Bài giảng Vật lý 6 bài 25: Sự nóng chảy và sự đông đặc (tiếp theo)

14 7 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2019, 15:57

BÀI 25: SỰ NĨNG CHẢY VÀ SỰ ĐƠNG ĐẶC (TIẾP THEO) TaiLieu.VN BÀI 24-25: SỰ NĨNG CHẢY VÀ SỰ ĐƠNG ĐẶC I SỰ NÓNG CHẢY - Sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng gọi nóng chảy - Phần lớn chất nóng chảy nhiệt độ xác định, nhiệt độ gọi nhiệt độ nóng chảy Nhiệt độ nóng chảy chất khác khác - Trong suốt thời gian nóng chảy nhiệt độ vật khơng thay đổi II SỰ ĐƠNG ĐẶC TaiLieu.VN 14.08.19 Thời gian đun (phút) Nhiệt độ (oC) Thể rắn hay lỏng 86 lỏng 84 lỏng 82 lỏng 81 lỏng 80 rắn lỏng 80 rắn lỏng 80 rắn lỏng 80 rắn lỏng 79 rắn 77 rắn 10 75 rắn 11 72 rắn 12 69 rắn 13 66 rắn 63 rắn 60 rắn 14 TaiLieu.VN 15 Hãy dựa vào bảng 25.1 để vẽ giấy kẻ ô đường biểu diễn thay đổi nhiệt độ băng phiến theo thời gian nóng chảy -Trục nằm ngang trục thời gian Mỗi cạnh ô vuông nằm trục ngang biểu thị phút -Trục thẳng đứng trục nhiệt độ Mỗi cạnh ô vuông nằm trục đứng biểu thị 10C -Gốc trục nhiệt độ ghi 600C; gốc trục thời gian ghi phút -Nối điểm xác định nhiệt độ ứng với thời gian đun, ta đường biểu diễn thay đổi nhiệt độ băng phiến theo thời gian q trình nóng chảy Bảng 25.1 Nhiệt độ (0C) 86 Thời gian đun (phút) Nhiệt độ (oC) 86 lỏng 82 81 80 84 lỏng 79 82 lỏng 81 lỏng 80 rắn lỏng 80 rắn lỏng 80 rắn lỏng 80 rắn lỏng 79 rắn 77 rắn 10 75 rắn 11 72 rắn 12 69 rắn 13 66 rắn 14 63 rắn TaiLieu.VN 15 60 rắn Thể rắn hay lỏng 84 77 75 72 69 66 63 Thời gian 60 10 11 12 13 14 15 (phút) 86 TaiLieu.VN 79 77 75 n - Đường biểu diễn từ phút đến phút thứ đoạn thẳng nằm nghiêng (đoạn DE) Rắn lỏng E F 82 81 80 Rắ băng phiến giảm dần 84 ng - Khi để nguội nhiệt độ D Lỏ C1: Khi để nguội nhiệt độ băng phiến thay đổi nào? Đường biểu diễn từ phút đến phút thứ đoạn thẳng nằm nghiêng hay nằm ngang? Nhiệt độ (0C) 72 69 66 63 60 G (phút) 10 11 12 13 14 15 86 ng 84 Lỏ C2: Tới nhiệt độ băng phiến bắt đầu đông đặc? Lúc băng phiến tồn thể nào? D Nhiệt độ (0C) Rắn lỏng E F 82 81 80 79 77 75 C băng phiến bắt đầu đông đặc Rắ - Lúc băng phiến tồn thể rắn lỏng n  - Tới 80 72 69 66 63 TaiLieu.VN 60 G (phút) 10 11 12 13 14 15 D ng 84 Nhiệt độ (0C) Lỏ C3: Trong suốt thời gian đơng đặc, nhiệt độ băng phiến có thay đổi không? Đường biểu diễn từ phút thứ đến phút thứ đoạn thẳng nằm nghiêng hay nằm ngang 86 Rắn lỏng E F 82 81 80 79 77 75 TaiLieu.VN n đông đặc nhiệt độ băng phiến không thay đổi - Đường biểu diễn từ phút thứ đến phút thứ 11 đoạn thẳng nằm ngang (đoạn EF) Rắ  - Trong suốt thời gian 72 69 66 63 60 G (phút) 10 11 12 13 14 15 D ng 84 Nhiệt độ (0C) Lỏ Rắn lỏng E F 82 81 80 79 77 75 Rắ n C4: Khi băng phiến đông đặc hết nhiệt độ băng phiến thay đổi nào? Đường biểu diễn từ phút thứ đến phút thứ 15 đoạn thẳng nằm ngang hay nằm nghiêng? 86 72  - Khi băng phiến đơng đặc hết nhiệt độ băng phiến tiếp tục giảm - Đường biểu diễn từ phút thứ đến phút thứ 15 đoạn thẳng nằm TaiLieu.VN (đoạn FG) nghiêng 69 66 63 60 G (phút) 10 11 12 13 14 15 BÀI 24: SỰ ĐÔNG ĐẶC II SỰ ĐÔNG ĐẶC Vẽ đường biểu diễn thay đổi nhiệt độ băng phiến theo thời gian nóng chảy Rút kết luận 14.08.19 C5: Chọn từ thích hợp khung để điền vào chỗ trống câu sau: a) Băng phiến đông đặc … , nhiệt độ gọi nhiệt độ đông đặc băng phiến Nhiệt độ đơng đặc ……… nhiệt độ nóng chảy b) Trong thời gian đông đặc, nhiệt độ băng phiến TaiLieu.VN -700C, 800C , 900C -thay đổi, không thay đổi -không bằng, BÀI 24: SỰ ĐÔNG ĐẶC II SỰ ĐÔNG ĐẶC lỏng sang - Sự chuyển từ thể ……… rắn gọi đông đặc thể ……… -Phần lớn chất đông đặc nhiệt độ xác định, nhiệt độ độ đông đặc Nhiệt gọi nhiệt ……………………… độ đông đặc chất khác khác nhau thì……………… - Nhiệt độ đơng đặc ……… nhiệt độ nóng chảy - Trong suốt thời gian đông đặc không thay đổi nhiệt độ vật ………………… TaiLieu.VN 14.08.19 Bảng nhiệt độ nóng chảy số chất Chất Nhiệt độ nóng chảy (oC) Vonfam (chất làm dây tóc bóng đèn) 370 Thép 300 Đồng 083 Vàng 064 Bạc 960 Chì 327 Kẽm 420 Băng phiến 80 Nước Thuỷ ngân -39 Rượu -117 BÀI 24: SỰ ĐÔNG ĐẶC II SỰ ĐÔNG ĐẶC - Sự chuyển từ thể lỏng sang thể rắn gọi đông đặc -Phần lớn chất đông đặc nhiệt độ xác định, nhiệt độ gọi nhiệt độ đông đặc Nhiệt độ đông đặc chất khác khác - Nhiệt độ đơng đặc nhiệt độ nóng chảy - Trong suốt thời gian đông đặc nhiệt độ vật không thay đổi TaiLieu.VN 14.08.19 Vào mùa đông, xứ lạnh lớp nước phía đóng băng tạo lớp cách nhiệt, cá sinh vật khác sống lớp nước phía băng tính chất đặc biệt nước Mặt khác, băng tan thu nhiệt làm cho nhiệt độ môi trường giảm xuống, cần có biện pháp giữ ấm cho thể BÀI 24-25: SỰ NĨNG CHẢY VÀ SỰ ĐƠNG ĐẶC I SỰ NÓNG CHẢY - Sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng gọi nóng chảy - Phần lớn chất nóng chảy nhiệt độ xác định, nhiệt độ gọi nhiệt độ nóng chảy Nhiệt độ nóng chảy chất khác khác II SỰ ĐÔNG ĐẶC - Sự chuyển từ thể lỏng sang thể rắn gọi đông đặc -Phần lớn chất đông đặc nhiệt độ xác định, nhiệt độ gọi nhiệt độ đông đặc Nhiệt độ đơng đặc chất khác khác - Nhiệt độ đơng đặc nhiệt độ nóng chảy - Trong suốt thời gian nóng chảy - Trong suốt thời gian đông đặc nhiệt độ vật không thay nhiệt độ vật không thay đổi đổi TaiLieu.VN BÀI 25: SỰ ĐÔNG ĐẶC C) 14.08.19 100 D 90 B C E F 80 G 70 60 phút A 50 00 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Dựa vào đường biểu diễn thay đổi nhiệt độ theo thời gian đun nóng chất rắn: e TaiLieu.VN - Học - Làm BT SBT - Chuẩn bị mới: Sự bay ngưng tụ TaiLieu.VN ...BÀI 24 -25: SỰ NĨNG CHẢY VÀ SỰ ĐƠNG ĐẶC I SỰ NÓNG CHẢY - Sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng gọi nóng chảy - Phần lớn chất nóng chảy nhiệt độ xác định, nhiệt độ gọi nhiệt độ nóng chảy Nhiệt... cho thể BÀI 24 -25: SỰ NĨNG CHẢY VÀ SỰ ĐƠNG ĐẶC I SỰ NĨNG CHẢY - Sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng gọi nóng chảy - Phần lớn chất nóng chảy nhiệt độ xác định, nhiệt độ gọi nhiệt độ nóng chảy Nhiệt... bằng, BÀI 24: SỰ ĐƠNG ĐẶC II SỰ ĐÔNG ĐẶC lỏng sang - Sự chuyển từ thể ……… rắn gọi đông đặc thể ……… -Phần lớn chất đông đặc nhiệt độ xác định, nhiệt độ độ đông đặc Nhiệt gọi nhiệt ……………………… độ đông
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Vật lý 6 bài 25: Sự nóng chảy và sự đông đặc (tiếp theo), Bài giảng Vật lý 6 bài 25: Sự nóng chảy và sự đông đặc (tiếp theo)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn