Bài giảng Vật lý 6 bài 25: Sự nóng chảy và sự đông đặc (tiếp theo)

22 7 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2019, 15:57

VẬT LÝ 1.Thế nóng chảy ? Sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng gọi nóng chảy 80 0C ; Chọn từ thích hợp khung để điền vào chỗ trống câu sau: , Thay đổi 0C , , 100 0C Khơng thay đổi - gọi nhiệt độ nóng a) Nước đá nóng chảy (1) ……… Nhiệt độ chảy nước đá - b) Trong thời gian nóng chảy ,nhiệt độ Nước đá (2)………………… Nhiệt độ (0C) 86 85 84 83 Đường biểu diễn thay đổi nhiệt độ băng phiến theo thời gian trình băng phiến nóng chảy 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 10 11 12 13 14 15 Thời gian 16 (phút) Tiết : 29 II SỰ ĐƠNG ĐẶC Dự đốn : -Hướng dẫn làm thí nghiệm 24 -Băng phiến nóng chảy dun nóng nhiệt độ 880C -Cho học sinh quan sát tượng xảy : lưu ý chuyển thể băng phiến làm nguội Dụng cụ thí nghiệm hình 24.1 + 01giá đỡ thí nghim + 02 kép ván nng + 01kieăng đun,lưới đun + 01côc thuỷ tinh + 01 ông nghim ,1 nhit kê + 01đỉn cồn +Bng phiên tán nhỏ, nước Hãy dự đốn điều xảy băng phiến không đun nóng để băng phiến nguội dần - Khi khơng đun nóng, nhiệt độ băng phiến giảm dần, băng phiến chuyển từ thể lỏng sang thể rắn (đông đặc) - Sau đông đặc, nhiệt độ băng phiến tiếp tục giảm Tiến hành thí nghiệm để kiểm tra dự đốn - Đun băng phiến thí nghiệm hình 24.1 lên tới 90 0C tắt đèn cồn - Lấy ống nghiệm khỏi nước nóng để băng phiến nguội dần đến 86 0c Ghi nhiệt độ thể băng phiến - Cứ Sau phút lại ghi nhiệt độ thể băng phiến nhiệt độ băng phiến giảm tới 600C +Ta bảng 25.1 BẢNG 25.1 : Bảng nhiệt độ thể băng phiến trình để nguội Thời gian nguội Nhiệt độ (0C) Thể rắn hay lỏng 86 loûng 84 loûng 82 loûng 81 loûng 80 loûng rắn 80 lỏng rắn 80 lỏng rắn 80 lỏng rắn 79 rắn 77 raén 10 75 raén 11 72 raén 12 69 raén 13 66 raén 14 63 raén 15 60 raén (phút) Nhiệt độ (0C) 86 85 Đường biểu diễn thay đổi nhiệt độ băng phiến theo thời gian q trình băng phiến đơng đặc 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 10 11 12 13 14 15 Thời gian (phút) Căn vào đường biểu diễn thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi C1 , C2 , C3 C1 : đến 800 C băng phiến bắt đầu đông đặc C2 , C3 : Yêu cầu Thời gian Dạng đường biểu diễn Từ phút đến phút thứ Từ phút đến phút thứ Nằm nghiêng Nằm ngang Từ phút đến phút thứ 15 Nằm nghiêng Nhiệt độ băng phiến thay đổi Thể băng phiến Giảm Lỏng Không đổi Lỏng Rắn Giảm Rắn Rút kết luận : C4 Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống câu sau : - 70 0C , 80 0C, 90 0C - Bằng , lớn , nhỏ - Thay đổi , không thay đổi 80 C Nhiệt a Băng phiến đông đặc (1) ………… độ gọi nhiệt độ đông đặc băng nhiệt phiến Nhiệt độ đơng đặc (2) ……… độ nóng chảy b Trong thời gian đông đặc, nhiệt độ băng khơng thay đổi phiến (3) ……………… Bảng nhiệt độ nóng chảy số chất Chất Nhiệt độ nóng chảy(0C) Chất Nhiệt độ nóng chảy(0C) 3370 Bạc 960 Băng phiến 80 1300 Chì 327 Nước 1064 Thiếc 183 Thuỷ ngân - 39 Rượu - 117 Chất Nhiệt độ nóng chảy(oC) Vôn fram Thép Vàng Đồng 1083 Kẽm 232 0 -1 Ở nhiệt độ 20 C thái : Băng phiến - Chì bị nóng chảy nhiệt độ nóng củaởở chì 0(327rắn nhỏ Băng phiến trạng chảy 20thể C , 80C) C , 850C ? o nhiệt độ nóng chảy bạc(960 C) đồng vào bạc nóng Thả thỏi chì và0 thỏi - Ở nhiệt độ 80 C : Băng phiến vừa thể rắn o Hỏi chúng có bị nóng chảy khơng ? Vì ? - chảy Đồng khơng bị nóng chảy đồng có nhiệt độ nóng chảy (1083 C) vừa thể lỏng o lớn nhiệt độ nóng chảy bạc (960 C) - Ở nhiệt độ 85 C: băng phiến thể lỏng Bài tập vận dụng C5 : Hình 25.1 vẽ đường biểu diễn thay đổi nhiệt độ theo thời gian nóng chảy chất ? Hãy mơ tả thay đổi nhiệt độ thể chất nóng chảy ? Nhiệt độ 0C -2 - 40 Thời gian ( phút ) Nhiệt độ (0C) Hình bên đường biểu diễn thay đổi nhiệt độ nước -2 -4 Thời gian ( phút ) Thời gian Từ phút đến phút thứ Từ phút đến phút thứ Từ phút đến phút thứ 7 Yêu cầu Dạng đường biểu diễn Sự thay đổi nhiệt độ nước đá Thể nước đá Nằm nghiêng Tăng lên Rắn Nằm ngang Không đổi Nằm nghiêng Tăng lên Rắn lỏng Lỏng C6 Việc đúc tượng đồng có q trình chuyển thể đồng ? Trả lời C6: Trong việc đúc tượng đồng, người ta nấu cho đồng nóng chảy (Từ thể rắn sang thể lỏng), đổ đồng vào khuôn làm nguội để đồng chuyển từ thể lỏng sang thể rắn Tức q trình nóng chảy q trình đơng đặc Tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống : rắn sang thể ……… lỏng a Sự chuyển từ thể …… gọi nóng chảy rắn lỏng sang thể ……… Sự chuyển từ thể …… gọi đông đặc Không thay đổi b Trong thời gian đông đặc nhiệt độ vật ……………… c Phần lớn chất nóng chảy ( hay đơng đặc) nhiệt Xác định độ………………… Nhiệt độ gọi nhiệt độ nóng chảy …………………… nhiệt độ nóng chảy khác d Các chất khác có ………………….… e Hãy vẽ mũi tên vào mơ hình sau : NĨNG CHẢY RẮN (ở nhiệt độ xác định) ĐƠNG ĐẶC LỎNG 800 C; ; Băng ; 90 phút phiến C ; phút; phút thứ phút 13 phút Hình đường biểu diễn thay đổi nhiệt độ theo thời gian đun nóng chất rắn Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống Ở nhiệt độ chất rắn bắt đầu nóng chảy : (1) ……… Chất rắn chất ? (2) ………………… Để đưa chất rắn từ 600C tới nhiệt độ nóng chảy cần thời gian ? (3) …… Thời gian chất rắn nóng chảy phút ?(4) …………… Sự đông đặc phút thứ ? (5) …………………… Thời gian đông đặc kéo dài phút ? (6) ………………… • Làm tập : 24-25.1đến 24-25 ( sách tập ) • Chuẩn bị mới: “ bay ngưng tụ” ... thời gian trình băng phiến nóng chảy 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 10 11 12 13 14 15 Thời gian 16 (phút) Tiết : 29 II SỰ ĐƠNG ĐẶC Dự đốn : -Hướng dẫn làm... theo thời gian trình băng phiến đơng đặc 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 10 11 12 13 14 15 Thời gian (phút) Căn vào đường biểu diễn thảo luận nhóm để... a Sự chuyển từ thể …… gọi nóng chảy rắn lỏng sang thể ……… Sự chuyển từ thể …… gọi đông đặc Không thay đổi b Trong thời gian đông đặc nhiệt độ vật ……………… c Phần lớn chất nóng chảy ( hay đơng đặc)
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Vật lý 6 bài 25: Sự nóng chảy và sự đông đặc (tiếp theo), Bài giảng Vật lý 6 bài 25: Sự nóng chảy và sự đông đặc (tiếp theo)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn