mol) Giá trị x (mol) là: A 0,4 B 0,6 C 0,7 D 0,65 Định hướng tư lời giải Cách 1: Theo kiến thức hóa học thơng thường Dế thấy a = 0,25 mol; Tại nOH- = 0,45 – 0,25 = 0,2 mol kết tủa chưa đạt cực đại; => n�  n  OH => nZn(OH)2 = 0,1 mol ; Tại nOH- = 2,45 – 0,25 = 2,2 mol kết tủa bị hòa tan phần, ta dùng công thức n�  4.nZn2  nOH => 0,1 = (4.nZn2+ – 2,2)/2; =>nZn2+ = 0,6 mol = nZn(OH)2 lớn = x Cách 2: Theo phương pháp tích hợp liên mơn tốn hình học Từ đồ thị dễ thấy 2,45 – 0,25 + (0,45-0,25) = 4.nZn(OH)2 lớn nhất= 4.x ; => x = 0,6 2.2.2 Kết thực nghiệm đề tài Cách thống kê số liệu thực nghiệm Số HS đạt điểm Xi % HS đạt điểm Xi = Tổng số HS Dựa vào % HS đạt điểm X i để đánh giá lực giải tập có đồ thị 33 học sinh lớp 11A3 thời điểm sau em nghiên cứu nội dung đề tài Sau tiến hành cho học sinh làm kiểm tra chất lượng kết sau: Số HS % Điểm Xi 10 Số đạt HS đạt điểm điểm Xi 0 0 Xi 0% 0% 0% 0% 6% 12% 18% 24% 18% 16% 6% Từ kết thực nghiệm trên, nhận thấy: - Điểm trung bình xuất ít, có điểm lại điểm trung bình, em học sinh có cải thiện rõ rệt phương pháp kĩ làm tập có đồ thị, đặc biệt em biết tích hợp liên mơn tốn học hóa học để giải nhanh tập có đồ thị Tính hiệu đề tài tốt Trên sở tính hiệu đề tài, tiến hành triển khai đề tài tới lớp 11A1, 11A2 để em có thêm kiến thức hóa học, tăng cường đổi phương pháp kĩ giải tập cho học sinh 2.2.3 Một số hình ảnh trình thực nghiệm đề tài Hình ảnh Giáo viên giới thiệu đề tài Hình ảnh Giáo viên thuyết minh đề tài Hình ảnh Học sinh phát biểu ý kiến Hình ảnh Kết thúc đề tài 2.3 MỘT SỐ BÀI TẬP TỰ LUYỆN Bài 1: Sục từ từ đến dư khí CO2 vào nCaCO3 dung dịch Ca(OH)2, kết thí � nghiệm theo đồ thị sau: 1,0 0,3 nCO2 Dựa vào đồ thị, lượng CO sục vào dung dịch 0,85 mol số mol kết tủa thu A 0,85 mol B 0,45 mol D 0,50 mol C 0,35 mol Bài 2: Khi sục từ từ khí CO2 vào nCaCO3 dung dịch 200 gam dung dịch Ca(OH)2 Kết thí nghiệm biểu diễn đồ thị sau: 0,8 1,2 nCO2 Nồng độ phần trăm chất tan dung dịch sau phản ứng A 30,45% B 34,05% C 35,40% Bài 3: Cho m gam hỗn hợp X D 45,30% nBaCO3 gồm Ba, BaO, Ba(OH)2 có số mol vào nước dư thu 500 ml dung dịch Y a mol H2 Hấp thụ 3,6a mol CO2 vào 500 ml dung dịch Y, kết thí nghiệm biểu diễn theo đồ thị sau: 0,1 92 3,6 a nCO2 Giá trị m A 41,49 gam B 36,88 gam C 32,27 gam Bài 4: Cho m gam hỗn hợp Na nBaCO3 Ba vào H2O dư thu dung dịch X V lít khí H2 (đktc) Hấp thụ từ từ khí CO2 đến dư vào dung dịch X Kết thí nghiệm biểu diễn qua đồ thị sau: D 46,10 gam 0, nCO2 0, C 16 6,72 D 32 8,96 Giá trị m V A 32 6,72 B 16 3,36 Bài 5: Sục CO2 vào dung dịch hỗn hợp gồm 0,3 mol NaOH; 0,1 mol nCaCO3 KOH Ca(OH)2 ta quan sát 0,5 tượng theo đồ thị hình bên (số liệu 0,2 tính theo đơn vị mol) a b nCO2 Giá trị a:b là: A 4:5 B 3:4 Bài 6: Sục từ từ khí CO2 đến dư vào dung dịch chứa 0,1 mol NaOH, x mol KOH y mol Ba(OH)2 Kết thí nghiệm biểu diễn đồ thị sau: C 2:3 D 3:5 nBaCO3 0, 0, z 1, n CO2 Tổng x + y + z có giá trị A 2,3 B 2,1 C 2,2 D 2,4 Bài 7: Cho từ từ x mol khí CO vào nBaCO3 500 gam dung dịch hỗn hợp KOH 0,8 Ba(OH)2 Kết thí nghiệm 0,2 biểu diễn đồ thị sau: - Giá trị x A 2,4 B 2,6 x 1, C 2,5 nCO2 D 2,2 - Tổng nồng độ phần trăm khối lượng chất tan dung dịch sau phản ứng A 51,08% B 42,17% Bài 8: Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3, kết D 55,45% C 45,11% nAl(OH)3 thí nghiệm biểu diễn đồ thị sau (số liệu tính theo nOH- 0,3 y x đơn vị mol) Biểu thức liên hệ x y A 3y-x=1,44 B 3y-x=1,24 C 3y+x=1,44 Bài 9: Khi nhỏ từ từ dung dịch nAl(OH)3 NaOH đến dư vào dung dịch AlCl3, kết thí nghiệm biểu diễn theo đồ thị sau 0,2 Giá trị x A 0,82 B 0,80 D 3y+x=1,24 0,4 C 0,78 x nOHD 0,84 Bài 10: Nhỏ từ từ dung dịch nAl(OH)3 NaOH dư vào dung dịch chứa a mol HCl b mol AlCl3 Kết thí nghiệm biểu diễn đồ thị sau: Tỉ lệ a : b A : 0, 0,8 B : 2,0 D : C : Bài 11: Cho m gam Al tác 2,8 nOH- nAl(OH)3 dụng hoàn toàn với a mol HNO3 Sau phản ứng thấy 0, khối lượng dung dịch không nOH- 1,58 25 thay đổi thu 6,272 lít khí (đktc) hỗn hợp khí Z gồm NO NO2 Tỉ khối Z so với metan 135/56 Người ta cho từ từ dung dịch NaOH dung dịch sau phản ứng, kết thí nghiệm kết tủa theo hình sau: Giá trị a B 1,625 A 1,845 Bài 12: Cho từ từ dung dịch NaAlO2 Kết thí nghiệm biểu diễn D 2,07 nAl(OH) dung dịch HCl đến dư vào C 1,735 0,15 0,75 nHCl đồ thị sau: Hỏi khối lượng kết tủa cực đại thu thí nghiệm gam ? A 15,6 B 23,4 C 19,5 Bài 13: Hòa tan hồn tồn D 11,7 nAl(OH)3 25,3 gam hỗn hợp A gồm Na, BaO, Al vào nước dư thu 8,96 lít khí H2 0,1 (đktc) dung dịch B Cho từ từ dung dịch HCl vào nHCl 0,7 dung dịch B, kết tủa thể theo đồ thị sau: Phần trăm khối lượng oxi hỗn hợp A gần với giá trị A 5% C 7% B 6% Bài 14: Cho dung dịch KOH vào D 8% nZn(OH)2 dung dịch Zn(NO3)2 Kết thí nghiệm biểu diễn theo đồ thị sau x 1,6 2,0 nOH- Giá trị x A 0,2 B 0,22 C 0,25 Bài 15: Cho dung dịch KOH D 0,4 nZn(OH)2 tới dư vào dung dịch ZnCl2 Kết thí nghiệm 3a 2a biểu diễn theo đồ thị sau 11b 14b nOH- Tỉ lệ a:b A 3:2 4:3 B 2:3 C 3:4 D Bài 16: Khi nhỏ từ từ đến dư dung nZn(OH)2 dịch KOH vào dung dịch hỗn hợp gồm x mol HCl y mol ZnCl2, kết thí nghiệm biểu diễn đồ thị sau: z 0,6 1,0 1,4 nOH- Tổng giá trị x +y + z A 0,9 B 2,0 Bài 17: Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch C 1,1 D 0,8 nZn(OH)2 hỗn hợp gồm a mol HCl b mol ZnCl2, kết thí nghiệm biểu diễn đồ thị sau 0,4 0,6 1,4 2,2 Tổng giá trị a + b A 1,4 B 1,6 C 1,2 D 1,3 Bài 18: Nhỏ từ từ đến dư KOH vào dung dịch hỗn hợp gồm a mol HCl x mol ZnSO4 ta quan sát tượng theo đồ thị hình bên (số liệu tính theo đơn vị mol) Giá trị x (mol) là: A 0,4 B 0,6 C 0,7 D 0,65 nOH- Bài 19: Nhỏ từ từ đến dư nZn(OH)2 dung dịch NaOH vào dung dịch chứa a mol HCl b mol ZnCl2 Kết thí nghiệm biểu diễn theo 0,1 0,3 đồ thị sau Giá trị a b A 0,3 0,35 B 0,8 0,25 C 0,3 0,25 Bài 20: Hai ống nghiệm A B vào ống nghiệm riêng biệt nOH- D 0,3 0,15 n� chứa dung dịch ZnSO AlCl3, nhỏ từ từ dung dịch NaOH 1,1 b a thu kết biểu diễn đồ thị 4a 0,4n x OH sau Tổng khối lượng kết tủa thí nghiệm dùng x mol NaOH có giá trị ? A 10,62 B 14,16 C 12,5 D 8,85 PHẦN III: KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN - Đề tài đề cập đến vấn đề trọng tâm giáo dục tích hợp liên môn chặt chẽ môn học với nhằm mục đích chung tạo nên tổng hòa tư em học sinh Các em không bó buộc mơn học mà có liên tưởng, tổ hợp kiến thức nhằm phát triển tư cấp độ cao - Đề tài tổng hợp dạng tập tập hóa học có đồ thị định hướng phương pháp tư giải tập mới, định hướng tích hợp liên mơn, tạo nên khác biệt, mang lại đam mêm hứng thú cho người học quan trọng học sinh em học phương pháp giải vấn đề không lối mòn, khn khổ mà đầy tư sáng tạo - Việc phân dạng tập đề tài chặt chẽ vào nội dung chương trình học học sinh, qua em hiểu tư tưởng dạng tập từ em sáng tạo thêm dạng mà khơng cần giáo viên hướng dẫn - Đề tài cung cấp cho học sinh u thích mơn hóa học kiến thức bổ ích đặc biệt với bạn học sinh xuất sắc giúp em có tảng tri thức để thỏa sức khám phá sáng tạo - Đề tài hội để tôi, đồng nghiệp em học sinh chia sẻ, đúc kết phương pháp tối ưu cho việc giải tập có độ thị đồ thị nâng cao khác - Hạn chế đề tài chưa đề cập đến việc dùng toán hình học để giải tập hóa học có đồ thị phức tạp, vấn đề nghiên cứu bổ sung đề tài nghiên cứu KIẾN NGHỊ - Đề tài đề cập đến số dạng tập có đồ thị, phần kiến thức nhỏ chương trình hóa học, tơi cần phải cố gắng lỗ lực cần giúp sức đồng nghiệp em học sinh để xây dựng phát triển nhiều nội dung nhằm mang lại nhiều tri thức cho thầy trò - Đề tài cần có tư vấn, chia sẻ mở rộng tập có đồ thị phức tạp nhằm nâng cao chất lượng dạy học mơn Hóa học nói riêng, chất lượng giáo dục nhà trường nói chung Trên số kinh nghiệm tơi việc tích hợp mơn tốn hình vào việc giải nhanh số dạng tập có đồ thị hóa học, đề tài áp dụng tới học sinh có kết định Trong trình triển khai đề tài, khơng thể tránh khỏi thiếu sót, mong thầy em học sinh góp ý để đề tài hồn thiện vào thực tiễn Tôi xin chân thành cảm ơn! Hạ long, ngày tháng 11 năm 2018 Người thực NGUYỄN KIM CHIẾN TÀI LIỆU THAM KHẢO SÁCH GIÁO KHOA HÓA HỌC CƠ BẢN 12 (Nhà xuất Giáo Dục) SÁCH GIÁO KHOA HÓA HỌC NÂNG CAO 12 (Nhà xuất Giáo Dục) SÁCH BÀI TẬP HÓA HỌC 12 – CƠ BẢN (Nhà xuất Giáo Dục) SÁCH BÀI TẬP HÓA HỌC 12 – NÂNG CAO (Nhà xuất Giáo Dục) TẠP CHÍ HĨA HỌC VÀ ỨNG DỤNG ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG MƠN HĨA HỌC ĐỀ THI THỬ TRẮC NGHIỆM ĐẠI HỌC CỦA CÁC TRƯỜNG THPT ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CÁC TỈNH TRÊN TOÀN QUỐC NGUỒN BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TỪ INTERNET https://dethi.violet.vn/present/same/entry_id/11923619/same/show http://hoctap.dvtienich.com/bai-tap-do-thi-phan-1/ NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC NHÀ TRƯỜNG Nhận xét Xếp loại…………………………………………………………………………… ... 2.2.2 Kết thực nghiệm đề tài 2.2.3 Một số hình ảnh trình thực nghiệm đề tài………… 2.3 MỘT SỐ BÀI TẬP TỰ LUYỆN PHẦN III: KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ ... học có đồ thị” với mục đích mang lại nhiều lợi ích cho học sinh, cho thân chia sẻ đồng nghiệm qua rút kinh nghiệm hoàn thiện đề tài ngày tốt CHƯƠNG NỘI DUNG 2.1 THỰC TRẠNG CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU... đầy đủ kiến thức oxit CO 2, SO2 tác dụng với dung dịch Ca(OH)2, Ba(OH)2, kiến thức hình thành kết tủa Al(OH)3, Zn(OH)2 Khi chia sẻ với học sinh vấn đề hướng dẫn em có tư mới, vận dụng kiến thức
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng toán hình học trong việc giải bài tập hóa học có đồ thị., Ứng dụng toán hình học trong việc giải bài tập hóa học có đồ thị.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn