Khảo sát thực trạng sử dụng thuốc đường nhỏ mắt có chứa corticoid trước khi khám tại Bệnh viện Mắt Trung Ương

71 10 0
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2019, 16:22

BỘ Y TẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC DƢỢC HÀ NỘI ĐIỀU MINH CHÂU KHẢO SÁT THỰC TRẠNG SỬ DỤNG THUỐC ĐƢỜNG NHỎ MẮT CÓ CHỨA CORTICOID TRƢỚC KHI KHÁM TẠI BỆNH VIỆN MẮT TRUNG ƢƠNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP DƢỢC SĨ HÀ NỘI - 2019 BỘ Y TẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC DƢỢC HÀ NỘI ĐIỀU MINH CHÂU Mã sinh viên: 1401065 KHẢO SÁT THỰC TRẠNG SỬ DỤNG THUỐC ĐƢỜNG NHỎ MẮT CÓ CHỨA CORTICOID TRƢỚC KHI KHÁM TẠI BỆNH VIỆN MẮT TRUNG ƢƠNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP DƢỢC SĨ Ngƣời hƣớng dẫn: PGS.TS.BS Nguyễn Xuân Hiệp ThS Nguyễn Tứ Sơn Nơi thực hiện: Bộ môn Dƣợc Lâm Sàng Bệnh viện Mắt Trung Ƣơng HÀ NỘI - 2019 LỜI CẢM ƠN Để hồn thành báo cáo khóa luận tốt nghiệp này, em nhận đƣợc nhiều giúp đỡ từ nhà trƣờng, thầy cơ, gia đình bạn bè Trƣớc tiên, em xin bày tỏ lòng biết ơn tới Ban Giám hiệu trƣờng Đại học Dƣợc Hà Nội quý thầy cô Khoa Dƣợc lâm sàng dạy dỗ, ủng hộ, giúp em học tập, trau dồi kiến thức thực hành suốt năm học trƣờng để hồn thành khóa luận Em muốn dành lời cảm ơn sâu sắc tới PGS.TS.BS Nguyễn Xuân Hiệp - Giám Đốc Bệnh viện Mắt Trung Ƣơng, ThS.DS Vũ Hồng Minh - Trƣởng Khoa Dƣợc Bệnh viện Mắt Trung Ƣơng, cống hiến tâm huyết công tác dƣợc lâm sàng quan tâm, động viên lớn lao sinh viên dƣợc lâm sàng nhƣ chúng em Đặc biệt, em xin chân thành cảm ơn PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hƣơng, ThS Nguyễn Tứ Sơn với kiến thức Dƣợc lâm sàng chuyên sâu nhƣ kinh nghiệm thực tế tận tình hƣớng dẫn, tạo điều kiện giúp đỡ em trình nghiên cứu đề tài làm khóa luận tốt nghiệp Em xin chân thành cám ơn DS Bùi Thị Kim Anh, Sinh viên Đỗ Thị Hiền tận tình giúp đỡ em trình thu thập liệu nghiên cứu Xin trân trọng cảm ơn Ban lãnh đạo tập thể cán nhân viên Khoa Dƣợc, khoa khám chữa bệnh, phòng cơng nghệ thơng tin – Bệnh viện Mắt Trung Ƣơng ủng hộ tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ em hoàn thành nghiên cứu Cuối cùng, em dành lời cảm ơn tới gia đình thân thƣơng ngƣời bạn nguồn động lực, tiếp sức cho em trình học tập công tác Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Sinh viên thực Điều Minh Châu MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG ĐẶT VẤN ĐỀ Chƣơng TỔNG QUAN 1.1 Tổng quan thuốc đƣờng nhỏ mắt 1.1.1 Định nghĩa thuốc nhỏ mắt, tra mắt 1.1.2 Sinh khả dụng thuốc nhỏ mắt, tra mắt 1.2 Tổng quan thuốc nhỏ mắt, tra mắt chứa corticoid 1.2.1 Lịch sử phát triển vai trò corticoid nhỏ mắt/ tra mắt 1.2.2 Cơ chế tác dụng 1.2.3 Các đại diện thƣờng sử dụng nhãn khoa 1.2.4 Các bệnh mắt thƣờng dùng corticoid nhỏ mắt/tra mắt 1.2.5 Tác dụng không mong muốn 11 1.3 Tổng quan nghiên cứu sử dụng thuốc corticoid nhỏ mắt/tra mắt 13 1.3.1 Các nghiên cứu giới 13 1.3.2 Các nghiên cứu Việt Nam 15 1.4 Tổng quan khoa khám bệnh – Bệnh viện Mắt trung ƣơng 15 Chƣơng ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 16 2.1 Đối tƣợng nghiên cứu 16 2.1.1 Tiêu chuẩn lựa chọn 16 2.1.2 Tiêu chuẩn loại trừ 16 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 16 2.2.1 Thiết kế nghiên cứu 16 2.2.2 Phƣơng pháp chọn mẫu 16 2.2.3 Quy trình nghiên cứu 16 2.2.4 Đạo đức nghiên cứu 18 2.3 Nội dung tiêu nghiên cứu 18 2.3.1 Khảo sát tình hình sử dụng thuốc nhỏ mắt/ tra mắt có chứa corticoid 18 2.3.2 Một số quy ƣớc dành cho tiêu nghiên cứu 19 2.3.3 Phƣơng pháp xử lý số liệu 20 Chƣơng KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 22 3.1 Đặc điểm bệnh nhân 22 3.1.1 Đặc điểm nhân học 22 3.1.2 Đặc điểm tiền sử bệnh mắt 23 3.1.3 Chẩn đoán bệnh nhân sau khám 24 3.2 Đặc điểm sử dụng thuốc trƣớc vào viện 25 3.2.1 Cơ sở sử dụng thuốc 25 3.2.2 Phân bố lƣợt sử dụng thuốc nhỏ mắt/ tra mắt chứa corticoid khảo sát 27 3.2.3 Hiểu biết chung thuốc thành phần 29 3.2.4 Mục đích sử dụng 30 3.2.5 Thời gian sử dụng thuốc 32 3.2.6 Tác dụng bất lợi trình điều trị 33 3.3 Đặc điểm sử dụng corticoid số nhóm bệnh nhân 34 3.3.1 Nhóm bệnh nhân đục thủy tinh thể (n=43) 34 3.3.2 Nhóm bệnh nhân glôcôm (n=14) 36 Chƣơng BÀN LUẬN 40 4.1 Thực trạng sử dụng thuốc nhỏ mắt/tra mắt chứa corticoid khơng có đơn bệnh nhân trƣớc khám bệnh viện Mắt trung ƣơng 40 4.2 Thực trạng hiểu biết bệnh nhân thuốc nhỏ mắt/ tra mắt chứa corticoid 41 4.3 Đặc điểm sử dụng corticoid số nhóm bệnh nhân 42 4.4 Mặt hạn chế 43 Chƣơng KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 45 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT ACTH : Hoocmon vỏ thƣợng thận (Adrenocorticotropic hormone) CSCR : Bệnh lý võng mạc trung ƣơng (Central serous chorioretinopathy) IOP : Áp lực nội nhãn (Intraocular Pressure) KAP : Kiến thức, thái độ thực hành (Knowledge, attitude, and practices) LASIK : Phẫu thuật mắt tia laser (Laser in situ keratomileusis) TDKMM : Tác dụng không mong muốn SKD : Sinh khả dụng WHO : Tổ chức Y tế Thế giới (World Health Organization) DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Đặc điểm nhân học 22 Bảng 3.2 Đặc điểm tiền sử bệnh mắt 23 Bảng 3.3 Chẩn đoán bệnh nhân sau khám 24 Bảng 3.4 Cơ sở sử dụng thuốc bệnh nhân 25 Bảng 3.5 Đặc điểm bệnh nhân sử dụng corticoid khơng có đơn có đơn 26 Bảng 3.6 Phân bố lƣợt sử dụng thuốc nhỏ mắt/ tra mắt chứa corticoid 27 Bảng 3.7 Hiểu biết chung thuốc thành phần .29 Bảng 3.8 Mục đích sử dụng corticoid nhỏ mắt/ tra mắt 30 Bảng 3.9 Mục đích sử dụng corticoid nhỏ mắt/tra mắt không đơn 31 Bảng 3.10 Thời gian sử dụng corticoid nhỏ mắt/tra mắt 32 Bảng 3.11 Hiểu biết bệnh nhân tác dụng bất lợi thuốc .33 Bảng 3.12 Tỉ lệ bệnh nhân gặp tác dụng bất lợi 34 Bảng 3.13 Mục đích sử dụng thuốc nhóm bệnh nhân đục thủy tinh thể 34 Bảng 3.14 Triệu chứng khiến bệnh nhân đục thủy tinh thể sử dụng thuốc khơng có đơn .35 Bảng 3.15 Tỉ lệ bệnh nhân đục thủy tinh thể biết thành phần có corticoid 35 Bảng 3.16 Tỉ lệ bệnh nhân đục thủy tinh thể biết tác dụng bất lợi thuốc 36 Bảng 3.17 Thời gian sử dụng thuốc bệnh nhân đục thủy tinh thể 36 Bảng 3.18 Mục đích sử dụng thuốc bệnh nhân glôcôm 37 Bảng 3.19 Tỉ lệ bệnh nhân glơcơm biết thành phần có corticoid 37 Bảng 3.20 Tỉ lệ bệnh nhân glôcôm biết tác dụng bất lợi thuốc 38 Bảng 3.21 Thời gian sử dụng thuốc bệnh nhân glôcôm .39 ĐẶT VẤN ĐỀ Đôi mắt đóng vai trò quan trọng sống ngƣời, đó, bệnh lý mắt không đƣợc điều trị cách thƣờng để lại hậu nghiêm trọng Ở Việt Nam, tình hình khí hậu, vệ sinh, nguồn nƣớc ý thức ngƣời dân nên tình trạng viêm mắt thƣờng hay xảy [5] Corticoid đƣợc đƣa vào thực hành lâm sàng nhãn khoa vào năm 1950 nhƣ tiến lớn việc kiểm soát viêm mắt Trong 65 năm qua, để tối ƣu hóa việc cung cấp thuốc mắt, giảm thiểu tác dụng phụ toàn thân, loạt dạng thuốc nhỏ mắt, thuốc mỡ, chế phẩm corticoid nội nhãn, quanh mắt, ngày đƣợc phát triển [35] Tuy nhiên, tác dụng phụ nhãn khoa, nhƣ đục thủy tinh thể tăng nhãn áp (IOP), đƣợc báo cáo suốt nhiều năm [53], [58] Các thuốc tra mắt/nhỏ mắt có chứa corticoid đƣợc sử dụng cộng đồng nhƣ vấn đề đƣợc nhà chuyên môn quan tâm Tại vùng nông thôn Gurgaon Haryana, Ấn Độ, nghiên cứu mô tả cắt ngang 18,2% bệnh nhân tự dùng thuốc điều trị bệnh mắt Trong đó, 26,5% bệnh nhân tự sử dụng thuốc nhỏ mắt chứa corticoid [12] Nghiên cứu đánh giá KAP sử dụng corticoid tiểu Vƣơng quốc Ả Rập thống nhất, cho thấy 71,0% bệnh nhân báo cáo thiếu kiến thức theo dõi áp lực mắt họ sử dụng corticoid nhỏ mắt thời gian dài [13] Tuy nhiên, Việt Nam nghiên cứu cung cấp số liệu thông tin vấn đề hạn chế Vì để cung cấp thêm thông tin việc dùng thuốc nhỏ mắt/tra mắt có chứa corticoid giúp cho việc tƣ vấn sử dụng thuốc phù hợp thực đề tài: “Khảo sát thực trạng sử dụng thuốc đƣờng nhỏ mắt có chứa corticoid trƣớc khám bệnh viện Mắt Trung Ƣơng” với mục tiêu sau: "Khảo sát tình hình sử dụng thuốc nhỏ mắt/tra mắt có corticoid trƣớc khám bệnh bệnh viện mắt Trung Ƣơng” Chƣơng TỔNG QUAN 1.1 Tổng quan thuốc đƣờng nhỏ mắt 1.1.1 Định nghĩa thuốc nhỏ mắt, tra mắt Để điều trị bệnh mắt áp dụng nhiều biện pháp khác nhƣ dùng thuốc chỗ, tiêm trực tiếp vào mắt dùng thuốc tác dụng tồn thân Trong số đó, dạng thuốc điều trị chỗ mắt đƣợc ƣu chuộng thuận tiện cho ngƣời bệnh sử dụng Hơn nữa, dạng thuốc có dƣợc chất tập trung chủ yếu mắt nên hạn chế đƣợc tác dụng không mong muốn toàn thân Thuốc tác dụng chỗ dùng nhãn khoa có nhiều dạng khác Tuy nhiên, phần lớn chế phẩm nhãn khoa thị trƣờng thuốc nhỏ mắt thuốc mỡ tra mắt thông thƣờng dễ sản xuất quy mô lớn, mức độ tuân thủ điều trị bệnh nhân cao, hiệu sản phẩm, độ ổn định chi phí hợp lý [42] Do nghiên cứu này, tập trung vào khảo sát bệnh nhân sử dụng thuốc đƣờng nhỏ mắt, dạng thuốc nhỏ mắt/ tra mắt chứa corticoid Thuốc nhỏ mắt chế phẩm lỏng, dung dịch hay hỗn dịch vơ khuẩn, có chứa hay nhiều dƣợc chất, đƣợc nhỏ vào túi kết mạc với mục đích chẩn đoán hay điều trị bệnh mắt Thuốc nhỏ mắt đƣợc bào chế dƣới dạng bột vơ khuẩn đƣợc pha với chất lỏng vô khuẩn thích hợp trƣớc dùng [2] Thuốc mỡ tra mắt chế phẩm thuốc mỡ dùng cho mắt chứa nhiều dƣợc chất hòa tan phân tán tá dƣợc, đƣợc xếp vào nhóm chế phẩm vô khuẩn Tá dƣợc dƣợc chất dùng cho thuốc mỡ tra mắt phải không bị phân hủy tiệt khuẩn nhiệt [2] 1.1.2 Sinh khả dụng thuốc nhỏ mắt, tra mắt Sinh khả dụng thuốc nhỏ mắt thƣờng thấp, khoảng 5-10% tác động hệ thống nƣớc mắt, đặc điểm cấu tạo sinh lý hàng rào mô giác mạc kết mạc [26] Kết mạc mắt phần niêm mạc nối liền mi mắt giác mạc, dƣợc chất phải đƣợc hấp thu qua kết mạc vào vòng tuần hoàn máu, đƣợc xem nhƣ yếu tố giảm sinh khả dụng thuốc, đặc biệt thuốc cần thấm sâu vào tổ chức bên giác mạc Giác mạc mắt đƣợc cấu tạo ba lớp mô khác nhau: lớp biểu mơ nội mơ thân lipid lớp đệm có hàm lƣợng nƣớc cao, 58 Co., Inc., Lancaster, PA 1996 xxv + 585 pp 16 × 23.5 cm ISBN 1-56676213-8 $89.00", Journal of Medicinal Chemistry, 39(21), pp 4345-4345 Valerio M (1963), "The Hazards of Prolonged Local Cortison Therapy", Bull Mem Soc Fr Ophtalmol, 76, pp 572-80 Tài liệu lấy từ website 59 60 61 62 63 64 65 66 67 Cổng thông tin điện tử - Bệnh viện Mắt trung ƣơng (2013), "Tự ý dùng thuốc nhỏ mắt bị mắc bệnh glơcơm gây mù vĩnh viễn ", Retrieved, from http://vnio.vn/tu-y-dung-thuoc-nho-mat-co-the-bi-mac-benh-glocom-gay-muvinh-vien Cổng thông tin điện tử - Bệnh viện Mắt trung ƣơng, "Giới thiệu khoa khám bệnh điều trị ngoại trú", Retrieved, from http://vnio.vn/gioi-thieu-khoa-kbdtngoai-tru Cổng thông tin điện tử - Bệnh viện Mắt trung ƣơng, "Lƣợc sử 100 năm bệnh viện Mắt trung ƣơng", Retrieved, from http://vnio.vn/luoc-su-100-nam Committee American Academy of Ophthalmology Preferred Practice Patterns (2013), "Preferred Practice Pattern Guidelines Bacterial keratitis [guideline on the Internet]", Retrieved, from http://one.aao.org/CE/PracticeGuidelines/PPP_Content.aspx?cid=0f20807fbc61-4f11-b570- 01ae26990edb Committee American Academy of Ophthalmology Preferred Practice Patterns (2013), "Preferred Practice Pattern Guidelines Blepharitis ", Retrieved, from http://one.aao.org/CE/PracticeGuidelines/PPP_Content.aspx?cid=500cd9ca173c-4c31-b6eaa258e3549474 Committee American Academy of Ophthalmology Preferred Practice Patterns (2012), "Preferred Practice Pattern Guidelines Refractive errors and refractive surgery [guideline on the Internet] ", Retrieved, from http://one.aao.org/CE/PracticeGuidelines/PPP.aspx?sid=8cdb05a3-ad43-47a5908e-53557c084047 David Callanan MD, Arlington, Texas (2011), "Tailor Uveitis Treatment to Type and Severity", Retrieved, from https://www.reviewofophthalmology.com/article/tailor-uveitis-treatment-totype-and-severity Marina Mesquida Alfredo Manuel Adán, Víctor Llorens (2018), " Treatment of Uveitis", Retrieved from https://portal.hospitalclinic.org/en/diseases/uveitis/treatment Omudhome Ogbru PharmD (2019), "Steroid and antibiotic eye drops (Blephamide)", Retrieved, from https://www.medicinenet.com/steroid_and_antibiotic_eye_drops/article.htm#w hat_is_steroid_and_antibiotic_eye_drops_and_how_does_it_work_mechanism_ of_action 68 Royal College of General Practitioners, "Steroid and the eye ", Retrieved, from https://www.rnib.org.uk/sites/default/files/GP%20factsheet%20%20Steroids%20and%20the%20eye.pdf PHỤ LỤC Phụ lục 1- Phiếu khảo sát tình hình sử dụng thuốc nhỏ mắt/mỡ tra mắt chứa corticoid trƣớc vào viện Họ tên:………… Mã khám bệnh ……………………… Tuổi:…………… Giới tính:  Nam  Nữ Nghề nghiệp:…… Số điện thoại:……………… Nơi sinh sống: Nông thôn  Thành thị (thị trấn/ thị xã/ thành phố)  Khác Trình độ học vấn:  Chƣa tốt nghiệp THPT  Cao đẳng/ Đại học Tiền sử bệnh/ phẫu thuật mắt:……………… Tốt nghiệp THPT/Tƣơng đƣơng  Trên đại học Bệnh mắc kèm:………………… Trong tháng gần đây,  Có ơng/bà/anh/chị có sử dụng thuốc  Khơng nhỏ mắt/thuốc mỡ tra mắt khơng?  Có nhớ (Xác minh lại ghi rõ tên thuốc)………  Nhớ nhầm (phát danh Ông/ bà/ anh/ chị có nhớ tên thuốc nhỏ mắt/thuốc mỡ tra mắt dùng gần hay không? sách)……………  Không nhớ (dùng danh sách BN nhớ ra)……………  Không nhớ (kể cho xem danh sách)…………  Đơn thuốc/ Mang theo thuốc ………………………………… Ơng/ bà/ anh/ chị có biết thành phần thuốc khơng?  Khơng biết thành phần  Biết thành phần có corticoid Ơng/ bà/ anh/ chị dùng thuốc để  Điều trị bệnh mắt làm gì? (tên bệnh)…………  Có phiếu khám cũ  Khơng có phiếu  Điều trị triệu chứng mắt (tên triệu chứng)…………  Dƣỡng mắt/ Rửa mắt  Khác  Đi khám đƣợc kê đơn  Thuốc có sẵn nhà Ơng/ bà/ anh/ chị lấy thuốc  Mua thuốc theo đơn cũ đâu?  Tự mua nhà thuốc  Dùng chung với ngƣời nhà  Khác Ông/ bà/ anh/ chị có biết vai trò  Có thuốc bệnh mắt  Khơng khơng Ơng/ bà/ anh/ chị có đƣợc hƣớng  Có đƣợc hƣớng dẫn cách dùng thuốc khơng?  Khơng đƣợc hƣớng dẫn Ơng/ bà/ anh/ chị sử dụng thuốc  Dƣới tuần  1-2 tuần bao lâu?  3-4 tuần  Trên tuần Ông/ bà/ anh/ chị có biết tác dụng bất lợi gặp phải dùng thuốc khơng?  Khơng biết  Có biết Ngun nhân:  Đọc HDSD thuốc  Đƣợc nhân viên y tế tƣ vấn  Ngƣời khác mách bảo 10 Ông/ bà/ anh/ chị có gặp phải biết cố  Có (ghi rõ)……………… bất lợi q trình sử dụng  Khơng khơng? Phụ lục - Các thuốc nhỏ mắt/tra mắt chứa corticoid gặp khảo sát Dạng thuốc Thuốc nhỏ mắt chứa corticoid Thành phần Biệt dƣợc Fluorometholon Flumetholon Prednisolon acetat Pred forte Loteprednol etabonat Lotemax Betamethason, Neomycin Atcobeta-N Chloramphenicol, Hydrocortison acetat Chlorocina-H Ticoldex Chloramphenicol, Dexamethason Collydexa Polydoxancol Flomoxad DX Thuốc nhỏ mắt Moxifloxacin, Dexamethason Isotic moxison dạng phối hợp Vigadexa corticoid với Vigamox kháng sinh Bratorex dexa Pandex Ronotix Tobramycin, Dexamethason Tobidex Tobradex Tobraquin Tobrich Neomycin , Gramicidin, fludrocortison acetat Dicortineff Dạng thuốc Thành phần Biệt dƣợc Dexamethason, Neomycin, Eyrus Polymyxin B Maxitrol Nemydexan Neomycin, Dexamethason Neo dexa Neobeta Poema Levofloxacin, Dexamethason Floxadexm Tổng Dexamethason, Neomycin, Thuốc mỡ tra Polymyxin B Maxitrol-3,5g mắt chứa corticoid Dexamethason, Tobramycin Tổng TobraDex 3.5g Phụ lục - Danh mục tác dụng không mong muốn thuốc nhỏ mắt/tra mắt có corticoid STT TDKMM Tăng nhãn áp Đau mắt Ngứa mắt Khó chịu mắt Kích ứng mắt Viêm giác mạc Dị ứng mắt Nhìn mờ Khơ mắt 10 Xung huyết mắt 11 Phù mí mắt 12 Đỏ mí mắt 13 Giãn đồng tử 14 Tăng chảy nƣớc mắt 15 Nhiễm trùng thứ phát 16 Tăng nhãn áp (có thể dẫn tới Ghi Nếu dùng lâu dài glocom) 17 Tổn thƣơng thần kinh thị giác Nếu dùng lâu dài 18 Giảm thị lực Nếu dùng lâu dài 19 Thiếu hụt thị trƣờng Nếu dùng lâu dài 20 Đục thủy tinh thể dƣới bao sau Nếu dùng lâu dài 21 Chậm hồi phục vết thƣơng Nếu dùng lâu dài Ghi chú: - Các tác dụng bất lợi đƣợc tổng hợp từ hƣớng dẫn thuốc nhỏ mắt thị trƣờng VD Tobradex, Nemydexan, Collydexa, Tobraxin,… Nếu bệnh nhân mô tả tác dụng bất lợi không nằm danh sách này, nghiên cứu viên ghi lại tra tài liệu: Dƣợc thƣ Việt Nam, Martindal, AHFS DANH SÁCH BỆNH NHÂN STT Mã bệnh nhân Họ tên PK190312000456 Nguyễn Thị T PK190304000127 Hà Thị Ng PK190304000158 Phan Trung Q PK190304000103 Vũ Thị T PK190305000347 Nguyễn Thị S PK190304001633 Vũ Văn M PK190305000731 Phạm Thị Kim D PK190305001222 Phạm Thị H PK190306000184 Trần Xuân D 10 PK190305001206 Trần Minh Ng 11 PK190306000349 Bùi Thị T 12 PK190306000199 Đỗ Hồng Đ 13 PK190306000545 Ngọ Văn H 14 PK190306000372 Nguyễn Thị T 15 PK190306000751 Trần Hoàng D 16 PK190312000241 Lƣơng Thị T 17 PK190312000248 Lê Thị T 18 PK190307000173 Quách Thị P 19 PK190312000353 Bùi Thị N 20 PK190312000268 Cao Thị Ng 21 PK190312000497 Đặng Thị H 22 PK190312000627 Mai Thị D 23 PK190313000661 Phạm Thị Kh 24 PK190313000956 Nguyễn Thị Đ 25 PK190315000308 Nguyễn Văn T 26 PK190315000327 Lê Thị T 27 PK190318000190 Lê Thị X 28 PK190318000266 Nguyễn Thị T 29 PK190318000484 Vũ Quang L 30 PK190318000572 Nguyễn Thị H 31 PK190318000593 Phạm Văn P 32 PK190318000602 Đinh Văn D 33 PK190318001229 Nguyễn Thị L 34 PK190319000629 Nguyễn Ngọc X 35 PK190319000855 Phùng Thị T 36 PK190319000890 Phạm Văn C 37 PK190319001062 Nguyễn Thị T 38 PK190320000137 Phạm Thị Ng 39 PK190320000190 Nguyễn Thị T 40 PK190320000203 Đào Thị N 41 PK190320000243 Nguyễn Văn C 42 PK190320000279 Phạm Thị M 43 PK190321000115 Nguyễn Thị T 44 PK190321000193 Đỗ Thị Bích Ng 45 PK190321000223 Tạ Công D 46 PK190321000256 Vũ Thị Ngọc G 47 PK190321000767 Nguyễn Thành L 48 PK190321000879 Nghiêm Minh X 49 PK190321000957 Nguyễn Thị Đ 50 PK190322000095 Vũ Thị L 51 PK190322000128 Dƣơng Đình N 52 PK190322000130 Hồng Thị X 53 PK190322000150 Quách Thị Thu H 54 PK190322000771 Vũ Kim T 55 PK190326000058 Phạm Thị U 56 PK190326000086 Hoàng Thị T 57 PK190326000144 Nguyễn Hồng Đ 58 PK190326000184 Nguyễn Thị T 59 PK190326000202 Nguyễn Thị H 60 PK190326000885 Cao Thị H 61 PK190326001009 Vũ Trọng C 62 PK190326001052 Đỗ Thị Y 63 PK190327000084 Lê Thị H 64 PK190327000093 Phạm Thị T 65 PK190327000141 Nguyễn Thị H 66 PK190327000150 Nguyễn Thị B 67 PK190327000164 Phạm Thị H 68 PK190327000771 Đoàn Văn Q 69 PK190402000146 Chu Thị Y 70 PK190402001039 Hoàng Văn Ƣ 71 PK190402001044 Nguyễn Thị L 72 PK190402000223 Phạm Thị H 73 PK190402000200 Nguyễn Thị M 74 PK190402000251 Ngô Anh Đ 75 PK190402000176 Nguyễn Thị L 76 PK190402000137 Trịnh Thị T 77 PK190319000240 Bùi Thị L 78 PK190319000133 Nguyễn Khánh D 79 PK190319000222 Giáp Thị V 80 PK190319000096 Đỗ Thị H 81 PK190319000177 Lƣu Quang K 82 PK190302000099 Vũ Thị N 83 PK190302000077 Nguyễn Thị L 84 Pk190302000081 Đào Thị D 85 Pk190302000246 Lâm Thị H 86 PK190302000414 Dƣơng Khánh T 87 PK190302000420 Lê THị T 88 PK190302000383 Lê Duy L 89 PK190302000378 Trần Văn D 90 PK190302000294 Lê Quang G 91 PK190301000135 Phùng Thị X 92 PK190301000244 Trần Thị L 93 PK190301000209 Nguyễn Thị H 94 PK190211000140 Vũ Đình A 95 PK190301000260 Hồng Thị T 96 PK190301001016 Lê Đình L 97 PK190301001306 Nguyễn Văn Q 98 PK190301001267 Lê Thị M 99 PK190301001309 Phạm Thị C 100 PK190301001339 Nguyễn Thị N 101 PK190301000122 Nguyễn Văn D 102 103 Cao Thị B PK190313000283 Vũ Thị K 104 PK190313000208 Đặng Thị T 105 PK190313000215 Trần Thị C 106 PK190313000281 Nguyễn Phƣơng T 107 PK190313000257 Nguyễn Thị X 108 PK190313001259 Nguyễn Thị Đ 109 PK190314000984 Nguyễn Thị M 110 Pk190314001251 Dƣơng Thị T 111 PK190314001000 Đào Thị M 112 PK190314000264 Bác B 113 PK190321000972 Đặng Văn Ƣ 114 PK190321000501 Lƣơng Xuân H 115 PK190321000198 Trịnh Thị T 116 PK190321000508 Nguyễn Thị Ng 117 PK190321001111 Thạch Thị L 118 PK190321000873 Hoàng Văn B 119 PK190321000133 Hoàng Thị T 120 PK190321001127 Hoàng Minh L 121 PK190325000291 Cao thị T 122 PK190325000304 Lê Đình H 123 PK190325000993 Nguyễn Thị Ng 124 PK190329000108 Trịnh thị X 125 PK190329000262 Hoàng Văn L 126 PK190329000323 Phạm Thị D 127 PK190325000139 Trần Văn T 128 PK190325000212 Phạm Thị H 129 PK190325000188 Dƣơng Thị L 130 PK190325000317 Trần Quang Đ 131 PK190325000316 Thần Văn T 132 PK190325000307 Đỗ Thị B 133 PK190325000204 Nguyễn Văn P 134 PK190319000116 Hoàng Quốc T 135 Pk190319000213 Nguyễn THị H 136 PK190314001165 Bùi Thế V 137 PK190314001137 Nguyễn Quốc T 138 PK190314001220 Nguyễn Văn H 139 PK190401000375 Đặng Văn T 140 PK190401000289 Hồ Thị L 141 PK190401000168 Nguyễn Hoàng A 142 PK190401000232 Nguyễn Thị L 143 PK190401000239 Lê Hồng Q 144 PK190401000248 Dƣơng kim H 145 PK190401000226 Phạm Thị C 146 PK190405000236 Vũ Thị T 147 PK190405000215 Hà Kim T 148 PK190405000267 Nguyễn Thị T 149 PK190405000162 Nguyễn Văn L 150 PK190405000183 Nguyễn Văn V 151 PK190405000104 Nguyễn Thị D 152 PK190314001220 Nguyễn Văn H 153 PK190404000318 Vũ Thị Ng ... 40 4.1 Thực trạng sử dụng thuốc nhỏ mắt/ tra mắt chứa corticoid khơng có đơn bệnh nhân trƣớc khám bệnh viện Mắt trung ƣơng 40 4.2 Thực trạng hiểu biết bệnh nhân thuốc nhỏ mắt/ tra mắt chứa corticoid. .. chứa corticoid giúp cho việc tƣ vấn sử dụng thuốc phù hợp thực đề tài: Khảo sát thực trạng sử dụng thuốc đƣờng nhỏ mắt có chứa corticoid trƣớc khám bệnh viện Mắt Trung Ƣơng” với mục tiêu sau: "Khảo. .. "Khảo sát tình hình sử dụng thuốc nhỏ mắt/ tra mắt có corticoid trƣớc khám bệnh bệnh viện mắt Trung Ƣơng” Chƣơng TỔNG QUAN 1.1 Tổng quan thuốc đƣờng nhỏ mắt 1.1.1 Định nghĩa thuốc nhỏ mắt, tra mắt
- Xem thêm -

Xem thêm: Khảo sát thực trạng sử dụng thuốc đường nhỏ mắt có chứa corticoid trước khi khám tại Bệnh viện Mắt Trung Ương, Khảo sát thực trạng sử dụng thuốc đường nhỏ mắt có chứa corticoid trước khi khám tại Bệnh viện Mắt Trung Ương

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn