Vat ly12500 cau trac nghiem co dap an

173 8 0
  • Loading ...
1/173 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2019, 16:01

Tổng hợp trắc nghiệm vật lý 12 để các bạn dễ dàng rèn luyện kiến thức, có đáp án để các bạn dễ dàng xác định mình làm đúng chưa. Đối với những ai thi khối A00 và A01 giúp các bạn có định hướng về kiến thức cần đạt   t      NGÂN HÀNG ĐỀ LÝ 12 Book.Key.To – E4u.Hot.To NC Một vật rắn quay xung quanh trục, điểm M vật rắn cách trục quay khoảng r có  tốc độ góc  tỉ lệ thuận với r B tốc độ góc  tỉ lệ nghịch với r C tốc độ dài v tỉ lệ thuận với r D tốc độ dài v tỉ lệ nghịch với r Một vật rắn quay nhanh dần quanh trục cố định, sau thời gian t kể từ lúc bắt đầu quay góc mà vật quay  tỉ lệ thuận với t B tỉ lệ thuận với t C D tỉ lệ nghịch với t tỉ lệ thuận với Một momen lực không đổi tác dụng vào vật có trục quay cố định Trong đại lượng sau đại lượng số?  Gia tốc góc B Vận tốc góc C Momen quán tính D Khối lượng Một vật rắn quay quanh trục cố định xuyên qua vật Các điểm vật rắn (không thuộc trục quay)  quay góc khơng khoảng thời gian  thời điểm, có vận tốc góc  thời điểm có vận tốc dài  thời điểm, khơng gia tốc góc Một vật rắn quay chậm dần quanh trục cố định xuyên qua vật  vận tốc góc ln có giá trị âm  tích vận tốc góc gia tốc góc số dương  gia tốc góc ln có giá trị âm  tích vận tốc góc gia tốc góc số âm Phát biểu sai nói momen quán tính vật rắn trục quay xác định?  Momen quán tính vật rắn đặc trưng cho mức quán tính vật chuyển động quay  Momen quán tính vật rắn ln ln dương  Momen qn tính vật rắn dương, âm tùy thuộc vào chiều quay vật  Momen quán tính vật rắn phụ thuộc vào vị trí trục quay Động vật rắn quay quanh trục cố định xác định công thức:  Wđ= 2 I B Wđ= 2 I C Wđ= 2I  D Wđ= 2I  Xét vật rắn quay quanh trục cố định, tính chất sau sai?  Trong thời gian, điểm vật rắn quay góc  Ở thời điểm, điểm vật rắn có vận tốc dài  Ở thời điểm, điểm vật rắn có vận tốc góc  Ở thời điểm, điểm vật rắn có gia tốc góc  Xét vật rắn quay quanh trục cố định Khi hợp lực tác dụng vào vật rắn có momen triệt tiêu vật rắn có chuyển động  đứng yên quay B quay nhanh dần C quay chậm dần D quay với tính chất khác Khối tâm hệ chất điểm không phụ thuộc vào  gia tốc trọng trường nơi đặt hệ chất điểm  khối lượng chất điểm  phân bố chất điểm  khoảng cách chất điểm Một vật rắn quay quanh trục cố định với gia tốc góc khơng đổi Khi vật rắn quay  B Nhanh dần C chậm dần D biến đổi Một vật rắn quay quanh trục cố định với vận tốc góc khơng đổi Khi vật rắn quay  B Nhanh dần C chậm dần D biến đổi Chọn phát biểu sai ngẫu lực  Ngẫu lực hai lực song song, ngược chiều, có độ lớn tác dụng vào vật  Ngẫu lực tương đương với tổng lực ngẫu lực  Không thể thay ngẫu lực lực  Ngẫu lực có tác dụng làm quay vật      Book.Key.To – E4u.Hot.To Trong chuyển động quay có vận tốc  gia tốc , chuyển động quay sau nhanh dần? A  = rad/s  =0 B  = rad/s  = - 0,5 rad/s      C  = -3 rad/s  = 0,5 rad/s D  = -3 rad/s  = - 0,5 rad/s Một bánh xe quanh xung quanh trục cố định với tần số 3600 vòng/phút Tốc độ góc bánh xe A 120 rad/s B 160 rad/s C 180 rad/s D 240 rad/s Một bánh xe quay nhanh dần từ trạng thái đứng yên, sau 5s đạt vận tốc góc 25 rad/s Gia tốc góc bánh xe 2 2 A 2,5 rad/s B rad/s C 75 rad/s D rad/s Phát biểu sau không đúng?  Momen quán tính vật rắn trục quay lớn sức ì vật chuyển động quay quanh trục lớn  Momen qn tính vật rắn phụ thuộc vào vị trí trục quay phân bố khối lượng trục quay  Momen lực tác dụng vào vật rắn làm thay đổi tốc độ quay vật  Momen lực dương tác dụng vào vật rắn làm cho vật quay nhanh dần Các ngơi sinh từ khối khí lớn quay chậm co dần thể tích lại tác dụng lực hấp dẫn Vận tốc góc quay  Không đổi B tăng lên C giảm D khơng Hai dĩa mỏng nằm ngang có trục quay thẳng đứng qua tâm chúng Dĩa có momen qn tính I quay với tốc độ 0, dĩa có momen qn tính I2 ban đầu đứng yên Thả nhẹ dĩa xuống dĩa 1, sau khoảng thời gian ngắn hai dĩa quay với tốc độ góc     I1 I2 0 B   I2 I1 0 C   I2 0 I1  I2 HD: Ad định luật bảo toàn momen động lượng: I10 + 0= (I1+I2);        I1 I1  I2 I1 0 I1  I2 0 Momen lực có độ lớn 10Nm tác dụng vào bánh xe có momen qn tính trục bánh xe 2kgm Nếu bánh xe quanh nhanh dần từ trạng thái nghỉ gia tốc góc bánh xe 2 2 A rad/s B 20 rad/s C 10 rad/s D 40 rad/s Phát biểu sau đúng?  Ngẫu lực hệ hai lực đồng phẳng có độ lớn, tác dụng vào vật  Ngẫu lực hệ hai lực chiều, độ lớn, tác dụng vào vật  Ngẫu lực hệ hai lực ngược chiều có độ lớn nhau, tác dụng vào vật  Ngẫu lực hệ hai lực song song, ngược chiều, khác giá, độ lớn Phát biểu sau đúng?  Để cho ghế đứng cân chân trọng tâm ghế phải nằm đường thẳng đứng qua điểm tiếp xúc  Để cho ghế đứng cân chân trọng tâm ghế phải nằm vị trí thấp  Để cho ghế đứng cân chân trọng tâm ghế phải nằm vị trí cao  Để cho ghế đứng cân chân trọng tâm ghế phải nằm điểm tiếp xúc Ban đầu vận động viên trượt băng nghệ thuật hai tay dang rộng thực động tác quay quanh trục thẳng đứng qua trọng tâm người Bỏ qua ma sát ảnh hưởng đến quay Sau vận động viên kép tay lại chuyển động quay  khơng thay đổi B quay chậm lại C quay nhanh D dừng lại Một đồng chất OA, khối lượng M, chiều dài L, quay quanh trục qua O vng góc với Người ta gắn vào đầu A chất điểm m =2M momen quán tính hệ trục quay O A I   D   ML B I  2 ML C I  ML D I  13 12 ML Phương trình diễn tả mối liên hệ vận tốc góc  thời gian t chuyển động quay nhanh dần vật rắn quanh trục cố định? A = + 3t (rad/s) B = – 2t 2 (rad/s) C = – 2t + 2t (rad/s) D = – 2t – 2t (rad/s)  Một vật rắn chuyển động quay quanh trục cố định qua vật chuyển động quay  nhanh dần vận tốc góc gia tốc góc âm  nhanh dần gia tốc góc dương  chậm dần truyền cho vật gia tốc góc âm  chậm dần vận tốc góc gia tốc góc âm  Ở máy bay lên thẳng khơng khí, ngồi cánh quạt lớn quay mặt phẳng nằm ngang, có cánh quạt nhỏ phía Cánh quạt nhỏ có tác dụng  làm tăng vận tốc máy bay B giảm sức cản khơng khí C giữ cho thân máy bay không quay D tạo lực nâng đuôi  Nếu tổng vectơ ngoại lực tác dụng lên vật rắn khơng  tổng đại số momen lực trục quay không  momen động lượng vật trục quay khơng  momen động lượng vật trục quay khơng đổi  vận tốc khối tâm không đổi hướng độ lớn  Một vành tròn đồng chất có khối lượng m bán kính R, lăn khơng trượt dốc mặt phẳng nghiêng Khi khối tâm vành có vận tốc v động toàn phần vành B Wđ =  Wđ = mv   C Wđ = mv D Wđ = mv Một vật quay từ trạng thái nghỉ, sau 30s đạt đến tốc độ góc 100vòng/phút Tính góc quay thời gian đó? HD:  = t   =  mv  t  100.2 60.30   rad / s ; =t2= 50 rad Một bánh đà quay với vận tốc góc 2000 vòng/phút bắt đầu quay chậm dần đều, sau phút dừng lại Tính gia tốc góc số vòng quay thời gian đó? HD: Ad: =0 + t, = 2000.2/60 + .180   = - 0,37 rad/s Góc quay: =0+2000.2.180/60 – 0,5.0,37.180 = 6000 Số vòng quay: n = 3000 vòng Hai đĩa đặc đồng chất, bán kính R, khối lượng m1 m2 quay đồng trục với vận tốc góc 1 2 Đĩa m1 rơi dọc theo trục dính vào dĩa m2 Hệ quay với tốc độ góc  Xác định  nếu: a Ban đầu hai dĩa quay chiều b Ban đầu hai dĩa quay ngược chiều HD: a Hai dĩa quay chiều: Ad định luật bảo toàn momen động lượng: I11 + I22 = (I1+I2);   I1 1  I2 I1  I2 I I b Hai dĩa quay ngược chiều: Ad định luật bảo toàn momen động lượng: I11 - I22 = (I1+I2);    1 I1  I2 Một bánh xe bắt đầu quay nhanh dần từ trạng thái nghỉ, sau giây quay 10 vòng a Tính gia tốc góc vận tốc trung bình bánh xe b Tính vận tốc góc bánh xe thời điểm t=2giây? HD:  = 0,5.t   = 2 2.10.2   2,5 rad/s2;  = /t = 2,5 vòng/s=5 rad/s t 16 tb b Vận tốc góc  = t = 2,5.2 = 5 rad/s  Một tranh nặng 2kg chiều cao 70cm, rộng 50cm treo nghiêng 30 so với tường, bên tựa vào điểm cố định, đầu giữ nhờ sợi dây khơng dãn vng góc với tranh Tính lực căng dây h HD: Điều kiện cân bằng: MT = MP  T.h  P sin 30  T  0,25P  5N   Xác định trọng tâm vật phẳng đồng chất, khối lượng m vật sau: a Hình vng cạnh a bị khuyết góc phần có dạng hình vng cạnh a/2 b Hình tròn bán kính R bị khuyết phần có dạng hình tròn bán kính R/2 có khoảng cách hai tâm R/2 Đặt chất điểm khối lượng m, 2m, 3m, 4m điểm A, B, C, D nằm đường thẳng Khối tâm hệ cách A đoạn bao nhiêu? a Cho biết A, B, C, D đường thẳng, hai điểm liên tiếp cách đoạn a b Cho biết A, B, C, D bốn đỉnh hình vng cạnh a c Cho biết A, B, C, D bốn đỉnh hình chữ nhật cạnh a 2a HD: a Chọn trục ox trùng thanh, gốc O trùng A Tọa độ khối tâm: xG  m.0  a.2m  2a.3m  3a.4m  2a : trùng điểm C 10m b Chọn hệ trục xoy, hai trục trùng với hai cạnh AB AD, gốc O trùng A x  yG  0.m  0.2m  a.3m  a.4m  0,7a ; 10m G MR  0,02 kgm2 2 b Định lý trục song song: I=IG+md =  MR  M R  0,02  0,0125 =0,0325kgm2 1 12 Ml  0,375 kgm2 12 Ml  M l2 16  0,375  0,28125  0,65625 kgm2 Tính momen lực cần thiết để tăng tốc cho bánh đà khối lượng 30kg bán kính 30cm 40s đạt tốc độ góc 90vòng/phút Tính động bánh đà thời điểm 2 HD: M=I; với I = 0,5MR =0,5.30.0,3 =1,35 kgm   Tính momen quán tính đồng chất, khối lượng 2kg, chiều dài 1,5m a Đối với trục quay trục qua khối tâm vng góc với b Đối với trục quay đường vng góc với cách khối tâm l/4 HD: I = b I = 0.m  a.2m  a.3m  0.4m  0,5a 10m Tọa độ khối tâm G(0,7a;0,5a) Tính momen quán tính cầu đặc đồng chất, khối lượng m=5kg, bán kính R=10cm a Đối với trục quay trục qua khối tâm vng góc với b Đối với trục quay đường thẳng cách tâm R/2 HD: a I =    t  90.2 60.40  0,075 rad/s2 Vậy M = 1,35.0,08=0,318 Nm 2 Động năng: Wđ = 0,5 I = 0,5.1,35.(90.2.3,14/60) = 60,75J Momen lực 100Nm tác dụng lên bánh xe có khối lượng 5kg bán kính 20cm Bánh xe quay từ nghỉ, tính động bánh xe quay 15s HD: M =I; với I = 0,5MR = 0,5.5.0,4 = 0,4 kgm   2 2 2 M I  100 0,4  250 rad/s2 Wđ  I  I t  0,4.250 15  5625kJ  Bánh đà có momen qn tính 1kgm quay biến đổi quanh trục cố định, 10s momen động 2 lượng tăng từ 1kgm /s đến 5kgm /s Hãy xác định a Momen lực trung bình tác dụng vào bánh đà góc quay bánh đà thời gian b Cơng cung cấp cho bánh đà công suất trung bình bánh đà HD: L  Mt  M  L t  10  0,4 Nm L1=I1  1= 1rad/s; L2=I2  2= 5rad/s 2=1+t    2  1 t  0,4 rad/s2 =1.10+0,4.10 =50 rad 2 b Công độ biến thiên động năng: A=0,5.1(5 -1 )=12J Cơng suất trung bình: P=A/t = 1,2w  Thanh AB dài l quay quanh trục thẳng đứng qua A với vận tốc góc khơng đổi , có viên bi khối lượng m Bỏ qua ma sát, xác định vận tốc góc hệ m trượt đến đầu B trường hợp a Bỏ qua khối lượng AB b Khối lượng M HD: a Momen quán tính AB vật m thanh: I= ml /4 Khi vật m trượt đến đầu B : I’=ml AD: I=I’’ suy ’=I/I’=0,25 Thanh quay chậm lần b Khối lượng M: I=  Ml  ml P1 Khi vật m trượt đến đầu B: I’= Ml  ml AD: I=I’’ suy ’=I/I’= 4M  3m 4M  12m  Hai vật có khối lượng m1=5kg m2=15kg treo vào hai đầu sợi dây mảnh, nhẹ, không dãn Sợi dây vắt qua ròng rọc có khối lượng 2kg, bán kính r=8cm, dây khơng trượt ròng rọc Hệ bắt đầu chuyển động từ trạng thái nghỉ Tính: a Gia tốc vật b lực căng nhánh dây c Góc quay ròng rọc hệ chuyển động 4s HD: Xét hai vật, ta có: m2g – T2 = m2a (a); T1 – m1g = m1a (b) P2 Xét ròng rọc: (T2 – T1)R = I (c)với   at I R Thế a, b vào c ta được:  m1R m2g – m2a – m1 a – m1g = Ia  0,5m 1a R2 m  m2  0,5m1  15  2,5 suy a    0,225 m/s2 100 (m2  m1)g b Lực căng nhánh dây:    T1 = m1(a+g)=5.1,225 = 6,125N T2 = m2 (g – a) = 15.9,775= 146,625N Kim đồng hồ có chiều dài ¾ chiều dài kim phút Coi kim quay Tỉ số tốc độ góc đầu kim phút đầu kim A 12 B 1/12 C 24 D 1/24 Một bánh xe có đường kính 4m quay với gia tốc góc khơng đổi rad/s t0= lúc bánh xe bắt đầu quay Tại thời điểm t = 2s vận tốc góc bánh xe  rad/s B rad/s C 9,6 rad/s D 16 rad/s HD:  =0 +t = t = 4.2 = rad/s Một bánh xe quay với vận tốc góc 36 rad/s bị hãm lại với gia tốc góc khơng đổi có độ lớn rad/s Thời gian từ lúc hãm đến lúc bánh xe dừng A 4s B 6s C 10s D 12s HD: AD  =0 +t  t   3   0 t  12   2 rad/s2 4 Một bánh xe có đường kính 50 cm quay nhanh dần 4s vận tốc góc tăng từ 120 vòng/phút lên 360 vòng/phút Gia tốc hướng tâm điểm M vành bánh xe sau tăng tốc 2s 2 2 A 157,8 m/s B 162,7 m/s C 183,6 m/s D 196,5 m/s HD: aht = R ;  =0 +t      12 Một bánh xe quay nhanh dần 4s vận tốc góc tăng từ 120 vòng/phút lên 360 vòng/phút Gia tốc bánh xe 2 2 A 2 rad/s B 3 rad/s C 4 rad/s D 5 rad/s HD:  =0 +t       0   0 t  12   2 rad/s2 4 Vận tốc góc điểm M sau s: =4 + 2.2 = 8 rad/s 2 aht= 0,25.(8) = 157,8 m/s Một bánh xe quay nhanh dần 4s vận tốc góc tăng từ 120 vòng/phút lên 360 vòng/phút Vận tốc góc điểm M vành bánh xe sau tăng tốc 2s A 8 rad/s B 10 rad/s C 12 rad/s D 14 rad/s HD:  =0 +t      0 t  12  4  2 rad/s2  Vận tốc góc điểm M sau s: =4 + 2.2 = 8 rad/s Một đĩa mỏng phẳng, đồng chất quay xung quanh trục qua tâm vng góc với mặt phẳng đĩa Tác dụng vào đĩa momen lực 960 Nm không đổi, đĩa chuyển động quay quanh trục với gia tốc góc rad/s Momen qn tính đĩa trục quay 2 A I = 160 kgm B I = 180 kgm C I = 240 kgm HD: M = I  I   M   960 D I = 320 kgm  320 kgm2 -2 Một ròng rọc có bán kính 10cm, có momen qn tính trục I = 10 kgm Ban đầu ròng rọc đứng yên, tác dụng vào ròng rọc lực khơng đổi F =2N tiếp tuyến với vành ngồi Sau vật chịu tác dụng lực 3s vận tốc  60 rad/s B 40 rad/s C 30 rad/s D 20 rad/s HD: AD  =0 +t = t = Mt   Frt 2.0,1.3  60 rad/s  I  102 I Phát biểu sau đúng?  Khi vật rắn chuyển động tịnh tiến momen động lượng trục quay khơng đổi  Momen qn tính vật trục quay lớn momen động lượng trục quay lớn  Đối với trục quay định momen động lượng vật tăng lần momen qn tính tăng lần  Momen động lượng vật không hợp lực tác dụng lên vật không HD: AD định luật bảo toàn momen động lượng: Khi vật chuyển động tịnh tiến thẳng tức khơng quay momen lực trục quay có giá trị khơng, momen động lượng bảo toàn Một nhẹ dài 1m quay mặt phẳng nằm ngang xung quanh trục thẳng đứng qua trung điểm Hai đầu có hai chất điểm có khối lượng 2kg 3kg Vận tốc chất điểm 5m/s Momen động lượng 2 A L = 7,5 kgm /s B L = 10,0 kgm /s 2 C L = 12,5 kgm /s C L = 15,0 kgm /s HD: I = (m1+m2)R ;    v R Mômen động lượng thanh: L=I L = (m1+m2).R.v = 12,5 kgm /s Một dĩa mài có momen qn tính trục quay 12kgm Đĩa chịu momen lực không đổi 16Nm, sau 33s kể từ lúc khởi động vận tốc góc dĩa  20 rad/s 36 rad/s C 44 rad/s D 52 rad/s HD: AD  =0 +t = t = Mt  16.33  44 rad/s  12 I Một dĩa quay xung quanh trục đối xứng qua tâm vng góc với mặt phẳng dĩa Dĩa chịu tác dụng momen lực không đổi M=3Nm Sau 2s kể từ lúc dĩa bắt đầu quay vận tốc góc dĩa 24 rad/s Momen quán tính dĩa 2 2 A I=3,6 kgm B I=0,25 kgm C I=7,5 kgm D I=1,85 kgm HD: M = I  I   M , mặt khác: = +t=t      12 , I   0,25 kgm2 t 12 Có ba chất điểm có khối lượng 5kg, 4kg, 3kg đặt hệ tọa độ xOy Vật 5kg có tọa độ (0,0), vật 4kg có tọa độ (3,0), vật 3kg có tọa độ (0,4) Khối tâm hệ chất điểm có tọa độ A (1,2) B (2,1) C (0,3) D (1,1) HD: AD x G m x m  i i i   5.0  4.3   3.0 543  1; y   m i yi G m  5.0  4.0  3.4 543 1 i Vậy tọa độ khối tâm G (1,1) Có chất điểm nằm dọc theo trục Ox Chất điểm có khối lượng 2kg tọa độ -2m, chất điểm có khối lượng 4kg gốc tọa độ, chất điểm có khối lượng 3kg tọa độ -6m, chất điểm có khối lượng 3kg tọa độ 4m Khối tâm hệ nằm tọa độ A -0,83m B -0,72m C 0,83m D 0,72m HD: AD x 27
- Xem thêm -

Xem thêm: Vat ly12500 cau trac nghiem co dap an, Vat ly12500 cau trac nghiem co dap an

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn