Bài giảng Vật lý 6 bài 25: Sự nóng chảy và sự đông đặc (tiếp theo)

24 6 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2019, 15:57

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ BÀI 25: SỰ NÓNG CHẢY VÀ SỰ ĐÔNG ĐẶC (TIẾP THEO) TaiLieu.VN KIỂM TRA BÀI CŨ 1.Điền từ thích hợp vào chỗ trống: a) Sự nóng chảy chuyển từ thể (1)…… rắn sang lỏng thể (2)…… b) Trong thời gian nóng chảy, nhiệt độ vật (3) …………… không thay đổi 2.Trong tượng sau, tượng không liên quan đến nóng chảy? a.Bỏ cục nước đá vào cốc nước b Đốt nến c Đốt đèn dầu d Đúc chuông đồng TaiLieu.VN t0 (0C) g E a Để đưa chất rắn từ 400LCỏnđến nhiệt độCnúngRchảy & L cầnDthời gian bao lõu? 100 80 40 B 20 A TaiLieu.VN Đoạn AC (nằm nghiêng)biểu diễn q trình …………….của Nóng lên chất rắn Đoạn CD ( nằm ngang) biểu diễn trình Nóng………… chảy chất rắn Đoạn DE ( nằm nghiêng) biểu diễn q trình …………….của Nóng lên chất lỏng Rắn 60 Đồ thị biểu diễn thay đổi nhiệt độ theo thời gian đun nóng chất rắn đó.Dùng đồ thị điền vào chổ chấm câu sau: 10 11 12 t (phút) BÀI 25 SỰ NÓNG CHẢY VÀ SỰ ĐÔNG ĐẶC (tiếp theo) I-Sự núng chảy: II- Sự đơng đặc: 1- Dự đốn: TaiLieu.VN Dự đoán: 1000C 900C 800C Vậy, em dự đoán xem điều xảy băng phiến thơi khơng đun nóng để băng phiến nguội dần? TaiLieu.VN 600C Cm3 250 200 150 100 50 00C Băng phiến thể lỏng Dự đốn: - Khi khơng đun nóng, nhiệt độ băng phiến giảm dần, băng phiến chuyển từ thể lỏng sang thể rắn (đông đặc) - Sau đông đặc, nhiệt độ băng phiến tiếp tục giảm TaiLieu.VN 2.Phân tích kết thí nghiệm: Thí nghiệm hình 24.1 1000C 900C 800C 1000C 900C 800C 600C 600C Cm3 250 200 150 100 00C 50 00C TaiLieu.VN 2.Phân tích kết thí nghiệm: Thí nghiệm hình 24.1 860C 1000C 900C 800C 600C 00C TaiLieu.VN Thời gian (phút) Nhiệt độ (oC) Thể rắn hay lỏng 86 lỏng 84 lỏng 82 lỏng 81 lỏng 80 rắn & lỏng 80 rắn & lỏng 80 rắn & lỏng 80 rắn & lỏng 79 rắn 77 rắn 10 75 rắn 11 72 rắn 12 69 rắn 13 66 rắn 14 63 rắn 15 60 rắn Nhiệt độ (0C) 86 Vẽ đường biểu diễn thay đổi nhiệt độ băng phiến theo thời gian q trình đơng đặc Thời gian nguội (Phút) Nhiệt độ (0C) Thể rắn hay lỏng 86 láng 84 láng 82 láng 81 láng 80 lỏng rắn 80 lỏng rắn 80 lỏng rắn 80 lỏng rắn 79 r¾n 77 r¾n 10 75 r¾n Thời gian 11 72 r¾n TaiLieu.VN 10 11 12 13 14 (phút) 12 69 r¾n 84 82 81 80 79 77 75 72 69 66 63 60 C1 :Tới nhiệt độ băng phiến bắt đầu đơng đặc ? 86 Nhiệt độ (0C) A Băng phiến đông đặc 84 82 81 80 79 B C 77 Trả lời 75 72 Tới 80 0C thỡ băng phiến bắt đầu đụng đặc 69 66 63 60 TaiLieu.VN 10 D Thời 10 11 12 131415 gian C2 :Trong khoảng thời gian sau, dạng đường biểu diễn có đặc điểm: -Từ phút đến phút thứ 4: - Từ phútthẳng thứ nằm đếnnghiêng phút đoạn thứ 7: - Từ phút đến phút đoạnthứ thẳng nằm ngang thứ15: đoạn thẳng nằm nghiêng 86 Nhiệt độ (0C) A Băng phiến đông đặc 84 82 81 80 79 B C 77 75 72 69 66 63 60 TaiLieu.VN 11 D Thời 10 11 12 131415 gian C3 86 Nhiệt độ (0C) A Băng phiến đơng đặc 84 •Từ phút đến phút thứ 4, nhiệt độ băng giảm phiến •Từ phút đến phút thứ 7, nhiệt độ băng không thay đổi phiến •Từ phút đến phút thứ 15, nhiệt độ băng giảm phiến 82 81 80 79 B C 77 75 72 69 66 63 60 TaiLieu.VN 12 D Thời 10 11 12 131415 gian 3.Rỳt kết luận: C: a) Băng phiến đông đặc 800C Nhiệt độ (1)……… gọi nhiệt độ đông đặc băng 86 84 77 75 72 độ nóng chảy 69 b) Trong thời gian đông 66 không thay đổi phiến (3) …………… TaiLieu.VN Băng phiến đông đặc 82 81 80 79 phiến Nhiệt độ đông nhiệt đặc (2) …… đặc, nhiệt độ băng Nhiệt độ (0C) 63 60 13 Thời 10 11 12 131415 gian 86 D n Lỏ 84 Nhiệt độ (0C) Băng phiến đông đặc g Sự chuyển từ thể lỏng rắn sang thể 82 81 80 79 C B Lỏng rắn 77 75 72 n Rắ 69 gọi đông đặc 66 63 60 TaiLieu.VN 14 A Thời 10 11 12 13 14 15 gian C5: Hỡnh 25.1 vẽ đường biểu diễn thay đổi nhiệt độ theo thời gian núng chảy chất nào? Nhiệt độ nóng chảy số chất Chất Nhiệt độ nóng chảy (0C) Chất Nhiệt độ nóng chảy (0C) Vonfra m 3370 Chì 327 Thép 1300 Kẽm 232 Đồng 1083 Băng phiế n 80 Vàng 1064 Nớc 0 Bạc 960 Thuỷ ngâ n -39 Rợu -117 Hãy mô tả thay đổi nhiệt độ thể chất nóng chảy ? C Nhiệt độ -2 -4 Hỡnh 25.1 TaiLieu.VN Thời gian phút -Nước đá -Từ phút đến phút thứ 1: Nhiệt độ nước đá tăng dần C -Từ phút đến phút thứ 4: Nước đá nóng chảy, nhiệt độ không thay đổi Nhiệt độ Lỏ ng Rắn Lỏng rắn -Từ phút thứ đến phút thứ 7: Nhiệt độ nước tăng dần -2 -4 TaiLieu.VN Hỡnh 25.1 Thời gian phút C6 Trong việc đúc tượng đồng , có q trình chuyển thể đồng? -Đồng nóng chảy: đồng chuyển từ thể rắn sang thể lỏng, nung lò đúc -Đồng lỏng đơng đặc: đồng nóng chảy chuyển từ thể lỏng sang thể rắn, nguội khuôn đúc TaiLieu.VN 17 C7 Tại người ta dùng nhiệt độ nước đá tan để làm mốc đo nhiệt độ? Vì nhiệt độ xác định không đổi trình nớc đá tan TaiLieu.VN Bi Trong tượng sau, tượng liên quan đến đông đặc? A.Nước đông lại thành nước đá B.Ngọn nến cháy C.Tuyết rơi D.Cả ba tượng TaiLieu.VN Bài 2: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống sau : Q trình đơng đặc, q trình nóng chảy, nhiệt độ giảm, nhiệt độ tăng, nhiệt độ không đổi Nhiệt độ ( 0C ) Thời gian ( phút ) Nhiệt độ tăng TaiLieu.VN Nhiệt độ ( 0C ) Thời gian ( phút ) Nhiệt độ giảm Nhiệt độ ( 0C ) Thời gian ( phút ) Nhiệt độ khơng đổi Ghi Củng nhớ cố Nóng chảy *Sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng gọi sự………………… *Sự chuyển từ thể lỏng sang thể rắn gọi sự………………… Đông đặc Nhiệt độ *Phần lớn chất nóng chảy hay đơng đặc một…………… Xác định Nhiệt độ gọi nhiệt độ nóng chảy Nhiệt độ Khác nóng chảy chất khác thì………………… *Trong thời gian nóng chảy(hay đơng đặc) nhiệt độ vật…………………… Không thay đổi TaiLieu.VN Sơ đồ chuyển thể Nóng chảy (ở nhiệt độ xác định) Rắn Lỏng Đông đặc (ở nhiệt độ xác định) TaiLieu.VN Hướng dẫn nhà Học – Hoàn chỉnh câu C1-C7 Làm tập Bài 24 – 25 (SBT.) Đọc phần Có thể em chưa biết Đọc trước Bài 26 TaiLieu.VN TaiLieu.VN ... độ theo thời gian đun nóng chất rắn đó.Dùng đồ thị điền vào chổ chấm câu sau: 10 11 12 t (phút) BÀI 25 SỰ NĨNG CHẢY VÀ SỰ ĐƠNG ĐẶC (tiếp theo) I -Sự núng chảy: II- Sự đông đặc: 1- Dự đoán: TaiLieu.VN... 77 75 72 69 66 63 60 TaiLieu.VN 12 D Thời 10 11 12 131415 gian 3.Rỳt kết luận: C: a) Băng phiến đông đặc 800C Nhiệt độ (1)……… gọi nhiệt độ đông đặc băng 86 84 77 75 72 độ nóng chảy 69 b) Trong... gian đông 66 không thay đổi phiến (3) …………… TaiLieu.VN Băng phiến đông đặc 82 81 80 79 phiến Nhiệt độ đông nhiệt đặc (2) …… đặc, nhiệt độ băng Nhiệt độ (0C) 63 60 13 Thời 10 11 12 131415 gian 86
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Vật lý 6 bài 25: Sự nóng chảy và sự đông đặc (tiếp theo), Bài giảng Vật lý 6 bài 25: Sự nóng chảy và sự đông đặc (tiếp theo)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn