Bài giảng Vật lý 6 bài 11: Khối lượng riêngTrọng lượng riêng

19 0 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2019, 15:46

TRỌNG LƯỢNG RIÊNG Kiểm tra cũ Tính trọng lượng sắt tích 100 cm3? Khối lượng riêng Định nghĩa Khối lượng mét khối chất gọi khối lượng riêng chất Đơn vị kg/m3 Cơng thức m D V Nêu định nghĩa khối lượng riêng chất ? củathức khối Đơn Nêu vị công lượng riêng gì? tính khối lượng riêng chất ? Tiết 12 Bài 11: trọng lượng riêng II Trọng lượng riêng: Trọng lượng mét khối chất gọi trọng lượng riêng chất Đơn vị trọng lượng riờng niutơn mét khối : Kớ hiệu N/m3 Trọng lượng 1m3 chất Trọng lượng riêng chất Trọng lượng 1m3 chất Trọng lượng riêng chất 1m3 nhơm có trọng lượng 27000N trọng lượng riêng nhôm bao nhiêu? 1m3 nhôm có trọng lượng 27000N trọng lượng riêng nhơm 27000N/m3 1m3 nước có trọng lượng 10000N trọng lượng riêng nước bao nhiêu? 1m3 nước có trọng lượng 10000N trọng lượng riêng nước 10000N/m3 Trọng lượng 1m3 chất Trọng lượng riêng chất Trọng lượng riêng sắt 78000N/m3 có nghĩa nào? Trọng lượng riêng sắt 78000N/m3 có nghĩa 1m3 sắt có trọng lượng 78000N 1m3 sắt có trọng lượng 78000N 2m3 sắt có trọng lượng 156000N ? 0,5m3 3sắt sắtcó cótrọng trọnglượng lượnglàlàbao 39000N 0,5m nhiêu ? V1= 1m3 V2= 2m3 V3= 0,5m3 V P1 = 78000N P2 = 156000N P3 = 39000N P P 1 V 78000 N =78000N/m 1m3 P 156000 N 2 =78000N/m V 2m P 39000 N 3 =78000N/m V 0,5m P d == ? V C4: Hãy chọn từ khung điền vào chỗ trống: trọng lượng (N) thể tích (m3) trọng lượng riêng (N/m3) P d  , V d (1) …………………… P (2) ………….………… V (3) …………………… P d V P = ?d.V P V  d Trọng lượng riêng vật không thay đổi P 10.m 10.D.V   10.D d  V V V P = 10.m d = 10.D m= D.V d = 10.D Biết Dsắt = 7800kg/m3 ta tính trọng lượng riêng sắt khơng ? Tính ? Biết Dsắt = 7800kg/m3 => d sắt = 10.7800 = 78000N/m3 Biết dsắt = 78000N/m3 ta tính khối lượng riêng sắt khơng ? Tính ? d 78000 Biết dsắt = 78000N/m => Dsắt =   7800kg / m3 10 10 d = 10.D dsắt = 78000N/m3 => Dsắt = 7800kg/m3 Dsắt = 7800kg/m3 => dsắt = 78000N/m3 III VẬN DỤNG: Bài 1: Trọng lượng riêng gạo vào khoảng: A 12000 kg C 12000 kg/m3 B 12000 N D 12000 N/m3 Hãy chọn đáp án Bài 2: Tính trọng lượng sắt tích 100 cm3 ? Bài 3: lít dầu hỏa có trọng lượng 16N Tính trọng lượng riêng dầu hỏa Bài 4: Một khối kim loại tích 300cm3 nặng 810g Đó khối: A nhơm B sắt C chì D đá Hãy chọn đáp án GHI NHỚ Định nghĩa Đơn vị Công thức KHỐI LƯỢNG RIÊNG Khối lượng mét khối chất gọi khối lượng riêng chất Kg/m3 m D V TRỌNG LƯỢNG RIÊNG Trọng lượng mét khối chất gọi trọng lượng riêng chất N/m3 P d V Trọng lượng riêng khối lượng riêng liên hệ với công thức: d = 10.D hay d/D = 10 d Hướng dẫn học sinh học làm nhà: • Học phần ghi nhớ trang 38 SGK • Đọc phần: “Có thể em chưa biết” (SGK – 38) Làm tập: 11.5 ; 11.6 11.7 trang 17 SBT • Tiết 13: THỰC HÀNH : XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG RIÊNG CỦA SỎI - Kẻ bảng mẫu báo cáo trang 40 SGK - Đọc trước phần thực hành Bài chép: Một khối kim loại tích 300cm3 nặng 810g Đó khối: A nhơm B sắt C chì D đá Hãy chọn đáp án Bài 2: Tính trọng lượng sắt tích 100 cm3 ? Cho biết Chất sắt: D = 7800kg/m3 V = 100 cm3 = 0,0001m3 P=? Cho biết Chất sắt: D =7800kg/m3 => d = 78000N/m3 V = 100 cm3 = 0,0001m3 P=? Cách 1: Bài giải Khối lượng Sắt m=D.V = 7800.0,0001=0.78(kg) Trọng lượng thnah Sắt P = 10.m = 10.0,78 = 7,8(N) Đáp số: 7,8N Cách 2: Bài giải: Trọng lượng Sắt p d  � p  d V = 78000.0.0001 V = 7,8(N) Đáp số: 7,8N ... lượng riêng gì? tính khối lượng riêng chất ? Tiết 12 Bài 11: trọng lượng riêng II Trọng lượng riêng: Trọng lượng mét khối chất gọi trọng lượng riêng chất Đơn vị trọng lượng riờng niutơn mét khối. .. trọng lượng sắt tích 100 cm3? Khối lượng riêng Định nghĩa Khối lượng mét khối chất gọi khối lượng riêng chất Đơn vị kg/m3 Công thức m D V Nêu định nghĩa khối lượng riêng chất ? củathức khối Đơn... lượng mét khối chất gọi khối lượng riêng chất Kg/m3 m D V TRỌNG LƯỢNG RIÊNG Trọng lượng mét khối chất gọi trọng lượng riêng chất N/m3 P d V Trọng lượng riêng khối lượng riêng liên hệ với công
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Vật lý 6 bài 11: Khối lượng riêngTrọng lượng riêng, Bài giảng Vật lý 6 bài 11: Khối lượng riêngTrọng lượng riêng, Tiết 12. Bài 11: trọng lượng riêng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn