Bản sao của ai lay mieng phomat cua toi

182 3 0
  • Loading ...
1/182 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2019, 16:03

Töi vêîn coân nhúá nhû in caãm giaác cuãa mònh khi lêìn àêìu tiïn nghe SpencerJohnson kïí cêu chuyïån vïì nhûäng miïëng pho maát cuãa öng. Ai lêëy miïëng pho maát cuãa töi? laâ möåt cêu chuyïån thuêåt laåi nhûäng àöíi thay liïn tuåc diïîn ra trong möåt Mï Cung, núi coá böën nhên vêåt thuá võ luön têët bêåt ài tòm nhûäng miïëng Pho Maát cho mònh.Trong cêu chuyïån, nhûäng khi phaãi àöëi mùåt vúái sûå thay àöíi thò hai chuá chuöåt laåi coá nhûäng phaãn ûáng töët Công Ty Samsung Trân trọng gửi dến bạn sách Phiên ebook àược thực theo quyền xuất phát hành ấn tiếng Việt cơng ty First News - Trí Việt với tài trợ àộc quyền công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Tác phẩm không àược chuyển dạng sang hình thức hay sử dụng cho mục àích thương mại C N SACH NAY CHUYÏ GIAO N BAN VAÂ HANH PHAT ÊN ÀÛÚ XUÊ BA THEO ÀÖNG C T N HÚP QUYÏ ÀÖ QUYÏ XUÊ BAN N C N T B TIÏNG TRÏN THÏ A VIÏT TOAN N GIÚI GIÛ TA GIAÃ SÔ SPENCER JOHNSON - TÊPÅ A C TIÏN ÀOA XUÊ BA G P PUTNAM'S SONS, HOA KYÂ VA N T N CƯNG TY FIRST NEWS - TRĐ VIÏT, VIÏT NAM WHO MOVED MY CHEESE? AI LÊËY MIÏËNG PHO TÖI? Copyright MẤT CA ©2005 First News - Tri Viet Cưng ty First News - Trđ Viïåt giûä bẫn quìn xët bẫn vâ phất hânh êën bẫn tiïëng Viïåt trïn toân thïë giúái theo húåp àưìng chuín giao bẫn quìn vúái tấc giẫ Spencer Johnson - Têåp àoân xët bẫn G P Putnam’s Sons, Hoa Kyâ Bêët cûá sûå cheáp, trđch dêỵn nâo khưng àûúåc sûå àưìng ca First News vâ tấc giẫ Spencer Johnson - Têåp àoân xët bẫn G P Putnam’s Sons, àïìu lâ bêët húåp phấp vâ vi phẩm Låt Xët Bẫn Viïåt Nam, Låt Bẫn Quìn Qëc Tïë vâ Cưng ûúác Bẫo Hưå Bẫn Quìn Súã Hûäu Trđ Tụå Berne FIRST NEWS - TRI VIET CO., LTD 11HNguyen Thi Minh Khai St - Ho Chi Minh City, Vietnam Tel: 84-822 7979 - 822 7980 - 823 3859 - 823 3860 Fax: 84-822 4560; Email: firstnews@hcmc.netnam.vn Website: firstnews.com.vn SPENCER JOHNSON, M.D Cấch diïåu k gip bẩn àưëi àêìu vâ vûúåt qua nhûäng thay àưíi, khố khùn, thûã thấch cưng viïåc vâ cåc sưëng Biïn dõch: NGUYẽẻN VN PHC - PHNG ANH TấM HầNG - NGOC HÊN FIRST NEWS NHÂ XËT BẪN TƯÍNG HÚÅP TP HƯÌ CHĐ MINH tûúãng àưåc àấo Who moved my cheese? àậ vâ àang àûúåc rêët nhiïìu ngûúâi, nhiïìu têåp àoân, cưng ty, cấc cú quan, cấc doanh nghiïåp, bïånh viïån, trûúâng hổc ûáng dng mưåt cấch hiïåu quẫ CẤC CƯNG TY ÀẬ ÛÁNG DNG THÂNH CƯNG: • Apple Computers • Compaq • Dell Computers • IBM • Hewlett-Packard • Abbott Labs • Mead Johnson • Nestle • Citibank • Nations Bank • Têåp àoân khấch sẩn Hilton • Mobil • Shell • Exxon• Àẩi hổc Ohio • AAA • Amway • Anheuser Busch• AT&T • Avis • Bauer • Bausch & Lomb • Bell South • B F Goodrich • Bristol Myers Squibb • Blue Cross • Budget • Cigna • Chase Manhattan • Com • Lûåc lûúång Cûáu hưå khêín cêëp Hoa K 911 • Federal Health Care Financing Agency • First Union • Franklin Mint • General Motors • Georgia Pacific • Glaxo Wellcome • Goodyear • Greyhound • GTE Directories • Home Savings • Hartford Insurance • International Paper • Kodak • Lockheed Martin • Lucent Technologies • Marriott • MCI • Mercedes Benz • Merck • Morgan Stanley • NCAA • Nordstrom • NY Stock Exchange • Oceaneering • Pacific Century Financial • Pepsi • Pitney Bowes • Procter & Gamble • Pep-Boys • Pillsbury • Sara Lee • Sea Land • Smith Kline Beecham • Hậng hâng khưng SouthWest • Texaco • Textron • Time Warner • UC Stanford Health Care • Têåp àoân àiïån tûã Whirlpool • US Army, Navy & Airforce • Têåp àoân Xerox Ai lêëy miïëng ca tưi? Lúâi giúái thiïåu ca Tiïën sơ KENNETH BLANCHARD T ưi vêỵn nhúá nhû lêìn in cẫm giấc côn ca mònh àêìu tiïn nghe Spencer Johnson kïí cêu chuån vïì nhûäng miïëng ca ưng "Ai lêëy miïëng ca tưi?" lâ mưåt cêu chuån thåt lẩi nhûäng àưíi thay liïn tc diïỵn mưåt Mï Cung, núi cố bưën nhên vêåt th võ ln têët bêåt ài tòm nhûäng miïëng Pho Mất cho mònh Trong cêu chuån, nhûäng phẫi àưëi mùåt vúái sûå thay àưíi thò hai ch chåt lẩi cố nhûäng phẫn ûáng tưët hún búãi chng suy nghơ rêët àún giẫn, bưå nậo vâ tấc phêím "Ai lêy miïng ca tưi?" ca Spencer Johnson Tïn ưng àậ àûúåc khùỉc trïn võ trđ danh dûå nhên dõp k niïåm 10 nùm thânh lêåp Amazon.com àïí tưn vinh 25 tấc giẫ, nhẩc sơ vâ bưå phim àûúåc ûa thđch nhêët 119 Ai lêëy miïëng ca tưi? Túâ nhêåt bấo USA Today xem ưng lâ "Ưng hoâng ca thïí loẩi truån ng ngưn", lâ ngûúâi chun tòm cấch giẫi quët cho cấc vêën àïì phỷỏc taồp nhờởt cuửồc sửởng bựỗng nhỷọng giaói phaỏp àún giẫn nhêët Mc Àiïím sấch tìn ca túâ New York Times, mưåt bâi bấo trïn êën bẫn tiïëng Hoa, àậ àûa tin cën "Ai lêy miïng ca tưi?" trúã thânh bẫn dõch tiïëng Hoa bấn chẩy nhêët Trung Qëc vúái doanh sưë chđnh thûác hún hai triïåu êën bẫn àûúåc bấn ÚÃ Nhêåt, cën "Ai lêy miïng ca tưi?" cho àïën thúâi àiïím nây àậ bấn àûúåc hún 4,5 triïåu bẫn vâ trúã thânh cën sấch bấn chẩy nhêët lõch sûã Nhêåt mâ khưng phẫi mưåt tấc giẫ ngûúâi Nhêåt viïët Spencer Johnson lâ mưåt nhûäng tấc giẫ nưíi tiïëng nhêët vúái cấc tấc phêím khấm phấ cåc sưëng vâ cấch sưëng Àố lâ nhûäng cën sấch nhỗ chûáa àûång nhûäng tûúãng àưåc àấo, àậ vâ àang thåc hâng bestseller Thúâi bấo New York Times bònh chổn nhû “Quâ Tùång Diïåu K”, “Nhûäng Quët Àõnh Thay Àưíi Cåc Sưëng”, “Pht Nhòn Lẩi Mònh“, 120 Who Moved My Cheese? “Pht Dânh Cho Cha”, “Pht Dânh Cho Mể”, “Pht Dânh Cho Thêìy”, “Ai Lêëy Miïëng Pho Mất Ca Tưi?”… Th võ, tinh tïë vâ àêìy nghơa Àố lâ nhûäng gò mâ tấc phêím ca ưng àïí lẩi lông ngûúâi àổc Nhûäng cêu chuån thûåc tïë, nhûäng bâi hổc ài thùèng àïën trấi tim lâm bûâng tónh têm hưìn, nhêån thûác, chó cấc giẫi phấp àún giẫn, tưëi ûu cho nhûäng vêën àïì phûác tẩp mâ chng ta àang phẫi àưëi mùåt hiïån tẩi Cấc giấ trõ êëy mang tđnh triïët l sưëng sêu sùỉc vâ mậi tưìn tẩi vúái thúâi gian Tưët nghiïåp Khoa Têm l hổc ca Àẩi hổc Southern California, Johnson theo hổc ngânh y tẩi Àẩi hổc Y khoa Hoâng Gia vâ tiïëp tc nghiïn cûáu tẩi bïånh viïån Mayo vâ Àẩi hổc Harvard Ưng àậ tûâng lâ Giấm àưëc Truìn thưng cho Medtronic – mưåt cưng ty àưìng phất minh thiïët bõ àiïìu hôa nhõp tim, àưìng thúâi lâ nhâ nghiïn cûáu têm l tẩi Viïån Nghiïn cûáu Tưíng húåp vâ laâ Chuyïn viïn tû vêën Trung têm nghiïn cûáu Nhên hổc Hiïån nay, ưng àang lâ y viïn Hưåi àưìng tẩi Àẩi hổc Harvard 121 Ai lêëy miïëng ca tưi? Nhûäng tấc phêím nưíi tiïëng ca ưng àûúåc cấc cú quan thưng têën hâng àêìu nhû CNN, Today Show, Time, BBC, Business Week, New York Times, Reader’s Digest, Wall Street Journal, Fortune, USA Today vâ Hiïåp hưåi Bấo chđ Qc tïë àấnh giấ nhû lâ thu tinh thên” nhûäng “liïu öc cho ngûúâi cuöåc söëng hiïån àẩi Cấc tấc phêím ca Spencer Johnson àûúåc àûa vâo thẫo lån, giẫng dẩy vïì nhên vùn, cấch sưëng vâ quẫn trõ kinh doanh úã nhiïìu chûúng trònh àẩi hổc vâ sau àẩi hổc Nhûäng tấc phêím ca ưng àûúåc àưåc giẫ trïn toân thïë giúái u thđch vâ vêån dng thânh cưng vâo cåc sưëng thûåc tïë ca mònh àậ vâ àang trúã thânh kim chó nam tû sưëng ca nhiïìu thïë hïå THÏË GIÚÁI NHÊÅN XẾT VÏÌ NHÛÄNG TẤC PHÊÍM CA TIÏËN SƠ SPENCER JOHNSON Àố lâ nhûäng cêu chuån chûáa àûång nhûäng chên l àún giẫn, nhûäng bâi hổc cåc sưëng hûäu đch vâ sêu sùỉc, gip mổi ngûúâi sưëng hẩnh phc hún, àẩt àûúåc nhiïìu thânh cưng vâ đt bõ thùèng hún cåc sưëng ONE MINUTE FOR YOURSELF PHT NHỊN LẨI MỊNH (Àậ phất hânh úã Viïåt Nam 2005) "Àêy chđnh lâ tuåt tấc nhûäng c sấch Mưåt Pht ca Spencer Johnson!" – Dan Rather CBS NEWS 123 Ai lêëy miïëng ca tưi? THE PRESENT QUÂ TÙÅNG DIÏåU K (Àậ phất hânh úã Viïåt Nam 2005) "Quâ Tùång Diïåu K àậ àùåt cåc sưng vâo nhûäng quy låt àún giẫn nhêët ca nố Tưi vâ nhûäng àưìng nghiïåp ca mònh àậ say mï àổc vâ sau àố cng ấp dng nhûäng bâi hổc giẫn àún nhûng lẩi rêët sêu sùỉc rt tûâ cën sấch nây vâo cưng viïåc vâ cåc sưëng ca mònh Thêåt lâ mưåt mốn quâ diïåu k!" – Rick Pitino, Hën luån viïn trûúãng ÀÖÅI NCAA NATIONAL CHAMPIONS 124 Who Moved My Cheese? THE ONE MINUTE MANAGER - VÕ GIẤM ÀƯËC MƯÅT PHT (Àậ phất hânh úã Viïåt Nam 2005) "Tưi àậ tùång cën sấch nây cho nhûäng ngûúâi àưìng nghiïåp, nhûäng ngûúâi bẩn vâ nhûäng ngûúâi thên ca tưi Cën sấch thêåt sûå àậ tẩo sûác ht khấ lúán vâ cố tấc àưång tđch cûåc àưië vúái cẫ mổi ngûúâi." – Robert têt Davis, Tưíng giấm àưëc CHEVRON CHEMICAL "ÙỈt hùèn cấc bẩn sệ tûå hỗi: Chng ta cố nïn ấp dng cấch quẫn l mưåt pht hay khưng? Chùỉc chùỉn lâ phẫi thïë - nïëu bẩn mn thânh cưng!" – TẨP CHĐ WORKING WOMAN Ai lêëy miïëng ca tưi? 125 THE ONE MINUTE MOTHER PHT DÂNH CHO MỂ (Àậ phất hânh úã Viïåt Nam 2005) "Àêy quẫ thêåt lâ mưåt tuåt tấc vïì nghïå thåt lâm mể Bựỗng mửồt khaó nựng vử cuõng ựồc biùồt vaõ hiùm cố, Tiïn sơ Spencer Johnson àậ lâm cho tấc phêím ca mònh trúã nïn th võ, thu ht vâ cư àổng Tưi vư cng thấn phc tâi nùng ca ưng." – Tiïën sơ Norman Vincent Peale, Tấc giẫ cën "SÛÁC MẨNH CA TÛ DUY TĐCH CÛÅC" "Nhûäng tûúãng ca Tiïën sơ Spencer Johnson lâ vư cng qu giấ cho cấc bêåc cha mể… Hiïíu nhûäng tûúãng àố, chng ta sệ thê chđnh vai trô ca nhûäng bêåc lâm cha, lâm mể sệ lâm cho chng ta cẫm thêëy hẩnh phc hún." – Connie Mallett, Tưíng Giấm àưëc Qëc tïë Hiïåp höåi PARENTS WITHOUT PARTNERS 126 Who Moved My Cheese? YES OR NO - NHÛÄÄÄNG QUËT ÀÕNH THAY ÀƯÍI CÅC SƯËNG (Àậ phất hânh úã Viïåt Nam 2005) "Mưåt cën sấch thêåt sûå hûäu đch cho nhûäng khưng mn hưië tiï vïì nhûäng quët àõnh ca mònh Àêy lâ c sấch hay vâ cêìn cho bẩn úã bêët k thúâi àiïím nâo ca cåc sưng!" – Dieter Huckenstein, Ch tõch TÊÅP ÀOÂN KHẤCH SẨN HILTON "Mưåt quín sấch rêët cêìn thiïët cho bêët k Bẩn cố thïí nghiïìn ngêỵm giúâ nghó trûa vâ lêåp tûác cố thïí ấp dng lâm cho nhûäng qutë àõnh ca mònh àng àùỉn hún." – Jack E Bower, Giấm àưëc Giấo dc IBM Ai lêëy miïëng ca tưi? 127 THE ONE MINUTE FATHER PHT DÂNH CHO CHA (Àậ phất hânh úã Viïåt Nam 2005) "Cố khấ nhiïìu ấp lûåc cưng viïåc va chng chiïm hït thúiâ gian ca tưi cấc tưi àang dêìn lúán lïn, vâ cn sachá na àậ la mưåt quín cêím nang vư giấ àưië vúái tưi." – Tûúáng David C Jones, Cûåu Ch tõch THE-JOINT-CHIEFSOF-STAFF "Àêy lâ mưåt cën sấch nhể nhâng vâ th võ dânh cho nhûäng ngûúâi cha mong mn mònh biïët cấch cû xûã àng mûåc vâ cẫm thêëy hâi lông vïì bẫn thên chng." – James Strain, M.D., Tưíng Giấm àưëc HỔC VIÏåN NHI KHOA HOA K "Tiïn sơ Johnson àậ chó cho chng ta caỏch reõn luyùồn kyó luờồt cho mũnh bựỗng sỷỏc mẩnh vâ tònh ph tûã thiïng liïng - nhúâ vêåy mâ ai chng ta cng àïìu cẫm thêëy haånh phuác." – Roger Staubach, ALL-PRO ATHLETE SPENCER JOHNSON, M.D DẤM MẨO HIÏÍM Biïn dõch: NGUỴN VÙN PHÛÚÁC - PHÛÚNG ANH TÊM HÙÇNG - NGỔC HÊN FIRST NEWS Chõu trấch nhiïåm xët bẫn: TRÊÌN ÀỊNH VIÏÅT Biïn têåp : Chêu Anh K Trònh bây : First News Sûãa bẫn in: Hưìng Ngun Thûåc hiïån : First News - Trđ Viïåt NHÂ XËT BẪN THÂNH PHƯË HƯÌ CHĐ MINH 62 Nguỵn Thõ Minh Khai - Quêån ÀT: 8225340 - 8296764 - 8220405 - 8223637 8269713 In lên thûá Söë lûúng 2.000 cn, khưí 13 x 20,5 cm taiå XN In Phûúng Nam Gi àùng kyá KHXB söë 507-115/XB-QLXB ng 8/4/2005 vâ êy CXB cêp ay gi êy sưë TN 926/K lûu chiïu HXB/2 005 In xong vâ nưp quyá IV/200 ... Jones, mưt phatá cua viïn rêt àûúc yïu thñch cua ai truyïn hònh NBC Anh tiït lưå rùng chđnh cêu chun "Ai lêy miïng mat cua tưi?" àậ cûu anh vâ thûc sûå lam thay àöi sû nghiïp cua anh Lucá ào,á... TÑNH CACH CUA CHUNG TA T rong cêu chun, ban sệ gùp bưn nhên vêtå tûúng tûúng nhûng rêt sinh àưng vâ th võ: hai chu chu Àanh Húi vâ cung hai ưt Nhanh Nhen ngûúi tđ hon Ch vâ nhên n ai Chêm ap... ca cën sấch "Ai lê miïng ca tưi?" Tưi biïët cố rêët nhiïìu cưng ty àậ ấp dng thânh cưng tûúãng cën sấch "Ai lêy miïng ca tưi?" búãi bêët k cưng ty nâo cng mën giûä àûúåc thïë cẩnh Ai lêëy miïëng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bản sao của ai lay mieng phomat cua toi, Bản sao của ai lay mieng phomat cua toi, Ngûúâi ta cố thïí ch hún àïën viïåc àún giẫn mổi sûå viïåc, àïí linh àưång vâ cố phẫn ûáng nhanh chống. Ngûúâi ta khưng cêìn phẫi phûác tẩp hốa vêën àïì àïí rưìi lâm rưëi trđ mònh vúái nhûäng nghơ súå hậi., thay àưi. Hay noi cach khac, ào, BỊNH LÅN CA AMAZON.COM

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn