Bài giảng Vật lý 6 bài 11: Khối lượng riêngTrọng lượng riêng

14 1 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2019, 15:46

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ BÀI 11 KHỐI LƯỢNG RIÊNG TaiLieu.VN Nêu công thức giữa trọng lượng và khối lượng của cùng một vật? Ý nghĩa đại lượng cơng thức? Mợt xe tải có khới lượng 2,8 có trọng lượng niutơn? TaiLieu.VN Ở Ấn Độ, thời cổ xưa, người ta đúc cột sắt nguyên chất, có khối lượng đến gần mười Làm để xác định khối lượng cột đó? TaiLieu.VN Bài 11 KHỐI LƯỢNG RIÊNG I Khối lượng riêng, tính khối lượng vật theo khối lượng riêng Khối lượng riêng TaiLieu.VN C1: Hãy chọn phương án xác định khối lượng cột sắt Ấn Độ: A Cưa cột nhiều đoạn nhỏ, đem cân đoạn B Tìm cách tính thể tích cột, xem mét khối? Biết khối lượng 1m3 sắt nguyên chất ta tính khối lượng cột  Để giúp em lựa chọn, người ta cho biết số liệu sau: Sau đo chu vi chiều cao cột, người ta tính thể tích cột vào khoảng 0.9m3 Mặt khác, người ta cân cho biết 1dm3 sắt nguyên chất có khối lượng 7,8 kg TaiLieu.VN C1: B  Em xác định khối luợng cột đó? Gợi ý: 1dm3 sắt nguyên chất có khối lượng 7,8kg 7,8 x1000 =7800kg 1m3 sắt nguyên chất có khối lượng…… 7800……… x 0.9 = 7020 kg 0,9m3 sắt nguyên chất có khối lượng  Vậy khối lượng cột 7020kg TaiLieu.VN Bài 11 KHỐI LƯỢNG RIÊNG I Khối lượng riêng, tính khối lượng vật theo khối lượng riêng Khối lượng riêng  Định nghĩa: Khối lượng riêng chất khối lượng mét khối chất  Đơn vị khối lượng riêng kg/m3  Cơng thức tính khối lượng riêng: m D= V TaiLieu.VN Trong đó: m khối lượng (kg) V thể tích (m3) D khối lượng riêng (kg/m3) Bài 11 KHỐI LƯỢNG RIÊNG Bảng khối lượng riêng số chất CHẤT RẮN KHỐI LƯỢNG RIÊNGkg/m3 CHẤT LỎNG KHỐI LƯỢNG RIÊNG kg/m3 Chì 11300 Thuỷ ngân 13600 Sắt 7800 Nước 1000 Nhôm 2700 Et xăng 700 Đá (khoảng)2600 Dầu hoả (khoảng) 800 Gạo ( khoảng)1200 Dầu ăn (khoảng) 800 Rượu,cồn (khoảng) 790 Gỗ tốt TaiLieu.VN (khoảng) 800 Bài 11 KHỐI LƯỢNG RIÊNG I Khối lượng riêng, tính khối lượng vật theo khối lượng riêng Tính khối lượng vật theo khối lượng riêng C2 Hãy tính khối lượng khối Đá Biết khối Đá tích 0,5m3 C3 Hãy tìm chữ khung để điền vào ô của công thức tính khới lượng theo khới lượng riêng - khối lượng riêng: D (kg/m3) - khối lượng: m (kg) - thể tích: V (m3) TaiLieu.VN m = D x V Bài 11 KHỐI LƯỢNG RIÊNG I Khối lượng riêng, tính khối lượng vật theo khối lượng riêng 3.Tính khối lượng vật theo khối lượng riêng:  TaiLieu.VN m = Dx V Bài 11 KHỐI LƯỢNG RIÊNG II Vận dụng Hãy tính khối lượng trọng lượng dầm sắt tích 40dm3 Biết khối lượng riêng sắt 7800kg/m3  Tóm tắt Giải V= 40dm3 =0,04m3 Khối lượng dầm sắt: D =7800kg/m3 m = D V = 0,04 7800 = 312 (kg) m=? Trọng lượng dầm sắt: P=10.m = 10.312 = 3120 (N) P= ? TaiLieu.VN Bài 11 KHỐI LƯỢNG RIÊNG II Vận dụng Một hộp sữa Ơng Thọ có khối lượng 397g  tích 320cm Hãy tính khối lượng riêng sữa hộp Tóm tắt: theo đơn vị kg/m ? m = 397g = 0,397 kg V = 320 cm3 = 0,00032 m3 D = ?(Kg/m3) Giải: Khối lượng riêng sữa hộp là: 0,397 m D= = 0,00032 V TaiLieu.VN = 1240,6 kg/m3 Khối lượng riêng chất khối lượng mét khối chất Định nghĩa Đơn vị KHỐI LƯỢNG RIÊNG Khối lượng riêng Công thức Vận dụng TaiLieu.VN kg/m3 Khối lượng D= m /V m = D.V Vận dụng công thức D=m/V, m=D.V để giải tập  Học  Đọc thêm nội dung em chưa biết  Làm tập khối lượng riêng sách Bài Tập  Chuẩn bị 11 phần II: “Trọng lượng riêng” TaiLieu.VN ... khối lượng  Vậy khối lượng cột 7020kg TaiLieu.VN Bài 11 KHỐI LƯỢNG RIÊNG I Khối lượng riêng, tính khối lượng vật theo khối lượng riêng Khối lượng riêng  Định nghĩa: Khối lượng riêng chất khối. .. (khoảng) 800 Bài 11 KHỐI LƯỢNG RIÊNG I Khối lượng riêng, tính khối lượng vật theo khối lượng riêng Tính khối lượng vật theo khối lượng riêng C2 Hãy tính khối lượng khối Đá Biết khối Đá tích 0,5m3... nguyên chất, có khối lượng đến gần mười Làm để xác định khối lượng cột đó? TaiLieu.VN Bài 11 KHỐI LƯỢNG RIÊNG I Khối lượng riêng, tính khối lượng vật theo khối lượng riêng Khối lượng riêng TaiLieu.VN
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Vật lý 6 bài 11: Khối lượng riêngTrọng lượng riêng, Bài giảng Vật lý 6 bài 11: Khối lượng riêngTrọng lượng riêng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn