VẤN ĐỀ CON NGƯỜI TRONG BẢN THẢO KINH TẾ TRIẾT HỌC NĂM 1844

24 22 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2019, 17:21

con người vừa là sản phẩm lịch sử vừa là chủ thể sáng tạo bản thân mình. Hoạt động của con người là hoạt động tự do và có ý thức. Quan hệ xã hội là sự giao tiếp hiện thực của thực thể xã hội. Sự sống của con người là bản thân lao động và lao động là nhu cầu, mục đích của đời sống. Lao động làm bộc lộ các thuộc tính, giá trị, phẩm chất, tài năng của con người và khẳng định mình trước nhịp điệu, cường độ của xã hội. Mọi sự tốt đẹp có nguồn gốc từ lao động, còn những tiêu cực, hạn chế, mâu thuẫn xã hội có nguyên nhân từ tha hóa lao động. Sự tha hóa lao động làm cho lực lượng không phải người nói chung thống trị tất cả. Khắc phục sự tha hóa ấy phải là nhận thức, làm chủ mình qua một quá trình rất khó khăn và lâu dài trong hiện thực, đó là chủ nghĩa cộng sản. VẤN ĐỀ CON NGƯỜI TRONG BẢN THẢO KINH TẾ - TRIẾT HỌC NĂM 1844 Nguyễn Anh Quốc* Tóm tắt, người vừa sản phẩm lịch sử vừa chủ thể sáng tạo thân Hoạt động người hoạt động tự có ý thức Quan hệ xã hội giao tiếp thực thực thể xã hội Sự sống người thân lao động lao động nhu cầu, mục đích đời sống Lao động làm bộc lộ thuộc tính, giá trị, phẩm chất, tài người khẳng định trước nhịp điệu, cường độ xã hội Mọi tốt đẹp có nguồn gốc từ lao động, tiêu cực, hạn chế, mâu thuẫn xã hội có nguyên nhân từ tha hóa lao động Sự tha hóa lao động làm cho lực lượng khơng phải người nói chung thống trị tất Khắc phục tha hóa phải nhận thức, làm chủ qua q trình khó khăn lâu dài thực, chủ nghĩa cộng sản Từ khóa: tự nhiên, người, xã hội, tự do, lao động tha hóa Vấn đề người sống người, chất, giá trị người, vai trò, vị trí người giới; đặc biệt vấn đề giải phóng người; xây dựng phát triển hoàn thiện người, đưa người “từ vương quốc tất yếu sang vương quốc tự do”1 vấn đề nhân loại quan tâm vấn đề trung tâm triết học Nó nhiều nghành khoa học nghiên cứu với tri thức phong phú đa dạng, góc độ khác Nhưng dừng lại việc chia tách người thành yếu tố, phận để nghiên cứu không tránh **TS Nguyễn Anh Quốc, Trưởng Khoa Triết học, Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân Văn 1C.Mác – Ph.Âng-ghen Toàn tập, Tập 20, Nhà xuất Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 1994, tr.393 khỏi phiến diện, thiếu triệt để nghiệp giải phóng người Khác với khoa học cụ thể ấy, với tính cách giới quan phương pháp luận chung nhất, triết học nghiên cứu người cách tổng thể, khái quát, nhất, vấn đề chất người vấn đề giải phóng người Tuy nhiên, chế định lịch sử, nhà tư tưởng lịch sử chưa đưa quan điểm phương pháp thực khoa học vấn đề người vấn đề giải phóng người Trên sở thực tiễn lịch sử - bối cảnh xã hội năm 50 kỷ XIX nước Đức đặt ra, kế thừa có phê phán triết học Heghel, kinh tế trị học, quan điểm khơng tưởng xã hội C.Mác phân tích vấn đề người cách toàn diện Triết học Mác người có thay đổi chất, mang tính khoa học, cách mạng việc tiếp cận ý nghĩa, giá trị thực đời sống từ năm đầu có chuyển biến tư tưởng C.Mác C.Mác phê phán tư tưởng Luther “ông giải người khỏi tính tơn giáo bên ngồi cách biến tính tơn giáo thành giới bên người Ơng giải phóng thể xác khỏi xiềng xích cách quảng xiềng xích lên tâm hồn người”2 Quan điểm vật lịch sử người trình bày cách tập trung tác phẩm Bản thảo kinh tế trị - triết học năm 1844, hình thức cơng trình nghiên cứu kinh tế gắn với điều kiện trị đương thời mục đích tiến xa luận điểm triết học giải phóng người, khoa học người Theo Mác, khoa học phải xuất phát từ “cơ sở đời sống người thực, lấy sở cho đời sống sở khác cho khoa học từ đầu nói láo”3 2C.Mác – Ph.Âng-ghen Tuyển tập, Tập I, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1980, tr.26 3C.Mác – Ph.Âng-ghen Toàn tập, Tập 42, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2000, tr.178-179 Việc nghiên cứu người, “bản thân khoa học người sản phẩm việc người biểu thân cách thực tiễn” 4, điều đòi hỏi khái qt tồn lịch sử nhân loại Nhưng “Tiền đề tồn lịch sử nhân loại dĩ nhiên tồn cá nhân người sống” Những cá nhân sống sinh thành phát triển từ giới tự nhiên, mang đầy đủ, đặc tính giới tự nhiên, “con người phận giới tự nhiên”6 Trong tự nhiên nguyên nhân sinh kết quả, khả thành thực quan hệ phụ thuộc tất yếu Con người nuôi dưỡng, bao bọc để sinh thành, phát triển vạn vật, vũ trụ người thuộc giới tự nhiên mà khơng thuộc mình, người nô lệ tất yếu C Mác xem xét người không mặt tự nhiên mà phải xem xét người mặt xã hội hoạt động thực tiễn C.Mác cho người “được phú cho lực lượng tự nhiên, lực lượng sống, thực thể tự nhiên hoạt động; lực lượng tồn hình thức thiên bẩm lực, hình thức khiếu” Đó “tài sản tinh thần có tính lồi người” làm cho “cảm giác người xã hội cảm giác khác với cảm giác người phi xã hội” “Cảm giác bị nhu cầu thực tiễn thơ lậu cầm tù có ý nghĩa hạn hẹp”10 Sự tồn người tượng tất yếu mà trước hết giống mang đầy đủ đặc tính dạng tồn khác - động vật, phải thực 4C.Mác – Ph.Âng-ghen Tồn tập, Tập 42, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2000, tr.209 5C.Mác – Ph.Âng-ghen Tồn tập, Tập 43, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2004, tr.29 6C.Mác – Ph.Âng-ghen Tồn tập, Tập 42, Nxb.Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2000, tr.135 7C.Mác – Ph.Ăng-ghen Toàn tập, Tập 42, Nxb.Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội,2000, tr.232 8C.Mác – Ph.Ăng-ghen Tồn tập, Tập 42, Nxb.Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2000, tr.138 9C.Mác – Ph.Ăng-ghen Tồn tập, Tập 42, Nxb.Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2000, tr.175 10C.Mác – Ph.Âng-ghen Tồn tập, Tập 42, Nxb.Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2000, tr.176 các hành vi để thỏa mãn nhu cầu sinh lý tự nhiên ăn, uống, sinh đẻ cái… Theo C.Mác “Cố nhiên ăn, uống, sinh đẻ cái, v.v., chức thực có tính người Nhưng khái niệm trừu tượng tách chúng khỏi phạm vi hoạt động khác người biến chúng thành mục đích cuối chức mang tính súc vật” 11 Vậy mục đích sinh sống chức thực có tính người gì? Sự khác người với tượng khác tồn mà sinh vật có tính lồi C.Mác viết: “Con vật tự đồng cách trực tiếp với hoạt động sinh sống Nó khơng tự phân biệt với hoạt động sinh sống Nó hoạt động sinh sống Còn người biến thân hoạt động sinh sống thành đối đượng ý chí ý thức Hoạt động sinh sống người hoạt động sinh sống có ý thức” 12 Đặc tính lồi người hoạt động có ý thức, có ý chí; đặc điểm người giúp cho người hiểu biết vật, quy luật giới Nhờ “tính cách ý thức lồi, người khẳng định sinh hoạt xã hội thực lặp lại - tư - tồn thực mình, ngược lại tồn lồi tự khẳng định ý thức lồi tồn tính phổ biến thực thể tư duy” 13 Nghĩa giúp người biết làm tại, biết làm khứ cần làm tương lai Biết khứ hiểu nguyên nhân hiểu tương lai biết mục đích sống Cuộc sống bị quy định nguyên nhân mục đích, đối tượng người Con người chọn lực đối tượng ấy, chất vấn đề lựa chọn tự 11C.Mác – Ph.Âng-ghen Tồn tập, Tập 42, Nxb.Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2000, tr.133 12C.Mác – Ph.Âng-ghen Toàn tập, Tập 42, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2000, tr.136 13C.Mác – Ph.Âng-ghen Toàn tập, Tập 42, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2000, tr.171 Tôi người, thực thể xã hội; thuộc người tơi Điều này, “nó giải thực mâu thuẫn người tự nhiên, người người, giải thực tranh chấp tồn chất, đối tượng hóa tự khẳng định, tự tất yếu, cá thể loài” 14 Ngay từ đầu suốt trình phát triển xã hội tự cuối văn minh tự Ph.Ăng – ghen viết: “tự chi phối thân tự nhiên bên ngoài, chi phối dựa nhận thức tất yếu tự nhiên; đó, tất yếu sản phẩm phát triển lịch sử Những người vừa tách khỏi súc vật tất mặt không tự chẳng khác thân súc vật; bước tiến đường văn minh lại bước tiến tới tự do”15 Mác viết: “Người ta bàn đạo đức pháp quyền mà lại khơng nói đến vấn đề gọi tự ý chí, lương tri người, quan hệ tất yếu tự do”16 Sự phát triển phong phú mặt vật chất chất người đa dạng cảm giác chủ quan người phát triển nhu cầu mới, “những cảm giác có khả hưởng thụ có tính chất người tự khẳng định lực lượng chất người”17 Năm giác quan bên cảm giác tinh thần ý chí, tình u…, tất “cảm giác người, tính người cảm giác nảy sinh nhờ có đối tượng tương ứng, nhờ tính nhân hóa”18 Năm giác quan bên nảy sinh từ đối tượng giới tự nhiên, phụ thuộc, làm nơ lệ cho tự nhiên Tự nhiên giam hãm người 14C.Mác – Ph.Âng-ghen Tồn tập, Tập 42, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2000, tr.167 15C.Mác – Ph.Âng-ghen Tuyển tập, Tập V, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1980, tr.164 16C.Mác – Ph.Âng-ghen Tuyển tập, Tập V, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1980, tr.162 17C.Mác – Ph.Âng-ghen Toàn tập, Tập 42, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2000, tr.176 18C.Mác – Ph.Âng-ghen Toàn tập, Tập 42, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2000, tr.176 hoàn cảnh cụ thể, chật hẹp nên sức chứa đối tượng năm quan: thở, uống, ăn, nghe, thấy có giới hạn hoạt động sinh sống người dựa nhu cầu biểu phụ thuộc tự nhiên Cảm giác tinh thần khác, đối tượng khơng phải giới tự nhiên mà xã hội, tức đối tượng sản phẩm sáng tạo hoạt động người Sự sáng tạo đối tượng hấp thụ hết nhiêu như: tình u, hạnh phúc mà chứa không đầy hoạt động sinh sống người dựa nhu cầu trở thành tự Người khổ bị lo lắng đói khát dày vò mà hờ hững với cảnh tượng tuyệt đẹp, kẻ bn khống vật thấy giá trị thương nghiệp mà không thấy vẻ đẹp, tính độc đáo Nhưng nhu cầu đạt người thực, có tồn Khơng đòi hỏi người khác khơng có, hạnh phúc phải có, hạnh phúc khơng phải hạnh phúc giả, bất hạnh tình yêu có nơi người tình u chân thật, khơng có người giả dối tình yêu Những vấn đề hạnh phúc, tình yêu, đạo đức, trí tuệ, âm nốt nhạc… khơng có nơi người, việc đòi hỏi có giả dối, khơng tưởng, bất hạnh làm khổ mà Sự đối tượng hóa chất người tất yếu, tức đối tượng biến đổi theo nhu cầu người, “một mặt nhân hóa cảm giác người, mặt khác tạo cảm giác người tương ứng với toàn phong phú chất người tự nhiên”19 Tuy nhiên, mà có điều cần mà chưa đủ để khả thành thực, nguyên nhân thành kết đòi hỏi vai trò người, người có muốn hay khơng mà thơi, muốn mà bỏ mất, đương nhiên muốn phải xuất phát từ khách quan Mọi tốt đẹp thân thụ hưởng nơi 19C.Mác – Ph.Âng-ghen Tồn tập, Tập 42, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2000, tr.176 chính C.Mác viết: “Nếu anh muốn ảnh hưởng tới người khác anh phải người thực kích thích thúc đẩy người khác Mối quan hệ anh người tự nhiên phải biểu đời sống cá nhân thực anh, biểu xác định, đáp ứng đối tượng ý muốn anh” 20 Như vậy, người đòi hỏi từ sở đáp ứng đối tượng người nhận thức mình, định tự tiêu dùng, tức chiếm hữu “đời sống người, người đối tượng hóa tác phẩm người người người vậy, cần phải hiểu khơng theo ý nghĩa hưởng dụng vật phẩm cách trực tiếp, chiều”21 mà sáng tạo, thống sản xuất tiêu dùng, hy sinh thụ hưởng, theo C Mác, “hoạt động người hoạt động tự do”22 Nét đặc sắc người hoạt động thỏa mãn nhu cầu Con người ln suy tính, tính tốn để dự kiến kết sở quy luật tất yếu để từ có lựa chọn cho đối tượng Con người sinh vật có tính loài mà thực tiễn lý luận, “con người biến lồi, lồi lồi vật khác, thành vật mình,… thực thể tự do” 23 Tự nhận thức tất yếu tuân thủ tất yếu Tất yếu mối quan hệ nguyên nhân kết quả, khả thực đa dạng, phong phú Trong đời sống xã hội, mối quan hệ nguyên nhân sinh kết quả, khả thành thực có vai trò người tham gia trình Những kết quả, thực khác q trình trở thành đối tượng, mục đích mà người theo đuổi Mục đích xuyên suốt mục đích tối cao, tối hậu toàn giới thuộc người, người chủ nhân sở hữu toàn giới, sáng 20C.Mác – Ph.Âng-ghen Toàn tập, Tập 42, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2000, tr.216 21C.Mác – Ph.Âng-ghen Toàn tập, Tập 42, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2000, tr.172 22C.Mác – Ph.Âng-ghen Toàn tập, Tập 42, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2000, tr.136 23C.Mác – Ph.Âng-ghen Toàn tập, Tập 42, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2000, tr.134 tạo, chi phối giới tự nhiên trở thành nô lệ người Nhưng thực chất “mục đích sau hết, cuối khơng phải cải mà hưởng lạc”24 Sự hưởng lạc thực chiêm ngưỡng thân sáng tạo người, có thống hy sinh hưởng thụ; sản xuất tiêu dùng Sự sáng tạo người sản phẩm tưởng tượng, mà biểu tượng để người muốn đạt được, mà tất sáng tạo tốt đẹp thực có đời sống xã hội người Theo C.Mác người “là thực thể tự nhiên hoạt động; lực lượng tồn hình thức thiên bẩm lực, hình thức khiếu” 25; Cái thiên bẩm, lực, khiếu sức mạnh thật, công tâm, khách quan giàu có cơng sức, trí tuệ, tài năng, tình u thương, đức độ…, nên “thể xác người tồn nhờ có người” 26 – người tập tin nén toàn giới cần giải mã Sức mạnh, giàu có người để sáng tạo giới với tính nó, bao bọc, che chở, chăm sóc mn loài, vạn vật cách âm thầm lặng lẽ mà khơng kể cơng, khoe khoang, phơ trương hình thức để đòi chia phần thản làm hết chức trách người Vì tất giới mình, “con người nhân đơi khơng mặt trí tuệ…, mà nhân đơi cách thực, cách tích cực người ngắm nhìn thân giới sáng tạo ra” 27 Khi khiếm khuyết có chấp nhận hết trách nhiệm thuộc người với tinh thần cầu thị, nhân từ, hiền hòa, khoan dung, đầy lòng vị tha mà khơng chê trách, đổi lỗi cho ai; khơng thấy người làm mà uy nghi đến mức việc 24C.Mác – Ph.Âng-ghen Toàn tập, Tập 42, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2000, tr.197 25C.Mác – Ph.Âng-ghen Toàn tập, Tập 42, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2000, tr.232 26C.Mác – Ph.Âng-ghen Tồn tập, Tập 42, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2000, tr.181 27C.Mác – Ph.Âng-ghen Tồn tập, Tập 42, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2000, tr.137 chuyển biến tốt đẹp; trắng đen, thị phi, phải trái lẫn lộn làm sáng rõ; phản động có lên phải quy phục Đó lý “tại sáng tạo biểu tượng khó trừ bỏ khỏi ý thức nhân dân” 28 nên cần “học cách tin tưởng vào người”29 Khiếm khuyết đầy đủ nơi người toàn mỹ mà giới tự nhiên có tưởng tượng khơng thể lý giải người lại vinh quang đến thế, nhờ sáng tạo “giới tự nhiên biểu tác phẩm (con người)”30 Lúc đó, giới quỳ gối, nghiêng mình, cúi đầu miệng ca ngợi mà chẳng khen chê vào đâu thực người, ngồi lúc đó, tự nhiên có chê trách, dằn vặt thân phận nơ lệ phải kính cẩn mà nói: tơi không thuộc người Giá trị thực tiễn chủ nghĩa Mác người không nhầm lẫn với hình thức tơn giáo, tư tưởng khác lịch sử Thật vậy, “bản thân người chất tối cao người” 31, “đối với người thân lao động, thân hoạt động sinh sống, thân đời sống sản xuất hóa phương tiện để thỏa mãn nhu cầu anh ta, nhu cầu trì sinh tồn thể xác Còn đời sống sản xuất đời sống có tính lồi Đó đời sống đẻ đời sống Tính chất hoạt động sinh sống bao hàm tồn tính chất chủng lồi định, tính lồi nó, hoạt động tự do, có ý thức tính chất lồi người” 32 Có ý thức hoạt động tự mà không thành công, không hiệu quả, khơng đạt mục đích bất lực bất hạnh Vậy vấn đề lại làm để điều tồi tệ không xảy ra? 28C.Mác – Ph.Âng-ghen Tồn tập, Tập 42, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2000, tr.180 29C.Mác – Ph.Âng-ghen Tồn tập, Tập 42, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2000, tr.125 30C.Mác – Ph.Âng-ghen Tồn tập, Tập 42, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2000, tr.137 31C.Mác – Ph.Âng-ghen Tuyển tập, Tập 1, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1980, tr 35 32C.Mác – Ph.Âng-ghen Toàn tập, Tập 42, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2000, tr.136 Tự cá nhân thực thể xã hội có cá tính, nhân cách sắc độc đáo riêng; có nhu cầu, mục đích khác “Sinh hoạt cá nhân sinh hoạt loài người khơng phải khác biệt, phương thức tồn sinh hoạt cá nhân tất nhiên biểu đặc thù hơn, phổ biến sinh hoạt loài, sinh hoạt lồi sinh hoạt cá nhân đặc thù hơn, phổ biến”33 Nhưng dù riêng, đặc thù, tượng đời sống có phức tạp, phong phú có chung, sâu sắc, chất, tất yếu, phổ biến tự lao động Lao động hoạt động đặc trưng, tượng sở cho khác với tự nhiên, động vật “Lao động điều kiện toàn đời sống người, đến mức mà ý nghĩa đó, phải nói: lao động tạo thân người”34, “Còn nói đến lao động người ta trực tiếp bàn đến thân người”35 Lao động làm cho thân sáng tạo, đối tượng lao động tạo giá trị thụ hưởng nơi người có gia tăng lượng Nếu người khơng lao động hoạt động có tính tự nhiên khơng có khác ngồi lặp lại cảm giác, tạo lờn mòn cảm giác Những tượng xã hội “Tôn giáo, nhà nước, gia đình, nhà nước, pháp luật, đạo đức, khoa học, nghệ thuật,v.v hình thức đặc biệt sản xuất phục tùng quy luật chung sản xuất” 36, “Có thể phân biệt người với súc vật, ý thức, tơn giáo, nói chung Bản thân người bắt đầu tự phân biệt với súc vật người bắt đầu sản xuất sinh hoạt mình”37 Trong trình người sản xuất 33C.Mác – Ph.Âng-ghen Toàn tập, Tập 42, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2000, tr.171 34C.Mác – Ph.Âng-ghen Tuyển tập, Tập V, Nxb Sự thật, hà Nội, 1980, tr.491 35C.Mác – Ph.Âng-ghen Toàn tập, Tập 42, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2000, tr.144 36C.Mác – Ph.Âng-ghen Toàn tập, Tập 42, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2000, tr.168 37C.Mác – Ph.Âng-ghen Toàn tập, Tập 43, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2004, tr.29 sinh hoạt thân lao động thể hình thức làm việc, khẳng định, thể hiện, phát huy, trọng dụng, đãi ngộ, cống hiến, phục vụ, suy nghĩ lao động bộc lộ thuộc tính, giá trị lực, phẩm chất sức khỏe, khôn ngoan, tài năng, trí tuệ, dũng cảm, gan dạ, nghĩa tình, yêu thương, kính trọng, quý mến; cường độ lao động nhanh nhẹn, siêng năng, cần cù, hoạt bát, miệt mài, tận tụy thể thời gian sản xuất; vai trò lao động tác động, cải tạo, biến đổi, sáng tạo đối tượng theo nhu cầu người đối tượng đáp ứng tác động đến chủ thể lao động no đủ, ngon miệng, tơn trọng, hạnh phúc, tình u, thích thú, thỏa mãn, vui vẻ, bình n, an lành Sự trao đổi cho người cho thuộc tính, giá trị, cường độ C Mác viết: “những tài loại hoạt động nhiều vẻ có ích cho nhau, người ta biết tập họp sản phẩm khác thành khối chung, từ người mua cho mà người cần Vì phân cơng lao động xuất từ xu trao đổi, lớn lên giữ lại giới hạn định tùy theo quy mô trao đổi, thị trường Trong trạng thái văn minh người thương nhân, xã hội xã hội thương nghiệp” 38 Mọi giá trị xã hội có nguồn gốc từ lao động Con người “phai nén” giới, mở phai nén, giải mã thông tin vũ trụ thông qua hoạt động lao động người Lao động tượng phổ biến xã hội biểu giá trị lực, phẩm chất trở thành mẫu số chung, điểm tương đồng cho khác biệt gữa quốc gia, dân tộc Mỗi quốc gia dân tộc có truyền thống, văn hóa, tín ngưỡng tơn giáo khác giai đoạn lịch sử có quan điểm lập trường khác giai cấp đâu, giai đoạn lao động phẩm chất, lực tốt 38C.Mác – Ph.Âng-ghen Tồn tập, Tập 42, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2000, tr.205 đẹp người, sở cho hiểu biết lẫn quốc gia, dân tộc điều kiện đầy biến động giới Lao động nhu cầu, mục đích người Theo Mác, “con người sản xuất cách tồn diện; vật sản xuất bị chi phối nhu cầu thể xác trực tiếp, người sản xuất không bị khỏi nhu cầu thể xác ràng buộc, không bị nhu cầu ràng buộc người sản xuất theo ý nghĩa chân từ đó”39 “Nếu hao phí thời gian sức người cần thiết để thỏa mãn số lượng nhu cầu vật chất giảm nửa so với trước thời gian thừa để hoạt động tinh thần hưởng thụ tinh thần tăng thêm” 40 Trong trình sinh sống mà trừ thỏa mãn nhu cầu sinh lý tự nhiên ăn, uống, sinh con… khoảng thời gian lại lao động Nếu khơng tìm hình thức lao động khác để lấp vào khoảng trống thời gian cho đầy người thân họ chết, họ khơng thể thân, khơng khẳng định mình, khơng bộc lộ thuộc tính, cường độ, nhịp điệu xã hội nơi mình, khơng thưởng thức thành tạo “Lao động sống”41 Mọi liên quan đến người phi lý, có phi lý nhất, người bị nhốt thân xác Mục đích sống thân lao động, “con người lần khẳng định sinh vật có tính lồi Sự sản xuất đời sống có tính lồi tích cực người… Do đối tượng lao động đối tượng hóa đời sống có tính lồi người”42 "Cho th lao động có nghĩa bắt đầu sống nơ lệ mình; cho 39C.Mác – Ph.Âng-ghen Tồn tập, Tập 42, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2000, tr.137 40C.Mác – Ph.Âng-ghen Tồn tập, Tập 42, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2000, tr.83 -84 41C.Mác – Ph.Âng-ghen Tồn tập, Tập 42, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2000, tr.87 42C.Mác – Ph.Âng-ghen Tồn tập, Tập 42, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2000, tr.137 thuê đối tượng lao động có nghĩa xác lập tự Lao động người, trái lại đối tượng lao động khơng có người cả”43 Lao động cải tạo giới làm mục đích, khơng phải tự cải tạo thân mà cải tạo người Con người giá trị cao nhất, sở nguồn giá trị Mọi thứ phương tiện cho người sống cho người Con người không khai thác giới tự nhiên, tranh thủ điều kiện thuận lợi xã hội mà phát huy tính động, sáng tạo trình lao động C.Mác viết: “con vật sản xuất thân nó, người sản xuất tồn giới tự nhiên; sản phẩm vật trực tiếp gắn với thể thể xác nó, người đối diện cách tự với sản phẩm Con vật xây dựng theo kích thước nhu cầu lồi nó, người sản xuất theo kích thước lồi đâu biết vận dụng chất cố hữu vào đối tượng; người chế tạo theo quy luật đẹp” 44 Tự nhiên tự nhiên, lao động khác, sản xuất giới Trong lao động, người lấy thứ tự nhiên cần để sử dụng vào việc mà người muốn, toàn giới thuộc người Con người chủ nhân sáng tạo toàn giới tự nhiên trở thành nô lệ người Bản chất người tự chất xã hội cơng bằng, bình đẳng Nhờ có tự mà người đưa giải pháp để thích nghi với điều kiện, mơi trường sống nên đời sống thay đổi theo điều kiện hoàn cảnh Hoạt động sinh sống tượng thân đời sống, bộc lộ chất đời sống Đời sống người sinh động nên khơng phải cố hữu, bất biến mang tính tiên thiên, tiên nghiệm mà hình thành tác động ngoại cảnh, điều kiện sinh sống C.Mác viết: “Con người thực thể nhục thể, có lực lượng tự 43C.Mác – Ph.Âng-ghen Toàn tập, Tập 42, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội,n2000, tr.101 44C.Mác – Ph.Âng-ghen Tồn tập, Tập 42, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2000, tr.137 nhiên, sinh động, thực, cảm tính, có tính đối tượng, điều có nghĩa người có đối tượng thực, cảm tính làm đối tượng chất mình, biểu đời sống mình, người biểu đời sống dựa đối tượng thực, cảm tính” 45 Thực tế người ln nằm mối tương quan định với giới Tư duy, ý thức, ngôn ngữ người phát sinh, phát triển điều kiện xã hội định “Trong giới thực thực tiễn, tự tha hóa biểu mối quan hệ thực tiễn với người khác Cái phương tiện mà nhờ diễn tha hóa, tự phương tiện thực tiễn”46, đó, “bản chất người trừu tượng cố hữu cá nhân riêng biệt Trong tính thực nó, chất người tổng hòa quan hệ xã hội"47, tức sáng tạo tiêu dùng tất cách nhân hóa đối tượng thông qua lực lượng chất người Sáng tạo mà không đuối sức tiêu dùng hết mà không thấy chán, tự chất người Những quan hệ xã hội nhằm thỏa mãn nhu cầu, đòi hỏi cần thiết thuộc người, xã hội Theo C.Mác, “bản xã hội đòn bẩy quan trọng phát triển người” 48 Xã hội người nói chung, cá nhân riêng biệt mà quan hệ mà người tác động vào giới, nói, tất người sáng tạo xã hội Những sản phẩm sáng tạo lao động người sở, điều kiện quy luật xã hội, điều kiện quy luật khơng tồn Những sở quy luật xã hội khơng nhu cầu người, ký ức, học kinh nghiệm mà người cần phải 45C.Mác – Ph.Âng-ghen Tồn tập, Tập 42, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2000, tr.232 46C.Mác – Ph.Âng-ghen Tồn tập, Tập 42, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2000, tr.141 47C.Mác – Ph.Âng-ghen Tồn tập, Tập 42, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2000, tr.376 48C.Mác – Ph.Âng-ghen Tuyển tập, Tập IV, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1980, tr.598-599 tránh, không để lặp lại lịch sử Theo đó, quy luật xã hội sản phẩm hoạt động lao động người sản xuất quy luật xã hội, làm chủ nó, cải tạo xã hội Con người“Vật liệu lao động người với tính cách chủ thể kết điểm xuất phát vận động…, tính chất xã hội vốn có tồn vận động; thân xã hội sản xuất người với tính cách người sản xuất xã hội thế”49 Quan hệ xã hội giao tiếp thực thực thể xã hội, giao tiếp cho nhận nhau, đòi hỏi chủ thể đáp ứng đối tượng bình đẳng, đó, khơng phải quan hệ phụ thuộc bị phụ thuộc mà công bằng, chất xã hội Những mâu thuẫn xã hội việc người bị tha hóa lao động C.Mác viết: “một thực thể thực thể độc lập đứng đơi chân thân mình, đứng đơi chân thân nó tồn nhờ vào thân Con người sống dựa vào ân huệ người khác tự coi thực thể phụ thuộc” 50 Làm chủ nô lệ, tự lệ thuộc đối lập đời sống Đời sống hoàn toàn ân huệ người khác dựa vào nó, tức người tạo đời sống nguồn gốc có ngun nhân bên ngồi đời sống phụ thuộc Thực tiễn “không thể phủ nhận thật loài người thú vật, mà phải dùng đến thủ đoạn dã man, gần có tính chất thú vật, để khỏi tình trạng dã man” 51 cách nương tựa, phụ thuộc vào toàn giới C.Mác viết: “Mỗi người tìm cách thức tỉnh người khác nhu cầu để buộc người phải mang tới vật hy sinh mới, đặt người phụ thuộc đẩy đến hình thái hưởng thụ mới… Mỗi người tìm cách làm nảy sinh lực lượng chất xa lạ 49C.Mác – Ph.Âng-ghen Toàn tập, Tập 42, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2000, tr.169 50C.Mác – Ph.Âng-ghen Toàn tập, Tập 42, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2000, tr.180 51C.Mác – Ph.Âng-ghen Tuyển tập, Tập V, Nxb Sự thật, hà Nội, 1980, tr.257 nào thống trị người khác để tìm thỏa mãn nhu cầu vị kỷ mình, sản phẩm khả để lừa dối lẫn cướp đoạt lẫn nhau,… người trở thành ngày nghèo khổ với tính cách người, người ngày cần đến tiền để chiếm hữu chất đối địch 52, chiếm hữu bất xuất hiện: giữ khơng thuộc đánh người Trong trình tha hóa lao động, “Bản thân đời sống biểu phương tiện sinh sống”53, “Tha hóa hoạt động thân với mình, người cho phép người khác chiếm hữu hoạt động người này” 54 Một phận xã hội chăm lo cho đời sống riêng, chiếm hữu phương thức sống khơng phải mình, xem việc chiếm hữu làm mục đích phận khác chăm chỉ, cần cù, xem lao động nhu cầu, mục đích Người cơng bị tước đoạt người bất chiếm đoạt, người bị khơng phải lại chiếm hữu Xã hội có thay trắng đổi đen, thật giả lẫn lộn, thị phi khó lường mà ra, bất công xuất “Trong lao động, tất khác tính chất, tinh thần xã hội hoạt động cá nhân bộc lộ ra, lao động trả công khác nhau” 55 Sự phân biệt xử với lao động xuất dẫn đến phân biệt đối xử người Phân công lao động tất yếu sản xuất xã hội gắn với việc phân phối bất công, lao động quy thành giá tiền làm gia tăng việc đề cao hạ thấp lao động đối ngành nghề; địa vị, thân phận người gắn liền với hình thức khác giá lao động 52C.Mác – Ph.Âng-ghen Tồn tập, Tập 42, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2000, tr.184 53C.Mác – Ph.Âng-ghen Tồn tập, Tập 42, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2000, tr.136 54C.Mác – Ph.Âng-ghen Tồn tập, Tập 42, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2000, tr.141 55C.Mác – Ph.Âng-ghen Toàn tập, Tập 42, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2000, tr.74 Khi phân tích lao động bị tha hóa, C.Mác viết “lao động lao động tự nguyện mà bắt buộc; lao động cưỡng Đó khơng phải thỏa mãn nhu cầu lao động, mà phương tiện để thỏa mãn nhu cầu khác, khơng phải nhu cầu lao động Tính bị tha hóa lao động biểu rõ rệt chỗ khơng có cưỡng thể xác mặt khác người ta trốn tránh lao động trốn tránh dịch hạch vậy” 56 Sự tha hóa biến “Cái vốn có súc vật trở thành chức phận người, có tính người biến thành vốn có súc vật”57 mà kết “Bản chất có tính loài người, giới tự nhiên tài sản tinh thần có tính lồi người, bị biến thành chất xa lạ với người, thành phương tiện trì tồn cá nhân người Lao động bị tha hóa làm cho thân thể thân người, giới tự nhiên bên người,… trở thành xa lạ với người”58 Trong trình sản xuất tư chủ nghĩa giai đoạn 1844 “công nhân sản xuất nhiều tiêu dùng ít; tạo nhiều giá trị thân bị giá trị, bị phẩm cách; sản phẩm tạo dáng đẹp què quặt; vật tạo văn minh thân giống với người dã man; lao động hùng mạnh người cơng nhân ốm yếu; cơng việc phức tạp thân trống rỗng trí tuệ nô lệ vào tự nhiên” 59 C.Mác viết: “lao động bị tha hóa đảo ngược quan hệ khiến cho người sinh vật có ý thức, biến hoạt động sinh sống mình, chất thành phương tiện để 56C.Mác – Ph.Âng-ghen Tồn tập, Tập 42, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2000, tr.133 57C.Mác – Ph.Âng-ghen Tồn tập, Tập 42, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2000, tr.133 58C.Mác – Ph.Âng-ghen Tồn tập, Tập 42, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2000, tr.138 59C.Mác – Ph.Âng-ghen Tồn tập, Tập 42, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2000, tr.131 duy trì tồn mà thơi”60 Nó biến hoạt động sinh sống phương tiện mà không thấy mục đích đời sống phương tiện Sự phát triển sản xuất dẫn đến phân công lao động, “Phân công lao động biểu kinh tế tính chất lao động khn khổ tha hóa Nói cách khác, lao động, biểu sinh hoạt với tính cách tha hóa sinh hoạt”61 Phân cơng lao động xã hội dẫn đến chun mơn hóa lao động sản xuất suất lao động, hiệu kinh tế có thay đổi, sản phẩm lao động làm ngày nhiều việc tranh thủ trở thành thói quen Con người chăm lo cho việc kiếm tiền mà quên hoạt động sinh sống mình, người công nhân bị hút vào xu hướng C.Mác viết: “tiền cơng tăng lên dẫn tới chỗ công nhân làm việc Càng muốn kiếm nhiều, họ phải hy sinh nhiều thời gian phải lao động nô lệ để phục vụ cho lòng tham, hồn tồn từ bỏ tự Làm họ rút ngắn tuổi thọ họ” 62 Bởi nhờ có tiền cơng trả mà công nhân tồn “Cái tồn tơi nhờ có tiền, mà tơi trả tiền, nghĩa mà tiền mua được, thân tơi, người có tiền Sức mạnh tiền lớn sức mạnh lớn nhiêu Những thuộc tính tiền thuộc tính sức mạnh chất tơi, người có tiền Cho nên tơi tơi làm gì, điều hồn tồn khơng phải cá tính tơi quy định” 63 Con người khơng xấu xí, tiền bạc khơng tốt đẹp tốt đẹp, xấu xí xuất quan hệ người tiền bạc Yêu thương, quý trọng người chẳng qua quý trọng, yêu thương tiền bạc người Tất tiền bạc, nghề nghiệp, chức vụ … trở thành quyền lực, địa vị, thân phận người Điều cho thấy “tiền biểu với tính 60C.Mác – Ph.Âng-ghen Tồn tập, Tập 42, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2000, tr.136 61C.Mác – Ph.Âng-ghen Tồn tập, Tập 42, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2000, tr.201 62C.Mác – Ph.Âng-ghen Toàn tập, Tập 42, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2000, tr.75 63C.Mác – Ph.Âng-ghen Toàn tập, Tập 42, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2000, tr.212 cách lực lượng có tác dụng xuyên tạc cá nhân lẫn mối liên hệ xã hội mối liên hệ khác có tham vọng đóng vai có ý nghĩa chất độc lập Tiền biến trung thành phản, yêu thành gét, ghét thành yêu, đức hạnh thành thói xấu, thói xấu thành đức hạnh, tớ thành chủ, chủ thành tớ, ngu thành khôn, khôn thành ngu”64 Lao động bị làm cho trở thành xa lạ, bị tha hóa biểu tại? Lao động bị tha hóa thuộc kẻ khơng xa lạ, chủ sở hữu sản phẩm lao động tạo hưởng thụ người “Vậy người quan hệ với sản phẩm lao động mình, với lao động vật hóa mình, với vật xa lạ, đối địch, hùng mạnh, khơng phụ thuộc vào mình, với sản phẩm đó, người có quan hệ khiến cho người chủ sản phẩm người khác, xa lạ với anh ta, đối địch, hùng mạnh không phụ thuộc vào Nếu người quan hệ với hoạt động thân với hoạt động khơng tự người quan hệ với hoạt động quan hệ với hoạt động phục vụ cho người khác, chịu thống trị người khác đó, phục tùng cưỡng ách áp người khác đó”65 Trong điều kiện mà “Nếu sản phẩm lao động khơng thuộc cơng nhân, đối lập với công nhân lực lượng xa lạ; điều xảy chỗ sản phẩm thuộc người khác, người công nhân Nếu hoạt động công nhân nỗi khổ dày vò thân hoạt động định phải mang lại khoái lạc thú vui cho người khác , lực lượng thống trị người”66 Sự tha hóa lao động gắn liền với sở hữu tư nhân việc xuất sở hữu tư nhân cần xem xét không điều kiện cần mà phải đủ khả thành thực, nguyên nhân dẫn đến kết C.Mác viết: “một mặt sở hữu 64C.Mác – Ph.Âng-ghen Toàn tập, Tập 42, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2000, tr.215 65C.Mác – Ph.Âng-ghen Tồn tập, Tập 42, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2000, tr.140-141 66C.Mác – Ph.Âng-ghen Tồn tập, Tập 42, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2000, tr.140 tư nhân sản phẩm lao động bị tha hóa, mặt khác, phương tiện làm cho lao động bị tha hóa, thực tha hóa ấy”67 Có thể nói, “sở dĩ có khái niệm sở hữu tư nhân nhờ phân tích khái niệm lao động bị tha hóa, tức khái niệm người bị tha hóa, khái niệm đời sống bị tha hóa”68, “sở hữu tư nhân sản phẩm, kết quả, hậu tất nhiên lao động bị tha hóa, quan hệ bên ngồi cơng nhân với giới tự nhiên với thân mình”69, “mặc dù sở hữu tư nhân biểu sở, nguyên nhân lao động bị tha hóa, thực ngược lại, hóa kết lao động bị tha hóa” 70 “Vì nói đến sở hữu tư nhân, người ta nghĩ người ta bàn đến ngồi người Còn nói đến lao động người ta trực tiếp bàn đến thân người Cách đặt vấn đề chứa đựng giải vấn đề” 71 Sự tha hóa lao động làm cho “lực lượng khơng phải người nói chung thống trị tất cả” 72 khắc phục tha hóa “sự vận động mà nhận thức tư tưởng tự tước bỏ mình, kinh qua q trình khó khăn lâu dài thực” 73, “chủ nghĩa cộng sản biểu tích cực xóa bỏ chế độ tư hữu; thời kỳ đầu biểu chế độ tư hữu phổ biến Nắm lấy quan hệ tư hữu tính phổ biến nó, chủ nghĩa cộng sản”74 Qua tồn nội dung Bản thảo kinh tế trị - triết học năm 1844, bước đầu cho thấy, tác phẩm xuất C.Mác thực phản ánh quan điểm 67C.Mác – Ph.Âng-ghen Tồn tập, Tập 42, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2000, tr.142 68C.Mác – Ph.Âng-ghen Tồn tập, Tập 42, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2000, tr.142 69C.Mác – Ph.Âng-ghen Tồn tập, Tập 42, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2000, tr.142 70C.Mác – Ph.Âng-ghen Tồn tập, Tập 42, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2000, tr.142 71C.Mác – Ph.Âng-ghen Toàn tập, Tập 42, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2000, tr.144 72C.Mác – Ph.Âng-ghen Toàn tập, Tập 42, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2000, tr.196 73C.Mác – Ph.Âng-ghen Toàn tập, Tập 42, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2000, tr.194 74C.Mác – Ph.Âng-ghen Toàn tập, Tập 42, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2000, tr.164 vật lịch sử ông người Thông qua hệ thống khái niệm như: tồn tại, hoạt động sinh sống, ý thức, tự do, lao động, chất người, sinh vật có tính lồi, tiền, sở hữu tư nhân, sở hữu đích thực… C.Mác lột tả hết chất đời sống xã hội Tồn nội dung hướng đến việc giải thích cách thỏa đáng quan điểm kinh tế trị học sở hữu tư nhân, làm rõ hạn chế mang tính phi lịch sử, phi giai cấp quan niệm lao động để từ đó, cần phải xem xét vấn đề lao động điều kiện hoàn cảnh lịch sử cụ thể, cần tránh tình trạng tuyệt đối hóa, đề cao lao động xã hội đầy bất công, phi nhân tính, tức thân lao động để phục vụ lực lượng lực Với nội dung tác phẩm này, rút hai kết luận sau: Thứ nhất, qua tồn nội dung phân tích trên, xin phép khái quát luận điểm triết học Mác người Vấn đề giải phóng người triệt để “xác định chất chung sở hữu tư nhân, với tư cách kết lao động bị tha hóa, quan hệ với sở hữu đích thực người xã hội”75 Xuất phát từ sở hữu đích thực cho thấy, tự nhiên người khơng thuộc lao động tồn giới thuộc người Con người sản phẩm lịch sử chủ thể sáng tạo thân mình, tức người hoạt động tự có ý thức Xã hội sản phẩm người sáng tạo ra, cá nhân sản phẩm Quan hệ xã hội khơng phải quan hệ người nói chung, cá nhân riêng biệt mà giao tiếp thực đời sống người, quan hệ thực, trực tiếp nên trung thực bình đẳng Khơng có phân biệt đối xử người mà có phân biệt sở hữu lao động, thân phận người che đậy hình thức khác lao động, đó, người bị phân biệt đối xử Công nhân không xấu xí, thân khơng đáng ghét, thân phận họ để chê trách; thứ 75C.Mác – Ph.Âng-ghen Ttồn tập, tập 42, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2000, tr.144 như danh vọng, địa vị, chức tước để ca ngợi; tất đáng thương, tội nghệp mà thơi Đáng thương thân động giá trị tội nghiệp lao động họ phục vụ cho lực lượng thống trị - kẻ xa lạ Lao động hàng hóa thân người mua bán lại để kiếm thật nhiều tiền Đầu tư cho người đầu tư cho lợi nhuận tuyệt đối Phục tùng lòng tham cách có ý chí, người trở thành nơ lệ lòng tham, tiền bạc, nô lệ cho xa lạ Giữ làm quý nhận người làm vui hạnh phúc tối cao đời Cái mà bị chối bỏ chiếm phi người bất hạnh, tù tội; khơng đâu xa mà giam cầm người nơi thân Lắm tiền nhiều mà không lao động tự chẳng qua sản phẩm, kết trình bất hạnh mà có Trong xã hội có phân chia thành lực lượng khác bất hạnh chia cho tất bên, khơng có kẻ người mất, kẻ có người khơng Đấu tranh khơng có mục đích thủ tiêu lẫn người mà nhằm xóa bỏ khơng thuộc người Hiện thực hóa lý tưởng, khát vọng phải nhu cầu, mục đích cách có tính tự giác người Thương mại người trở nên thừa lao động tự do, lao động bình đẳng cơng gữa người thực Sự chết thân xác nơi người Tự người người nên có người làm tất Tình yêu người nhu cầu tìm kiếm thân nơi người khác có Muốn chiếm hữu giới trở người Sự giành lại người cách đầy đủ, trọn vẹn, thực phải quay thân Chủ nhân hay nô lệ, tự hay tù tội, hạnh phúc hay bất hạnh tùy thuộc vào thân Đó giá trị nhân văn sâu sắc toàn hệ thống triết học Mác người tác phẩm Bản thảo kinh tế - triết học năm 1844 đó, hiểu chủ nghĩa Mác, yêu thương, quý mến, kính trọng người chân Thứ hai, số nội dung có tính gợi mở để tơi tiếp tục suy nghĩ thêm vấn đề người trình bày Bản thảo kinh tế - triết học 1844 việc nhận thức vận dụng chủ nghĩa Mác người Vấn đề người cần nhìn nhận cách biện chứng để từ thấy ý nghĩa việc giải phóng người có tính nhân loại, đạt nhận thức phải khách quan thực tiễn việc giải vấn đề Những phương pháp, cách thức giải phóng người C.Mác đưa có tính lịch sử cụ thể, thực tiễn cần thấy sợi đỏ xuyên suốt, hạt nhân hợp lý toàn hệ thống khoa học C.Mác giải phóng người Giải phóng người dừng lại việc xây dựng xã hội người khơng triệt để khơng phát huy tự do, ý thức có nơi người Quan hệ xã hội quan hệ lợi ích cần hiểu lợi ích theo nghĩa chân Sở hữu tư nhân tượng tất yếu lịch sử hiểu rằng, số nguyên nhân dẫn đến khiếm khuyết mà lịch sử phải trải qua Việc xóa bỏ sở hữu tư nhân phiến diện khơng xóa bỏ tình trạng lao động bị tha hóa, bảo thủ không thấy sở hữu tư nhân kết lao động bị tha hóa Tái cấu trúc kinh tế có hiệu đặt tảng việc giải tốt trao đổi - phân phối công bằng; phân công lao động xã hội hợp lý, tức phải lấy phát huy tối đa tiềm năng, nguồn lực lao động làm tảng Nếu việc xem xét trình phát triển người từ quan điểm tồn diện thấy người vừa sản phẩm lịch sử, vừa chủ thể sáng tạo thân mình; người bị quy định điều kiện khách quan mối quan hệ với tự do, có ý thức người, đó, xem xét chuyển biến người không thấy “lao động bị tha hóa” mà thấy “lao động tự tha hóa” Điều đó, dễ hiểu lý luận giải thích chuyển biến tượng khác tự diễn biến, tự chuyển hóa,…trong điều kiện ngày Chủ nghĩa Mác người Bản thảo kinh tế - triết học năm 1844 khơng có khiếm khuyết, có chưa đầy đủ trình nhận thức vận dụng chủ nghĩa Mác TÀI LIỆU THAM KHẢO C.Mác – Ph.Ăng-ghen, Toàn tập, Tập 20, Nxb Chính trị quốc gia, - Sự thật Hà Nội, 1994 C.Mác – Ph.Ăng-ghen, Toàn tập, Tập 42, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2000 C.Mác – Ph.Ăng-ghen, Toàn tập, Tập 43, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2004 C.Mác – Ph.Ăng-ghen, Tuyển tập, Tập I, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1980 C.Mác – Ph.Ăng-ghen, Tuyển tập, Tập IV, Nxb, Sự thật, Hà Nội, 1980 C.Mác – Ph.Ăng-ghen, Tuyển tập, Tập V, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1980 ... phẩm Bản thảo kinh tế trị - triết học năm 1844, hình thức cơng trình nghiên cứu kinh tế gắn với điều kiện trị đương thời mục đích tiến xa luận điểm triết học giải phóng người, khoa học người. .. nghĩ thêm vấn đề người trình bày Bản thảo kinh tế - triết học 1844 việc nhận thức vận dụng chủ nghĩa Mác người Vấn đề người cần nhìn nhận cách biện chứng để từ thấy ý nghĩa việc giải phóng người. .. pháp thực khoa học vấn đề người vấn đề giải phóng người Trên sở thực tiễn lịch sử - bối cảnh xã hội năm 50 kỷ XIX nước Đức đặt ra, kế thừa có phê phán triết học Heghel, kinh tế trị học, quan điểm
- Xem thêm -

Xem thêm: VẤN ĐỀ CON NGƯỜI TRONG BẢN THẢO KINH TẾ TRIẾT HỌC NĂM 1844, VẤN ĐỀ CON NGƯỜI TRONG BẢN THẢO KINH TẾ TRIẾT HỌC NĂM 1844

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn