Bài giảng Vật lý 6 bài 25: Sự nóng chảy và sự đông đặc (tiếp theo)

8 2 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2019, 15:57

TaiLieu.VN Tiết 25: Sự nóng chảy Sự đơng đặc (tiếp theo) II Sự nóng chảy Dự đốn Dựa vào bảng 25.1 vẽ đồ thị thay đổi nhiệt độ băng phiến theo thời gian ta để nguội băng phiến trả lời câu hỏi Phân tích kết thí nghiệm TaiLieu.VN Thời gian đun (phút) Nhiệt độ (oC) Thể rắn hay lỏng 86 lỏng 84 lỏng 82 lỏng 81 lỏng 80 rắn & lỏng 80 rắn & lỏng 80 rắn & lỏng 80 rắn & lỏng 79 rắn 77 rắn 10 75 rắn 11 72 rắn 12 69 rắn 13 66 rắn 14 63 rắn 16 60 rắn nhiệt độ (oC) 88 86 A 84 82 B C 80 78 76 74 72 70 68 66 64 62 D 60 TaiLieu.VN 10 11 12 13 14 15 16 thời gian (phút) C1: Tới nhiệt độ băng phiến bắt đầu đơng đặc? Ở 80oC băng phiến bắt đầu đơng đặc C2: Trong khoảng thời gian sau Dạng đường biểu diễn có đặc điểm gì? Từ phút đến phút thứ 4: Đường nghiêng AB Từ phút thứ đến phút thứ 7: Đường ngang BC Từ phút thứ đến phút thứ 15: Đường nghiêng CD C3: Trong khoảng thời gian sau Nhiệt độ băng phiến thay đổi nào? Từ phút đến phút thứ 4: Nhiệt độ giảm 70oC, 80oC, 90oC Từ phút thứ đến phút thứ 7: Nhiệt không đổi bằng, lớn hơn, nhỏ thay đổi, không thay đổi Từ phút thứ đến phút thứ 15: Nhiệt độ giảm Rút kết luận TaiLieu.VN C4: Chọn từ thích hợp khung để điền vào chổ trống câu sau: a) Băng phiến đông đặc 80oC Nhiệt độ gọi nhiệt độ đông đặc băng phiến Nhiệt độ đơng đặc nhiệt độ nóng chảy b) Trong thời gian đông đặc, nhiệt độ băng phiến không thay đổi TaiLieu.VN Vậy: Sự chuyển từ thể lỏng sang thể rắn gọi đông đặc Phần lớn chất đông đặc nhiệt độ định gọi nhiệt độ đông đặc Trong thời gian đông đặc nhiệt độ chất không thay đổi Bảng 25.2: Nhiệt độ nóng chảy số chất III Vận dụng Chất Nhiệt độ Chất Nhiệt độ C5: Hình 25.1 vẽ đường biểu nóng chảy nóng chảy diễn thay đổi nhiệt độ theo (oC) (oC) thời gian chất nào? Vonfam 3370 Chì 327 Thép 1300 Kẽm 232 Đồng 1083 Băng phiến 80 Vàng 1064 Nước Bạc 960 Thuỷ ngân -39 Rượu -117 TaiLieu.VN Sự nóng chảy nước đá Hãy mô tả thay đổi nhiệt độ thể chất nóng chảy Từ phút đến phút thứ 1: Nhiệt độ tăng, nước đá thể rắn Từ phút thứ đến phút thứ 4: Nhiệt không đổi, nước đá thể rắn lỏng Từ phút thứ đến phút thứ 7: Nhiệt độ tăng, nước thể lỏng C6: Trong việc đúc tượng đồng, có q trình chuyển thể đồng? Trước tiên người ta nung nóng đồng để chuyển từ thể rắn sang thể lỏng Sau người ta cho đồng vào khuông đúc để chuyển từ thể lỏng sang thể rắn C7: Tại người ta dùng nhiệt độ nước đá tan để làm mốc đo nhiệt độ? Vì trái đất nước chiếm tỉ lệ 70% nên thường lấy nhiệt độ nước làm mốc Nóng chảy Rắn Ở nhiệt độ xác định Đông đặc TaiLieu.VN Lỏng TaiLieu.VN ...Tiết 25: Sự nóng chảy Sự đơng đặc (tiếp theo) II Sự nóng chảy Dự đốn Dựa vào bảng 25.1 vẽ đồ thị thay đổi nhiệt độ băng phiến theo thời... Vậy: Sự chuyển từ thể lỏng sang thể rắn gọi đông đặc Phần lớn chất đông đặc nhiệt độ định gọi nhiệt độ đông đặc Trong thời gian đông đặc nhiệt độ chất không thay đổi Bảng 25.2: Nhiệt độ nóng chảy. .. hợp khung để điền vào chổ trống câu sau: a) Băng phiến đông đặc 80oC Nhiệt độ gọi nhiệt độ đông đặc băng phiến Nhiệt độ đơng đặc nhiệt độ nóng chảy b) Trong thời gian đông đặc, nhiệt độ băng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Vật lý 6 bài 25: Sự nóng chảy và sự đông đặc (tiếp theo), Bài giảng Vật lý 6 bài 25: Sự nóng chảy và sự đông đặc (tiếp theo)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn