Bài giảng Vật lý 6 bài 17: Tổng kết chương I Cơ học

25 9 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2019, 16:01

BÀI GIẢNG VẬT Lí BÀI 17: TỔNG KẾT CHƯƠNG I CƠ HỌC tra tỉng cũ kÕt ch¬ng I: Tiết 20 : Ôn Kim tập Cơ học Cõu :Em nêu tên ba loại máy đơn giản mà em học ? Mặt phẳng nghiêng TaiLieu.VN Ròng rọc Đòn bẩy tra tỉng cũ kÕt ch¬ng I: Tiết 20 : Ôn Kim tập Cơ học Câu :Em nêu tên ba loại máy đơn giản mà em học ? Câu 2: Hãy nêu tên máy đơn giản mà người ta dùng công việc sau : - Kéo thùng bê tông lên cao để đổ trần nhà Ròng rọc - Đưa xe máy từ sân lên nhà Mặt phẳng nghiêng - Muốn bẩy đá mặt đất lên Đòn bẩy TaiLieu.VN ? ? ? Tiết 20 : Ôn tập tổng kÕt ch¬ng I: C¬ häc I LÝ THUYẾT + ĐO MỘT SỐ ĐẠI LƯỢNG VẬT LÝ + LỰC + CÁC MÁY CƠ ĐƠN GIẢN II BÀI TẬP TaiLieu.VN TiÕt 20 : Ôn tập tổng kết chơng I: I Lí C¬THUYẾT häc ĐO MỘT SỐ ĐẠI LƯỢNG VẬT LÝ -Chiều dài : Đơn vị: cm, dm, m, km Đơn vị : cm, dm, m, km Dụng cụ đo: Thước thẳng, thước dây, thước cuộn Cách đo: + Ước lượng độ dài cần đo + Đặt thước mắt nhìn cách + Đọc, ghi kết quy định TaiLieu.VN Tiết 20 : Ôn tập tổng kết chơng I: I C¬ LÝ THUYẾT häc ĐO MỘT SỐ ĐẠI LƯỢNG VẬT LÝ -Chiều dài : Đơn vị: cm, dm, m, km - Thể tích :V Đơn vị : Dụng cụ đo: mm3,cm3,dm3, m3, ml, lít Bình chia độ, bình tràn Cách đo Cách đo thể tích chất lỏng TaiLieu.VN Cách đo thể tích vật rắn khơng thấm nc Tiết 20 : Ôn tập tổng kết chơng I: I C¬ LÝ THUYẾT häc ĐO MỘT SỐ ĐẠI LƯỢNG VẬT LÝ -Chiều dài : Đơn vị: cm, dm, m, km - Thể tích :V ( m3 ) - Khối lượng: m Đơn vị : g,kg,tấn, tạ ,yến Dụng cụ : Cân Rơbéc van, Cânđĩa, cân đòn , cân đồng hồ Cách đo: TaiLieu.VN TiÕt 20 : Ôn tập tổng kết chơng I: I Lí THUYT C¬ häc ĐO MỘT SỐ ĐẠI LƯỢNG VẬT LÝ -Chiều dài : Đơn vị: cm, dm, m, km - Khối lượng: m (kg) - Thể tích :V ( m3 ) TaiLieu.VN D=m/V ( kg/m3 ) Tiết 20 : Ôn tập tổng kết chơng I: I Cơ Lí THUYT häc ĐO MỘT SỐ ĐẠI LƯỢNG VẬT LÝ -Chiều dài : Đơn vị: cm, dm, m, km m ( kg ) - Khối lượng: - Thể tích : V - Trọng lượng : TaiLieu.VN P D = m/V ( kg/m3 ) d = 10D ( m3 ) ( N) d = P/V ( N/m3 ) Tiết 20 : Ôn tập tổng kết chơng I: I Cơ Lí THUYT häc 1.ĐO MỘT SỐ ĐẠI LƯỢNG VẬT LÝ - Đo chiều dài: : Đơn vị: cm ,dm, m,km - Khối lượng: ( kg ) - Thể tích : m V D = m/V ( kg/m3 ) d = 10D ( m3 ) - Trọng lượng : P ( N) d = P/V ( N/m3 ) LỰC : Tác dụng đẩy, kéo vật lên vật khác gọi lc TaiLieu.VN Tiết 20 : Ôn tập tổng kết ch¬ng I: I C¬ LÝ THUYẾT häc 1.ĐO MỘT SỐ ĐẠI LƯỢNG VẬT LÝ - Đo chiều dài: Đơn vị: cm ,dm, m,km - Khối lượng: - Thể tích : m ( kg ) V D = m/V ( kg/m3 ) d = 10D ( m3 ) - Trọng lượng : P ( N) d = P/V ( N/m3 ) LỰC : C1: Lực tác dụng lên vật gây kết vật? - Làm biến đổi chuyển động vật - làm vật biến dạng TaiLieu.VN - Hai kết có th cựng xy Tiết 20 : Ôn tập tổng kết chơng I: I Cơ Lí THUYT học ĐO MỘT SỐ ĐẠI LƯỢNG VẬT LÝchiều dài: Đơn vị: cm ,dm, m,km - Đo - Khối lượng: - Thể tích : m ( kg ) V D = m/V ( kg/m3 ) d = 10D ( m3 ) - Trọng lượng : P ( N) d = P/V ( N/m3 ) LỰC : C2: Nếu có hai lực tác dụng vào vật đứng yên mà vật tiếp tục đứng yên hai lực gọi hai lực gì? Hai lực cõn bng TaiLieu.VN Tiết 20 : Ôn tập tổng kÕt ch¬ng I: I C¬ LÝ THUYẾT häc ĐO MỘT SỐ ĐẠI LƯỢNG VẬT LÝchiều dài: Đơn vị: cm, dm, m, km - Đo - Khối lượng: m ( kg ) - Thể tích : V D = m/V ( kg/m3 ) ( m3 ) - Trọng lượng : P ( N) d = 10D d = P/V ( N/m3 ) LỰC : C3: Dùng tay ép hai đầu lò xo bút bi lại Lực mà lò xo tác dụng lên tay ta gọi lực gỡ? Lc n hi TaiLieu.VN Tiết 20 : Ôn tập tổng kết chơng I: I Lí CơTHUYT học ĐO MỘT SỐ ĐẠI LƯỢNG VẬT LÝchiều dài: Đơn vị: cm, dm, m, km - Đo - Khối lượng: m ( kg ) - Thể tích : V D = m/V ( kg/m3 ) d = 10D ( m3 ) - Trọng lượng : P ( N) d = P/V ( N/m3 ) LỰC : LỰC ĐÀN HỒI, C4: Lực hút Trái Đất lên vật gọi gì? Trng lc TaiLieu.VN Tiết 20 : Ôn tập tổng kÕt ch¬ng I: I C¬ LÝ THUYẾT häc 1.ĐO MỘT SỐ ĐẠI LƯỢNG VẬT LÝ - Đo chiều dài: Đơn vị: cm ,dm, m,km - Khối lượng: m ( kg ) - Thể tích : V D = m/V ( kg/m3 ) d = 10D ( m3 ) - Trọng lượng : P ( N ) d = P/V ( N/m3 ) LỰC : LỰC ĐÀN HỒI, TRỌNG LỰC Mặt phẳng nghiêng CÁC MÁY CƠ ĐƠN GIẢN ũn by Rũng rc TaiLieu.VN Tiết 20 : Ôn tập tổng kết chơng I: Cơ II Bihọc Tp Bi 1: Hãy dùng mũi tên để nối cụm từ ô sau để viết thành câu khác : -Con trâu -Thủ mơn bóng đá - Thanh nam châm TaiLieu.VN - Lực hút -Quả bóng đá - Lực đẩy - Cái cày - Lực kéo - Miếng st Tiết 20 : Ôn tập tổng kết chơng I: C¬ II Bàihäc Tập Bài 1: Hãy dùng mũi tên để nối cụm từ ô sau để viết thành câu khác nhau: -Con trâu -Thủ mơn bóng đá - Thanh nam châm TaiLieu.VN - Lực hút -Quả bóng đá - Lực đẩy - Cái cày - Lc kộo - Ming st Tiết 20 : Ôn tập tổng kết chơng I: II.Cơ Bihọc Tp Bi 1:Em hoàn chỉnh câu cho nghĩa : lực kéo lên Cái cày - Con trâu tác dụng -Thủ mơn bóng đá tác lực đẩy lên Quả bóng đá dụng - Thanh nam châm tác lực hút lên Miếng sắt dụng TaiLieu.VN TiÕt 20 : Ôn tập tổng kết chơng I: II.Cơ Bihọc Tập Bài : Một học sinh đá vào bóng có tượng xảy bóng chọn câu trả lời A Quả bóng bị biến dạng B Chuyển động bóng bị biến đổi C Quả bóng bị biến dạng, đồng thời chuyển động bị biến đổi D Khơng có biến đổi xảy TaiLieu.VN Tiết 20 : Ôn tập tổng kết chơng I: II.C¬ Bàihäc Tập Bài : Một học sinh đá vào bóng có tượng xảy bóng chọn câu trả lời C Quả bóng bị biến dạng, đồng thời chuyển động bị biến đổi TaiLieu.VN Tiết 20 : Ôn tập tổng kết chơng I: II.C¬ Bàihäc Tập Bài tập 3: Muốn đo khối lượng riêng bi thuỷ tinh, ta cần dùng dụng gì? Hãy chọn câu trả lời đúng: A.Chỉ cần dùng cân B.Chỉ cần dùng lực kế C Chỉ cần dùng bình chia độ D.Cần dùng cân bình chia TaiLieu.VN Tiết 20 : Ôn tập tổng kết ch¬ng I: II.C¬ Bàihäc Tập Bài tập 3: Muốn đo khối lượng riêng bi thuỷ tinh, ta cần dùng dụng gì? Hãy chọn câu trả lời đúng: D.Cần dùng cân bình chia TaiLieu.VN Tiết 20 : Ôn tập tổng kết ch¬ng I: C¬ häc III- Trò chơi chữ R Ò N G R Ọ C Đ Ộ N G B Ì N H C H I T H Ể M M Ặ T A T Á P Đ Í Y H Ộ C C Ẳ H Ơ Đ Ơ N G I Ả N N G N G H I Ê N G T R Ọ N G L Ự C P A L Ă N G ? Đ I Ể M T Ự A dụng cụ giúp ng ười làm việc dễ dàng hơlực n (12 ô) 7.4.Loại Thiết 6.Lực bị gồm ròng trái đrọc ất tác đlàm ộng dụng vàchiếm ròng lên vật rọc (lớn cố 8ơơđcủa )của ịnh ( ô) Phần không gian mà vật chỗ (7 ) 5.Dụng 1.Máy cụ giúp chút làm n giản thay giúp đ ổi đ thay ộ lớn đ ổi đ h ộ ớng (11 (15ô) ô ) lực 2.Dụng cụ đo thể tớch (10 ụ) TaiLieu.VN Tiết 20 : Ôn tập tỉng kÕt ch¬ng I: I C¬ LÝ THUYẾT häc 1.ĐO MỘT SỐ ĐẠI LƯỢNG VẬT LÝ - Đo chiều dài: Đơn vị: cm ,dm, m,km - Khối lượng: - Thể tích : m ( kg ) V D = m/V ( kg/m3 ) d = 10D ( m3 ) - Trọng lượng : P ( N) d = P/V ( N/m3 ) LỰC : LỰC ĐÀN HỒI, TRỌNG LỰC CÁC MÁY CƠ ĐƠN GIẢN TaiLieu.VN Mặt phẳng nghiờng ũn by Rũng rc Tiết 20 : Ôn tập tổng kết chơng I: II.Cơ Bihọc Tp Bi 4: a Một vật có khối lượng 50 Kg có trọng lượng N (Niutơn)? Trọng lượng vật là: P = 10 x 50 = 500 (N) b Một vật có trọng lượng 50 N có khối lượng kg (Kilơgam) ? Khối lượng Vật là: m = 50 : 10 = (Kg) TaiLieu.VN ... bẩy TaiLieu.VN ? ? ? Tiết 20 : Ôn tập tổng kết chơng I: C¬ häc I LÝ THUYẾT + ĐO MỘT SỐ Đ I LƯỢNG VẬT LÝ + LỰC + CÁC MÁY CƠ ĐƠN GIN II BI TP TaiLieu.VN Tiết 20 : Ôn tập tổng kết chơng I: I Lí CơTHUYT... lên vật gây kết vật? - Làm biến đ i chuyển động vật - làm vật biến dạng TaiLieu.VN - Hai kết xảy Tiết 20 : Ôn tập tổng kết ch¬ng I: I C¬ LÝ THUYẾT häc ĐO MỘT SỐ Đ I LƯỢNG VẬT LÝchiều d i: Đơn... bóng bị biến đ i C Quả bóng bị biến dạng, đồng th i chuyển động bị biến đ i D Khơng có biến đ i xảy TaiLieu.VN TiÕt 20 : Ôn tập tổng kết chơng I: II .Cơ Bihọc Tập B i : Một học sinh đá vào bóng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Vật lý 6 bài 17: Tổng kết chương I Cơ học, Bài giảng Vật lý 6 bài 17: Tổng kết chương I Cơ học, Bài 2 : Một học sinh đá vào quả bóng. có những hiện tượng gì xảy ra đối với quả bóng hãy chọn câu trả lời đúng nhất .

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn