Bài giảng Vật lý 6 bài 25: Sự nóng chảy và sự đông đặc (tiếp theo)

19 6 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2019, 15:57

TaiLieu.VN KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 1:Sự nóng chảy ? Nêu đặc điểm nóng chảy ? Câu2 : Điền chữ Đ (Đúng ) chữ S (Sai) vào ô trống Trong tượng sau tượng liên quan đến nóng chảy ? a Một nến cháy Đ b Một đèn dầu cháy S c Một cục nước đá để nắng Đ d Một que kem tan Đ Trả lời : Câu1 : Sự nóng chảy chuyển từ thể rắn sang thể lỏng + Phần lớn chất nóng chảy nhiệt độ định Nhiệt độ gọi nhiệt độ nóng chảy + Nhiệt độ nóng chảy chất khác khác + Trong thời gian nóng chảy nhiệt độ vật khơng thay đổi TaiLieu.VN Tiết 29 Bài 25 I Sự nóng chảy II Sự đông Dự đốn đặc TaiLieu.VN SỰ NĨNG CHẢY VÀ SỰ ĐÔNG ĐẶC (Tiếp theo) Em viết dự đốn vào TaiLieu.VN Tiết 29 Bài 25 I Sự nóng chảy II Sự đông Dự đốn đặc SỰ NĨNG CHẢY VÀ SỰ ĐƠNG ĐẶC (Tiếp theo) Phân tích kết thí nghiệm TaiLieu.VN Nhiệt độ thể băng phiến Nhiệt độ 0C trình để nguội Thời gian (phút) Nhiệt độ (oC) Thể rắn hay lỏng 90 86 lỏng 88 84 lỏng 86 82 lỏng 84 82 81 lỏng 80 rắn & lỏng 80 rắn & lỏng 80 rắn & lỏng 80 rắn & lỏng 79 rắn 80 78 76 74 72 70 68 77 rắn 10 75 rắn 66 11 72 rắn 64 12 69 rắn 62 13 66 rắn 14 63 rắn 15 60 rắn 60 TaiLieu.VN 10 11 12 13 14 15 Thời gian (phút) Nhiệt độ 0C C1 : Tới nhiệt độ băng phiến bắt đầu đông đặc ? 90 Băng phiến đông đặc 800C 88 86 84 82 80 78 76 74 72 70 68 66 64 62 60 TaiLieu.VN 10 11 12 13 14 15 Thời gian (phút) Bảng 25.2: Nhiệt độ nóng chảy số chất Chất Nhiệt độ nóng chảy (oC) Chất Nhiệt độ nóng chảy (oC) Vonfam 3370 Chì 327 Thép 1300 Kẽm 232 Đồng 1083 Băng phiến 80 Nhiệt độ đông đặc Vàng : 1064 0C Vàng 1064 Nước Bạc 960 Thuỷ ngân -39 Rượu -117 TaiLieu.VN Dựa vào bảng 25.2 em cho biết nhiệt độ đông đặc Vàng, Nước ? Nhiệt độ đông đặc Nước : 0C Trong khoảng thời gian sau nhiệt độ băng phiến thay đổi dạng đường biểu diễn có đặc điểm ? Nhiệt độ 0C + Từ phút đến phút thứ 90 Nhiệt độ giảm, đoạn thẳng nằm 88 86 A 84 82 B 80 nghiêng ( AB ) + Từ phút thứ đến phút thứ C 78 Nhiệt độ không thay đổi, đoạn thẳng nằm ngang (BC ) 76 74 72 + Từ phút thứ đến phút thứ 15 70 68 Nhiệt độ giảm, đoạn thẳng nằm nghiêng ( CD ) 66 64 62 60 D TaiLieu.VN 10 11 12 13 14 15 Thời gian (phút) Tiết 29 Bài 25 SỰ NĨNG CHẢY VÀ SỰ ĐƠNG ĐẶC (Tiếp theo) I Sự nóng II Sự đông chảy Dự đốn đặc Phân tích kết thí nghiệm C1 : Băng phiến bắt đầu đông đặc 800C C2 : Từ phút đến phút thứ : Nhiệt độ tăng, đoạn thẳng nằm nghiêng ( AB) Từ phút đến phút thứ : Nhiệt độ không thay đổi, đoạn thẳng nằm ngang (BC) Từ phút đến phút thứ 15 : Nhiệt độ tăng, đoạn thẳng nằm nghiêng ( CD ) Rút kết luận : 80OC C4: a) Băng phiến đông đặc ở…………… Nhiệt độ gọi nhiệt độ đông đặc băng phiến.Nhiệt độ đơng đặc …………… nhiệt độ nóng chảy khơng thay đổi b) Trong thời gian đông đặc, nhiệt độ băng phiến…………………………………… TaiLieu.VN Nhiệt độ 0C Các em thảo luận theo nhóm câu hỏi sau Qúa trình nóng chảy q trình đơng đặc hai trình ? 90 88 86 Hãy vẽ đường biểu diễn hai trình trục tọa độ nhận xét 84 82 80 78 76 74 72 70 68 66 64 62 60 TaiLieu.VN 10 11 12 13 14 15 Thời gian (phút) Nhiệt độ 0C Qúa trình nóng chảy q trình đơng đặc hai q trình ngược 90 88 86 Nếu ta vẽ đường biểu diễn hai trình trục tọa độ, ta thấy chúng đối xứng 84 82 80 78 76 74 72 70 68 66 64 62 60 TaiLieu.VN 10 11 12 13 14 15 Thời gian (phút) Tiết 29 Bài 25 SỰ NĨNG CHẢY VÀ SỰ ĐƠNG ĐẶC (Tiếp theo) III Vận dụng: C5: Hình sau vẽ đường biểu diễn thay đổi nhiệt độ theo thời gian nóng chảy chất ? Hãy mơ tả thay đổi nhiệt độ thể chất nóng chảy Trả lời: Nhiệt độ nóng chảy chất 00C nên chất nước Nhiệt độ thể nước Thời gian (phút) Nhiệt độ (oC) Thể rắn hay lỏng -4 rắn Rắn lỏng Rắn lỏng Rắn lỏng Rắn lỏng -2 lỏng lỏng lỏng Nhiệt độ (0C) -4 TaiLieu.VN Thời gian (phút) Tiết 29 Bài 25 SỰ NĨNG CHẢY VÀ SỰ ĐƠNG ĐẶC (Tiếp theo) III Vận dụng : C6: Trong việc đúc tượng đồng, có q trình chuyển thể đồng ? Trả lời: Trong việc đúc tượng đồng,có trình chuyển thể đồng là: Rắn rắn lỏng lỏng lỏng rắn Từ rắn lỏng : q trình nóng chảy đồng Từ lỏng rắn : q trình đơng đặc đồng TaiLieu.VN rắn TaiLieu.VN Tiết 29 Bài 25 SỰ NĨNG CHẢY VÀ SỰ ĐƠNG ĐẶC (Tiếp theo) III Vận dụng : C7 : Tại người ta dùng nhiêt độ nước đá tan để làm mốc đo nhiệt độ? Trả lời : Nước đơng đặc ( hay nóng chảy 00C ) thay đổi nhiệt độ suốt trình tan Nên người ta chọn nhiệt độ nóng chảy nước làm mốc để chia nhiệt độ ( Vạch 00C ) TaiLieu.VN HDTH TRỊ CHƠI Ơ CHỮ Trong Q trình q nóng trình chảy đơng đặc q hay trình nóng đơng đặc nhiệt 2độ q có trình thay ngược đổirượu, khơng? 2.5.Từ 7.Nhiệt Trong 6.Khi độ nước điều nóng kiện đơng chảy nhiệt lạisang hay thành độthể đơng phòng, nước đặc đá chất nước thể sau tích bao tăng ởnhiêu? thể hay rắn: giảm? thủy Sự dùng chuyển từ thể rắn lỏng gọi làchảy gì? để mức độ nóng lạnh? sai? nhân, hay nhôm Trả lời Câu hỏi TaiLieu.VN N Đ Ú N H Ô M N Ĩ N G K H Ơ N G H Ệ T Đ Ộ T Ă Ặ N I O0 C C N G C H G Ả Y HƯỚNG DẪN TỰ HỌC I Bài vừa học: Sự đơng đặc ? Nêu đặc điểm đông đặc ? Mô tả thay đổi nhiệt độ thể chất Làm tập 24 - 25.2 _ 24-25.6/ 29-30 (SBT) II Bài học : SỰ BAY HƠI VÀ SỰ NGƯNG TỤ Sự bay gì? Tốc độ bay phụ thuộc yếu tố ? Tại trồng chuối, trồng mía nguời ta phải phạt bớt lá? TaiLieu.VN TaiLieu.VN ... độ vật khơng thay đổi TaiLieu.VN Tiết 29 Bài 25 I Sự nóng chảy II Sự đông Dự đốn đặc TaiLieu.VN SỰ NĨNG CHẢY VÀ SỰ ĐÔNG ĐẶC (Tiếp theo) Em viết dự đốn vào TaiLieu.VN Tiết 29 Bài 25 I Sự nóng chảy. .. 15 60 rắn 60 TaiLieu.VN 10 11 12 13 14 15 Thời gian (phút) Nhiệt độ 0C C1 : Tới nhiệt độ băng phiến bắt đầu đơng đặc ? 90 Băng phiến đông đặc 800C 88 86 84 82 80 78 76 74 72 70 68 66 64 62 60 ... 76 74 72 + Từ phút thứ đến phút thứ 15 70 68 Nhiệt độ giảm, đoạn thẳng nằm nghiêng ( CD ) 66 64 62 60 D TaiLieu.VN 10 11 12 13 14 15 Thời gian (phút) Tiết 29 Bài 25 SỰ NĨNG CHẢY VÀ SỰ ĐƠNG ĐẶC
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Vật lý 6 bài 25: Sự nóng chảy và sự đông đặc (tiếp theo), Bài giảng Vật lý 6 bài 25: Sự nóng chảy và sự đông đặc (tiếp theo)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn