ĐỀ KT TOÁN lớp 5 2019 theo TT22

7 10 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2019, 20:03

ĐỀ KT LOP 5 THEO TT22 CÓ MA TRẬN ĐẢM BẢO THEO CHUẨN KTTKNƯEFSBHVDVMFNHBSRZXRFZACTEVZRVCTX4ARSFTABERGFVYWTYNAETEBHGCEAFDVCTRFAGTW45FTERCFQXDAREữt4dtfsgsrfecdtxredcrxacerftw4g5trtf3cwrdweeb6ntbhynhgrsbvbgnbeygrvceaercdx Ma trận đề kiểm tra cuối học kì II, Tốn Năm học 2018 – 2019 Mạch kiến thức, kĩ Số câu số điểm Số tự nhiên, Số câu phân số, số Số điểm thập phân phép tính với chúng Mức TN KQ Số câu Giải toán Số câu TN KQ TL Mức TN KQ TN KQ Tổng TL TN KQ TL 2 2,0 1,0 1,0 1,0 4,0 1,0 2 1,0 1,0 1,0 1,0 2 1,0 1,0 Số điểm Số điểm chuyển động Bài tốn có liên quan đến phép tính với số đo thời gian Tổng TL Mức 4 Đại lượng Số câu đo đại lượng: độ dài, khối Số điểm lượng, thời gian, diện tích, thể tích Yếu tố hình học: chu vi diện tích thể tích hình học TL Mức Số câu Số điểm 1 2,0 2,0 1 12 2,0 1,0 3,0 1,0 2,0 1,0 6,0 4,0 TRƯỜNG TH SÍNH PHÌNH SỐ Họ tên: ;Lớp: 5…… BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II NĂM HỌC: 2018-2019 Mơn: Tốn - Lớp Phòng kiểm tra số: .; Số báo danh: … (Thời gian làm bài: 50 phút) Giám thị số 1: Giám thị số 2:………………………….Số phách… Giám khảo số 1: Giám khảo số 2:……………………….Số phách… Điểm kiểm tra Nhận xét làm Bằng số: Bằng chữ:……………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… MÃ ĐỀ SỐ 01 BÀI KIỂM TRA Bài 1:(0,5 điểm): Giá trị chữ số số: 28753 là: A B 70 C 700 Bài 2:(0,5 điểm): Số thập phân gồm 25 đơn vị, phần trăm, phần nghìn viết là: A 25,730 B 25,073 C 2,573 Bài 3.( 0,5 điểm ) : Số lớn số : 17,805 ; 17,508 ; 18,507 ; 18,705 : A 17,805 B 17,508 Bài 4:( 0,5 điểm ) Phân số C 18,705 viết dạng số thập phân là: A 0,4 B Bài 5( điểm ) Điền số thích hợp vào chỗ chấm a) 117 kg = C 40 b) 1,5 = phút Bài 6: (0,5 điểm ): Phép nhân 12,54 x 3,6 có kết là: A 4,5144 B 45,144 C 451,44 Bài 7(0,5 điểm): Kết phép tính 8,79 : 0,01 là: A 8,79 Bài 8(0,5 điểm) 5dm324cm3 = cm B 87,9 C 879 A 5,024 B 524 C 5024 Bài 9(0,5 điểm) kg 5g = kg Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: A 9,5 B 9,05 C 9,005 Bài 10(0,5 điểm) Diện tích hình tròn có bán kính r = cm A 113,04 B 11,304 Không viết vào phần gạch chéo C 1130,4 Bài 11( 0,5 điểm ) Hình lập phương có cạnh m Thể tích hình lập phương là: A 25 m3 B 125 m3 C.1250 m3 Bài 12(0,5 điểm) Tìm x, biết x : 2,5 = 0,98 giá trị x là: A 2,45 B 24,5 C 245 Bài 13(0,5 điểm): Một lớp học có 18 nữ 12 nam Hỏi số học sinh nam chiếm phần trăm số học sinh lớp? A 0,4 % B % C 40 % Bài 14 (2 điểm): Một người xe máy khởi hành từ A lúc 30 phút đến B lúc 30 phút Quãng đường AB dài 80km Hãy tính vận tốc trung bình xe máy với đơn vị đo km/giờ? Bài giải Bài 15:(1 điểm): Tính cách thuận tiện 4,7 : 0,25 + 5,3 × TRƯỜNG TIỂU HỌC SÍNH PHÌNH SỐ KHỐI: MÃ ĐỀ SỐ 01 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II NĂM HỌC: 2018- 2019 Mơn: Tốn - Lớp HƯỚNG DẪN CHẤM MƠN TỐN Đáp án Bài Điểm C 700 0,5điểm B 25,073 0,5điểm C 18,705 0,5điểm A 0,4 0,5điểm Đúng ý 0,5 điểm a, 0,117 b 90 điểm B 45,144 0,5điểm C 879 0,5điểm C 5024 0,5 điểm `10 11 C 9,005 A 113,04 B 125 m3 0,5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 12 A 2,45 0,5 điểm 13 C 40 % 0,5 điểm 0,25 điểm 0,5 điểm 0,25 điểm 0,75 điểm 0,25 điểm 14 Bài giải Thời gian xe máy hết quang đường AB là: 30 phút – 30 phút = (giờ) Vận tốc trung bình xe máy là: 80 : = 40 (km/giờ) Đáp số: 40 km/giờ 15 4,7 : 0,25 + 5,3 × = 4,7 × + 5,3 × = (4,7 + 5,3) × = 10 × = 40 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm (Lưu ý: HS có cách giải khác chấm điểm tối đa) TRƯỜNG TH SÍNH PHÌNH SỐ Họ tên: ;Lớp: 5…… Phòng kiểm tra số: .; Số báo danh: … Giám thị số 1: BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II NĂM HỌC: 2018-2019 Mơn: Tốn - Lớp (Thời gian làm bài: 50 phút) Giám thị số 2:………………………….Số phách… Giám khảo số 1: Giám khảo số 2:……………………….Số phách… Điểm kiểm tra Nhận xét làm Bằng số: Bằng chữ:……………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… MÃ ĐỀ SỐ 02 BÀI KIỂM TRA Bài 1:( 0,5 điểm ) Phân số viết dạng số thập phân là: A 0,4 B C 40 Bài 2.( 0,5 điểm ) : Số lớn số : 17,805 ; 17,508 ; 18,507 ; 18,705 : A 17,805 B 17,508 C 18,705 Bài 3:(0,5 điểm): Số thập phân gồm 25 đơn vị, phần trăm, phần nghìn viết là: A 25,730 B 25,073 Bài 4:(0,5 điểm): Giá trị chữ số số: 28753 là: A B 70 Bài 5( điểm ) Điền số thích hợp vào chỗ chấm a) 117 kg = C 2,573 C 700 b) 1,5 = phút Bài (0,5 điểm): Kết phép tính 8,79 : 0,01 là: A 8,79 B 87,9 C 879 Bài (0,5 điểm ): Phép nhân 12,54 x 3,6 có kết là: A 4,5144 B 45,144 C 451,44 Bài (0,5 điểm) kg 5g = kg Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: A 9,5 B 9,05 C 9,005 Bài (0,5 điểm) 5dm324cm3 = cm A 5,024 B 524 C 5024 Bài 10( 0,5 điểm ) Hình lập phương có cạnh m Thể tích hình lập phương là: A 25 m3 B 125 m3 C.1250 m3 Không viết vào phần gạch chéo Bài 11(0,5 điểm) Diện tích hình tròn có bán kính r = cm A 113,04 B 11,304 C 1130,4 Bài 12(0,5 điểm): Một lớp học có 18 nữ 12 nam Hỏi số học sinh nam chiếm phần trăm số học sinh lớp? A 0,4 % B % C 40 % Bài 13(0,5 điểm) Tìm x, biết x : 2,5 = 0,98 giá trị x là: A 2,45 B 24,5 C 245 Bài 14 (2 điểm): Một người xe máy khởi hành từ A lúc 30 phút đến B lúc 30 phút Quãng đường AB dài 80km Hãy tính vận tốc trung bình xe máy với đơn vị đo km/giờ? Bài giải Bài 15:(1 điểm): Tính cách thuận tiện 4,7 : 0,25 + 5,3 × TRƯỜNG TIỂU HỌC SÍNH PHÌNH SỐ KHỐI: MÃ ĐỀ SỐ 02 Bài KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II NĂM HỌC: 2018- 2019 Mơn: Tốn - Lớp HƯỚNG DẪN CHẤM MƠN TỐN Đáp án Điểm A 0,4 0,5điểm C 18,705 0,5điểm B 25,073 0,5điểm C 700 0,5điểm Đúng ý 0,5 điểm a, 0,117 b 90 điểm C 879 0,5điểm B 45,144 0,5điểm C 9,005 0,5 điểm `10 11 C 5024 B 125 m3 A 113,04 0,5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 12 C 40 % 0,5 điểm 13 A 2,45 0,5 điểm 0,25 điểm 0,5 điểm 0,25 điểm 0,75 điểm 0,25 điểm 14 Bài giải Thời gian xe máy hết quang đường AB là: 30 phút – 30 phút = (giờ) Vận tốc trung bình xe máy là: 80 : = 40 (km/giờ) Đáp số: 40 km/giờ 15 4,7 : 0,25 + 5,3 × = 4,7 × + 5,3 × = (4,7 + 5,3) × = 10 × = 40 (Lưu ý: HS có cách giải khác chấm điểm tối đa) 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm ... B 45, 144 0 ,5 iểm C 879 0 ,5 iểm C 50 24 0 ,5 điểm `10 11 C 9,0 05 A 113,04 B 1 25 m3 0 ,5 điểm 0 ,5 điểm 0 ,5 điểm 12 A 2, 45 0 ,5 điểm 13 C 40 % 0 ,5 điểm 0, 25 điểm 0 ,5 điểm 0, 25 điểm 0, 75 điểm 0, 25 điểm... 879 0 ,5 iểm B 45, 144 0 ,5 iểm C 9,0 05 0 ,5 điểm `10 11 C 50 24 B 1 25 m3 A 113,04 0 ,5 điểm 0 ,5 điểm 0 ,5 điểm 12 C 40 % 0 ,5 điểm 13 A 2, 45 0 ,5 điểm 0, 25 điểm 0 ,5 điểm 0, 25 điểm 0, 75 điểm 0, 25 điểm... chấm là: A 9 ,5 B 9, 05 C 9,0 05 Bài (0 ,5 điểm) 5dm324cm3 = cm A 5, 024 B 52 4 C 50 24 Bài 10( 0 ,5 điểm ) Hình lập phương có cạnh m Thể tích hình lập phương là: A 25 m3 B 1 25 m3 C.1 250 m3 Không
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ KT TOÁN lớp 5 2019 theo TT22, ĐỀ KT TOÁN lớp 5 2019 theo TT22

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn