VẤN ĐỀ SỞ HỮU: TỪ HIỆN THỰC SUY NGẪM VỀ QUAN NIỆM CỦA C. MÁC

16 17 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2019, 16:33

Theo Mác, chỉ có thể hiểu được quan hệ sở hữu của một hệ thống kinh tế khi đặt nó trong toàn bộ quan hệ sản xuất hiện thực tương ứng. Đồng thời, “Giải phẫu học về con người là cái chìa khóa cho giải phẫu học về con khỉ” (Mác, 1998). Vận dụng những chỉ dẫn có tính chất phương pháp luận này, đứng trên góc nhìn của thế giới đương đại, cần cắt nghĩa và thẩm định lại quan niệm của chính Mác về quan hệ sở hữu đặc trưng trong CNTB và CNXH. Nhờ đó, có thể khắc phục được cách nhìn thiên kiến về sở hữu tư nhân trong một nền kinh tế thị trường hiện đại cũng như những ngộ nhận về chế độ công hữu. Đó là những tiền đề cần thiết để tiếp tục thúc đẩy quá trình Đổi mới hiện nay ở Việt Nam. VẤN ĐỀ SỞ HỮU: TỪ HIỆN THỰC SUY NGẪM VỀ QUAN NIỆM CỦA C MÁC PGS.TS Phí Mạnh Hồng- Trường Đại học Kinh tế- ĐHQG Hà Nội Tóm tắt: Theo Mác, hiểu quan hệ sở hữu hệ thống kinh tế đặt toàn quan hệ sản xuất thực tương ứng Đồng thời, “Giải phẫu học người chìa khóa cho giải phẫu học khỉ” (Mác, 1998) Vận dụng dẫn có tính chất phương pháp luận này, đứng góc nhìn giới đương đại, cần cắt nghĩa thẩm định lại quan niệm Mác quan hệ sở hữu đặc trưng CNTB CNXH Nhờ đó, khắc phục cách nhìn thiên kiến sở hữu tư nhân kinh tế thị trường đại ngộ nhận chế độ công hữu Đó tiền đề cần thiết để tiếp tục thúc đẩy trình Đổi Việt Nam Từ khóa: Chủ nghĩa Mác, sở hữu tư, sở hữu công, kinh tế thị trường Mở đầu Quá trình Đổi Việt Nam thực chất trình chuyển từ kinh tế kế hoạch hóa tập trung, thiết kế sở tư mơ hình CNXH kiểu cũ, sang kinh tế thị trường Những thành tựu to lớn mà Đổi mang lại xác nhận tính đắn q trình chuyển đổi Tuy nhiên khó khăn bất ổn tích đọng kinh tế Việt Nam cho thấy động lực mà giai đoan Đổi vừa qua mang lại dần suy yếu, tiềm mà khai thác dần cạn kiệt Tiến trình Đổi cần tiếp tục thúc đẩy cách triệt để, quán hơn, mang tính chất “ngập ngừng” Để làm điều này, việc tháo dỡ rào cản mặt tư tiền đề cần thiết Trong số rào cản đó, không đề cập đến vấn đề sở hữu, với tính cách quan hệ cốt yếu hệ thống kinh tế Bài viết bàn luận vấn đề sở suy ngẫm lại quan niệm Mác sở thực Việt Nam giới hôm Quan niệm C Mác quan hệ sở hữu nói chung – dẫn phương pháp luận Trong quan điểm Mác sở hữu, cần phân biệt hai lớp quan điểm: lớp liên quan đến cách nhìn phương pháp luận chung sở hữu lớp liên quan đến quan niệm cụ thể Mác sở hữu CNTB CNXH Liên quan đến cách nhìn có tính cách phương pháp luận chung Mác sở hữu, luận điểm sau ông đáng ý: “Trong thời đại lịch sử, quyền sở hữu phát triển cách khác loạt quan hệ xã hội hoàn toàn khác Cho nên, định nghĩa quyền sở hữu tư sản khơng phải khác mà trình bày tất quan hệ xã hội sản xuất tư sản Nếu muốn định nghĩa quyền sở hữu quan hệ độc lập, phạm trù đặc biệt, ý niệm trừu tượng vĩnh cửu, sa vào ảo tưởng siêu hình hay mang tính chất luật học mà thôi” (Mác, 1988a) (Tác giả nhấn mạnh) “Cái mà thực chất Pru-đơng muốn nói đến chế độ sở hữu tồn, chế độ sở hữu tư sản đại Đối với câu hỏi: sở hữu gì, người ta trả lời phân tích phê phán “khoa kinh tế trị”, mơn học bao quát toàn quan hệ sở hữu ấy, biểu pháp quyền chúng với tư cách quan hệ ý chí, mà hình thái thực chúng, tức với tư cách quan hệ sản xuất” (Mác, 1988b) “Kết chung mà đạt trở thành kim nam cho nghiên cứu sau tơi trình bày vắn tắt sau: Trong sản xuất xã hội đời sống mình, người có quan hệ với nhau, quan hệ xác định, tất yếu, không tùy thuộc vào ý muốn họ - tức quan hệ sản xuất; quan hệ phù hợp với trình độ phát triển định lực lượng sản xuất vật chất họ Toàn quan hệ sản xuất hợp thành cấu kinh tế xã hội, tức sở thực dựng lên kiến trúc thượng tầng pháp lý trị hình thái ý thức xã hội định tương ứng với sở thực …Tới giai đoạn phát triển chúng, lực lượng sản xuất vật chất xã hội mâu thuẫn với quan hệ sản xuất có, hay - biểu pháp lý quan hệ sản xuất - mâu thuẫn với quan hệ sở hữu, đó, từ trước đến nay, lực lượng sản xuất phát triển” (Mác, 1993a) (Tác giả nhấn mạnh) Như vậy, dựa theo Mác, rút số nhận xét sau: Thứ nhất, quan hệ sản xuất thực nội dung quan hệ sở hữu Thông thường, bề mặt xã hội, quan hệ sở hữu tồn hình thức biểu mặt pháp lý quan hệ sản xuất Tuy nhiên, để hiểu chất quan hệ sở hữu, người ta lại phải xem xét chúng biểu pháp lý mà tồn hình thái thực chúng quan hệ sản xuất Nếu “định nghĩa quyền sở hữu tư sản khơng phải khác mà trình bày tất quan hệ xã hội sản xuất tư sản” để hiểu quan hệ sở hữu, cần phải xuất phát từ toàn quan hệ sản xuất thực ngược lại Điều có nghĩa việc xác lập chế độ sở hữu không dừng lại tuyên bố pháp lý Nếu quan hệ sản xuất thực (tương ứng với hình thức pháp lý sở hữu) khơng triển khai tính chất pháp lý sở hữu khơng có sở thực tế Trong trường hợp này, sở hữu trước sau khơng có nội dung giống vỏ pháp lý mà muốn thể Thậm chí xung đột hình thức pháp lý với nội dung kinh tế sở hữu trở thành yếu tố kìm hãm trình phát triển Chẳng hạn, mặt pháp lý, cá nhân A xem người sở hữu tài sản đó, thực tế, người khác nắm giữ, chiếm dụng, khai thác tài sản thụ hưởng lợi ích phát sinh từ tài sản mà khơng cần cho phép A quyền sở hữu A tồn danh nghĩa A khơng tha thiết tìm cách khai thác cách sáng tạo hiệu tài sản Một khu rừng tuyên bố thuộc sở hữu tồn dân khơng mảy may có giá trị kinh tế tơi, với tư cách người đồng sở hữu, “lâm tặc” nhân viên kiểm lâm khai thác nó, dù bất hợp pháp, tài sản cá nhân Thứ hai, quan hệ sở hữu quan hệ sản xuất có tính chất lịch sử Nó hình thành, phát triển, vận động phù hợp với tính chất trình độ phát triển lực lượng sản xuất Một quan hệ sở hữu, phản ánh loại quan hệ sản xuất định, không mà cho phép lực lượng sản xuất xã hội phát triển Một quan hệ sở hữu đời lực lượng sản xuất chưa phát triển đến trạng thái chín muồi làm điểm tựa cho Mác viết: “Khơng hình thái xã hội diệt vong trước tất lực lượng sản xuất xã hội mà hình thái tạo địa bàn đầy đủ cho phát triển, chưa phát triển, quan hệ sản xuất mới, cao không xuất trước điều kiện tồn vật chất quan hệ chưa chín muồi lòng xã hội cũ” (Mác, 1993a) Nói cách khác, quan hệ sở hữu, quan hệ sản xuất khơng thể vượt q trình độ lực lượng sản xuất, bị quy định lực lượng sản xuất Sự ngộ nhận khả thiết lập loại quan hệ sản xuất tiên tiến, cao trình độ lực lượng sản xuất có, nhằm mở đường cho phát triển lực lượng sản xuất thực chất ngược với quan điểm Mác, quan trọng hơn, bị thực tiễn bác bỏ Mặt khác, xã hội đại, lực lượng sản xuất phát triển nhanh chóng, dẫn dắt cách mạng khoa học - công nghệ, quan hệ xã hội sản xuất, bao hàm quan hệ sở hữu, cách đó, khó đứng yên mà phải tiến hóa khơng ngừng Thứ ba, lịch sử, tồn hình thái sở hữu khác Chế độ sở hữu “cơng cộng” hình thức sở hữu lạc, cơng xã xem hình thái nguyên thủy sở hữu Chế độ sở hữu tư nhân xuất thời kỳ tan rã chế độ công xã nguyên thủy, sản xuất xã hội phân công lao động phát triển đến trình độ định Sở hữu tư nhân tiến triển hình thái khác xã hội nô lệ, phong kiến, tư chủ nghĩa, sở hữu tư nhân tư chủ nghĩa xem hình thái phát triển cao Trong tiến triển chung vậy, hình thái sở hữu, đặc trưng cho xã hội mới, cao hơn, tiến xuất thay cho hình thái sở hữu đặc trưng cho xã hội cũ, điều khơng có nghĩa trường hợp, hình thái sở hữu cũ hồn tồn biến Xã hội kế thừa sản phẩm lịch sử cách dung nạp hình thái sở hữu cũ bắt chúng phải thích nghi, phụ thuộc vào hình thái sở hữu Chính vậy, bàn khái niệm tư địa tô, mặt, Mác cho rằng, bình diện chung, địa tơ thực mặt kinh tế quyền sở hữu ruộng đất (Mác, 1994) Mặt khác, đia tơ hình thức có trước tư bản, song hiểu địa tô TBCN sau hiểu tư bản, hiểu tư mà khơng cần hiểu địa tơ (Mác, 1998) Điều có nghĩa là: bị thu nạp vào hệ thống sản xuất TBCN, sở hữu ruộng đất mang hình thức sở hữu ruộng đất tư chủ nghĩa Cũng vậy, hệ thống sản xuất TBCN, sở hữu công (thực thơng qua sở hữu nhà nước), hình thái sở hữu tư người sản xuất nhỏ tồn hình thái sở hữu thứ yếu, phụ thuộc Nói cách khác, hình thức sở hữu vốn có trước mặt lịch sử, nằm hệ thống sản xuất mới, bị chi phối quan hệ sản xuất xã hội mới, bị biến đổi để thích ứng phù hợp với hệ thống sản xuất cao Thứ tư, Mác đưa dẫn phương pháp luận quan trọng tuyên bố: “Xã hội tư sản tổ chức sản xuất phát triển đại diện lịch sử Vì vậy, phạm trù biểu thị quan hệ xã hội đó, kết cấu xã hội đó, đồng thời cho ta khả hiểu thấu kết cấu quan hệ sản xuất tất hình thái xã hội diệt vong; xã hội tư sản xây dựng nên tàn dư yếu tố hình thái xã hội ấy, phần kéo theo sau tàn dư chưa khắc phục được, phần phát triển đầy đủ tác dụng trước tồn dạng dấu hiệu báo trước mà thôi, v.v Giải phẫu học người chìa khóa cho giải phẫu học khỉ Ngược lại, người ta hiểu dấu hiệu báo trước cao loài động vật cấp thấp người ta biết thân cao Như vậy, kinh tế tư sản cho ta chìa khóa để hiểu kinh tế cổ đại, v.v…” (Mác, 1998) Theo mạch tư tưởng Mác, nấc thang phát triển lịch sử xã hội, người ta cần phải đứng nấc thang cao để nhìn nhận, xem xét nấc thang thấp mà xã hội loài người qua trước muốn hiểu thấu chúng Nói cách khác, xã hội chìa khóa để hiểu xã hội khứ ngược lại Hai trăm năm qua, giới biến đổi nhiều tốc độ biến đổi lại ngày gia tăng thập kỷ gần Trong bối cảnh ấy, không tin CNTB giới ngày đứng nấc thang phát triển cao hẳn so với CNTB giới kỷ 19 Nếu theo tinh thần đoạn văn trên, việc tìm hiểu CNTB ngày nay, giới ngày chìa khóa để hiểu xác CNTB thời Mác, giới thời Mác Chúng ta dùng điều để thẩm định lại số quan niệm cụ thể Mác sở hữu CNTB CNXH Quan niệm C Mác sở hữu tư chủ nghĩa – hình thức sở hữu đặc trưng hệ thống kinh tế thị trường Những luận điểm chế độ sở hữu TBCN, dĩ nhiên, Mác khái quát tổng kết từ thực xã hội tư sản thời ông Ở thời Mác, chế độ sở hữu TBCN chế độ sử hữu tư nhân tư liệu sản xuất tập trung tay nhóm nhỏ nhà tư bản, đơng đảo người lao động khơng có tư liệu sản xuất buộc phải trở thành người lao động làm thuê Theo Mác, độc chiếm tư liệu sản xuất nên nhà tư chi phối trình sản xuất, chiếm đoạt giá trị thặng dư lao động không công người công nhân làm Cái mà người công nhân nhận tiền công, tức giá sức lao động, bị quy định giá trị tư liệu sinh hoạt cần thiết đủ để tái sản xuất sức lao động Quá trình tái sản xuất q trình tái sản xuất quan hệ sản xuất TBCN, người cơng nhân bị bần hóa bị cột chặt vào thân phận người lao động làm thuê Do tiền công phần giá trị hồn tồn người cơng nhân tạo ra, nên quan hệ tư – lao động quan hệ bóc lột Trong trường hợp này, nguồn gốc bóc lột chế độ tư hữu TBCN tư liệu sản xuất, dù cách thức bóc lột khác hẳn với chế độ tư hữu khác, dựa quan hệ thống trị - lệ thuộc trực tiếp (xem Mác, 1993c, đặc biệt phần nói q trình sản xuất giá trị thặng dư) Do đó, xóa bỏ tư hữu sở việc xóa bỏ chế độ người bóc lột người, Mác, Ăng ghen nêu lên cơng thức tóm tắt Tun ngơn người cộng sản (Mác & Ăng ghen, 1976) Như vậy, cách nhìn phân tích Mác sở hữu chế độ TBCN (lẫn dự báo ông sở hữu xã hội tương lai rút từ đó), mặt, triển khai sở quan niệm triết học ông lịch sử song mặt khác, phản chiếu đậm nét điều kiện thực tế thời đại ông – thời đại kinh tế cơng nghiệp đại khí, chủ yếu gắn liền với cách mạng công nghiệp lần thứ Từ lát cắt thứ nhất, nói, Mác không đơn giản coi chế độ sở hữu tư sản kiểu dạng sở hữu tư nhân mà xem kết phát triển hồn bị từ hình thái sở hữu tư nhân trước lịch sử, khiến cho hồn tồn khác trước Cũng sở hữu tư nhân, song chế độ nô lệ, người chủ nô sở hữu điều kiện vật chất sản xuất mà sở hữu thân nơ lệ “cơng cụ biết nói”, chế độ phong kiến, ruộng đất – tư liệu sản xuất chính- thuộc giai cấp địa chủ, người nơng nô, nô lệ song tồn kẻ lệ thuộc (vào ruộng đất địa chủ) Trong xã hội này, kinh tế kinh tế tự nhiên, dựa nhiều vào ruộng đất nguồn lực tự nhiên, sẵn có quan hệ chủ sở hữu người lao động quan hệ chi phối – lệ thuộc cách trực tiếp Trong đó, xã hội tư chủ nghĩa, kinh tế kinh tế hàng hóa phổ biến – kinh tế thị trường đích thực, rộng khắp quan hệ nhà tư với tư cách người sở hữu phương tiện sản xuất người lao động quan hệ cá nhân độc lập Vì thế, sở hữu tư nhân tư chủ nghĩa kiểu dạng hoàn toàn khác biệt chất so với sở hữu tư nhân xã hội tiền tư Đối với Mác, sản xuất TBCN dạng sản xuất hàng hóa phổ biến phát triển lên từ sản xuất hàng hóa giản đơn Ơng ln ln khẳng định: sở hữu tư nhân hai điều kiện cho đời phát triển sản xuất hàng hóa (Mác, 1993c) Chính tảng sở hữu tư nhân mà người sản xuất hàng hóa cần phải trao đổi với Phân cơng lao động chia tách họ với nhau, đồng thời trao đổi hàng hóa lại liên kết họ với Chỉ chế độ sở hữu tư nhân, người sở hữu hàng hóa đối diện với chủ thể kinh tế độc lập, người khơng có khả chiếm đoạt sản phẩm người khác thông qua phân phối trực tiếp hay quan hệ cống nạp, giao dịch thị trường trở nên cần thiết Quan điểm Mác qn Vì cho CNXH với tính cách phủ định CNTB thiết lập sở chế độ công hữu tư liệu sản xuất, Mác ln hình dung CNXH khơng sản xuất hàng hóa (Mác, 1993b) Trong mơ hình CNXH thực trước đây, phải nhân nhượng với thực tiễn tồn quan hệ hàng hóa- tiền tệ, nhà lý luận mác-xit phải sửa đổi cách sai lầm luận điểm Mác cách lý giải rằng: CNXH, tách biệt tương đối chủ thể kinh tế (chứ không thiết sở hữu tư nhân) sở quan hệ hàng hóa, quan hệ thị trường1 Tuy nhiên, thực tế, sở hữu tư nhân không thừa nhận không thừa nhận cách mức, quan hệ thị trường không thực phát triển phát triển cách lành mạnh Từ cách lý giải Mác thấy kinh tế thị trường đích thực với tính cách kinh tế hàng hóa phổ biến phải dựa tảng: quyền sở hữu tư nhân phổ biến tài sản xác lập thừa nhận Ở thời Mác, cơng nhân nói chung khơng có tư liệu sản xuất song điều khơng hàm nghĩa họ khơng có quyền sở hữu tư liệu sản xuất họ cá nhân độc lập tự do, không lệ thuộc trực tiếp vào người khác Họ có quyền sống, quyền lao động tức quyền tự sử dụng thứ tài sản mà có thân thể, kiến thức, kỹ năng…, thứ quyền mà người nô lệ hay nông nô xã hội trước khơng có Chính điều mở tiềm để họ sở hữu tài sản vật chất khác suất lao động xã hội tăng lên, điều kiện xã hội khác xuất cho phép họ chuyển hóa lực lao động thành tiền bạc, tài sản nhiều – điều mà thời Mác chưa xảy Mặt khác, tính chất phổ biến quyền tư hữu tài sản, với việc thủ tiêu quan hệ thống trị - lệ thuộc cá nhân trực tiếp khiến cho quan hệ thị trường trở nên phổ biến2 Chẳng hạn xem: Nguyễn Văn Hảo, Nguyễn Thị Thanh Huyền, Nguyễn Đình Kháng, Nguyễn Văn Luân Nguyễn Xn Khốt (Eds), (2002), tr.50 Nhiều giáo trình sau trình bày Ở chỗ người ta hay nhầm lẫn cho kinh tế thị trường sản phẩm riêng CNTB, mà sản phẩm chung, tồn nhiều phương thức sản xuất khác Sự thực, xã hội tiền tư bản, quan hệ thị trường quan hệ bên lề, thứ yếu, bị chi phối quan hệ kinh tế tự nhiên Tuy nhiên, lát cắt thứ hai cho thấy, cần thận trọng tiếp thu số luận điểm cụ thể Mác chế độ sở hữu TBCN (cũng quan điểm có tính chất dự báo ông chế độ sở hữu CNXH mà phần sau viết phân tích) Các luận điểm kinh tế học thuyết Mác, theo tinh thần triết học ông, suy đến cùng, phản ánh điều kiện thực tế thời đại công nghiệp đại khí thời Mác Chúng cần kiểm nghiệm lại theo tinh thần “thực tiễn tiêu chuẩn chân lý” Từ Mác đến (2018), 135 năm trơi qua giới có q nhiều đổi khác Vì thế, dễ hiểu có luận điểm mà Mác nêu lên thừa nhận rộng rãi song khơng giải thích giới ngày Khi đối chiếu với thực tiễn, thấy CNTB chưa sụp đổ lý thuyết Mác dự báo mà tiếp tục tồn với sức sống phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế tri thức CNXH thực – vốn xuất nước tư phát triển giống tiên liệu Mác, thực tế không tạo NSLĐ cao hẳn CNTB, thực sụp đổ Các nước tiếp tục đường XHCN Trung Quốc, Việt Nam…đều phải tiến hành cải cách, đổi theo hướng chuyển từ kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang kinh tế thị trường – vốn bị phủ nhận mơ hình CNXH cũ Những chứng thực tiễn đòi hỏi phải cắt nghĩa, thẩm định lại luận đề Mác Luận đề nhấn mạnh xung đột (chứ hợp tác) tư lao động tính chất bóc lột quan hệ sản xuất TBCN dựa chủ yếu luận điểm: Lao động nguồn gốc tạo giá trị (hàng hóa); Giá trị sức lao động người công nhân làm thuê (theo Mác, mà tiền lương xoay quanh) quy giá trị tư liệu sinh hoạt cần thiết để tái sản xuất sức lao động người cơng nhân Luận điểm thứ có nguồn gốc từ nhà kinh tế học trước Mác (khởi thủy từ W Petty) Nó đời hồn cảnh mà thời đại kinh tế nông nghiệp (theo cách phân kỳ khác, người ta cho lịch sử sản xuất xã hội lồi người diễn tiến theo trình tự: kinh tế nông nghiệp, kinh tế công nghiệp bước vào kỷ nguyên kinh tế tri thức) đóng vai trò thống trị Trong thời đại đó, lao động (cơ bắp) nguồn lực quan trọng nhất, dẫn dắt, chi phối trình tạo cải Lý luận giá trị - lao động, phản chiếu tầm quan trọng có tính chất lịch sử nguồn lực Khi thời đại kinh tế nông nghiệp bị vượt qua lùi sâu vào khứ, lý luận giá trị - lao động dần chỗ đứng lý thuyết kinh tế học đại Nó thay lý thuyết giải thích tốt yếu tố chi phối vận động lên, xuống giá tiền lương (ví dụ tiếng nhà kinh tế sau dùng để phản bác lý luận giá trị - lao động là: giá trị viên ngọc trai tự nhiên không bao gồm lao động mà người thợ mò ngọc trai kết tinh vào Chính có giá trị nên người ta mò ngọc trai khơng phải ngược lại) Các lý thuyết khơng xem tiền lương hình thức biểu giá trị sức lao động, giá trị sức lao động người công nhân làm thuê quy giá trị tư liệu sinh hoạt cần thiết để tái sản xuất sức lao động họ (Mác, 1993c), điều rõ ràng khơng với thực kinh tế đại Nó đặc biệt khơng giải thích tượng tiền lương cao cách ổn định, phổ biến người có khả lao động đặc biệt vận động viên, ca sỹ hay CEO tài năng3 Khi cho tiền lương bị quy định giá trị sản phẩm biên lao động, kinh tế học đại giải thích xác chất tiền lương, tiền cơng loại hình lao động Ngồi ra, khác với thời Mác, ngày nhiều người trung lưu hay giàu có người làm th họ khơng phải người hồn tồn khơng có tư liệu sản xuất Theo Mác, điều kiện để sức lao động trở thành hàng hóa, lao động trở thành lao động làm th, tình trạng khơng có tư liệu sản xuất người lao động Trong kinh tế đại, khu vực dịch vụ ngày lớn mạnh, người vừa người làm thuê chỗ song lại ông chủ kinh doanh chỗ khác Người ta vừa lao động làm thuê song đồng thời cổ đơng doanh nghiệp nơi làm việc Trước đây, Mác hình dung vị trí chức hệ thống sản xuất tư lao động tương đối cố định quan hệ hai nhóm xã hội ln có khả tự tái tạo Người công nhân nhận đồng tiền lương ỏi, đủ trì đời sống gia đình mình, họ bị cột chặt vào thân phận người khơng có tư liệu sản xuất buộc phải làm thuê Ngày nay, với tiến khoa học công nghệ, với gia tăng mức trang bị vốn (hiện vật) đơn vị lao động, sản phẩm biên lao động tạo tăng lên sở cho tiền lương thu nhập nói chung người lao động cải thiện dần theo thời gian Mặt khác, hệ thống an sinh xã hội thiết lập ngày hoàn thiện, hội tiếp cận dịch vụ giáo dục y tế Không cầu thủ câu lạc bóng đá châu Âu có mức lương 100.000 bảng/tuần Số tiền vượt xa nhu cầu tái sản xuất sức lao động họ gia đình họ mở rộng cho người dân nước phát triển Nói cách khác, thể chế kinh tế thị trường đại khiến cho tính linh động xã hội trở thành thực tế, đó, người vốn xuất thân nghèo khó vươn lên thành người giàu có ngược lại Địa vị người hệ thống sản xuất xã hội ngày phụ thuộc vào việc tích lũy vốn nhân lực (tri thức, kỹ năng, nghị lực, ý chí…) nguồn lực vật chất Do tính linh động xã hội mà ranh giới, hố ngăn cách giai cấp xã hội trở nên mờ nhạt Những điều nói cho thấy toàn quan hệ sản xuất thực xã hội thị trường đại, vốn cần thiết để hiểu chân xác quan hệ sở hữu xã hội Mác gợi ý, khác xa so với quan hệ thời Mác Sự thật thời Mác, tính chất gay gắt xung đột giai cấp, xã hội khơng thể phủ nhận sở thực tiễn cho dự báo Mác sụp đổ không tránh khỏi, tương lai gần CNTB thời Ông Sự xung đột bắt nguồn từ yếu tương đối lao động nghèo khó quan hệ giao dịch tư lao động mà nỗ lực làm giàu nhà tư hay người tư hữu bị dẫn dắt lòng tham khơng chế ngự, nỗ lực đem lại thịnh vượng chung cho xã hội A Smith khẳng định (Smith, 1997) Tuy nhiên, thực tế, ta biết, sụp đổ CNTB hay hệ thống kinh tế thị trường dựa quyền tư hữu phổ biến khơng xảy Một mặt, chứng tỏ sức sống mãnh liệt phù hợp với giai đoạn lịch sử mà người người tư lợi, người hành động trước hết lợi ích cá nhân thiết thân Dựa tảng quyền tư hữu tôn trọng bảo vệ, hệ thống khuyến khích cá nhân khai thác hữu hiệu tài sản tiềm hoạt động sản xuất, trao đổi nhằm tối đa hóa lợi ích thân Tất điều tạo động thịnh vượng kinh tế thị trường Vì lẽ đó, hai trăm năm qua, bất chấp thay đổi khác hệ thống này, “chế độ tư hữu tiếp tục đóng vai trò trung tâm”, quyền tư hữu không yếu mà ngày củng cố mở rộng mức độ tinh vi (Tan, 2008) Mặt khác, tiếp tục phát triển nhờ giải pháp tự hồn thiện mình, thơng qua việc phát triển thể chế để bảo vệ cá nhân yếu bất lợi, để trừng phạt hành vi kinh doanh gian dối, không lành mạnh có tính chất lạm dụng (đối với nhóm yếu thế), đó, làm giảm xung đột mâu thuẫn nhóm lợi ích Nhà nước đại ngày đóng tốt vai trò trọng tài (bên thứ ba) giao dịch thị trường (Tan, 2008) thông qua việc ban hành 10 cưỡng chế thực thi quy tắc, luật lệ cần thiết cho hoạt động hiệu khu vực tư nhân Các chức nhà nước mở rộng để đối phó với “thất bại thị trường”, bảo vệ cạnh tranh tự (chống độc quyền, hiệu chỉnh ngoại ứng, cung cấp hàng hóa cơng, ổn định kinh tế vĩ mô…) Các hệ thống an sinh xã hội thiết lập, sách phân phối lại áp dụng để hạn chế bất bình đẳng thu nhập Sự mở rộng hồn thiện khơng ngừng vai trò nhà nước với tư cách thể chế cung cấp dịch vụ công vừa giúp trì hoạt động lành mạnh thị trường tự do, vừa bổ sung khắc phục khiếm khuyết thị trường Quy mô khu vực công kinh tế thị trường đại lớn nhiều so với thời Mác, song khơng phải lực lượng thay khu vực tư (Phí & Trần, 2014) Về quan niệm C Mác chế độ sở hữu CNXH Các luận điểm Mác CNXH chế độ cơng hữu đặc trưng nó, hồn tồn phác thảo, có tính chất dự báo xuất xã hội tương lai Những dự báo khai triển lăng kính thực tiễn thời Mác – tức chúng ngoại suy từ “dấu hiệu báo trước cao hơn” (CNXH) mà Mác nhận thể “lồi động vật cấp thấp” (CNTB) Phép ngoại suy rút từ quan niệm Ông phát triển lịch sử tiến trình tuyến tính, tự nhiên, theo CNTB tất yếu sụp đổ chế độ sở hữu tư nhân TBCN bị thay hình thức đối nghịch: chế độ cơng hữu XHCN tư liệu sản xuất Mác cho thay tất yếu khách quan, bắt nguồn từ mâu thuẫn nội CNTB Đó trước hết mâu thuẫn bên tính chất xã hội hóa ngày gia tăng sản xuất với bên quan hệ sở hữu tư nhân TBCN Về mặt xã hội, mâu thuẫn khơng thể điều hòa giai cấp người lao động làm thuê, bị bóc lột với giai cấp tư sản – kẻ bóc lột Lơ gic phát triển tự nhiên CNTB CNCS (mà giai đoạn đầu CNXH) với tư cách hình thái kinh tế - xã hội thay cao Áp dụng nguyên tắc phủ định phủ định, Mác hình dung hệ thống kinh tế xã hội mới, chế độ tư hữu TBCN bị xóa bỏ thay chế độ công hữu, phù hợp với tính chất xã hội hóa sản xuất Với việc thiết lập chế độ công hữu, CNXH, theo hình dung lý thuyết người mác-xit, xóa bỏ chế độ người bóc lột người mà tạo NSLĐ cao hẳn so với CNTB, thông qua việc tổ chức sản xuất có kế hoạch phạm vi tồn xã hội Bản chất kinh tế 11 CNXH thường đồng với chế độ công hữu Trong mô hình CNXH thực, nước XHCN cũ rõ ràng tuân theo dẫn Mác Như vậy, giải pháp mà Mác đề xuất nhằm khắc phục mâu thuẫn vốn có hệ thống kinh tế thị trường TBCN hoàn toàn khác với giải pháp tự hồn thiện bên hệ thống trình bày CNXH Liên Xô nước XHCN khác trước tồn khoảng thời gian khơng ngắn để “hiện thực hóa” kiểm nghiệm dự báo Mác Nếu vào ‘tiêu chuẩn thực tiễn” câu trả lời rõ ràng Tuy nhiên, điều cần làm rõ là: sụp đổ CNXH thực (kiểu cũ) có tất yếu, bắt nguồn từ khiếm khuyết nội sai lầm chủ quan, thời người lãnh đạo? Liệu việc thay chế độ tư hữu phổ biến chế độ công hữu phổ biến có làm kinh tế vận hành hiệu hơn, có triệt để xóa bỏ bất cơng, bóc lột, thực cơng xã hội lý tưởng mục tiêu mà CNXH theo đuổi? Việc thủ tiêu chế độ tư hữu thiết lập chế độ công hữu tư liệu sản xuất nước XHCN cũ dẫn đến chi phối tập trung toàn diện nhà nước trình sản xuất, trước hết phân bổ nguồn lực đầu vào cho hoạt động kinh tế, hình thành nên hệ thống kinh tế kế hoạch hóa tập trung Đây xem chế khắc phục tính tự phát cố hữu sản xuất tư chủ nghĩa, đó, đảm bảo tính hiệu sản xuất xã hội Lập luận ưu vượt trội chế phân bổ nguồn lực đầu vào cho sản xuất cách tập trung thông qua nhà nước, dựa tảng chế độ công hữu, thực tế phải dựa vào giả định ngầm nhà nước hoàn hảo người, với tư cách tác nhân kinh tế, khơng kẻ tư hữu thay đổi động để trở thành người không tư lợi Về nguyên tắc, nhà nước ln phải hoạt động ý chí, mong muốn lợi ích chung xã hội ln có lực để nhận biết xác sở thích lợi ích chung Nó có đầy đủ thông tin lực để đề triển khai định phù hợp với lợi ích chung toàn xã hội, đảm bảo cho kinh tế hoạt động nhịp nhàng, cân đối, hiệu Đồng thời cá nhân biết hy sinh lợi ích riêng để phụng cho lợi ích chung Đây giả định thiếu thực Vì thế, nước XHCN trước đây, người ta ln có khuynh hướng phủ nhận hay hạ thấp lợi ích cá nhân, chí “quét chủ nghĩa cá nhân” xem hiệu thống Khi phải thừa nhận tính đáng lợi ích cá nhân, người ta lại kêu gọi phải giải hài hòa mối quan hệ lợi ích cá nhân, lợi ích tập thể lợi ích xã hội, lợi ích xã hội phải được đặt cao lợi ích cá nhân, lợi ích tập 12 tế Con người nằm máy nhà nước thường cá nhân lý tưởng Họ ln có sở thích, lợi ích khác (ngay họ người đồng sở hữu tài sản chung xã hội), có khả xung đột Lợi ích cá nhân động chi phối hành vi họ song hội để họ theo đuổi lợi ích riêng thơng qua hoạt động sản xuất trao đổi bị thu hẹp đáng kể quan hệ thị trường quyền tư hữu bị loại bỏ Để đạt lợi ích mình, họ buộc phải thăng tiến nấc thang quyền lực hành máy nhà nước, hay tổ chức xã hội khác (bao gồm “doanh nghiêp”) vốn có thiên hướng bị nhà nước hóa Sự theo đuổi quyền lực mâu thuẫn lợi ích xã hội chung lợi ích cá nhân sở khách quan dẫn tới lạm dụng quyền lực nhà nước Ngoài ra, lực ra, triển khai định công nhà nước bị chế ước khả thu thập thơng tin, khả kiểm sốt hành vi phản ứng người dân trước sách nhà nước, tính quan liêu cố hữu máy nhà nước Ra định khu vực công trình định tập thể, phức tạp Một quyền lực cưỡng chế đặc biệt nhà nước bị lạm dụng, đồng thời lực nhà nước hạn chế việc định chế phân bổ nguồn lực tập trung qua nhà nước biến dạng thành kiểu chế “xin – cho” trở nên không hiệu Mặt khác, điều kiện chế độ sở hữu công cộng, thực thông qua sở hữu nhà nước, tư cách đồng sở hữu cá nhân, thực tế, lại không đem lại quyền lực định tài sản chung ngang họ Sự bất cân xứng thông tin vị quyền lực việc định đem lại lợi hẳn cho số người – người nắm quyền lực máy nhà nước Dựa vào điều họ chiếm đoạt tài sản công để thu lợi riêng (Tham nhũng trường hợp trở thành hình thức bóc lột) Điều nằm chất chế độ công hữu tuyệt đối: Người ta chiếm dụng tài sản hay hàng hóa xã hội mà khơng cần trao đổi, mua bán cách ngang giá (Phí, 2011) Khác với chế độ tư hữu, chế độ công hữu, người có khuynh hướng đối xử với tài sản chung khơng hồn tồn thuộc Cơ chế chia sẻ lợi ích chi phí việc sử dụng tài sản cơng người đồng sở hữu không tạo động lực để người giao quản thể Trên thực tế, hệ thống kinh tế XHCN không thiết lập chế hữu hiệu để hài hòa hóa lợi ích hệ thống kinh tế thị trường 13 lý tài sản công phải hướng đến định hiệu Cả phần thưởng lẫn mức phạt họ không đáng kể so với hệ thống khuyến khích tự nhiên theo kiểu tư nhân Cơ chế không tạo động lực đủ mạnh để khuyến khích người đồng sở hữu lại – người dân hay người lao động bình thường tích cực tham gia vào việc giám sát, bảo vệ tài sản cơng điều đòi hỏi họ phải bỏ nỗ lực hay hy sinh đáng kể Ở người ta lại vấp phải vấn đề “kẻ ăn không” (free rider) trường hợp xảy hàng hóa cơng cộng Tất điều thấy rõ vận hành hệ thống doanh nghiệp nhà nước (DNNN), nơi mà xung đột lợi ích người sở hữu (tồn dân chẳng hạn) tài sản cơng với người ủy nhiệm quản lý tài sản khó kiểm sốt xử lý cách có hiệu (Vấn đề phi hiệu trầm trọng thực tế, doanh nghiệp nhà nước thường hoạt động mơi trường thiếu vắng cạnh tranh, bị đối diện với nguy phá sản che chắn thiên vị nhà nước Hơn nữa, DNNN, tài sản doanh nghiệp tài sản cá nhân xác định, người ta khó có khả thiết kế, thực thi chế thưởng, phạt đủ mạnh, hữu hiệu cá nhân giống doanh nghiệp tư nhân (Stiglitz, 2000)) Khi chế độ cơng hữu xác lập tồn diện, người lao động, bản, trở thành người khơng có tài sản tư hữu, phân phối theo lao động tự nhiên trở thành nguyên tắc chi phối phân chia kết đầu Nó xem chế phân phối mang tính cơng Tuy nhiên, không hiệu việc phân bổ sử dụng nguồn lực đầu vào, phân tích trên, đẻ hệ khơng mong muốn lĩnh vực phân phối kết đầu Thứ nhất, mát hiệu chung làm giảm phúc lợi mức sống chung toàn xã hội Thứ hai, phân bổ lao động theo chế tập trung không dựa lựa chọn phù hợp với lực sở thích cá nhân làm giảm phúc lợi họ Thứ ba, việc thiếu vắng thước đo khách quan để đo lường số lượng chất lượng lao động mà người đóng góp khiến cho phương thức phân phối theo lao động khơng tránh khỏi mang tính chất lối phân phối tương đối bình quân, cào đại đa số người lao động Thứ tư, lạm dụng vị quyền lực khác máy nhà nước, vốn ủy nhiệm quản lý toàn nguồn lực kinh tế xã hội, sản sinh tầng lớp đặc quyền, đặc lợi, trái ngược với ngun tắc cơng xã hội Tính chất phân phối có tính chất bình qn hóa số đơng người lao động, việc hình thành chế đặc quyền, đặc lợi nhóm nhỏ có khả 14 lạm dụng quyền lực nhà nước với tính thiếu hiệu chế phân bổ nguồn lực, rõ ràng xung đột với mục tiêu CNXH không tạo động lực cần thiết cho phát triển dài hạn kinh tế Đó lý sâu sa, bên giải thích sụp đổ hệ thống XHCN cũ Kết luận Những phân tích cho thấy: chừng mà người người tư lợi việc theo đuổi lợi ích cá nhân động thiết thân chi phối hành vi kinh tế họ chừng hệ thống kinh tế thị trường, dựa tảng tôn trọng bảo vệ quyền tư hữu phát huy sức sống Đồng thời, hồn cảnh ấy, chế độ cơng hữu thường bộc lộ nhiều khiếm khuyết tỏ phi hiệu Trong kinh tế thị trường, sở hữu công, khu vực công tồn Tuy nhiên, chúng đóng vai trò yếu tố bổ sung cần thiết cho sở hữu tư, khu vực tư nhằm đảm bảo cho nhà nước thực chức sữa chữa thất bại thị trường, hình thái sở hữu hay khu vực kinh tế thống trị hay chủ đạo Mác nhà tư tưởng học giả vĩ đại có ảnh hưởng sâu rộng lịch sử tư tưởng nhân loại Ơng người nhìn phê phán cách sâu sắc khuyết tật hệ thống sản xuất TBCN, truyền cảm hứng cho phong trào xã hội nhằm thay đổi cải tạo giới Sự dích dắc lịch sử khơng theo đường mà Mác hình dung, song rõ ràng, thay đổi to lớn giới ngày nay, kể nước tư phát triển, chịu tác động không nhỏ từ phê phán phong trào Cái mà Mác để lại cho người hậu chia sẻ lý tưởng XHCN ông sơ đồ chi tiết cách thức xây dựng xã hội tương lai mà dẫn có tính cách phương pháp luận, kiểm nghiệm nghiêm ngặt nguyên tắc “thực tiễn tiêu chuẩn chân lý” Tiếp thu di sản Mác tinh thần giúp từ bỏ thiên kiến vấn đề sở hữu, có việc đánh đồng CNXH với chế độ công hữu, để tiếp tục thúc đẩy tiến trình Đổi TÀI LIỆU THAM KHẢO Mác C., & Ăng ghen, Ph (1976) Tuyên ngôn Đảng cộng sản (Bản dịch tiếng Việt) Hà nội: Nxb Sự thật 15 Mác, C (1988a) Sự khốn triết học (Bản dịch tiếng Việt) Hà Nội: Nxb Tiến Mat-xcơ-va Nxb Sự thật Mác, C (1988b) Thư gửi J B Schweizer 24 Jan 1865 Trong phụ lục C Mác, Sự khốn triết học Hà Nội: Nxb Tiến Mat-xcơ-va Nxb Sự thật Mác, C (1993a) Góp phần phê phán khoa kinh tế trị (Bản dịch tiếng Việt) Trong C Mác, Ph Ănghen, toàn tập, tập 13 Hà Nội: Nxb Chính trị Quốc gia Mác, C (1993b) Phê phán cương lĩnh Gơta Trong C Mác, F Ănghen, tồn tập, tập 19 (Bản dịch tiếng Việt) Hà Nội: Nxb Chính trị Quốc gia Mác, C (1993c) Tư bản, Quyển Trong C Mác, F Ănghen, toàn tập, tập 23 (Bản dịch tiếng Việt) Hà Nội: Nxb Chính trị Quốc gia Mác, C (1994) Tư bản, Quyển Trong C Mác, F Ănghen, toàn tập, tập 25 (Bản dịch tiếng Việt), tr.270 Hà Nội: Nxb Chính trị Quốc gia Mác, C (1998) Các thảo kinh tế năm 1857 – 1859 Lời nói đầu (Bản dịch tiếng Việt) Trong C Mác, Ph Ănghen, toàn tập, tập 46, Phần I Hà Nội: Nxb Chính trị Quốc gia, Sự thật Nguyễn Văn Hảo, Nguyễn Thị Thanh Huyền, Nguyễn Đình Kháng, Nguyễn Văn Ln, Nguyễn Xn Khốt (Eds), (2002) Giáo trình Kinh tế trị Mác – Lênin (dùng cho khối ngành không chuyên kinh tế- quản trị kinh doanh trường đại học, cao đẳng) Hà Nội: Nxb Chính trị Quốc gia 10 Phí Mạnh Hồng (2011) Vấn đề phân phối kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Tạp chí Nghiên cứu kinh tế, số (392), – 11 Phí Mạnh Hồng, & Trần Đình Thiên (2014) Quan niệm tính thực tiễn “Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam” Tạp chí Nghiên cứu kinh tế, số (430), 31 – 37 12 Smith, A (1997) Của cải dân tộc (Bản dịch tiếng Việt) Hà Nội: Nxb Giáo dục, Hà Nội 13 Stiglitz, J E (2000) Economics of the Public sector New York, NY: W.W Norton & Company 14 Tan, Li (2008) Nghịch lý chiến lược đuổi kịp (Bản dịch tiếng Việt) TP Hồ Chí Minh: Nxb Trẻ 16 ... khóa để hiểu xác CNTB thời Mác, giới thời Mác Chúng ta dùng điều để thẩm định lại số quan niệm cụ thể Mác sở hữu CNTB CNXH Quan niệm C Mác sở hữu tư chủ nghĩa – hình thức sở hữu đặc trưng hệ thống... khai triển lăng kính thực tiễn thời Mác – tức chúng ngoại suy từ “dấu hiệu báo trước cao hơn” (CNXH) mà Mác nhận thể “lồi động vật cấp thấp” (CNTB) Phép ngoại suy rút từ quan niệm Ông phát triển... nhất, quan hệ sản xuất thực nội dung quan hệ sở hữu Thông thường, bề mặt xã hội, quan hệ sở hữu tồn hình thức biểu mặt pháp lý quan hệ sản xuất Tuy nhiên, để hiểu chất quan hệ sở hữu, người ta lại
- Xem thêm -

Xem thêm: VẤN ĐỀ SỞ HỮU: TỪ HIỆN THỰC SUY NGẪM VỀ QUAN NIỆM CỦA C. MÁC, VẤN ĐỀ SỞ HỮU: TỪ HIỆN THỰC SUY NGẪM VỀ QUAN NIỆM CỦA C. MÁC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn