Bài giảng Vật lý 6 bài 25: Sự nóng chảy và sự đông đặc (tiếp theo)

20 1 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2019, 15:57

Phòng GD& ĐT huyện Triệu Phong Trường THCS Triệu Long TaiLieu.VN Sự nóng chảy gì? Trong thời gian nóng chảy nhiệt độ vật nào? Trong tượng sau đây, tượng khơng liên quan đến nóng chảy? a Bỏ cục nước đá vào cốc nước b Đốt nến c Đốt đèn dầu d Đúc chng đồng Sự nóng chảy chuyển từ thể rắn sang thể lỏng Trong thời gian nóng chảy, nhiệt độ vật khơng thay đổi c Đốt đèn dầu TaiLieu.VN Tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ TaiLieu.VN BÀI 25 I Sự nóng chảy II Sự đơng đặc Dự đốn Phân tích kết thí nghiệm a Dụng cụ TaiLieu.VN BÀI 25 II Sự đơng đặc Dự đốn Phân tích kết thí nghiệm a Dụng cụ b Cách tiến hành TaiLieu.VN Bảng 25.1 TaiLieu.VN Thời gian nguội (phút) Nhiệt độ (0C) 10 11 12 13 14 15 86 84 82 81 80 80 80 80 79 77 75 72 69 66 63 60 Thể rắn hay lỏng lỏng lỏng lỏng lỏng lỏng rắn lỏng rắn lỏng rắn lỏng rắn rắn rắn rắn rắn rắn rắn rắn rắn BÀI 25 II Sự đông đặc Nhiệt độ (0C) Dự đốn Phân tích kết thí nghiệm a Dụng cụ b Cách tiến hành c Vẽ đường biểu biễn thay đổi nhiệt độ băng phiến theo thời gian trình băng phiến đông đặc 86 84 82 81 80 79 77 75 72 69 66 Thời 63 gian (phút) 60 TaiLieu.VN 10 11 12 13 14 15 BÀI 25 II Sự đơng đặc Tới nhiệt độ băng phiến bắt đầu đơng đặc? Dự đốn Phân tích kết thí nghiệm a Dụng cụ b Cách tiến hành c Vẽ đường biểu biễn thay đổi nhiệt độ băng phiến theo thời gian trình băng phiến đông đặc d Nhận xét Khoảng thời gian (phút) Đường biểu diễn 0 nằm nghiêng 47 nằm ngang nằm TaiLieu.VN 715 Nhiệt độ (0C) Thể BP Giảm Lỏng Không thay đổi Lỏng rắn Giảm Rắn Khoảng thời gian (phút) Đường biểu diễn Nhiệt độ (0C) Thể băng phiến 0 Đoạn thẳng nằm nghiêng Giảm Lỏng 47 Đoạn thẳng nằm ngang Không thay đổi Lỏng rắn 715 Đoạn thẳng nằm nghiêng Giảm Rắn BÀI 25 II Sự đơng đặc Dự đốn Phân tích kết C4: Chọn từ thích hợp khung để điền vào chổ trống câu sau: thí nghiệm 800C a Băng phiến đông đặc (1) Rút kết luận Nhiệt độ gọi nhiệt độ đông đặc băng phiến Nhiệt độ đơng đặc (2)………… nhiệt độ nóng chảy b Trong thời gian đông đặc, nhiệt độ băng không thay đổi phiến (3) ………………………… (1) 790C, 800C, 810C (2) bằng, lớn hơn, nhỏ (3) thay đổi, không thay đổi TaiLieu.VN BÀI 25 II Sự đông đặc Dự đốn Phân tích kết thí nghiệm Rút kết luận - Sự đông đặc chuyển từ thể lỏng sang thể rắn TaiLieu.VN Sự đông đặc gì? Sự đơng đặc chuyển từ thể lỏng sang thể rắn BÀI 25 II Sự đông đặc Dự đốn Phân tích kết Nhiệt độ nóng chảy số chất Chất Nhiệt độ nóng chảy (0C) thí nghiệm Rút kết luận - Sự đông đặc chuyển từ thể lỏng sang thể rắn -Phần lớn chất nóng chảy (đơng đặc) nhiệt độ xác định Nhiệt độ gọi nhiệt độ nóng chảy Nhiệt độ nóng chảy chất khác khác - Trong thời gian nóng chảy (đơng đặc), nhiệt độ vật khơng thay đổi TaiLieu.VN Chất Nhiệt độ nóng chảy (0C) Vonfram Nóng chảy 3370 Chì Thép Đơng đặc 1300 Kẽm 420 Đồng 1083 Băng phiến 80 Vàng 1064 Nước Thuỷ ngân -39 Rượu -117 RẮN 327 LỎNG BÀI 25 II Sự đơng đặc Dự đốn Phân tích kết TN Rút kết luận - Sự đông đặc chuyển từ thể lỏng sang thể rắn -Phần lớn chất nóng chảy (đơng đặc) nhiệt độ xác định Nhiệt độ gọi nhiệt độ nóng chảy - Trong thời gian nóng chảy (đông đặc), nhiệt độ vật không thay đổi III Vận dụng C5: Hình sau vẽ đường biểu diễn thay đổi nhiệt độ theo thời gian nóng chảy chất nào? Mô tả thay đổi nhiệt độ thể chất nóng chảy? Nhiệt độ (0C) -2 Thời gian (phút) -4 Đường biểu diễn thay đổi nhiệt độ theo thời gian nóng chảy nước đá -Từ phút 0 phút 1: nhiệt độ nước đá tăng, thể rắn -Từ phút 1 phút 4: nhiệt độ không thay đổi, thể rắn lỏng TaiLieu.VN -Từ phút 4 phút 7: nhiệt độ nước tăng, thể lỏng BÀI 25 II Sự đơng đặc Dự đốn Phân tích kết TN Rút kết luận - Sự đông đặc chuyển từ thể lỏng sang thể rắn -Phần lớn chất nóng chảy (đơng đặc) nhiệt độ xác định Nhiệt độ gọi nhiệt độ nóng chảy - Trong thời gian nóng chảy (đơng đặc), nhiệt độ vật không thay đổi III Vận dụng TaiLieu.VN C6: Trong việc đúc đồng, có C7: người ta dùng nhiệt độ trìnhTại chuyển thể đồng? nước đá tan để làm mốc đo nhiệt độ? -Đồng nóng thểđịnh rắn sang lỏng,đổi khitrong nungq Vì nhiệt độchảy: làtừxác khơng đúc đá tan trìnhlònước -Đồng lỏng đơng đặc: từ thể lỏng sang thể rắn, nguội khuôn đúc TaiLieu.VN 10 14 13 12 15 11 896712345 Câu 1:Phát biểu sau nói nhiệt độ băng phiến đúng? a Trong thời gian nóng chảy nhiệt độ tăng b Trong thời gian đơng đặc nhiệt độ giảm c Chỉ thời gian đông đặc nhiệt độ không thay đổi d.Cả thời gian nóng chảy đơng đặc nhiệt độ khơng thay đổi TaiLieu.VN 10 14 13 12 15 11 896712345 Câu 2: Phát biểu sau nói nóng chảy đơng đặc khơng đúng? a Mỗi chất nóng chảy nhiệt độ xác định b Nhiệt độ nóng chảy chất cao nhiệt độ đơng đặc chất c Trong nóng chảy nhiệt độ vật khơng thay đổi d Nhiệt độ nóng chảy chất nhiệt độ đơng đặc chất TaiLieu.VN 10 14 13 12 15 11 896712345 Câu 3: Trong tượng sau đây, tượng liên quan đến đông đặc? a Đặt ly nước vào ngăn làm đá tủ lạnh b Đun nước ấm cho nóng lên c Đốt nóng nến d Đốt than lò cho cháy tro TaiLieu.VN Câu1 S Ự N Ó N G C H Ả Câu2 S Ự Đ Ô N G Đ Ặ C Ă Câu3 B Y N G P H I Ế N Câu4 K H Ô N G T H A Y Đ Ổ Câu5 N I Ệ T K Ế Câu6 N Ứ Ơ C Câu7 N N Ó N G C Từ khoá: H H I Ệ T Đ Ộ S Ự B A Y H Ơ I H Ả Y I Gồm Gồm Gồm 12 7Gồm 15 chữ chữ chữ cái: cái: cái: Dụng Trong Hầu cụ thời hết đểcác gian đolỏng chất nhiệt nóng rắn độ chảy nhiệt nóng gọi chảy độ 0gọilàlàgì? chữ cái: Sự chữ chuyển cái: Chất từ thể nóng sang chảy thể rắn C? gọi Gồm 10 chữ cái: Sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng gì? Gồm chữ cái: Chất có nhiệt độ nóng chảy 80 C? gì? đơng chất đặc rắnởnhư nhiệt độ nào? định Nhiệt độ gọi gì? TaiLieu.VN -Học thuộc phần ghi nhớ - Đọc phần: Có thể em chưa biết - Làm tập sách tập: 24 -25.224 -25.8 - Nghiên cứu trước 26: Sự bay ngưng tụ TaiLieu.VN Chân thành cảm ơn thầy cô dự giờ! TaiLieu.VN ... gian trình băng phiến đông đặc 86 84 82 81 80 79 77 75 72 69 66 Thời 63 gian (phút) 60 TaiLieu.VN 10 11 12 13 14 15 BÀI 25 II Sự đông đặc Tới nhiệt độ băng phiến bắt đầu đơng đặc? Dự đốn Phân tích... TaiLieu.VN BÀI 25 II Sự đông đặc Dự đốn Phân tích kết thí nghiệm Rút kết luận - Sự đông đặc chuyển từ thể lỏng sang thể rắn TaiLieu.VN Sự đông đặc gì? Sự đơng đặc chuyển từ thể lỏng sang thể rắn BÀI... Sự đông đặc Dự đốn Phân tích kết Nhiệt độ nóng chảy số chất Chất Nhiệt độ nóng chảy (0C) thí nghiệm Rút kết luận - Sự đông đặc chuyển từ thể lỏng sang thể rắn -Phần lớn chất nóng chảy (đơng đặc)
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Vật lý 6 bài 25: Sự nóng chảy và sự đông đặc (tiếp theo), Bài giảng Vật lý 6 bài 25: Sự nóng chảy và sự đông đặc (tiếp theo)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn