Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh colistin tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

107 11 0
  • Loading ...
1/107 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2019, 16:22

BỘ Y TẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC DƢỢC HÀ NỘI ĐIỀU THỊ NGỌC CHÂU KHẢO SÁT TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KHÁNG SINH COLISTIN TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP DƢỢC SĨ HÀ NỘI – 2019 BỘ Y TẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC DƢỢC HÀ NỘI ĐIỀU THỊ NGỌC CHÂU MÃ SINH VIÊN: 1401066 KHẢO SÁT TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KHÁNG SINH COLISTIN TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP DƢỢC SĨ Người hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Thành Hải PGS.TS Hồng Bùi Hải Nơi thực hiện: Bộ mơn Dƣợc Lâm Sàng Bệnh viện Đại học Y Hà Nội HÀ NỘI – 2019 LỜI CẢM ƠN Trƣớc tiên, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến PGS.TS Nguyễn Thành Hải – Giảng viên môn Dƣợc Lâm Sàng, Đại học Dƣợc Hà Nội, ngƣời thầy tận tình giúp đỡ tơi hồn thành khóa luận Tơi xin chân thành cảm ơn Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, đặc biệt PGS.TS Hoàng Bùi Hải – Trƣởng khoa Cấp cứu Hồi sức tích cực, bệnh viện Đại học Y Hà Nội, giúp đỡ, bảo ban, dạy bảo tơi q trình làm khóa luận viện Tơi xin cảm ơn phòng Kế hoạch – Tổng hợp tạo điều kiện để tơi thu thập thơng tin bệnh án hồn thành khóa luận Bên cạnh đó, tơi xin chân thành cảm ơn kinh nghiệm thực tế kiến thức Dƣợc lâm sàng mà anh chị khoa Dƣợc bệnh viện chia sẻ, bảo ban suốt trình Tơi xin cảm ơn anh Nguyễn Hữu Duy, ngƣời anh tận tình giúp đỡ, bảo ban, truyền động lực cho tơi lúc khó khăn Cuối cùng, tơi xin dành lời cảm ơn tới gia đình thân thƣơng ngƣời bạn bè nguồn động lực, tiếp sức cho tơi q trình học tập công tác Hà Nội, ngày 17 tháng năm 2019 Sinh viên thực Điều Thị Ngọc Châu MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, CÁC BIỂU ĐỒ VÀ ĐỒ THỊ DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ĐẶT VẤN ĐỀ Chƣơng TỔNG QUAN 1.1 TỔNG QUAN VỀ KHÁNG SINH COLISTIN 3 1.1.1 Phổ tác dụng, chế tác dụng đề kháng colistin 1.1.2 Dƣợc động học dƣợc lực học colistin 1.1.3 Chế độ liều dùng colistin 1.1.4 Tác dụng không mong muốn colistin 13 1.1.5 Phối hợp kháng sinh điều trị nhiễm khuẩn 14 1.1.6 Các nghiên cứu sử dụng colistin Việt Nam 15 1.2 TỔNG QUAN VỀ ĐỘC TÍNH THẬN CỦA COLISTIN 17 1.2.1 Cơ chế gây độc thận colistin 17 1.2.2 Tiêu chuẩn để xác định tổn thƣơng thận cấp (AKI) 17 1.2.3 Tình hình nghiên cứu độc tính thận lâm sàng 18 Chƣơng ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU 23 23 2.1.1 Tiêu chuẩn lựa chọn 23 2.1.2 Tiêu chuẩn loại trừ 23 2.2 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 23 2.2.1 Thiết kế nghiên cứu 23 2.2.2 Phƣơng pháp thu thập liệu 23 2.2.3 Các quy ƣớc nghiên cứu 25 2.3 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 28 2.3.1 Khảo sát đặc điểm lâm sàng đặc điểm vi sinh bệnh nhân đƣợc định sử dụng colistin 28 2.3.2 Khảo sát đặc điểm sử dụng colistin độc tính thận thuốc 2.4 PHƢƠNG PHÁP PHÂN TÍCH VÀ XỬ LÝ SỐ LIỆU 29 30 Chƣơng KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 32 3.1 KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ ĐẶC ĐIỂM VI SINH CỦA CÁC BỆNH NHÂN ĐƢỢC CHỈ ĐỊNH SỬ DỤNG COLISTIN 32 3.1.1 Đặc điểm chung bệnh nhân nghiên cứu 32 3.1.2 Phân bố lƣợt bệnh nhân khoa điều trị 33 3.1.3 Tỉ lệ bệnh lý nhiễm khuẩn thời điểm định colistin 34 3.1.4 Tỉ lệ số bệnh mắc kèm bệnh nhân nghiên cứu 35 3.1.5 Đặc điểm can thiệp thủ thuật phẫu thuật bệnh nhân 35 3.1.6 Đặc điểm chức thận thời điểm nhập viện thời điểm trƣớc định colistin 36 3.1.7 Đặc điểm vi sinh bệnh nhân đƣợc sử dụng colistin 3.2 KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM SỬ DỤNG COLISTIN VÀ ĐỘC TÍNH TRÊN THẬN CỦA COLISTIN 37 39 3.2.1 Đặc điểm định colistin 39 3.2.2 Đặc điểm đƣờng dùng colistin 45 3.2.3 Đặc điểm liều dùng colistin 46 3.2.4 Hiệu vi sinh – hiệu lâm sàng 49 3.2.5 Đặc điểm độc tính thận colistin 50 3.2.6 Các yếu tố nguy liên quan đến độc tính thận bệnh nhân sử dụng colistin 52 Chƣơng BÀN LUẬN 56 4.1 ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ VI SINH CỦA BỆNH NHÂN ĐƢỢC CHỈ ĐỊNH COLISTIN 56 4.1.1 Đặc điểm lâm sàng bệnh nhân nghiên cứu 56 4.1.2 Đặc điểm vi sinh bệnh nhân nghiên cứu 57 4.2 ĐẶC ĐIỂM SỬ DỤNG COLISTIN VÀ ĐỘC TÍNH THẬN CỦA THUỐC 58 4.2.1 Đặc điểm sử dụng colistin 58 4.2.2 Đặc điểm độc tính thận bệnh nhân sử dụng colistin 63 4.3 MỘT SỐ HẠN CHẾ CỦA NGHIÊN CỨU KẾT LUẬN – ĐỀ XUẤT TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 66 DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Giới hạn nhạy cảm hiệp hội Bảng 1.2 Mối quan hệ đơn vị liều [92] 10 Bảng 1.3 Chế độ liều bệnh nhân suy thận theo khuyến cáo Garonzik [69] 11 Bảng 1.4 Chế độ liều theo khuyến cáo EMA FDA [68] 12 Bảng 1.5 Một số phối hợp điều trị có lợi in vitro [16], [19] 15 Bảng 1.6 Các nghiên cứu gần đặc điểm sử dụng colistin Việt Nam 16 Bảng 1.7 Phân loại mức độ độc thận RIFLE [15] 18 Bảng 1.8 Một số kết nghiên cứu 10 năm gần độc tính thận yếu tố nguy ảnh hƣởng đến độc tính colistin 20 Bảng 3.1 Đặc điểm chung bệnh nhân đƣợc định sử dụng colistin 32 Bảng 3.2 Phân bố số lƣợt bệnh nhân khoa điều trị 33 Bảng 3.3 Tỉ lệ bệnh nhiễm khuẩn thời điểm định colistin 34 Bảng 3.4 Tỉ lệ số bệnh mắc kèm bệnh nhân nghiên cứu .35 Bảng 3.5 Đặc điểm can thiệp thủ thuật bệnh nhân 35 Bảng 3.6 Đặc điểm chức thận thời điểm nhập viện trƣớc định colistin .36 Bảng 3.7 Tỉ lệ loại vi khuẩn phân lập đƣợc từ bệnh phẩm trƣớc định colistin 38 Bảng 3.8 Tỉ lệ bệnh lý nhiễm khuẩn liên quan đến định colistin .39 Bảng 3.9 Đặc điểm vị trí phác đồ colistin kinh nghiệm 40 Bảng 3.10 Tỉ lệ đặc điểm kháng thuốc vi khuẩn liên quan đến định colistin 41 Bảng 3.11 Đặc điểm kháng sinh đồ với colistin 41 Bảng 3.12 Kết MIC vi khuẩn với colistin 42 Bảng 3.13 Đặc điểm kháng sinh đồ với carbapenem 43 Bảng 3.14 Tỉ lệ phác đồ đơn độc/ phối hợp với colistin .44 Bảng 3.15 Tỉ lệ nhóm kháng sinh đƣợc phối hợp nhiều với colistin 44 Bảng 3.16 Tỉ lệ đƣờng dùng ban đầu colistin bệnh nhân 45 Bảng 3.17 Đặc điểm thay đổi đƣờng dùng trình điều trị 45 Bảng 3.18 Đặc điểm liều nạp bệnh nhân nghiên cứu 46 Bảng 3.19 Đặc điểm liều trì theo chức thận bệnh nhân 47 Bảng 3.20 Đặc điểm chế độ liều dùng khí dung đơn độc 48 Bảng 3.21 Chế độ liều khí dung dạng phối hợp với tĩnh mạch 48 Bảng 3.22 Phân bố thay đổi liều trì 49 Bảng 3.23 Hiệu vi sinh hiệu lâm sàng 49 Bảng 3.24 Đặc điểm độc tính thận nhóm bệnh nhân nghiên cứu 50 Bảng 3.25 So sánh đặc điểm nhóm có khơng xuất độc tính thận 52 Bảng 3.26 Kết phân tích YTNC mơ hình Cox theo thời gian dùng thuốc .55 DANH MỤC CÁC HÌNH, CÁC BIỂU ĐỒ VÀ ĐỒ THỊ Hình 1.1 Cơ chế tác dụng colistin [42] Hình 1.2 Chuyển hóa thải trừ CMS thể [67] .5 Hình 1.3 AUC colistin bệnh nhân có mức lọc cầu thận tăng [66] .6 Hình 1.4 Nồng độ colistin CMS huyết tƣơng sau liều MIU [89] Hình 1.5 Hoạt tính diệt khuẩn A.baumannii colistin theo thời gian [82] .8 Hình 1.6 Tƣơng quan fAUC/MIC khả diệt khuẩn mơ hình gây nhiễm thực nghiệm chuột P.aeruginosa A.baumannii [28] Hình 1.7 Cơ chế gây độc thận colistin [32] 17 Biểu đồ 3.1 Tỉ lệ bệnh lý nhiễm khuẩn đớn độc phối hợp đƣợc khảo sát .34 Biểu đồ 3.2 Biểu đồ phân bố loại bệnh phẩm trƣớc định colistin tỉ lệ dƣơng tính bệnh phẩm .37 Đồ thị 3.1 Đồ thị Kaplan-Meier mô tả xác suất tích lũy độc tính thận theo thời gian 51 Sơ đồ 2.1 Phƣơng pháp thu thập số liệu 24 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ACEI Thuốc ức chế men chuyên angiotensin II ADQI Nhóm nghiên cứu chất lƣợng lọc máu cấp (Acute dialysis quality initiative) AKI Tổn thƣơng thận cấp tính (Acute kidney injury) AKIN Hệ thống tổn thƣơng thận cấp tính (Acute kidney injury network) ARB Thuốc đối kháng thụ thể angiotensin II BMI Chỉ số khối thể (Body mass index) BN Bệnh nhân CBA Colistin dạng hoạt tính (colistin base activity) CLSI Viện tiêu chuẩn Lâm sàng Phòng xét nghiệm Hoa Kỳ (Clinical and Laboratory Standard Institute) CMS Colistin methasulfonat sodium CLcr Độ thải Creatinin (Creatinin clearance) CNTT Công nghệ thông tin CRAB A.baumannii kháng carbapenem (Carbapenem-resistant A.baumannii) CRE Enterobacteriaceae kháng carbapenem (Carbapenem-resistant Enterobacteriaceae) Css Nồng độc thuốc trạng thái ổn địch (Steady state concentration) DLS Dƣợc lâm sàng EMA Cơ quan quản lý thuốc Châu Âu (European Medicines Agency) EUCAST Ủy ban thử nghiệm độ nhạy cảm Châu Âu (European committee on Antimicrobial Testing) FDA Cục quản lý thuốc thực phẩm Hoa Kỳ (Food Drug Administration) GFR Tốc độ lọc cầu thận (Glomerular filtratio rate) HAIs Nhiễm khuẩn bệnh viện (Hospital Acquired Infections) KDIGO Chƣơng trình bệnh thận: Tổ chức Phát triển Hƣớng dẫn Toàn cầu (Kidney disease Improving Global Outcomes) KHTH Kế hoạch tổng hợp LPS Lipopolysaccharid MDR Vi khuẩn đa kháng (multiple drug resistant) MIC Nồng độ ức chế tối thiểu (Minimal Inhibitory Concentration) NSAIDs Thuốc chống viêm không steroid PAE Tác dụng hậu kháng sinh (Post – antibiotic effect) PDR Vi khuẩn toàn kháng (Pan drug resistant) RCT Thử nghiệm lâm sàng đối chứng ngẫu nhiên (Randomized controlled clinical trial) RIFLE Risk – Injury – Failure – Loss – Endstage renal diseases SOFA Đánh giá hậu suy đa tạng (Sequential Organ Failure Assessment) SCr Creatinin huyết (Serum creatinin) XDR Vi khuẩn kháng diện rộng (Extream/ Extensive drug resistance) YTNC Yếu tố nguy -Kết xét nghiệm vi sinh: S Bệnh Ngày Kết Định danh vi T phẩm lấy khuẩn mẫu (+/-) T Ngày Vi (giờ) khuẩn trả mọc Kháng sinh đồ Có/ Ngày Không (giờ) trả Kết Kháng sinh S/I/ Kháng sinh R S/I/ VK đa R kháng Trƣớc định colistin: □ □ □ □ □ □ □ □ Imipenem Ertapenem Meropenem Colistin Imipenem Ertapenem Meropenem Colistin Imipenem Ertapenem Meropenem Colistin Imipenem Ertapenem Meropenem Colistin Imipenem Ertapenem Meropenem Colistin Imipenem Ertapenem □ □ □ □ Sau định colistin: □ /… □ □ □ □ □ Còn nhạy □ □ Meropenem Colistin Imipenem Ertapenem Meropenem Colistin □ III ĐẶC ĐIỂM SỬ DỤNG THUỐC - Đƣờng dùng: Tiêm truyền tĩnh mạch □ Khí dung □ Tiêm cột sống/ não thất □ Khác: ……………………………… - Có thay đổi đƣờng dùng: Kết hợp IV khí dung □ Từ ………… Sang……………… - Cơ sở lựa chọn kháng sinh Theo kinh nghiệm □ Theo kháng sinh đồ □ Có biên hội chẩn kèm theo □ Khác: - Vị trí sử dụng colistin Ban đầu □ Thay lần □ Thay lần □ Thay lần □ Thay lần □ - Phác đồ sử dụng kháng sinh Phác đồ Chẩn đoán trƣớc thời Ngày bắt đầu – điểm áp dụng phác đồ Ngày kết thúc Ngay trƣớc …/…/… …/…/… Chỉ định …/…/… …/…/… …/…/… - Ngay sau …/…/… - Thời gian dùng: Thời điểm bắt đầu: …/…/… – Thời điểm kết thúc: …/…/… - Liều dùng: Liều nạp Thời điểm bắt đầu Liều dùng – cách dùng (LN) … /… /…… Liều trì (LDT) Thời điểm bắt đầu Liều dùng – cách dùng … /… /…… Khoảng cách liều nạp trì Hiệu chỉnh Thời gian (bắt đầu Liều dùng – (LHC)/ phác đồ – kết thúc) cách dùng Lí hiệu chỉnh - Xử trí sau xuất độc tính thận: □ Không đổi □ Giảm liều:……… □ Ngừng thuốc IV ĐÁNH GIÁ ĐỘC TÍNH TRÊN THẬN -Các thuốc dùng đồng thời có độc tính thận: Furosemid UCMC/ARB 14 Cyclosporin/ tacrolimucs Thuốc vận mạch NSAIDs 15 Rifampicin Amphotericin B 10 Aminosid 16 Valproic acid Vancomycin 11 Phenytoin 17 Ciprofloxacin Corticosteroids 12 Aciclovir 18 Cisplatin Allopurinol 13 Methotrexat 19 Teicoplanin Thuốc cản quang đƣờng tĩnh mạch -Tình trạng kèm: Tăng bilirubin Shock nhiễm khuẩn Hạ huyết áp Giảm albumin huyết - Bệnh lý nền: Đái tháo đƣờng Chấn thƣơng/ tiêu vân Xơ gan Tăng huyết áp - Hồi phục độc tính thận: Ngày:…………………………, Scr=………………., GHI CHÚ Phụ lục CÁC BỆNH LÝ NHIỄM KHUẨN CỦA BỆNH NHÂN TRONG NGHIÊN CỨU Chẩn đoán nhiễm khuẩn Số bệnh nhân Nhiễm khuẩn đơn độc 73 Viêm phổi bệnh viện 32 Khuyết da mô mềm – Nhiễm khuẩn 11 Nhiễm khuẩn tiết niệu Nhiễm khuẩn huyết Sốc NK Viêm màng não Viêm phổi cộng đồng Nhiễm khuẩn ổ bụng Nhiễm khuẩn vết mổ Nhiễm khuẩn khác Nhiễm khuẩn phối hợp Sốc NK + Viêm phổi bệnh viện Nhiễm khuẩn huyết + Viêm phổi bệnh viện Nhiễm khuẩn huyết + Nhiễm khuẩn đƣờng mật Viêm phổi bệnh viện + Nhiễm khuẩn tiết niệu Viêm phổi bệnh viện + Viêm màng não Viêm phổi bệnh viện + Nhiễm khuẩn ổ bụng Nhiễm khuẩn tiết niệu + Khuyết da – mô mềm nhiễm khuẩn Sốc NK + Viêm phổi bệnh viện + Nhiễm khuẩn ổ bụng Phụ lục CÁC BỆNH LÝ MẮC KÈM CỦA BỆNH NHÂN TRONG NGHIÊN CỨU Nhóm bệnh mắc kèm Số bệnh nhân Tim mạch 25 Thần kinh 20 Nội tiết – ĐTĐ 17 Hô hấp 12 U bƣớu 11 Tiết niệu – Sinh dục Gan – thận Cơ xƣơng khớp Lao Tiêu hóa Nhiễm khuẩn khác Phụ lục CÁC PHÁC ĐỒ BAN ĐẦU PHỐI HỢP VỚI COLISTIN Các phác đồ phối hợp với colistin Số bệnh nhân + cotrimoxazol + piperacillin/ Tazobactam + meropenem 20 + imipenem + levofloxacin + doxycyclin + cotrimoxazol + imipenem + linezolid + meropenem + fosmycin + doxycyclin + fosmycin + meropenem + amikacin + imipenem + imipenem + levofloxacin + imipenem + moxiflocaxin + piperacillin/ tazobactam+ amikacin + amipicillin + meropenem + meropenem + vancomycin + meropenem + gentamycin + meropenem + amikacin + meropenem + levofloxacin + meropenem + tigecyclin + meropenem + teicoplanin + meropenem + moxifloxacin + vancomycin + levofloxacin + vancomycin + cloramphenicol + cotrimoxazol + meropenem + tigecyclin + linezolid + meropenem + amikacin + linezolid + meropenem + ciprofloxacin + metronidazol + meropenem + vancomycin + piperacillin/tazobactam + meropenem + vancomycin + meropenem + vancomycin + cotrimoxazol + meropenem + vancomycin + tigecycllin + imipenem + moxifloxacin + clindamycin + vancomycin Phụ lục CƠ SỞ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ LÂM SÀNG CỦA KHÁNG SINH COLISTIN TRÊN CÁC BỆNH LÝ NHIỄM KHUẨN  Hiệu lâm sàng điều trị kháng sinh colistin bệnh lý nhiễm khuẩn đƣợc đánh giá vào thời điểm kết thúc điều trị, đƣợc phân loại nhƣ sau + Đáp ứng hoàn toàn: Khỏi toàn triệu chứng lâm sàng số cận lâm sàng trở mức bình thƣờng (ví dụ: WBC ≤ 10 G/L, PCT < 0,5 ng/mL, ) + Đáp ứng phần: Cải thiện dấu hiệu/ triệu chứng so với ban đầu + Khơng đáp ứng: Các triệu chứng dai dẳng tiến triển so với thời điểm ban đầu bệnh nhân tử vong sau dùng colistin 48h nguyên nhân nhiễm khuẩn + Không đánh giá đƣợc: Khi khơng có thơng tin để đánh giá  Các triệu chứng lâm sàng số cận lâm sàng đƣợc đƣa vào đánh giá nhiễm khuẩn nhƣ sau:  Nhiễm khuẩn huyết: + Thay đổi thân nhiệt [71] + Thay đổi ý thức bệnh nhân (loại trừ nguyên nhân khác) [52] + Giảm số lƣợng bạch cầu [52] + Giảm Procalcitonin [19], [52], [93] + Cải thiện điểm SOFA [52]  Viêm phổi: + Thay đổi thân nhiệt [10] + Đờm tính chất đờm/dịch tiết phế quản [101] + Thay đổi ý thức với BN 70 tuổi [10] + Ho (tăng, giảm), khó thở thở nhanh [10] + Giảm số lƣợng bạch cầu [101] + Giảm PaO2/FiO2 [53], [101] + Giảm Procalcitonin [101]  Nhiễm khuẩn tiết niệu: + Thay đổi thân nhiệt [6], [14] + Các triệu chứng lâm sàng: đái buốt, đái khó, đau tức xƣơng mu (nếu có) đƣợc cải thiện [6], [114] + Nƣớc tiểu có nitrat âm tính soi tƣơi ≤ 10 bạch cầu/mm3 [109] + Giảm số lƣợng bạch cầu [6], [114] + Giảm Procalcitonin [14], [114]  Viêm màng não: + Thay đổi thân nhiệt + Các triệu chứng lâm sàng: giảm đau đầu, tình trạng thần kinh – ý thức đƣợc cải thiện + Sự cải thiện DNT: giảm protein, đƣờng bình thƣờng, số lƣợng tế bào giảm + Giảm số lƣợng bạch cầu [107]  Các nhiễm khuẩn khác: Nhiễm khuẩn ổ khuyết da mô mềm, nhiễm khuẩn liên quan đến quan khoang thể, nhiễm khuẩn phức tạp đƣợc bác sĩ lâm sàng đánh giá Phụ lục MƠ HÌNH COX ĐA BIẾN THEO THỜI GIAN Tìm mơ hình tối ƣu BMA Các biến đƣợc đƣa vào mơ hình là: tuổi (theo năm), GFR thời điểm trƣớc sử dụng (theo đơn vị ml/phút), cân nặng bệnh nhân thời điểm nhập viện, giới tính nam, tăng huyết áp, xơ gan, sốc, tình trạng: tụt huyết áp, giảm albumin máu, tăng bilirubin toàn phần thuốc dùng kèm đƣợc thể mơ hình Model mơ hình xuất nhiều nhất, đƣợc lựa chọn để đƣa vào phân tích hồi quy Cox Xác định ảnh hƣởng yếu tố nguy lên độc tính thận colistin theo mơ hình Cox theo thời gian Các biến tiên lƣợng từ mơ hình là: tuổi, liều trung bình hàng ngày sử dụng kháng sinh glycopeptid đƣợc lựa chọn để đƣa vào mơ hình Cox Với biến y đƣợc định nghĩa thời gian xuất biến cố: thời gian từ nhập viện đến lúc xảy độc tính thận kết thúc sử dụng colistin Biến cố đƣợc xác định xuất độc tính thận Kết đƣợc mơ tả nhƣ sau: Phụ lục DANH SÁCH BỆNH NHÂN STT Họ Tên Mã bệnh án HOÀNG THỊ T 16473796 HOÀNG VIẾT K 16501964 NGUYỄN HUY T 17527834 PHẠM THỊ KIM T 17604782 NGUYỄN VĂN T 17507109 BÙI THỊ H 17645583 TRẦN QUẢNG T 17514730 NGUYỄN TRẦN N 17518112 HOÀNG T 17755746 10 NGUYỄN THỊ K 17888911 11 PHẠM HỮU I 17842965 12 NGUYỄN THỊ HỒ K 17944863 13 ĐINH HỒNG P 18072949 14 PHẠM VĂN H 18164888 15 DƢƠNG THỊ THU T 18277972 16 PHẠM THÀNH L 16452501 17 LƢU THỊ N 16468963 18 TRẦN ĐÌNH T 17604520 19 TRẦN THỊ H 16455800 20 BÀN HỮU B 16212771 21 VŨ THỊ Đ 16433929 22 VŨ ĐÌNH U 16317750 23 NGUYỄN THỊ H 16142738 24 NGUYỄN THỊ M 16256331 25 NGUYỄN VĂN D 16387896 26 NGUYỄN THỊ H 16364211 27 ĐỖ THANH Q 16338569 28 NGUYỄN THANH Đ 17606560 29 PHẠM VĂN B 17769063 30 KIỀU XUÂN H 17935684 31 HOÀNG THỊ U 17950442 32 PHẠM VĂN P 17948772 33 LÊ THỊ T 17994045 34 LÊ THỊ T 18001842 35 LÊ D 17877974 36 LÊ TRẦN Q 16380393 37 THÂN VĂN P 17621899 38 NGUYỄN QUỐC V 18062383 39 TRẦN VĂN D 18092936 40 BÙI QUANG N 18144499 41 HÀ L 18136211 42 NGUYỄN THỊ H 18143272 43 TRẦN ĐÌNH T 18210377 44 ĐỖ THỊ C 18179608 45 LƢỜNG VĂN T 18251512 46 ĐỖ THỊ T 18253939 47 THÀO THỊ S 18228677 48 NGUYỄN CÔNG M 18251947 49 PHAN THỊ L 18241683 50 GIÁP VĂN S 1807172668 51 TRẦN ĐẮC N 1808072531 52 VŨ THỊ N 1808312736 53 LÊ VĂN T 18253734 54 NGUYỄN THỊ D 17636943 55 TRIỆU THỨC X 17868253 56 NGUYỄN HỒNG S 17721028 57 LÊ XUÂN H 17787864 58 PHẠM TIẾN D 17600062 59 NGUYỄN VĂN L 17926079 60 TRẦN VĂN P 18031997 61 NGUYỄN XUÂN L 1810162193 62 VŨ HUY T 1810191705 63 LÊ XUÂN H 1812062336 64 VŨ DUY P 1812040001 65 ĐẶNG NGỌC H 1810171521 66 MA THỊ Đ 1808041918 67 NGUYỄN THỊ N 17837875 68 VŨ ĐÌNH H 1807202465 69 TRẦN TỰ N 1807202645 70 PHẠM THỊ M 18212616 71 TRẦN THỊ M 18076464 72 NGUYỄN THỊ VÂN A 17838229 73 NGUYỄN TRUNG T 17793391 74 ĐINH VĂN D 16332704 75 NGUYỄN HỮU L 16496754 76 PHẠM THỊ N 17819769 77 BÙI THỊ H 17618365 78 NGUYỄN THỊ T 17594082 79 LÊ VĂN H 1809242405 80 NGUYỄN DUY N 1809282645 81 ĐOÀN VĂN B 17548331 ... vi sinh bệnh nhân định sử dụng colistin Bệnh viện Đại học Y Hà Nội Khảo sát đặc điểm sử dụng colistin độc tính thận colistin Bệnh viện Đại học Y Hà Nội Chƣơng TỔNG QUAN 1.1 TỔNG QUAN VỀ KHÁNG SINH. ..BỘ Y TẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC DƢỢC HÀ NỘI ĐIỀU THỊ NGỌC CHÂU MÃ SINH VIÊN: 1401066 KHẢO SÁT TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KHÁNG SINH COLISTIN TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP... tính thận colistin, nhằm hỗ trợ cho định bác sĩ lâm sàng điều trị, sở đó, chúng tơi thực đề tài: Khảo sát tình hình sử dụng colistin Bệnh viện Đại học Y Hà Nội với hai mục tiêu sau: Khảo sát đặc
- Xem thêm -

Xem thêm: Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh colistin tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh colistin tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn