50 đề thi hsg sinh lớp 10 và 11 môn sinh học

149 14 0
  • Loading ...
1/149 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2019, 17:22

đề thi học sinh giỏi sinh học lớp 10 và lớp 11. Tập hợp các đề thi hay có đáp án chi tiết cho từng câu hỏi là tài liệu hay cho các bạn tham gia thi học sinh giỏi các cấp.đề thi học sinh giỏi sinh học lớp 10 và lớp 11. Tập hợp các đề thi hay có đáp án chi tiết cho từng câu hỏi là tài liệu hay cho các bạn tham gia thi học sinh giỏi các cấp.đề thi học sinh giỏi sinh học lớp 10 và lớp 11. Tập hợp các đề thi hay có đáp án chi tiết cho từng câu hỏi là tài liệu hay cho các bạn tham gia thi học sinh giỏi các cấp. SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC KÌ THI CHỌN HSG LỚP 10, 11 THPT NĂM HỌC 2015-2016 ĐỀ THI MÔN: SINH HỌC 10 - THPT ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian: 180 phút, không kể thời gian giao đề (Đề thi gồm 02 trang) Câu (1 điểm) Một loại polisaccarit thực vật đƣợc cấu tạo từ phân tử glucozơ liên kết với liên kết -1,4-glycôzit thành mạch thẳng khơng phân nhánh Nêu tên vai trò loại polisaccarit thể thực vật Ở tế bào nấm, chất hóa học thay vai trò loại polisaccarit này? Cho biết đơn phân cấu tạo nên chất hóa học Câu (1 điểm) a) Cấu trúc tế bào có khả tổng hợp số prôtêin mà prôtêin không đƣợc mã hóa gen nhân? b) Khi nói cấu trúc tế bào nhân thực có nhận định sau: ―Màng bào quan tế bào nhân thực lớp kép phôtpholipit tƣơng tự nhƣ màng sinh chất‖ Theo em, nhận định hay sai? Lấy ví dụ q trình sống diễn tế bào để chứng minh quan điểm em Câu (1 điểm) Ngƣời ta đánh dấu phóng xạ vào axit amin, sau cho xâm nhập vào tế bào Một thời gian sau ngƣời ta thấy có loại prơtêin tiết ngồi tế bào Hãy cho biết sau xâm nhập vào tế bào axit amin qua thành phần tế bào Ở thành phần tế bào qua xảy q trình nào? Câu (1 điểm) a) Giải thích ion Mg2+ không đƣợc khuếch tán trực tiếp qua lớp kép phơtpholipit màng sinh chất b) Khi nói q trình vận chuyển chất qua màng sinh chất, có nhận định cho rằng: ―Chỉ có vận chuyển chủ động (vận chuyển tích cực) tiêu dùng lƣợng ATP‖ Theo em, nhận định hay sai? Tại sao? Câu (1 điểm) Một nhà khoa học sử dụng phƣơng pháp đánh dấu phóng xạ để nghiên cứu nguyên liệu sản phẩm trình quang hợp hô hấp tế bào a) Trong hô hấp tế bào, thu đƣợc phân tử nƣớc có nguyên tử oxi đƣợc đánh dấu phóng xạ nhà khoa học sử dụng oxi đánh dấu nguyên liệu nào? Giải thích b) Trong q trình quang hợp, nhà khoa học sử dụng nƣớc có đánh dấu phóng xạ nguyên tử oxi thu đƣợc phân tử có đánh dấu phóng xạ? Giải thích Câu (1 điểm) a) Trình bày tóm tắt sơ đồ chu trình Canvin APG chất có cacbon? b) Khi nói q trình quang hợp, có nhận định cho rằng: ―Pha sáng trình chuyển đổi quang thành hóa năng‖ Nhận định hay sai? Giải thích Câu (1 điểm) a) Quá trình vận chuyển H+ từ xoang gian màng vào chất ti thể để tổng hợp ATP đƣợc thực theo hình thức vận chuyển nào? Nêu điều kiện để xảy hình thức vận chuyển b) Trong q trình hơ hấp hiếu khí có 10 phân tử glucơzơ đƣợc phân giải Tính số NADH FADH2 tạo Câu (1 điểm) Nêu hai kiện xảy trình phân bào giảm phân mà không xảy phân bào nguyên phân dẫn đến đa dạng di truyền Giải thích Câu (1 điểm) a) Trình bày hình thức hô hấp vi sinh vật b) Vi khuẩn oxi hóa lƣu huỳnh lấy lƣợng từ phản ứng hóa học nào? Câu 10 (1 điểm) Cho hỗn hợp sản phẩm sau: (1): CO2 + C2H5OH; (2): CH3CHOHCOOH ; (3): CH3CHOHCOOH + CO2+ C2H5OH a) Cho biết tên vi sinh vật tạo thành hỗn hợp sản phẩm nhờ lên men đƣờng glucôzơ b) Ở ngƣời có q trình tạo sản phẩm (2) khơng? Nếu có xảy điều kiện nào? c) Nêu ứng dụng trình tạo sản phẩm (2) (3) đời sống -Hết -Thí sinh khơng sử dụng tài liệu Cán coi thi khơng giải thích thêm Họ tên thí sinh: …………………………………………Số báo danh…………… SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI DƢƠNG ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 10 THPT – NĂM HỌC: 2012 – 2013 MÔN THI: SINH HỌC Thời gian 180 phút – Ngày thi 05 04 2013 Đề thi gồm 01 trang Câu (1,5 điểm) Hãy cho biết chức không bào tế bào sau đây: a Tế bào lông hút rễ b Tế bào cánh hoa c Tế bào đỉnh sinh trƣởng d Tế bào số loài mà động vật không dám ăn Nếu loại bỏ thành tế bào lồi vi khuẩn có hình dạng khác nhau, sau cho tế bào vào môi trƣờng đẳng trƣơng làm tiêu quan sát kính hiển vi quang học, ta quan sát thấy tế bào có hình gì? Giải thích? Câu (1,5 điểm) Thế hô hấp tế bào? Tại ngƣời vận động sức thƣờng thấy mỏi cơ? Nguyên nhân làm xuất bệnh rối loạn chuyển hóa ngƣời? Tế bào tự điều chỉnh q trình chuyển hóa vật chất cách nào? Câu (1,5 điểm) Tại tế bào không sử dụng lƣợng phân tử glucơzơ mà phải vòng qua hoạt động sản xuất ATP ti thể? Cho lát khoai tây sống vào đĩa thứ lát khoai tây chín vào đĩa thứ hai nhiệt độ phòng nhỏ vào lát khoai tây giọt H2O2 lƣợng khí đĩa nhƣ nào? Giải thích? Câu (2 điểm) Tại trình nguyên phân NST lại xoắn tới mức cực đại phân chia nhiễm sắc tử? Tại phân chia xong NST lại tháo xoắn trở dạng sợi mảnh? Ngƣời ta tách tế bào vừa kết thúc kỳ trung gian từ mô nuôi cấy sang môi trƣờng Trải qua 14 15 phút môi trƣờng tế bào sử dụng môi trƣờng nội bào lƣợng ADN tƣơng đƣơng 420 NST đơn a Tìm NST lƣỡng bội loài Biết thời gian kỳ q trình ngun phân có tỉ lệ 2:1:1:2 tƣơng ứng với 6/19 chu kỳ tế bào, kỳ cuối chiếm 18 phút b Cần thời gian để tế bào tạo thành mô gồm 128 tế bào? Câu (1,5 điểm) Trình bày đặc điểm chung vi sinh vật Nêu loại môi trƣờng nuôi cấy vi sinh vật Dựa vào nhu cầu nguồn lƣợng nguồn cacbon, vi sinh vật có kiểu dinh dƣỡng nào? Câu (1 điểm) Căn vào khả chịu nhiệt, em phân loại nhóm vi sinh vật? Con ngƣời ứng dụng khả chịu nhiệt vi sinh vật vào đời sống nhƣ nào? Vì sữa chua hầu nhƣ khơng có vi sinh vật gây bệnh? Câu (1 điểm) Virut gì? Virut có dạng cấu trúc nào? Giải thích virut đƣợc coi dạng trung gian sống khơng sống? ….….………Hết……………… Họ tên thí sinh:…………………………… Số báo danh:………………… Chữ ký giám thị 1: ……………………………Chữ kí giám thị 2:…………… SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HẢI DƢƠNG HƢỚNG DẪN CHẤM THI HSG MÔN SINH HỌC LỚP 10 NĂM HỌC 2012 – 2013 Câu (1,5 điểm) Nội dung a Tế bào lông hút rễ cây: khơng bào chứa chất khống, chất tan để tạo áp suất thẩm thấu giúp tế bào hút đƣợc chất khoáng nƣớc b Tế bào cánh hoa: không bào chứa sắc tố để thu hút côn trùng đến thụ phấn c Tế bào đỉnh sinh trƣởng: khơng bào tích nhiều nƣớc có tác dụng làm cho tế bào dài giúp tế bào sinh trƣởng nhanh d Tế bào số lồi mà động vật khơng dám ăn: khơng bào tích chất độc, chất phế thải nhằm bảo vệ + Nếu loại bỏ thành tế bào lồi vi khuẩn có hình dạng khác nhau, sau cho tế bào vào mơi trƣờng đẳng trƣơng làm tiêu quan sát kính hiển vi quang học, ta quan sát thấy tế bào có hình cầu + Giải thích: Vì thành tế bào có chức cố định hình dạng tế bào, thành tế bào áp suất thẩm thấu tác động lên bề mặt màng sinh chất làm cho chúng căng tròn → tế bào có hình cầu Điểm 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Câu (1,5 điểm) Nội dung Điểm + Khái niệm hô hấp tế bào: hơ hấp tế bào q trình phân giải nguyên liệu hữu (chủ yếu glucozo) thành chất đơn giản (CO2, H2O) giải phóng 0,25 lƣợng cho hoạt động sống + Khi vận động ta thƣờng thấy mỏi vì: - Khi vận động q sức, q trình hơ hấp ngồi khơng cung cấp đủ oxi cho q trình hơ hấp tế bào nên tế bào phải sử dụng trình hơ hấp kị khí để tạo 0,25 lƣợng ATP - Sản phẩm q trình hơ hấp kị khí axit lactic, chất tích lũy tế 0,25 bào gây nên tƣợng mỏi + Nguyên nhân xuất bệnh rối loạn chuyển hóa ngƣời: Khi enzim tế bào khơng đƣợc tổng hợp tổng hợp hay bị bất hoạt khơng sản phẩm khơng đƣợc tạo thành mà chất enzim bị tích lũy lại gây độc cho tế bào đƣợc chuyển hóa theo 0,25 đƣờng phụ thành chất độc gây nên triệu chứng bệnh lí Tế bào tự điều chỉnh hoạt động trao đổi chất cánh sau: - Tế bào điều chỉnh hoạt động trao đổi chất thơng qua điều khiển hoạt tính enzim chất hoạt hóa hay ức chế 0,25 - Tế bào điều chỉnh hoạt động trao đổi chất ức chế ngƣợc: Sản phẩm đƣờng chuyển hóa quay lại tác động nhƣ chất ức chế làm bất hoạt enzim 0,25 xúc tác cho phản ứng đầu đƣờng chuyển hóa Câu (1,5 điểm) Nội dung Tế bào không sử dụng lƣợng phân tử glucôzơ mà phải vòng qua hoạt động sản xuất ATP ti thể vì: - Năng lƣợng chứa phân tử glucôzơ lớn so với nhu cầu lƣợng phản ứng đơn lẻ tế bào - ATP chứa vừa đủ lƣợng cần thiết thông qua q trình tiến hóa enzim thích nghi với việc dùng lƣơng ATP cung cấp cho hoạt động cần lƣợng tế bào - Lƣợng khí hai đĩa khác nhau: Lƣợng khí đĩa thứ nhiều, khơng có khí đĩa thứ hai - Giải thích: + Ở đĩa thứ nhất, lát khoai tây sống, enzim có hoạt tính cao nên tốc độ phản ứng xảy nhanh, H2O2 bị enzim catalaza phân hủy thành H2O O2 nên khí O2 nhiều → bọt khí bề mặt lát khoai tạo nhiều + Ở đĩa thứ hai, lát khoai tây chín, enzim bị nhiệt độ cao phân hủy làm hoạt tính nên phản ứng không xảy ra, H2O2 không bị phân hủy → khơng có bọt khí Điểm 0,25 0,5 0,25 0,25 0,25 Câu (2 điểm) Nội dung Điểm - NST xoắn tới mức cực đại phân chia nhiễm sắc tử để dễ di chuyển trình phân bào phân chia đồng vật chất di truyền mà không bị 0,25 rối loạn - Sau phân chia xong NST tháo xoắn trở dạng sợi mảnh để thực việc 0,25 nhân đôi ADN, tổng hợp ARN protêin chu kì tế bào sau đƣợc thuận lợi a - Thời gian kì trình nguyên phân: Kì trƣớc + Kì + Kì sau + Kì cuối = (2 + + + 2)18/2 = 54 phút - Thời gian chu kì tế bào: 54 x 19/6 = 171 phút - Vì tế bào đƣợc tách kết thúc kì trung gian chu kì tế bào, ta có: 14giờ 15phút = 855phút = 54phút + x 171phút + 117phút → Sau 14giờ 15phút NST tế bào nhân đôi lần - Gọi NST loài 2n (n: nguyên, dƣơng) Ta có: 2n x 25 – x 2n = 420 2n = 420 : 30 = 14 NST b.Gọi k số lần phân chia để tạo 128 tế bào 2k = 128 → k = - Thời gian để tế bào thực lần phân chia: (171 x 7) – 117 = 1080phút = 18h 0,25 0,25 0,5 0,5 Câu (1,5 điểm) Nội dung - Đặc điểm chung vi sinh vật: + Cơ thể đơn bào (một số tập doàn đơn bào), nhân sơ nhân thực, có kích thƣớc hiển vi + Hấp thụ nhiều, chuyển hóa nhanh + Sinh trƣởng sinh sản nhanh, có khả thích ứng cao với môi trƣờng sống - Các loại môi trƣờng nuôi cấy vi sinh vật: + Môi trƣờng tự nhiên + Môi trƣờng tổng hợp + Môi trƣờng bán tổng hợp Các kiểu dinh dƣỡng VSV: Kiểu dinh dƣỡng Nguồn lƣợng Nguồn cacbon chủ yếu Ánh sáng CO2 Quang tự dƣỡng Chất vơ CO2 Hóa tự dƣỡng Ánh sáng Chất hữu Quang dị dƣỡng Chất hữu Chất hữu Hóa dị dƣỡng Câu (1điểm) Điểm 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Nội dung - Căn vào khả chịu nhiệt, vi sinh vật chia thành nhóm: vi sinh vật ƣa lạnh, vi sinh vật ƣa ấm, vi sinh vật ƣa nhiệt, vi sinh vật ƣa siêu nhiệt - Ứng dụng: + Dùng nhiệt độ cao để trùng + Dùng nhiệt độ thấp để kìm hãm sinh trƣởng vi sinh vật Trong sữa chua hầu nhƣ khơng có vi sinh vật gây bệnh sữa chua lên men tốt, vi khuẩn lactic tạo môi trƣờng axit (pH thấp) ức chế vi sinh vật gây bệnh Điểm 0,25 0,25 0,25 0,25 Câu (1 điểm) Nội dung Khái niệm virut: - Virút dạng sống chƣa có cấu tạo tế bào, có kích thƣớc siêu nhỏ có cấu tạo đơn giản, hệ gen chứa loại axitnucleic (ADN ARN) đƣợc bao bọc phân tử protein - Virut có dạng cấu trúc: xoắn, khối, hỗn hợp Virut đƣợc coi dạng trung gian sống không sống, vì: - Khi ngồi tế bào chủ, virut biểu nhƣ thể vơ sinh Có thể tách hệ gen (axit nuclêic) khỏi vỏ protein để đƣợc hai chất riêng nhƣ hợp chất hóa học - Khi trộn hệ gen với vỏ protêin chúng lại trở thành virut hoàn chỉnh Khi nhiễm virut vào tế bào chủ chúng lại biểu nhƣ thể sống, nhân lên, tạo hệ virut Điểm 0,25 0,25 0,25 0,25 SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC KỲ THI CHỌN HSG LỚP 10, 11 THPT Năm học 2015 – 2016 HƢỚNG DẪN CHẤM MÔN: SINH HỌC 10 - THPT (hướng dẫn chấm gồm 02 trang) Câu Đáp án - Polisacarit xenlulơzơ………………………………………… - Vai trò thể thực vật cấu trúc thành tế bào……………… Câu (1 điểm) - Trong tế bào nấm, chất đƣợc thay kitin……………… - Đơn phân cấu tạo kitin N-acetyl glucozamin…………………… Điểm 0,25 đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ a) -Ty thể…………………………………………………………… Câu (1 điểm) - Lục lạp…………………………………………………………… b) - Đúng…………………………………………………………… - Lƣới nội chất tạo bóng sản phẩm chuyển đến nhập vào máy Gôngi => màng bào quan tƣơng tự Bộ máy Gơngi tạo bóng dung hợp với màng sinh chất xuất bào => màng máy Gôngi tƣơng tự nhƣ màng sinh chất……………………………… - Ở ribôxôm: aa đƣợc gắn với t-ARN trình dịch mã……… Câu (1 điểm) - Ở túi tiết: chứa đựng chuỗi polipeptit trƣớc chuyển vào máy Gôngi…………………………………………………………… - Ở máy Gơngi: hồn chỉnh cấu trúc, tạo thành prơtêin hoàn chỉnh - Màng sinh chất: thực chế xuất bào………………………… a) - Mg2+ đƣợc bao bọc lớp nƣớc………………………………… Câu (1 điểm) - Tƣơng tác kị nƣớc Mg2+ đuôi kị nƣớc màng làm cho chúng không đƣợc khuếch tán trực tiếp qua màng sinh chất………… b) - Sai………………………………………………………………… - Xuất nhập bào đòi hỏi phải có biến đổi màng tiêu dùng lƣợng…………………………………………………………… a) Đã đánh dấu oxi…………………………………………………… Câu (1 điểm) - Oxi chất nhận e chuỗi truyền e H+ tạo thành H2O……… b) - Oxi……………………………………………………………… - Quang phân li nƣớc tạo Oxi……………………………………… a) Câu (1 điểm) RiDP + CO2  APG + ATP + NADPH  AlPG  GLUCƠZƠ + RiDP (Hình SGK ) ……………………………………………… - APG: bon…………………………………………………… b) - Đúng……………………………………………………………… - Năng lƣợng ánh sáng chuyển vào liên kết hóa học ATP NADPH……………………………………………………………… a) - Phƣơng thức: Bị động (thụ động) (khuếch tán) Câu (1 điểm) - Điều kiện: Cần phải có chênh lệch nồng độ, kênh prôtêin 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ Đáp án b) - Số NADH FADH2 tạo ra: - Số NADH tạo ra: 10 x 10 =100 - Sô FADH2 tạo ra:10 x = 20 - Sự trao đổi chéo diễn kì đầu giảm phân I…………… Câu (1 điểm) - Trao đổi chéo tạo nhiều loại giao tử khác cấu trúc so với giao tử khơng có trao đổi chéo……………… - Sự phân li nhiễm sắc kép kì sau giảm phân I…………… - Sự phân li theo nhiều kiểu khác tạo nhiều loại giao tử khác nhau………………………………………………………………… a) - Hơ hấp hiếu khí: Chất nhận e cuối Oxi………………… Câu (1 điểm) - Hô hấp kị khí: Chất nhận e cuối CO2, NO3- ……………… b) Câu Điểm 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ Câu 10 a) (1) –nấm men; (2) – vi khuẩn lăctic đồng hình…………………… (3)- vi khuẩn lactic dị hình………………………………………… (1 điểm) b) Quá trình tạo sản phẩm (2) có ngƣời, diễn hoạt động liên tục mà thiếu oxi………………………………………………… c) Ứng dụng trình tạo sản phẩm (2) (3): làm dƣa chua, sữa chua…………………………………………………………………… -Hết 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC KỲ THI CHỌN HSG LỚP 10 THPT NĂM HỌC 20122013 ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI MÔN: SINH HỌC (Dành cho học sinh THPT chuyên) Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề Câu a) Tính chất chung loại lipit gì? Mơ tả cấu trúc phân tử phơtpholipit? b) Nêu vai trò nhóm ngun tố có tế bào? Làm phát đƣợc ion Cl- có tế bào rau khoai lang? Câu a) Các tế bào nhận biết ―dấu chuẩn‖ có màng sinh chất Theo em dấu chuẩn hợp chất hóa học nào? Chất đƣợc tổng hợp chuyển đến màng sinh chất nhƣ nào? b) Khi tiến hành thí nghiệm tính thấm tế bào sống tế bào chết, kết có khác màu sắc lát cắt phôi không đun cách thủy với lát cắt phơi đun cách thủy Tại có khác đó? Từ thí nghiệm rút kết luận gì? Câu a) Nêu hình thức phơtphorin hóa có tế bào sinh vật? b) Nêu khác chuỗi chuyền điện tử xảy màng tilacôit lục lạp màng ti thể Năng lƣợng dòng vận chuyển điện tử đƣợc sử dụng nhƣ nào? Câu a) Viết phƣơng trình tổng qt hóa tổng hợp? b) Nêu điểm khác biệt hóa tổng hợp quang tổng hợp? Câu a) Hãy viết phƣơng trình pha sáng, pha tối phƣơng trình chung quang hợp b) Nƣớc đƣợc hình thành quang hợp pha sáng hay pha tối? Bằng cách để chứng minh trình quang hợp nƣớc đƣợc sinh pha đó? Câu Đặt chủng Bacillus vào ống nghiệm Sachomyces vào ống nghiệm Mỗi ống nghiệm có ml dung dịch đƣờng Sacarozơ a) Nếu cho thêm lƣợng lyzozym nhƣ vào hai ống nghiệm để vào tủ ấm 300C phút, làm tiêu sống quan sát thấy gì? Giải thích b) Nếu cho lyzozym phage tƣơng ứng vào ống 1, để vào tủ ấm 300C phút, vi khuẩn có bị virut cơng khơng? Vì sao? Câu a) Một nhà khoa học tạo loại thuốc nhằm ức chế loại enzym ―X‖ Tuy nhiên, thử nghiệm chuột ơng ta lại thấy thuốc có nhiều tác dụng phụ khơng mong muốn ức chế số loại enzym khác SỞ GD& ĐT BẠC LIÊU KỲ THI HSG LỚP 10, 11 VÒNG TỈNH NĂM HỌC 2008-2009 Đề thi đề xuất ( gồm trang) Môn thi: Sinh học Lớp : 10 HƢỚNG DẪN CHẤM Câu 1: a Tỉ lệ phần trăm số lƣợng loại Nuclêotit mach đơn: - Gọi A1, T1, G1, X1: Các loại Nuclêotit mạch thứ A2, T2,G2 , X2 : Các loại nuclêotit mạch thứ hai - Theo đề ta có: X1 – T1 = 10% => T1 =X1 – 10% (1) T2 – G2 = A1 – X1 = 10% => A1 = X1 + 10% (2) G2 - X2 = X1 – G1 = 20% => G1 = X1 – 20% (3) A1 + T1 + G1 + X1 = 100% (4) Thay (1), (2), (3) vào (4) ta có : X1 + 10% + X1 – 10% + X1 – 20% + X1 = 100% Suy X1 = 30% - Thay vào (1) => T1 = 30% - 10% = 20% - Thay vào ( ) => A1 = 30% + 10% = 40% - Thay vào ( 3) => G1 = 30% - 20% = 10% Vậy tỷ lệ % số lƣợng loại Nuclêotit mạch đơn gen: Mạch Mạch Tỉ lệ % Số lƣợng A1 = T2 = 40% = ( 40: 10 ): 75 = 300 ( Nu ) T1 = A2 = 20% = ( 20 : 10 ) : 75 = 150 ( Nu ) G1 = X2 = 10% = 75 ( Nu ) X1 = G2 = 30% = ( 30 : 10 ) x 75 = ( 225 Nu ) b Tỷ lệ % số lƣợng loại Nuclêotít gen: - Về số lƣợng: A=T=300+150=450 ( Nu ) G=X=75+225=300 ( Nu ) - Về tỷ lệ % : A = T = ( 40%+20% ): = 30% - G = X = ( 10%+30% ) : = 20% c Chiều dài, khối lƣợng, số liên kết phốtphođieste axít đƣờng gen - Chiều dài gen: ( 450 + 300 ) x 3,4 Ao = 2550 A0 - Khối lƣợng gen: ( 450 + 300 ) x x 300 đvC = 45 x 104 đvC - Số liên kết phôtphođieste axít đƣờng: [ ( 450 + 300 ) x x ] – = 2998 liên kết Câu 2: - Bào quan cấu trúc siêu hiển vi định khu vùng riêng biệt tế bào chất thực chức định - Bảng phân biệt khác cấu trúc màng chức bào quan tế bào Bào quan Cấu trúc màng Chức Ti thể Màng kép Hô hấp tế bào Lục lạp Màng kép Quang hợp Lƣới nội chất Màng đơn Vận chuyển nội bào Lƣới nội chất hạt Màng đơn Vận chuiyển nội bào tổng hợp Prôtêin Bộ máy gôngi Màng đơn Đóng gói xuất xƣởng sản phầm prơtêin, glicơprơtêin Lizoxom Màng đơn, dạng bóng Tiêu hố nội bào Khơng bào Màng đơn dạng bóng Tạo sức trƣơng, dự trữ chất Ribơxom Khơng có màng Tổng hợp Prơtêin Trung thể Khơng có màng Phân bào Câu 3: tao ATP, NADH Glucơzơ 2phân tử axit piruvic trình Creb H2O diều kiện có O2 Acetyl Co.A chất ti thể Chu chất ti thể CO2 + ATP + ATP Chuổi truyền electron NADH + FADH2 Câu 4: Số lần nguyên phân: + Gọi x : số lần nguyên phân tế bào A x : số lần nguyên phân tế bào B x : số lần nguyên phân tế bào C y : số lần nguyên phân tế bào D ( x, y  Z+ ) Ta có: x + x + x + y = 19 10 x + y = 19 => x = 1, y = Vậy tế bào A,B,C,D có số đợt nguyên phân lần lƣợt là: 1, 3,6,9 Màng ti thể b Số thoi vô sắc xuất hiện: 21 – + 23 – + 26 – + 29 – = 582 thoi c Bộ lƣỡng bội: gọi n nhiễm sắc thể lƣỡng bội ( n  Z+ ) Ta có: ( 21 – ) x 2n + ( 23 – ) x n + ( 26 – ) x 2n + ( 29 – ) x 2n = 3492 n [21 – + 23 – + 26 – + 29 – ] = 3492 => 2n = 3492: 582 = Câu 5: - Sửa từ trạng thái lỏng chuyển sang trạng thái sệt axítlactíc đƣợc hình thành, PH dung dịch sửa giảm, Prôttêin sữa kết tủa - Trong đƣờng ruột có nhiều loại vi khuẩn có hại ( nhƣ vi khuẩn gây thối ) Khi ăn sữa chua, vi khuẩn lactíc sữa chua ức chế vi khuẩn gây thối phát triển Vì sữa chua khơng cung cấp chất dinh dƣỡng cho thể mà đề phòng vi khuẩn gây thối gia tăng, bảo đảm trình tiêu hố bình thƣờng khơng gây tƣợng đầy trƣớng bụng - 2n = N = N0 x 2n = x 105 x 27 Së gd & ĐT hoá Đề thi khảo sát chât l-ợng đội tuyển lần Trng THPT Ba ỡnh Năm häc 2010-2011 M«n: sinh häc lớp 10 Thời gian làm bài: 180 phút - Ngày thi: 16/1/2011 (Đề thi gồm 10 câu - 02 trang) Câu (1,5điểm) Sự giống tế bào nhân thực tế bào nhân sơ Sự giống nói lên điều tiến hoá sinh vật Câu (1,5điểm) Trong tế bào có loại đại phân tử: pơlisaccarit, prơtêin, axit nucleic a/ Mỗi loại đại phân tử đƣợc cấu tạo từ nguyên tố nào? Đơn phân đại phân tử gì? b/ Đại phân tử có tính đa dạng đặc trƣng cho lồi? Đại phân tử chứa thông tin di truyền? Câu (1,5điểm) a/ Hãy phân biệt m-ARN, t-ARN, r-ARN cấu trúc b/ Từ đặc điểm cấu trúc loại ARN dự đoán thời gian tồn loại tế bào? Giải thích sao? câu (1,5điểm) Trong tế bào thực vật có hai loại bào quan thực chức tổng hợp ATP a/ Đó hai loại bào quan nào? b/ so sánh cấu trúc hai loại bào quan Câu (2,5điểm) a/ Những tƣợng giảm phân làm xuất nhiều loại giao tử ? Hãy mơ tả tƣợng Ý nghĩa tiến hố lồi sinh vật b/Tế bào thực vật khơng có trung thể thoi phân bào đƣợc hình thành nhƣ nào? Câu (2,5điểm) a/ Chu kì tế bào gì? Nêu tóm tắt kiện chủ yếu pha G1,S,G2 b/ Điều xảy tế bào khơng vƣợt qua đƣợc điểm kiểm sốt R prơtêin loại Tubulin không đƣợc tổng hợp? Từ hiểu biết chu kì tế bào đề xuất thời điểm gây đột biến gen có hiệu qủa Câu (2,0điểm) a/ Trình bày tóm tắt cấu tạo màng sinh học Tại màng sinh học đƣợc gọi màng khảm lỏng? Liệt kê bào quan có cấu tạo màng sinh học b/ Có giả thuyết cho : Nguồn gốc ty thể vi khuẩn hiếu khí cộng sinh với tế bào nhân thật theo em giả thuyết vào dẫn chứng nào? câu (1,5điểm) a / Viết phƣơng trình phản ứng để giải thích xanh sinh trƣởng , phát triển tốt đất có nhiều mùn ? b/ Vì bón phân cần phải kết hợp với tƣới nƣớc? Giải thích tƣợng bị chết bón nhiều phân Câu (2,5điểm) a/ Quang hợp ? Mối quan hệ quang hợp hô hấp ? b/ Trong thảo luận học sinh cho muốn tăng suất trồng ta cần tăng khả quang hợp giảm khả hô hấp trồng theo em ý kiến hay sai ? Giải thích Câu10 (3điểm) tế bào sinh dục sơ khai nguyên phân liên tiếp nhiều đợt với số lần môi trƣờng nội bào cung cấp nguyên liệu để tạo 930 nhiễm sắc thể(NST) đơn Các tế bào sinh từ lần nguyên phân cuối giảm phân tạo giao tử môi trƣờng nội bào cung cấp thêm nguyên liệu dể tạo 960 NST đơn Biết hiệu suất thụ tinh giao tử 2,5% hình thành nên 16 hợp tử a/ Xác dịnh NST lƣỡng bội loài b/ Xác định số lần nguyên phân tế bào sinh dục sơ khai c/Xác định giới tính thể d/ Một tế bào sinh giao tử thể NST lƣỡng bội cặp NST tƣơng đồng gồm cặp có cấu trúc khác không thay đổi cấu trúc giảm phân , giảm phân bình thƣờng thực tế cho loại giao tử ? Hãy qui ƣớc ký hiệu cho NST viết tổ hợp NST loại giao tử - Hết - Së gd & §T hoá H-ớng dẫn chấm Trng THPT Ba ỡnh Đề thi khảo sát chât l-ợng đội tuyển lần Năm häc 2010 - 2011 M«n: sinh häc 10 Thời gian làm bài: 180 phút - Ngày thi: 16/01/2011 C©u ý Yêu cầu kiến thức a) - Tế bào nhân sơ tế bào nhân thực có màng sinh chất, tế bào chất, vật chát di truyền làAND,Riboxom đ-ợc cấu tạo từ rARN prôtein - Ty thể lục lạp tế bào nhân chuẩn chøa AND vµ ARN gièng AND vµ ARN cđa tÕ bµo nhân sơ Sù gièng gi÷a tÕ bào nhân thực tế bào nhân sơ phản ánh ngn gèc thèng nhÊt cđa sinh giíi 1,5điểm b) a) 1,5im b) - Pôlisacarit:C, H, O ; Prôtêin: C, H, O, N, S, P ; Axit nucleic: C, H, O,N,P - Đơn phân polisacarit glucô, prôtêin axit amin, axit nuclêic nuclêôtit - Prôtêinvà axit nuclêôtit có tính đặc tr-ng cho loài, axit nuclêic vật mang thông tin di truyÒn điểm 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 a) 1,5điểm b) a) b) 1,5điểm a) 2,5điểm b) a) 2,5điểm b) a) - m ARN có cấu trúc mạch thẳng, tARN có cấu trúc xoắn tạo tay thuỳ tròn thuỳ tròn có mang ba ®èi m· - rARN còng có cấu tạo xoắn t-ơng tự nh- tARN nh-ng tay, thuỳ, có cố cặp nu liên kÕt bỉ sung nhiỊu h¬n - Thời gian tồn tế bào rARN lớn nhất, mARN rARN có nhiều liên két hiđrô v c liờn kết với prơtêin nên khó bị en zim phaan huỷ tARN, mARN cấu tạo xoán liên kết hiđrô nên dễ bị enzim phân hủ nhÊt - §ã Lục lạp Ty thể - Giống nhau: Đều có màng kép bao bọc, có ADN dạng vòng, ARN, riboxom, chứa ty thể, có số Protein tham gia vào chuõi chuyền electron Khác nhau: Lục lạp chứa phân tử diệp lục, ty thể chứa hệ enzim hô hấp - Hai tƣợng làm xuất nhiều loại giao tử giảm phân là: + Phân ly độc lập , tổ hợp tự NST trao đổi đoạn + Hiện tƣợng phân ly độc lập tổ hợp tự NST xảy kỳ giảm phân Một NST kép cặp tƣơng đồng phân ly tổ hợp với NST kép cặp tƣơng đồng -Hiện tƣợng trao đổi đoạn xảy kỳ đầu giảm phân NST kép tiếp hợp chặt dẫn đến trao đổi đoạn hoán vị gen - Ý nghĩa: Làm đa dạng phong phú sinh vật, tạo nguyên liệu cho q trình tiến hố - Tế bào thực vật khơng có trung thể nhƣng có vùng đặc trách nhƣ trung thể có vai trò tạo thoi phân bào - Chu kì tế bào trình tự kiện mà tế bào trải qua lặp lại lần nguyên phân liên tiếp mang tính chÊt chu k× - Pha G1: Tế bào chuẩn bị tiền chất cho trình tổng hợp ADN, hình thành thêm bào quan Trong pha G1 có điểm kiểm sốt R Pha S: Tổng hợp ADN, NST tự nhân đôi - Pha G2: Tổng hợp bào quan, protein loại tubulin cần thiết cho hình thành thoi phân bào - Nếu tế bào khơng vƣợt qua điểm kiểm sốt R vào trạng thái biệt hố ,nếu tubulin khơng đƣợc tổng hợp, thoi vơ sắc khơng đƣợc hình thành - Thời điểm gây đột biến gen có hiệu tác động vào pha S lúc ADN nhân đôi - Gåm líp kÐp phèt li pit, có nhiều loại prôtêin khảm động lớp kép phôt lipit có phân tử cácbonhiđrat, tế bào động vật 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0điểm b) a) 1,5điểm b) a) 2,5im b) có colesteron, màng có nhiều læ nhá - Các phân tử prôtêin di chuyển vị trí lớp phốt lipit màng đ-ợc gọi màng khảm lỏng (khảm động) - Trừ ribôxom trung thể tất bào quan khác có màng sinh học Dẫn chứng : Ti thể vi khuẩn có màng kép , có ADN dạng vòng chuỗi chuyền electron xảy màng , ribôxôm có cấu tạo giống 0,5 - Các phƣơng trình phản ứng: + Mùn → NH3 + CO2 + H2O + NH3 + 3O2 → HNO2 + 2H2O + Q + HNO2 + O2 → HNO3 + Q + HNO3 + NaCl → NaNO3 + HCl + NaNO3 → Na+ + NO3- (Dạng hấp thụ) - Bón phân phải kết hợp với tƣới nƣớc hấp thụ khoáng dƣới dạng ion, hấp thụ nƣớc khoáng xảy đồng thời - Khi bón nhiều phân, nồng độ khoáng dung dịch đất lớn dịch tế bào lông hút dẫn đến hấp thụ nƣớc khó khăn Mặt khác nƣớc làm bị nƣớc bị chết 0,5 - Quang hợp trình tổng hợp chất hữu từ chất vô thự nhờ sắc tố quang hợp lƣợng ánh sáng - Hơ hấp q trình chuyển hố lƣợng diễn tế bào sống, trình chất hữu bị phân giải thành nhiều sản phẩm trung gian cuối tạo thành CO2 H2O đồng thời lƣợng đƣợc tích luỹ chất hữu đƣợc chuyển thành lƣợng ATP - Mối quan hệ: + Quang hợp hơ hấp q trình sinh lý ngƣợc chiều nhƣng thống với + Sản phẩm qúa trình nguyên liệu cho trình ngƣợc lại + Quang hợp hơ hấp có chung nhiều sản phẩm trung gian axit hữu - Ý kiến học sinh sai quang hợp hơ hấp ngƣợc chiều nhƣng hơ hấp có tốt quang hợp hiệu quả, mặt khác q trình có quan hệ mật thiết với muốn nâng cao suất trồng phải ý nâng cao khả quang hợp hô hấp 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 10 a) Bộ NST 2n: - Số lƣợng NST cung cấp cho giảm phân số NST có tế bào tham gia giảm phân b) 3,0diểm c) d) Gọi 2n số lƣợng NST loài ta có 5x2n + 930 = 960 , Giải có 2n = Số lần nguyên phân tế bào sinh dục Gọi k số lần nguyên phân, ta có 5x6 (2k - 1) = 930, giải co k = Giới tính thể Số tế bào tham gia giảm phân: 960/6 = 160 Số giao tử tạo : (16x100)/2,5 = 640 Số giao tử đƣợc tạo từ tế bào sinh giao tử: 640/160 = Vậy thể đực Số loại giao tử: Chỉ hình thành loại giao tử Ký hiệu NST 2n AaBbDd loại giao tử ABD abd hay ABd abD hay AbD aBd hay Abd aBD 0,75 0,5 0,75 0.5 0.5 - Hết - SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ CH NH THỨC KỲ THI VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN NĂM HỌC 2011 - 2012 ĐỀ THI MÔN: SINH HỌC Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề - Câu (1,0 điểm) Thực phép lai P: AaBbDdEe x AaBbddee Biết gen quy định tính trạng, có quan hệ trội lặn khơng hồn tồn, gen nằm cặp nhiễm sắc thể thƣờng khác Hãy xác định: a Số loại kiểu gen đồng hợp, số loại kiểu hình F1 b Tỉ lệ kiểu gen khác kiểu gen bố mẹ, tỉ lệ kiểu hình khác kiểu hình bố mẹ F1 Câu (1,0 điểm) Ở cà chua, gen A quy định đỏ, a quy định vàng; B quy định dạng tròn, b quy định dạng bầu dục Khi cho giống cà chua đỏ, dạng tròn lai với giống cà chua đỏ, dạng bầu dục đƣợc F1 có tỉ lệ 50% đỏ, dạng tròn : 50% đỏ, dạng bầu dục Xác định kiểu gen bố mẹ? Biết gen phân li độc lập với nhau, bố mẹ chủng Câu (1,0 điểm) Ở lồi động vật, giả sử có 100 tế bào sinh giao tử đực có kiểu gen Aa tiến hành giảm phân, số có tế bào xảy rối loạn lần phân bào tế bào chứa gen a, giảm phân bình thƣờng, tế bào khác giảm phân bình thƣờng Hãy xác định: a Trong tổng số giao tử hình thành, tỉ lệ loại giao tử bình thƣờng chứa gen A bao nhiêu? b Trong tổng số giao tử hình thành, tỉ lệ giao tử khơng bình thƣờng chứa gen a bao nhiêu? Câu (1,0 điểm) a Ở lồi sinh sản hữu tính nhờ chế mà nhiễm sắc thể đƣợc trì ổn định qua hệ thể? Giải thích sinh sản hữu tính làm xuất nhiều biến dị tổ hợp? b Ở loài giao phối, xét cặp nhiễm sắc thể tƣơng đồng kí hiệu Aa Bb Trong cặp nhiễm sắc thể cặp có nhiễm sắc thể bị đột biến đoạn Khi giảm phân bình thƣờng cho loại giao tử khác tổ hợp nhiễm sắc thể, giao tử bình thƣờng chiếm tỉ lệ bao nhiêu? Câu (1,5 điểm) Gen B có tổng số nuclêôtit 3000, số liên kết hiđrô 3500, gen bị đột biến nuclêôtit thành gen b Biết gen B b tự nhân đôi liên tiếp lần, số nuclêôtit loại Ađênin môi trƣờng cung cấp cho gen b gen B 14 nuclêôtit - Gen B gồm chu kỳ xoắn? - Xác định chiều dài gen B gen b? - Xác định số liên kết hiđrô gen b? Câu (1,0 điểm) a Ở loài thực vật phát thể đột biến mà tất tế bào sinh dƣỡng thừa nhiễm sắc thể Cho biết thể đột biến nào? Trình bày chế phát sinh thể đột biến đó? b Trong thực tế đột biến dị bội đột biến đa bội loại đƣợc ứng dụng phổ biến chọn giống trồng? Vì sao? Câu (1,5 điểm) a Thế giao phối gần? Ảnh hƣởng giao phối gần đến hệ sau? Ý nghĩa thực tiễn giao phối gần? b Lai kinh tế gì? Ở nƣớc ta lai kinh tế đƣợc thực chủ yếu dƣới hình thức nào? Câu (1,0 điểm) a Thế hệ sinh thái? Vì cần phải bảo vệ hệ sinh thái rừng? b Điểm khác biệt lƣới thức ăn so với chuỗi thức ăn gì? Trong lƣới thức ăn hồn chỉnh có thành phần chủ yếu nào? Câu (1,0 điểm) a Nêu khác tài nguyên không tái sinh tài nguyên tái sinh? b Ngày thƣờng nhắc đến tƣợng nhiễm phóng xạ Hãy cho biết nguồn nhiễm phóng xạ chủ yếu từ đâu? Vì phải ngăn chặn nhiễm phóng xạ? — Hết— Cán coi thi khơng giải thích thêm! Họ tên thí sinh…………………… ……………………………SBD………………… SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC HỌC 2011 - 2012 KỲ THI VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN NĂM HƢỚNG DẪN CHẤM MÔN: SINH HỌC ĐÁP ÁN ĐỀ CH NH THỨC Câu Ý a (1,0đ) (Đáp án có trang) Nội dung - Số loại kiểu gen đồng hợp F1: x x x 1= 4……………………………… - Số loại kiểu hình F1: x Điểm 0,25 0,25 x x = 36……………………………………… - Tỉ lệ kiểu gen khác kiểu gen bố mẹ F1: b – ( x x x + 2 1 x x x ) 4 2 = 56 = 64 = 56 = 64 ……………………………… - Tỉ lệ kiểu hình khác kiểu hình bố mẹ F1: – 4 ( x x x + 2 1 x x x ) 4 2 …………………………… Kiểu gen P - Xét riêng tính trạng F1 + Về màu sắc quả: 100% đỏ => kiểu gen P tính trạng AA x AA AA x Aa…………………………………………………………………… + Về hình dạng quả: F1: tròn : bầu dục => Kiểu gen P tính trạng Bb x (1,0đ) bb………………………………………………………… … - Kết hợp kiểu gen riêng => kiểu gen P : TH1: AABb x AAbb……………………………………………… TH2: AaBb x AAbb…………………………………………………………… - 95 tế bào sinh tinh giảm phân bình thƣờng cho : 190 tinh trùng bình thƣờng mang gen A 190 tinh trùng bình thƣờng mang gen a……………………………………… - tế bào sinh tinh giảm phân rối loạn phân bào tế bào chứa gen a cho: + 10 tinh trùng bình thƣờng mang gen A (1,0 + tinh trùng khơng bình thƣờng mang gen a đ) + tinh trùng khơng bình thƣờng khơng mang gen A a………………… - Tỉ lệ giao tử bình thƣờng chứa gen A: (190 + 10)/400 = 1/2………………… - Tỉ lệ giao tử khơng bình thƣờng mang gen a: 5/400= 1/80 ……………… … - Cơ chế trì ổn định nhiễm sắc thể đặc trƣng loài sinh sản hữu tính qua hệ: Phối hợp trình nguyên phân, a giảm phân thụ tinh… (1,0 - Sinh sản hữu tính tạo nhiều biến dị tổ hợp: Quá trình giảm phân 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 đ) tạo nhiều loại giao tử khác nguồn gốc nhiễm sắc thể, kết hợp ngẫu nhiên loại giao tử thụ tinh tạo hợp tử 0,25 mang tổ hợp nhiễm sắc thể khác => tạo nhiều biến dị tổ hợp… Số loại giao tử 0,25 0,25 b 4…………………………………………………………… Tỉ lệ giao tử bình thƣờng 1/4 = 25% * Số chu kỳ xoắn gen 3000 = 20 0,25 B: 150……………………………………… * Chiều dài gen: - (1,5 đ) (1,0 đ) Chiều dài gen B: = 3000 x 3,4 = 5100 0,25 A0 - Chiều dài gen b: Tổng số nuclêôtit gen b: 3000 – = 2994 => Chiều dài gen b: = 2994 x 0,25 3.4 = 5089,8 A0………………………………… * Số liên kết hiđrô gen b: - Số nuclêôtit loại Ađênin gen B bị mất: 14/(23-1) = 2…………… => Gen B bị cặp A-T cặp G – X…………………………………… => Gen b gen B liên kết hiđrơ => số liên kết hiđrô gen b: 3500 – = 3493………………………………… * Thể đột biến: Thể dị bội (2n +1)…………………………………………… * Cơ chế phát sinh: Do cặp nhiễm sắc thể không phân li a giảm phân, tạo giao tử (n + 1), giao tử kết hợp với giao tử bình thƣờng (n) tạo hợp tử thừa nhiễm sắc thể (2n+1) => thể dị bội (2n + 1)…………………………… * Trong thực tế đột biến đa bội ứng dụng phổ biến chọn giống trồng……………………………………….………………………… b Vì: Tế bào đột biến đa bội nhiễm sắc thể có số lƣợng tăng lên gấp bội, hàm lƣợng ADN tăng lên tƣơng ứng, trình tổng hợp chất diễn mạnh mẽ hơn, dẫn tới kích thƣớc tế bào lớn, 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 a (1,5đ) b a (1,0đ) b a (1,0đ) b quan sinh dƣỡng to, sinh trƣởng phát triển mạnh, chống chịu tốt……………………………………………………… * Khái niệm giao phối gần: Là giao phối sinh từ cặp bố mẹ bố mẹ cái………………………………………………… * Ảnh hưởng giao phối gần đến hệ sau: Sinh trƣởng, phát triển yếu, khả sinh sản giảm, quái thai, dị tật bẩm sinh, chết non…………………… * Ý nghĩa thực tiễn giao phối gần: - Củng cố trì tính trạng mong muốn đó………………………… - Tạo dòng thuần, thuận lợi cho đánh giá kiểu gen dòng, phát gen xấu để loại khỏi quần thể……………………………………………………… * Khái niệm lai kinh tế: Cho lai cặp vật ni bố mẹ thuộc hai dòng khác dùng lai F1 làm sản phẩm, không dùng làm giống……… * Hình thức chủ yếu lai kinh tế nƣớc ta: Dùng thuộc giống nƣớc cho giao phối với đực cao sản thuộc giống nhập nội………………… - Khái niệm hệ sinh thái: Hệ sinh thái hệ thống hoàn chỉnh, tƣơng đối ổn định bao gồm quần xã sinh vật môi trƣờng sống quần xã (sinh cảnh)…… - Cần phải bảo vệ hệ sinh thái rừng vì: Hệ sinh thái rừng có vai trò quan trọng việc điều hòa khí hậu, giữ cân sinh thái Trái Đất……………… - Điểm khác biệt lưới thức ăn so với chuỗi thức ăn: Lƣới thức ăn gồm chuỗi thức ăn có nhiều mắt xích chung……………………………… - Thành phần chủ yếu lưới thức ăn hoàn chỉnh: Sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ, sinh vật phân giải………………………………………………… Khác tài nguyên tái sinh tài nguyên không tái sinh: - Tài nguyên không tái sinh dạng tài nguyên sau thời gian sử dụng bị cạn kiệt ………………… ………………………………………………… - Tài nguyên tái sinh dạng tài nguyên sử dụng hợp lí có điều kiện phát triển phục hồi……………………………… …………………………… - Nguồn nhiễm phóng xạ: Chất thải công trƣờng khai thác 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 chất phóng xạ, nhà máy điện nguyên tử, thử vũ khí hạt 0,25 nhân…………………………………… - Phải ngăn chặn nhiễm phóng xạ vì: Chất phóng xạ có khả 0,25 gây đột biến ngƣời sinh vật, gây số bệnh di truyền, bệnh ung thƣ………… -Hết - ...  ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HSG LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2 011- 2012 ĐỀ THI MÔN: SINH HỌC Dành cho học sinh trƣờng THPT Chuyên Vĩnh Phúc Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề ... GD&ĐT VĨNH PHÚC KỲ THI CHỌN HSG LỚP 10 THPT NĂM HỌC 20122013 ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI MƠN: SINH HỌC (Dành cho học sinh THPT chuyên) Thời gian làm bài: 180 phút, khơng kể thời gian phát đề Câu a) Tính... ……………… ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI CHỌN HSG 10 CẤP TỈNH NĂM 2 010 -2 011 MÔN THI: SINH HỌC (Dành cho HS không chuyên) Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Câu a Ngƣời ta cho chuối chín vào
- Xem thêm -

Xem thêm: 50 đề thi hsg sinh lớp 10 và 11 môn sinh học, 50 đề thi hsg sinh lớp 10 và 11 môn sinh học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn