TỪ QUAN ĐIỂM CỦA CÁC MÁC VỀ VẤN ĐỀ BẤT BÌNH ĐẲNG ĐẾN SỰ VẬN DỤNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ THỰC TIỄN HIỆN NAY

15 19 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2019, 16:26

Nghiên cứu này đề cập đến quan điểm của Các Mác về vấn đề bất bình đẳng (BBĐ) trong Chủ nghĩa tư bản (CNTB) và thực hiện công bằng xã hội (CBXH) trong hình thái kinh tế xã hội Công sản chủ nghĩa (CSCN). Nội dung bài viết làm rõ: (i) Quan điểm của Các Mác và của Đảng Cộng sản Việt Nam về vấn đề BBĐ và thực hiện CBXH; (ii) Thực tiễn giải quyết vấn đề BBĐ và thực hiện CBXH ở Việt Nam, những thành tựu nổi bật và những hạn chế, bất cập đang đặt ra hiện nay; (iii) Đề xuất mục tiêu, định hướng đối với vấn đề BBĐ và thực hiện CBXH ở Việt Nam. TỪ QUAN ĐIỂM CỦA CÁC MÁC VỀ VẤN ĐỀ BẤT BÌNH ĐẲNG ĐẾN SỰ VẬN DỤNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ THỰC TIỄN HIỆN NAY PGS TS Nguyễn Chí Hải- Trường Đại học Kinh tế- Luật ThS Phạm Mỹ Duyên - Trường Đại học Kinh tế- Luật Tóm tắt: Nghiên cứu đề cập đến quan điểm Các Mác vấn đề bất bình đẳng (BBĐ) Chủ nghĩa tư (CNTB) thực công xã hội (CBXH) hình thái kinh tế - xã hội Công sản chủ nghĩa (CSCN) Nội dung viết làm rõ: (i) Quan điểm Các Mác Đảng Cộng sản Việt Nam vấn đề BBĐ thực CBXH; (ii) Thực tiễn giải vấn đề BBĐ thực CBXH Việt Nam, thành tựu bật hạn chế, bất cập đặt nay; (iii) Đề xuất mục tiêu, định hướng vấn đề BBĐ thực CBXH Việt Nam Kết nghiên cứu rằng, phát huy quyền làm chủ nâng cao hiệu sử dụng hình thức sở hữu tồn dân TLSX chủ yếu, thực đa dạng hình thức phân phối thu nhập sách điều tiết thu nhập bổ sung, hồn thiện sách xã hội đối tượng tổn thương, giảm thiểu khác biệt hội phát triển thành thị- nông thôn hướng cần thực để thực CBXH Việt Nam thời gian tới Từ khố: Bất bình đẳng, cơng xã hội Giới thiệu Các Mác (1818- 1883) sinh giai đoạn cách mạng công nghiệp, ông đánh giá nhà kinh tế tiếng từ thời đại cách mạng công nghiệp bên cạnh Adam Smith J.M.Keynes Mác vừa nhà kinh tế, nhà triết học, xã hội học đồng thời cha đẻ giai cấp vô sản Sự khác biệt Các Mác với nhà khoa học khác thể quan điểm ông Luận cương Phoiơbách “Các nhà triết học trước giải thích giới theo nhiều cách khác nhau, vấn đề cải tạo giới” Do đánh giá Mác học thuyết Mác, học giả có nhận định: “Niềm tin Mác, lý thuyết dự báo đại diện cho hệ tư tưởng gọi hệ tư tưởng Mác xít Đó lý thuyết kinh tế, trị, xã hội học, tơn giáo đồng thời mệnh danh nhà hành động” (Newsela, 2014,tr.12) Một học thuyết làm tảng hành động cho giai cấp cơng nhân, người lao động học thuyết bất bình đẳng xã hội, học thuyết đóng vai trò làm tảng cho xây dựng chế độ xã hội công bằng, dân chủ, văn minh Việt Nam Quan điểm bất bình đẳng Các Mác Trong Tuyên ngôn Đảng cộng sản (1848), Mác nhận định “Lịch sử tất xã hội từ trước đến lịch sử đấu tranh giai cấp” (Mác Ăngghen, 2004a, tr 596) Do xã hội có giai cấp ln tồn người bóc lột người bị bóc lột tồn giai cấp thống trị giai cấp bị trị Từ việc phê phán xã hội tư đương thời, Mác phân tích cách cặn kẽ ngun nhân bất bình đẳng tồn CNTB xã hội dựa chế độ tư hữu Mác đề cập đến vấn đề bất bình đẳng tầng sâu vấn đề, khác biệt giai cấp bắt nguồn từ sở hữu tư liệu sản xuất nguồn gốc bất bình đẳng xã hội Đồng thời bất bình đẳng xã hội trị bắt nguồn từ bất bình đẳng kinh tế Muốn thủ tiêu nguồn gốc bất bình đẳng xã hội phải xố bỏ khác biệt giai cấp “Cùng với việc thủ tiêu khác biệt giai cấp bất bình đẳng xã hội trị bắt nguồn từ khác biệt giai cấp đó, tự chúng khơng nữa” ( Mác Ăngghen, 2004b, tr 44) Từ logic trên, Mác đến kết luận phải “xoá bỏ sở hữu tư nhân nói chung” để xố bỏ bất bình đẳng, nhiên khơng phải xố bỏ sở hữu tư nhân nói chung mà xố bỏ quyền sở hữu tư nhân làm phương tiện bóc lột lao động kẻ khác Học thuyết bất bình đẳng Mác gắn liền với vấn đề giai cấp đấu tranh giai cấp Nhưng sở khoa học để người công nhân, người lao động hiểu bí mật vấn đề bất bình đẳng xã hội đến Bộ Tư Mác phản ánh cách rõ nét Trên sở phân tích sản xuất TBCN, Mác lý giải nguồn gốc sinh giá trị thặng dư khu vực sản xuất bắt nguồn từ thuộc tính thần bí sức lao động : khả sáng tạo giá trị lớn giá trị thân sức lao động sản sinh giá trị thặng dư Tuy nhiên giá trị thặng dư không thuộc người lao động mà thuộc người chủ trình sản xuất ấy: nhà tư Trong khu vực sản xuất, Mác rõ vai trò phận tư sản xuất giá trị thặng dư đến kết luận: tư bất biến điều kiện tiền để để sản xuất giá trị thặng dư, tư khả biến nguồn gốc sản sinh giá trị thặng dư Mác cho vấn đề bóc lột hay khơng bóc lột, bất bình đẳng người người phương diện kinh tế khía cạnh sản xuất, thể khâu phân phối kết sản xuất Trong sản xuất TBCN, phân phối kết sản xuất dựa sở hữu vốn, sức lao động chủ yếu, người cơng nhân nhận tiền lương, nhà tư nhận lợi nhuận, quan hệ người cơng nhân nhà tư nhìn bề ngồi hồn tồn bình đẳng tiền lương thoả thuận trước họ làm thuê cho nhà tư bản, trả sòng phẳng sau q trình làm việc Tập thể giai cấp tư sản nhận khoản lợi nhuận biểu lĩnh vực khác phần thưởng cho mạo hiểm đầu tư Tính bình đẳng quan hệ người người quan hệ sản xuất Mác vạch trần nghiên cứu hình thái biểu giá trị thặng dư là: thu nhập khơng lao động biểu quan hệ bóc lột giai cấp công nhân làm thuê bao gồm lợi nhuận tư công nghiệp, lợi nhuận tư thương nghiệp, lợi tức, địa tơ… chất khoản lợi nhuận giá trị thặng dư tạo sản xuất tập thể nhà tư phân chia Sự hình thành lợi nhuận bình quân đầu tư vào ngành khác phản ánh rõ nét tính chất bóc lột tập thể giai cấp tư sản giai cấp công nhân làm thuê Do vậy, lý luận lợi nhuận bình quân đặt tảng vững cho vấn đề đấu tranh giai cấp giải phóng người khỏi bất bình đẳng phải thực cách có hệ thống tập thể giai cấp công nhân người, không công nhân nước mà giai cấp công nhân nói chung: vơ sản tất nước đồn kết lại Ý nghĩa giai cấp vơ sản đồn kết lại bắt nguồn từ lý luận lợi nhuận bình quân mà Mác phân tích từ Bộ Tư Bất bình đẳng xã hội bắt nguồn từ bất bình đẳng kinh tế, phân phối kết sản xuất hình thành nguồn thu nhập xã hội sử dụng công cụ để điều chỉnh mối quan hệ bình đẳng người- người phương diện kinh tế Trong Phê phán cương lĩnh Gôta, Mác cho phương thức phân phối phụ thuộc vào tính chất phương thức sản xuất điều kiện sản xuất cụ thể sở hữu TLSX quy định kết phân phối “ Bất kỳ phân phối tư liệu tiêu dùng hậu phân phối điều kiện sản xuất, phân phối điều kiện sản xuất lại tính chất phương thức sản xuất” (Mác Ăngghen, 2004b, tr 37) Trong CNTB tính bất bình đẳng phân phối thu nhập điều khơng tránh khỏi q trình phân phối không dựa lao động cống hiến cho xã hội mà vào vốn, tài sản đóng góp Việc phân phối CNTB dựa vào tài sản tài sản tập trung tay số người giàu có, đại phận cơng nhân có sức lao động, làm tăng tính bất bình đẳng phân phối thu nhập CNTB Giai cấp công nhân nhận phần thu nhập ngày chiếm tỷ trọng nhỏ bé tổng thu nhập xã hội, khoảng cách giàu nghèo ngày giãn rộng, bất bình đẳng ngày gia tăng, lao động ngày tha hố lao động quay trở lại chi phối đời sống người công nhân làm thuê Đồng thời, tính chất tha hố lao động thể lao động trở thành phương tiện để thoả mãn nhu cầu người lao động Quan điểm bất bình đẳng xã hội Mác đặt tảng cho lý tưởng xây dựng xã hội khơng tình trạng người bóc lột người Trên sở xố bỏ sở hữu tư nhân, xoá bỏ đối kháng phân biệt giai cấp để xác lập mối quan hệ bình đẳng người người xã hội tương lai: cộng sản chủ nghĩa Khác với nhà kinh tế trước đó, Mác quán giá trị lao động tạo ra, phân phối phải vào lao động Dưới CNXH, chế độ công hữu TLSX thiết lập phương thức phân phối tương ứng phân phối theo lao động Trong CNXH quyền bình đẳng người người chưa thể thực cách hồn tồn mà thực công xã hội, giai đoạn thấp bình đẳng xã hội thơng qua ngun tắc phân phối theo lao động Chỉ chủ nghĩa cộng sản thực hồn tồn nội dung bình đẳng xã hội Theo Mác, người lao động không nhận tồn kết q trình lao động, trước phân phối thu nhập cá nhân phải tiến hành khấu trừ khoản sau: “Một là, phần để thay tư liệu sản xuất tiêu dùng Hai là, phần phụ thêm để mở rộng sản xuất Ba là, quỹ dự trữ quỹ bảo hiểm để phòng tai nạn, rối loạn tượng tự nhiên gây Những chi phí quản lý chung, không trực tiếp thuộc sản xuất Những khoản dùng để chung thoả mãn nhu cầu, trường học, quan y tế Quỹ cần thiết để ni người khơng có khả lao động… tóm lại thuộc việc mà ngày người ta gọi cứu tế xã hội nhà nước” ( Mác Ăggghen, 2004b, tr.31-32) CBXH CNXH thực người lao động nhận phần thu nhập tương xứng với cơng sức đóng góp sau khấu trừ sáu khoản Như khác với CNTB, phần lao động thặng dư thuộc nhà tư CNXH thuộc người lao động, thực cơng phân phối thu nhập Cơ sở CBXH phân phối thu nhập phân phối dựa lao động thay cho phân phối dựa sở hữu vốn Giai đoạn phát triển cao chủ nghĩa cộng sản, sở hữu tư nhân bị loại trừ, sở sinh giai cấp không quan hệ người người bình đẳng Phân phối kết sản xuất theo nhu cầu Khi tính chất tha hố lao động bị loại trừ lao động khơng nghĩa vụ, phương tiện sống mà thay vào tinh thần tự nguyện lao động thân người lao động đạt công phân phối thu nhập Về mặt phương pháp luận, Mác đưa cách nhìn nhận vấn đề CBXH hồn tồn mới: CBXH thực tế kết q trình phát triển đời sống xã hội theo quy luật khách quan, xã hội có giai cấp ln tồn bất bình đẳng người với người CBXH vấn đề mang tính lịch sử- cụ thể, nghĩa giai đoạn mức độ đánh giá công thay đổi Chừng xã hội khác điều kiện hội chừng chưa thể đạt đến cơng Quan điểm Đảng vấn đề bất bình đẳng thực cơng xã hội Việt Nam thời gian qua Giảm thiểu khoảng cách giàu nghèo, thực tốt sách xã hội nhằm thực công xã hội định hướng phát triển Việt Nam suốt thời gian qua quán thực thời kỳ Một số quan điểm Đảng điểm qua vấn đề này: Một là, thực CBXH phát triển người, người Đây khơng vấn đề trước mắt mà vấn đề bản, lâu dài suốt tiến trình phát triển, thể rõ chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2001- 2010, 2011- 2020 “ Sự nghiệp phát triển kinh tế đặt người vào vị trí trung tâm, thống tăng trưởng kinh tế với công tiến xã hội” ( ĐCSVN, 1991, tr 115) Hai là, TTKT CBXH có mối quan hệ tương dung nhau, kết hợp TTKT với CBXH bước phát triển, không chấp nhận TTKT trước thực CBXH sau không nhấn mạnh CBXH mà bỏ quên tiền đề TTKT Ba là, CBXH thể hai khâu: phân phối kết sản xuất phân phối TLSX vừa đảm bảo hội phát triển, tham gia thị trường vừa tạo điều kiện để người dân thỗ mãn nhu cầu vào kết sản xuất Trong phân phối TLSX, Đảng nhà nước xác định chuyển TLSX chủ yếu trở thành sở hữu toàn dân nhà nước đứng quản lý: đất đai, tài nguyên Trong khâu phân phối kết sản xuất, quan điểm Đảng nhà nước thể rõ áp dụng nhiều hình thức phân phối, lấy phân phối theo kết lao động hiệu kinh tế chủ yếu, đồng thời phân phối dựa mức đóng góp nguồn lực khác vào kết sản xuất kinh doanh phân phối thông qua phúc lợi xã hội… Bốn là, thừa nhận phân phối theo vốn, tài sản có nghĩa phải chấp nhận tượng bóc lột giá trị thặng dư khoảng cách giàu- nghèo xã hội Do phải sử dụng phương pháp phân phối bổ sung phân phối thông qua quỹ phúc lợi xã hội để bảo vệ nhóm người bị tổn thương chế, sách khác để bảo vệ quyền lợi cho người lao động Năm là, thừa nhận tồn bóc lột phân hoá giàu nghèo xã hội Để thực tốt toán này, Đảng nhà nước chủ trương vừa khuyến khích làm giàu hợp pháp vừa đôi với XĐGN Văn kiện đại hội đảng lần thứ VIII (1996) rõ : “Để phát triển sức sản xuất, cần phát huy khả thành phần kinh tế, thừa nhận thực tế có bóc lột phân hố giàu nghèo định xã hội, phải quan tâm bảo vệ lợi ích người lao động, vừa khuyết khích làm giàu hợp pháp, chống làm giàu phi pháp, vừa coi trọng xóa đói, giảm nghèo, bước thực công xã hội, tiến tới làm cho người, nhà giả” ( ĐCSVN,1996, tr.72-73) Sáu là, mối quan hệ sách xã hội sách kinh tế có tầm quan trọng đặc biệt để thực mục tiêu CBXH Văn kiện đại hội đảng lần thứ VI (1986) lần đề cập đến thuật ngữ sách xã hội bao trùm mặt sống người: điều kiện lao động sinh hoạt, giáo dục văn hố, quan hệ gia đình, quan hệ giai cấp, quan hệ dân tộc… Đến đại hội VIII (1996) khái niệm thu hẹp lại, tách sách cụ thể giai cấp, dân tộc, tôn giáo thành nội dung độc lập so với đại hội VI Đại hội VII (1991) xác định rõ vị trí sách xã hội hệ thống sách “Mục tiêu sách xã hội thống với mục tiêu phát triển kinh tế, nhằm phát huy sức mạnh nhân tố người người Kết hợp hài hoà phát triển kinh tế với phát triển văn hoá, xã hội, tăng trưởng kinh tế với tiến xã hội; đời sống vật chất đời sống tinh thần nhân dân Coi phát triển kinh tế sở tiền đề để thực sách xã hội, thực tốt sách xã hội động lực thúc đẩy phát triển kinh tế” (ĐCSVN,1991, tr 73) Bảy là, nhà nước có tầm quan trọng đặc biệt để thực CBXH Trên tinh thần xã hội hoá Đảng, nhà nước, nhân dân tổ chức đoàn thể thực tốt sách xã hội, phát huy truyền thống tốt đẹp dân tộc, thực chương trình vận động uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa… Thực tiễn thách thức thực công xã hội Trên sở quan điểm học thuyết Mác vấn đề bất bình đẳng cụ thể hố đường lối, sách Đảng, nhà nước, Việt Nam thực công xã hội bước phát triển đạt số kết đáng ghi nhận : Thứ nhất, chuyển tư liệu sản xuất chủ yếu đất đai, tài nguyên khoáng sản từ sở hữu địa chủ phong kiến sang sở hữu toàn dân nhà nước đứng đại diện quản lý Giai đoạn 1953- 1956 qua đợt giảm tô đợt cải cách ruộng đất 3314 xã thuộc 22 tỉnh thành phố, giai cấp địa chủ bị xố bỏ hồn tồn, ruộng đất chia cho người nông miền Bắc Sau năm 1975, nguồn lực đất đai, tài nguyên hai nguồn lực chủ yếu xác lập sở hữu toàn dân nhà nước đại diện quản lý Việt Nam thể chế hoá mặt luật pháp Luật đất đai 2013 cụ thể hoá quyền sở hữu quyền sử dụng đất đai thành quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, thừa kế, chấp, góp vốn để thực thi quyền làm chủ toàn dân nguồn lực đất đai Các tài nguyên khoáng sản nhà nước đứng đại diện quản lý để khai thác hiệu nguồn lực, đóng góp vào ngân sách nhà nước Thứ hai, vận dụng quan điểm Mác vấn đề bất bình đẳng xã hội có giai cấp, Đảng nhà nước tiến hành đổi tư phương thức thực thực xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa công bằng, dân chủ, văn minh Từ kinh tế gồm hai thành phần kinh tế dựa chế độ công hữu TLSX áp dụng phân phối bình quân trước đổi đến thừa nhận tồn kinh tế nhiều thành phần, nhiều hình thức phân phối thu nhập góp phần khơi thơng sức sản xuất Có thể nói vận dụng phù hợp để giải mâu thuẫn vấn đề bất bình đẳng xã hội có giai cấp định hướng lên CNXH Việt Nam Đi liền với sách phát triển kinh tế nhiều thành phần, Việt Nam áp dụng hình thức phân phối thu nhập xã hội: phân phối theo sức lao động, phân phối theo vốn góp, theo đóng góp nguồn lực vào sản xuất… Thứ ba, điều kiện thừa nhận hình thức phân phối thu nhập, Việt Nam thực sách điều tiết thu nhập để giảm thiểu phân hoá giàu nghèo, phân tầng xã hội Tỷ lệ thuế đóng Việt Nam so với nước khu vực mức độ thấp tương đối, nhiên tất yếu điều kiện cần thu hút doanh nghiệp nước đầu tư để tạo việc làm cho người lao động Điểm đặc biệt sách điều tiết sách thuế thu nhập từ khai thác dầu khí, tài nguyên quý tỷ lệ thuế cao 32-50% (Bộ tài chính, 2017) Hình 1: Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp hành - ĐVT% 35 30 25 20 15 10 0 10 12 14 16 18 Nguồn:ht tps://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Tax/dttl-tax-corporate-tax-rates.pdf Ngoài áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp, Việt Nam áp dụng đánh thuế luỹ tiến thu nhập cá nhân, thuế suất thuế thu nhập cá nhân từ 5% đến 35% theo mức thu nhập góp phần tạo nguồn thu ngân sách đồng thời giảm khoảng cách giàu nghèo Bảng : Biểu thuế thu nhập cá nhân áp dụng Việt Nam Bậc thuế Phần thu nhập tính thuế/năm (triệu đồng) Đến 60 Trên 60 đến 120 Trên 120 đến 216 Trên 216 đến 384 Trên 384 đến 624 Trên 624 đến 960 Trên 960 Phần thu nhập tính thuế/tháng (triệu đồng) Đến Trên đến 10 Trên 10 đến 18 Trên 18 đến 32 Trên 32 đến 52 Trên 52 đến 80 Trên 80 Thuế suất (%) 10 15 20 25 30 35 Thứ tư, Chính phủ thực thi sách đối tượng tổn thương để xoá bỏ khác biệt hội phát triển người nghèo- người giàu Các sách, chương trình giảm nghèo Việt Nam đặt biệt quan tâm thực có đồng qua nhiều giai đoạn khác góp phần quan trọng vào cơng tác xố đói giảm nghèo, vòng thập niên, tỷ lệ nghèo tính theo chi tiêu giảm từ 58% xuống 4,45% vào năm 2015 Việt Nam hồn thành mục tiêu thiên niên kỷ xố bỏ tình trạng nghèo cực thiếu đói vào năm 2002, sớm so với mục tiêu Liên hiệp quốc đặt hồn thành vào năm 2015 Khơng quan tâm nghèo thu nhập chi tiêu, từ năm 2016 chương trình giảm nghèo bước sang giai đoạn giảm nghèo đa chiều để người nghèo có hội nghèo bền vững theo hướng gia tăng quyền người nghèo hội tham gia thị trường lao động chiều khác nhau: sức khoẻ, trình độ, sử dụng điều kiện … Trong giai đoạn 2016- 2020 độ bao phủ chương trình giảm nghèo với ba hợp phần bao gồm chương trình 135 xã đặc biệt khó khăn, chương trình 30a 61 huyện nghèo, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tạo nguồn lực để giúp đối tượng tổn thương tiếp cận hội thị trường Ngồi chương trình, sách giảm nghèo năm gần đối tượng bị tổn thương, phủ có sách trợ giúp xã hội thực bảo hiểm thất nghiệp, thực bảo hiểm y tế toàn dân với tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế toàn dân đạt 86% năm 2017 Thứ năm, chương trình, sách tạo hội bình đẳng phát triển nông thôn- thành thị trọng triển khai Một chương trình bật chương trình mục tiêu quốc gia nơng thơn với 11 nội dung bao quát khía cạnh đời sống hội tham gia thị trường người dân nơng thơn giáo dục, văn hố, y tế, mơi trường, xây dựng sở hạ tầng, quy hoạch nông thơn, phát triển sản xuất … Chương trình nơng thôn triển khai giai đoạn 2010- 2020, giai đoạn 2010- 2015 tổng nguồn vốn thực chương trình 851.383 tỷ đồng vốn ngân sách trực tiếp nhà nước 98.664 tỷ đồng Giai đoạn 2016- 2020 ước tính nguồn vốn ngân sách nhà nước thực chương trình lên đến 193.155 tỷ đồng Chương trình tác động đáng kể đến mặt nơng thơn, xố bỏ cách biệt điều kiện sống nông thôn thành thị, Những sách góp phần giảm bớt khoảng cách thu nhập khu vực Từ năm 2002 thu nhập khu vực thành thị cao gấp 2,3 lần nông thơn số 1,8 lần, mức độ thu hẹp chậm tín hiệu đáng mừng thực công xã hội Việt Nam Hình 2: Thu nhập bình quân khu vực nơng thơn- thành thị ( nghìn đồng) 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 4368 2437 2129.5 622.1 1070.4 1058.4 505.7 275.1 2002 2006 Thành thị 2010 2016 Nông thôn Nguồn: Tổng cục thống kê Tuy nhiên trình áp dụng học thuyết Mác vấn đề bất bình đẳng thực cơng xã hội thách thức, tồn chưa thể giải : Đối với người nông dân không dừng lại người cày có ruộng để vượt qua đói nghèo, rào cản hạn điền vùng ĐBSCL, vùng khác cho trồng hàng năm khuyến khích người nơng dân trì lối sản xuất tiểu nơng, nhỏ lẻ khó phát triển sản xuất hàng hoá lớn để nâng cao suất, sức cạnh tranh vươn lên làm giàu Bên cạnh cần quan tâm việc phát huy quyền sử dụng bên cạnh vấn đề quyền sở hữu Đồng thời tăng cường quản lý nhà nước đất đai để giá đất không bị đầu cơ, để vấn đề sở hữu tồn dân đất đai khơng phải hình thức giấy Một thách thức khác khoảng cách giàu nghèo Việt Nam ngày giãn rộng, điều đáng nói chênh lệch thu nhập tiền đề để tích luỹ tài sản Mức độ chênh lệch thu nhập Việt Nam không đáng quan ngại khoảng cách chênh lệch tài sản, nhiên số khơng đo lường Bất bình đẳng phân phối thu nhập hôm tiền đề bất bình đẳng cải tương lai khoản thu nhập khơng tiêu dùng hết mà tích luỹ để tái đầu tư Bảng 2: Thu nhập bình quân nhóm nghèo nhóm giàu Việt Nam ĐVT: nghìn đồng/ người/ tháng Nhóm Nhóm Khoảng cách (lần) 2002 107,7 872,9 8,1 2006 184,3 1541,7 8,4 2010 275 2458,2 8,9 2016 791 7755 9,8 Nguồn: Tổng cục thống kê Việc thừa nhận phát triển thành phần kinh tế tồn lâu dài Việt Nam với hình thức phân phối thu nhập khác tránh khỏi khác biệt thu nhập trình phân phối Tất yếu nảy sinh hố cách chênh lệch giàu nghèo đóng góp nguồn lực vào sản xuất khác Trong điều kiện kinh tế nay, nguồn lực sản xuất không đất đai, với quy mơ dân số tăng nhanh nên diện tích đất bình quân đầu người thấp, xác lập sở hữu tồn dân đất đai khơng thể giải vấn đề xác lập bình đẳng hội tham gia thị trường lao động Ngày bối cảnh tồn cầu hố cách mạng cơng nghiệp 4.0 xuất nhiều tư liệu sản xuất vô hình so với giai đoạn Mác sống Bối cảnh vừa tạo hội thách thức thiết lập quan hệ bình đẳng người người sở hữu tư liệu sản xuất chủ yếu Cơ hội tham gia thị trường lao động xem chìa khố để thu hẹp khoảng cách phân hố thu nhập, bất bình đẳng xã hội, bất bình đẳng giới sở hữu TLSX Đó trình độ nhân lực, tiếp cận nguồn vốn, tiếp cận cơng nghệ chất lượng nhân lực đóng vai trò định tìm kiếm việc làm, làm giàu thị trường lao động Điều đặt yêu cầu lớn thực bình đẳng giáo dục hội học tập, nâng cao trình độ vùng, miền Ngồi với điều kiện nguồn lực cho phép, phủ khơng thể giải quan hệ bình đẳng hồn tồn nông thôn- thành thị, nhiều khu vực vùng sâu, vùng xa Việt Nam thiếu điều kiện sống bản, lạc hậu so với đô thị lớn Làn sóng di cư từ nơng thơn lên thành thị làm gia tăng thiếu hụt lao động lành nghề địa bàn nông thôn doanh nghiệp muốn đầu tư Một số định hướng vấn đề bất bình đẳng thực cơng xã hội Việt Nam Một là, hồn thiện sách quản lý nguồn lực đất đai, đặt biệt sách hạn điền thời gian giao đất để khuyến khích người nơng dân đầu tư sản xuất hàng hố lớn nơng nghiệp nâng cao thu nhập Hai là, thay đổi quan điểm bóc lột để khuyến khích làm giàu hợp pháp đơi với xố đói giảm nghèo Tiếp tục thừa nhận tồn kinh tế nhiều thành phần thừa nhận loại hình sở hữu đan xen tồn kinh tế thị trường Việt Nam Thực sách bình đẳng thành phần kinh tế để tạo lập môi trường đầu tư thuận lợi cho doanh nghiệp Chấp nhận hình thức phân phối thu nhập điều kiện nhiều thành phần kinh tế, nhiều loại hình sở hữu tồn đan xen Đối với khu vực doanh nghiệp nhà nước, trọng loại hình phân phối theo lao động cần phải đôi với nâng cao suất, hiệu kinh tế Ba là, nâng cao vai trò sách tài để điều tiết bất bình đẳng phân phối thu nhập Việt Nam Cải thiện sách thuế thu nhập cá nhân theo hướng tăng khởi điểm thu nhập chịu thuế cho phù hợp với vùng, phù hợp với mức sống thời kỳ Giám sát thực thi sách thuế thu nhập doanh nghiệp để tránh tượng gian lận thuế, trốn thuế Bốn là, thực tốt sách xã hội để khắc phục hạn chế phân phối kinh tế nhiều thành phần Tiếp tục nâng cao hiệu chương trình giảm nghèo, bảo hiểm y tế người nghèo bảo hiểm y tế toàn dân Tăng cường vai trò nguồn lực xã hội chăm lo đời sống đối tượng bị tổn thương kinh tế Các sách giảm nghèo trợ giúp xã hội cần vào chiều sâu theo hướng gia tăng hội tiếp cận thị trường lao động cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số Năm là, thực tốt sách tác động hội tham gia thị trường lao động đường để bước giảm thiểu bất bình đẳng phân phối thu nhập Đặc biệt trọng đầu tư cho giáo dục đào tạo khoa học công nghệ tương xứng, tạo bước đột phá để gia tăng chất lượng nguồn lao động kiến tạo phát triển Sáu là, đẩy mạnh thu hút đầu tư vùng nông thôn phải đôi với sách giáo dục, đào tạo vùng sâu, vùng xa, phát triển sở hạ tầng để đáp ứng yêu cầu đời sống môi trường đầu tư cho vùng phát triển Muốn phải làm tốt công tác quy hoạch để giãn áp lực di dân từ nông thôn thành thị Bảy là, để CBXH thực cách vững chắc, điều kiện tiên phải thực tăng trưởng kinh tế nhanh gắn với phát triển bền vững Trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN, điều quan trọng Việt Nam vừa phải phát huy mặt tích cực kinh tế thị trường, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đồng thời thực sách điều tiết nhà nước, nhằm làm cho thành tăng trưởng đến với tầng lớp lao động, hướng đến xã hội thịnh vượng bình đẳng, đại đậm đà sắc văn hóa dân tộc 6 Kết luận Quan điểm Mác BBĐ thực CBXH mẫu mực tính khoa học, tính cách mạng tính nhân văn Sau Mác, có nhiều lý thuyết, mơ hình kinh tế nhà kinh tế học phát triển giải thích mối quan hệ tăng trưởng kinh tế với BBĐ CBXH, song cách tiếp cận Mác vấn đề trung tâm, phản ánh chất vấn đề tăng trưởng kinh tế mối quan hệ với BBĐ thực CBXH kinh tế thị trường đại Trong công đổi mới, hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam, nói điểm sáng gắn tăng trưởng kinh tế với tiến CBXH Thành không xuất phát từ nguyên lý, quan điểm khoa học Mác, mà có tiếp thu, cập nhật lý thuyết kinh tế học đại nỗ lực tham khảo kinh nghiệm nước trước Đó tư tưởng cốt cõi tư tưởng, phương pháp luận khoa học Chủ nghĩa Mác TÀI LIỆU THAM KHẢO Các Mác Ăngghen toàn tập (2004a), tập NXB Đại học quốc gia, Hà Nội Các Mác Ăngghen toàn tập (2004b), tập 19 NXB Đại học quốc gia, Hà Nội Các Mác Ăngghen toàn tập (2004c), tập 49 NXB Đại học quốc gia, Hà Nội Bộ tài (2017) Thông tư số 11/ VBHN-BTC ngày 15 tháng năm 2017 Thông tư hướng dẫn thi hành nghị định số 218/2013/ NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 phủ quy định hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp Đảng cộng sản Việt Nam, (1991) Văn kiện đại hội đảng lần thứ VII (1991) Đảng cộng sản Việt Nam, (1996) Văn kiện đại hội đảng lần thứ VIII (1996) Lê Quỳnh Nga Quan điểm tiến hành cải cách ruộng đất Việt Nam năm 1945-1956 qua nghị trung ương đảng http://www.hids.hochiminhcity.gov.vn/c/document_library/get_file? uuid=ab315600-73a5-4c2b-b062-f7966e824087&groupId=13025 Luật đất đai 2013 Newsela (2014) Smith, Marx and Keynes – Economic Models for the Modern World, p.12 https://school.bighistoryproject.com/media/khan/articles/U9_Smith,_Marx_and_Keynes_2014_930L.pdf 10 Oxfarm (2018) Đãi ngộ người lao động giới siêu giàu 11 Oxfarm, (2017) Even it up- How to tackle in equality in VietNam Labor- Social Publishing house ... cấp bị trị Từ việc phê phán xã hội tư đương thời, Mác phân tích cách cặn kẽ ngun nhân bất bình đẳng tồn CNTB xã hội dựa chế độ tư hữu Mác đề cập đến vấn đề bất bình đẳng tầng sâu vấn đề, khác biệt... thuyết bất bình đẳng xã hội, học thuyết đóng vai trò làm tảng cho xây dựng chế độ xã hội công bằng, dân chủ, văn minh Việt Nam Quan điểm bất bình đẳng Các Mác Trong Tuyên ngôn Đảng cộng sản (1848),... giai cấp bắt nguồn từ sở hữu tư liệu sản xuất nguồn gốc bất bình đẳng xã hội Đồng thời bất bình đẳng xã hội trị bắt nguồn từ bất bình đẳng kinh tế Muốn thủ tiêu nguồn gốc bất bình đẳng xã hội phải
- Xem thêm -

Xem thêm: TỪ QUAN ĐIỂM CỦA CÁC MÁC VỀ VẤN ĐỀ BẤT BÌNH ĐẲNG ĐẾN SỰ VẬN DỤNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ THỰC TIỄN HIỆN NAY, TỪ QUAN ĐIỂM CỦA CÁC MÁC VỀ VẤN ĐỀ BẤT BÌNH ĐẲNG ĐẾN SỰ VẬN DỤNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ THỰC TIỄN HIỆN NAY

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn