Bài giảng Vật lý 6 bài 25: Sự nóng chảy và sự đông đặc (tiếp theo)

25 6 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2019, 15:57

BÀI 25: SỰ NĨNG CHẢY VÀ SỰ ĐƠNG ĐẶC (TIẾP THEO) TaiLieu.VN 1.Nêu kết luận nóng chảy băng phiến Băng phiến bắt đầu nóng chảy 80 C nhiệt độ gọi nhiệt độ nóng chảy băng phiến Trong thời gian nóng chảy nhiệt độ vật không thay đổi TaiLieu.VN 2.Thế nóng chảy ? Sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng gọi nóng chảy TaiLieu.VN Nhiệt độ (0C) 86 85 84 83 Đường biểu diễn thay đổi nhiệt độ băng phiến theo thời gian q trình băng phiến nóng chảy 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 TaiLieu.VN 60 10 11 12 13 14 15 Thời gian 16 (phút) Tiết : 29 II SỰ ĐƠNG ĐẶC Dự đốn : Phân tích kết thí nghiệm : C1, C2 , C3 SGK Rút kết luận : (1) 80 0C , (2) ,(3) Không thay đổi Bảng nhiệt độ nóng chảy số chất : III VẬN DỤNG : TaiLieu.VN C5 , C6 , C7 SGK TaiLieu.VN Th Thời ời gian gian (( phút phút )) Nhiệt Nhiệt độ độ (( 00C C )) Thể Thể 15 10 86 80 77 Rắnlỏng lỏng Rắn Hãy dự đốn điều xảy thơi khơng đun nóng để băng phiến nguội dần TaiLieu.VN Dự đốn điều xảy thơi khơng đun nóng để băng phiến nguội dần - Khi khơng đun nóng, nhiệt độ băng phiến giảm dần, băng phiến chuyển từ thể lỏng sang thể rắn (đông đặc) - Sau đông đặc, nhiệt độ băng phiến tiếp tục giảm TaiLieu.VN TaiLieu.VN Dụng cụ thí nghiệm hình 24.1 + 01 giá đỡ thí nghiệm + 02 kẹp vạn + 01 kiềng đốt, lưới đốt + 01 cốc thuỷ tinh + 01 ống nghiệm, 01 nhiệt kế + 01đỉn cồn + Băng phiến tán nhỏ, nước, khăn lau, bật lửa TaiLieu.VN Tiến hành thí nghiệm để kiểm tra dự đốn - Đun băng phiến thí nghiệm hình 24.1 lên tới 90 0C tắt đèn cồn - Lấy ống nghiệm khỏi nước nóng để băng phiến nguội dần đến 86 0c Ghi nhiệt độ thể băng phiến - Cứ Sau phút lại ghi nhiệt độ thể băng phiến nhiệt độ băng phiến giảm tới 600C +Ta bảng 25.1 TaiLieu.VN BẢNG 25.1 : Bảng nhiệt độ thể băng phiến trình để nguội Thời gian nguội Nhiệt độ (0C) Thể rắn hay lỏng 86 lỏng 84 lỏng 82 lỏng 81 lỏng 80 lỏng rắn 80 lỏng rắn 80 lỏng rắn 80 lỏng rắn 79 rắn 77 rắn 10 75 rắn 11 72 rắn 12 69 rắn 13 66 rắn 14 63 rắn 15 60 rắn (phút) TaiLieu.VN Nhiệt độ (0C) 86 85 Đường biểu diễn thay đổi nhiệt độ băng phiến theo thời gian trình băng phiến đông đặc 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 TaiLieu.VN 60 10 11 12 13 14 15 Thời gian (phút) Căn vào đường biểu diễn thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi C1 , C2 , C3 C1 : đến 800 C băng phiến bắt đầu đông đặc C2 , C3 : Thời gian Yêu cầu Dạng đường Sự thay đổi nhiệt độ biểu diễn băng phiến Từ phút đến thứ Nằm nghiêng Giảm Từ phút đến thứ Nằm ngang Không đổi Từ phút 7đến thứ 15 Nằm nghiêng TaiLieu.VN Giảm Thể băng phiến Lỏng Lỏng rắn Rắn Rút kết luận : C4 Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống câu sau : - 70 0C , 80 0C, 90 0C - Bằng , lớn , nhỏ - Thay đổi , không thay đổi 80 C Nhiệt a Băng phiến đông đặc (1) ………… độ gọi nhiệt độ đông đặc băng nhiệt phiến Nhiệt độ đông đặc (2) ……… độ nóng chảy b Trong thời gian đơng đặc, nhiệt độ băng không thay đổi TaiLieu.VN phiến (3) ……………… Bảng nhiệt độ nóng chảy số chất Chất Nhiệt độ nóng chảy(0C) Chất Nhiệt độ nóng chảy(0C) 3370 Bạc 960 Băng phiến 80 1300 Chì 327 Nước Thuỷ ngân - 39 Rượu - 117 Chất Nhiệt độ nóng chảy(oC) Vơn fram Thép Vàng Đồng 1064 1083 Kẽm 232 -1 Ở nhiệt độ 20 C thái : Băng phiến thể rắn 0(327 00C) - Chì bị nóng chảy nhiệt độ chảy Băng phiến trạng nàonóng ởở20của C ,chì 80 C , 85 C ? o đồng vào -Thả thỏi chì thỏi bạc nhỏ nhiệt độ nóng chảy bạc(960 C) Ở nhiệt độ 80 C : Băng phiến vừa thể rắn vừa nóng thểbị lỏng chảy.chảyHỏi chúng có bị chảy - Đồng khơng nóng đồng có nhiệt độ nóng nóng chảy o o TaiLieu.VN - Ở độnhiệt 850C: phiến thể (960 lỏng (1083 C)nhiệt lớn độbăng nóng chảy củaở bạc C) Bài tập vận dụng C5 : Hình 25.1 vẽ đường biểu diễn thay đổi nhiệt độ theo thời gian nóng chảy chất ? Hãy mơ tả thay đổi nhiệt thể chất nóng chảy ? Nhiệt độ 0C -2 - 40 TaiLieu.VN Thời gian ( phút ) Nhiệt độ (0C) Trả lời C5 : -2 -4 + Đây đường biểu diễn nước TaiLieu.VN Thời gian ( phút ) Trả lời C5 Yêu cầu Thời gian Dạng đường biểu diễn Sự thay đổi nhiệt độ c đá nướ Thể nước đấ Từ phút đến phút thứ Nằm nghiêng Từ phút đến phút thứ Nằm ngang Từ phút 4đế n phút Nằm nghiêng thứ TaiLieu.VN Tăng lên không đổi Tăng lên Rắn Rắn lỏng lỏng C6 Việc đúc tượng đồng có q trình chuyển thể đồng ? Trả lời C6: Trong việc đúc tượng đồng, người ta nấu cho đồng nóng chảy (Từ thể rắn sang thể lỏng), đổ đồng vào khuôn làm nguội để đồng chuyển từ thể lỏng sang thể rắn Tức q trình nóng chảy q trình đơng đặc TaiLieu.VN Tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống : rắn sang thể ……… lỏng a Sự chuyển từ thể …… gọi nóng chảy rắn lỏng sang thể ……… Sự chuyển từ thể …… gọi đông đặc Không thay đổi b Trong thời gian đông đặc nhiệt độ vật ……………… c Phần lớn chất nóng chảy ( hay đơng đặc) nhiệt Xác định độ………………… Nhiệt độ gọi nhiệt độ nóng chảy …………………… nhiệt độ nóng chảy khác d Các chất khác có ………………….… e Hãy vẽ mũi tên vào mơ hình sau : NĨNG CHẢY RẮN TaiLieu.VN (ở nhiệt độ xác định) ĐÔNG ĐẶC LỎNG Bài tập Bài Trong câu so sánh nhiệt độ nóng chảy nhiệt độ đơng đặc nước đây, câu : A Nhiệt độ nóng chảy cao nhiệt độ đơng đặc B Nhiệt độ nóng chảy thấp nhiệt độ đông đặc C Nhiệt độ nóng chảy cao hơn, thấp nhiệt độ đơng đặc D Nhiệt độ nóng chảy nhiệt độ đơng đặc TaiLieu.VN Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống sau : Bài Quá trình đơng đặc, q trình nóng chảy, nhiệt độ giảm, nhiệt độ tăng, nhiệt độ không đổi Nhiệt độ ( 0C ) Thời gian ( phút ) Nhiệt độ tăng TaiLieu.VN Nhiệt độ ( 0C ) Thời gian ( phút ) Nhiệt độ giảm Nhiệt độ ( 0C ) Thời gian ( phút ) Nhiệt độ khơng đổi Có thể em chưa biết : - Khơng phải chất nóng chảy (hay đông đặc ) nhiệt độ xác định Có nhiều chất thuỷ tinh , nhựa …khi đun nóng ,chúng mềm nóng chảy dần nhiệt độ tiếp tục tăng - Phần lớn chất rắn nóng chảy có kèm theo tăng thể tích, đơng đặc giảm thể tích Tuy nhiên số chất đồng, gang, nước … lại tăng thể tích đơng đặc - Trường hợp nước đặc biệt Các phép đo xác cho thấy 100 cm3 nước đông đặc 0C cho 109 cm3 nước đá Trong tăng thể tích nước gây lực lớn Khi nhiệt độ xuống tới 00C, nước đông thành băng, gây lực lớn đến mức làm vỡ ống dẫn nước, chai đựng nước, tảng đá có kẻ hở chứa nước TaiLieu.VN Học kết luận Làm tập : 24-25.1đến 24-25 ( sách tập ) Giữ phiếu học tập Chuẩn bị :” bay ngưng tụ” TaiLieu.VN ... thời gian q trình băng phiến đơng đặc 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 TaiLieu.VN 60 10 11 12 13 14 15 Thời gian (phút) Căn vào đường biểu diễn thảo luận nhóm... gọi nóng chảy TaiLieu.VN Nhiệt độ (0C) 86 85 84 83 Đường biểu diễn thay đổi nhiệt độ băng phiến theo thời gian trình băng phiến nóng chảy 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 ... luận nóng chảy băng phiến Băng phiến bắt đầu nóng chảy 80 C nhiệt độ gọi nhiệt độ nóng chảy băng phiến Trong thời gian nóng chảy nhiệt độ vật khơng thay đổi TaiLieu.VN 2.Thế nóng chảy ? Sự chuyển
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Vật lý 6 bài 25: Sự nóng chảy và sự đông đặc (tiếp theo), Bài giảng Vật lý 6 bài 25: Sự nóng chảy và sự đông đặc (tiếp theo)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn