Bài giảng Vật lý 6 bài 11: Khối lượng riêngTrọng lượng riêng

25 6 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2019, 15:46

BÀI 11: KHỐI LƯỢNG RIÊNGTRỌNG LƯỢNG RIÊNG VẬT LÝ TaiLieu.VN KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 1: Em viết h thc khối lợng trọng lợng mét vËt? Giải thích đơn vị hệ thức?  Công thức liên hệ khối lượng trọng lượng: P = 10.m Trong đó: P: trọng lượng vật (N) m : khối lượng vật (kg) Cõu 2: Dụng cụ dùng để đo lực? ơn vị lực gì? Lc k l dng cụ dùng để đo lực Đơn vị lực Niutơn ( N) TaiLieu.VN Ấn Độ, thời cổ xưa, người ta đúc cột sắt nguyên chất, có khối lượng gần mười Làm để “ cõn” cột đó? TaiLieu.VN BÀI 11: KHỐI LƯỢNG RIÊNG TRỌNG LƯỢNG RIÊNG TaiLieu.VN BÀI 11: KHỐI LƯỢNG RIÊNG - TRỌNG LƯỢNG RIÊNG I Khối lượng riêng Tính khối lượng vật theo khối lượng riêng: C1: Hãy chọn phương án xác định khối lượng cột sắt Ấn Độ Khối lượng riêng: A Cưa cột sắt thành nhiều đoạn nhỏ, đem cân đoạn B.Tìm cách đo thể tích cột , xem mét khối? Biết khối lượng 1m3 sắt nguyên chất ta tính khối lượng cột TaiLieu.VN BÀI 11: KHỐI LƯỢNG RIÊNG - TRỌNG LƯỢNG RIÊNG I Khối lượng riêng Tính khối lượng vật theo khối lượng riêng: Khối lượng riêng: C1: Hãy chọn phương án xác định khối lượng cột sắt Ấn Độ B Tìm cách đo thể tích cột, xem mét khối? Biết khối lượng m3 sắt nguyên chất ta tính khối lượng cột Để giúp em lựa chọn, người ta cho biết số liệu sau: sau đo chu vi chiều cao cột, người ta tính thể tích cột vào khoảng 0,9m3 Mặt khác, người ta cân cho biết 1dm3 sắt nguyên chất có khối lượng 7,8kg Em xác định khối lượng cột TaiLieu.VN BÀI 11: KHỐI LƯỢNG RIÊNG - TRỌNG LƯỢNG RIÊNG I Khối lượng riêng Tính khối lượng vật theo khối lượng riêng: Khối lượng riêng: C1: dm3 m3 7,8kg ?1000 dm3dm3 1m3 sắt có khối lượng m3 1000 ? kgx 7,8 =7800kg m3 sắt có khối lượng 7800kg m3 7800kg Khối lượng cột 0,9 m3 = ? 7020kg kg 0,9 x 7800 Vậy khối lượng cột 7020kg TaiLieu.VN BÀI 11: KHỐI LƯỢNG RIÊNG - TRỌNG LƯỢNG RIÊNG I Khối lượng riêng Tính khối lượng vật theo khối lượng riêng: Khối lượng riêng:  C1: 1m3 sắt có khối lượng 1000 x 7,8 =7800kg m3 sắt có khối lượng 7800kg Khối lượng cột 0,9 x 7800 = 7020kg Vậy khối lượng cột 7020kg TaiLieu.VN BÀI 11: KHỐI LƯỢNG RIÊNG - TRỌNG LƯỢNG RIÊNG I Khối lượng riêng Tính khối sắt có khối lượng 7800kg m lượng vật theo khối Vậy 7800kg khối lượng riêng: sắt gọi lượng m Khối lượng riêng: khối lượng riêng sắt Vậy khối lượng riêng chất gì?  Khối lượng mét khối chất gọi khối lượng riêng chất TaiLieu.VN BÀI 11: KHỐI LƯỢNG RIÊNG - TRỌNG LƯỢNG RIÊNG I Khối lượng riêng Tính khối lượng vật theo khối Đơn vị khối lượng riêng gì? lượng riêng:  Khối lượng riêng:  Đơn vị khối lượng riêng Khối lượng mét khối kilơgam mét khối, kí chất gọi khối lượng hiệu kg/m3 riêng chất TaiLieu.VN BÀI 11: KHỐI LƯỢNG RIÊNG - TRỌNG LƯỢNG RIÊNG I Khối lượng riêng Tính khối lượng vật theo khối lượng riêng: Khối lượng riêng: Bảng khối lượng riêng số chất: Chất rắn Khối lượng riêng (kg/m3) Chất lỏng Khối lượng riêng (kg/m3) Chì 11300 Thuỷ ngân 13600 Sắt 7800 Nước 1000 Nhơm 2700 Xăng 700 Đá (khoảng) 2600 Dầu hỏa (khoảng) 800 Gạo (khoảng) 1200 Dầu ăn (khoảng) 800 Gỗ tốt (khoảng) 800 Rượu, cồn (khoảng) 790 Nhơm có khối lượng riêng bao nhiêu?  Nhơm có khối lượng riêng 2700 kg/m TaiLieu.VN BÀI 11: KHỐI LƯỢNG RIÊNG - TRỌNG LƯỢNG RIÊNG I Khối lượng riêng Tính khối lượng vật theo khối lượng riêng: Khối lượng riêng: Bảng khối lượng riêng số chất: Chất rắn Khối lượng riêng (kg/m3) Chất lỏng Khối lượng riêng (kg/m3) Chì 11300 Thuỷ ngân 13600 Sắt 7800 Nước 1000 Nhôm 2700 Xăng 700 Đá (khoảng) 2600 Dầu hỏa (khoảng) 800 Gạo (khoảng) 1200 Dầu ăn (khoảng) 800 Gỗ tốt (khoảng) 800 Rượu, cồn (khoảng) 790 Khối lượng riêng nhơm 2700 kg/m3 có ý nghĩa gì?  nhơm có khối lượng 2700kg Nghĩa m TaiLieu.VN BÀI 11: KHỐI LƯỢNG RIÊNG - TRỌNG LƯỢNG RIÊNG I Khối lượng riêng Tính khối lượng vật theo khối lượng riêng: Khối lượng riêng: Bảng khối lượng riêng số chất: Chất rắn Khối lượng riêng (kg/m3) Chất lỏng Khối lượng riêng (kg/m3) Chì 11300 Thuỷ ngân 13600 Sắt 7800 Nước 1000 Nhôm 2700 Xăng 700 Đá (khoảng) 2600 Dầu hỏa (khoảng) 800 Gạo (khoảng) 1200 Dầu ăn (khoảng) 800 Gỗ tốt (khoảng) 800 Rượu, cồn (khoảng) 790  TaiLieu.VN Khối lượng riêng nhôm 2700 kg/m3 có nghĩa m3 nhơm có khối lượng 2700kg BÀI 11: KHỐI LƯỢNG RIÊNG - TRỌNG LƯỢNG RIÊNG I Khối lượng riêng Tính khối lượng vật theo khối lượng riêng: C2: Hãy tính khối lượng khối đá Biết khối đá tích 0,5m3 Khối lượng riêng: Hướng dẫn: Bảng khối lượng riêng Khối lượng riêng số chất: đá 2600kg/m3 Tính khối lượng vật theo Khối lượng khối đá khối lượng riêng 2600kg/m3 x 0,5 m3 = 1300kg TaiLieu.VN BÀI 11: KHỐI LƯỢNG RIÊNG - TRỌNG LƯỢNG RIÊNG I Khối lượng riêng Tính khối lượng vật theo khối lượng riêng: Khối lượng riêng: Bảng khối lượng riêng số chất: Tính khối lượng vật theo khối lượng riêng  C2 Khối lượng khối đá 2600kg/m3 x 0,5 m3 = 1300kg Vậy khối lượng khối đá 1300kg TaiLieu.VN BÀI 11: KHỐI LƯỢNG RIÊNG - TRỌNG LƯỢNG RIÊNG I: Khối lượng riêng Tính khối C3: Hãy tìm chữ lượng vật theo khối khung để điền vào trống lượng riêng: cơng thức tính khối lượng 1: Khối lượng riêng: theo khối lượng riêng: Bảng khối lượng riêng -Khối lượng riêng: D (kg/m3) số chất: -Khối lượng: m(kg) Tính khối lượng vật theo 3) -Thể tích: V(m khối lượng riêng m TaiLieu.VN = D X V BÀI 11: KHỐI LƯỢNG RIÊNG - TRỌNG LƯỢNG RIÊNG I Khối lượng riêng Tính khối lượng vật theo khối lượng riêng: Khối lượng riêng: Bảng khối lượng riêng số chất: Tính khối lượng vật theo khối lượng riêng  C3 - Khối lượng: m = D x V Trong đó: - Khối lượng riêng: D (kg/m3) m - Khối lượng: m(kg) - Khối lượng riêng: D  V - Thể tích: V(m3) m - Thể tích: V  D TaiLieu.VN BÀI 11: KHỐI LƯỢNG RIÊNG - TRỌNG LƯỢNG RIÊNG I Khối lượng riêng Tính khối lượng vật theo khối lượng riêng: Khối lượng riêng: Bảng khối lượng riêng số chất: Tính khối lượng vật theo khối lượng riêng Vận dụng: Bài 1: Tính khối lượng khối nhơm tích 30dm3 Biết khối lượng riêng nhơm 2700kg/m3 Giải Tóm tắt Khối lượng khối nhôm V = 30dm3 = 0,03m3 m=DxV D = 2700kg/m3 = 2700 x 0,03 =81kg Vậy khối lượng nhôm 81kg m = ? TaiLieu.VN BÀI 11: KHỐI LƯỢNG RIÊNG - TRỌNG LƯỢNG RIÊNG I Khối lượng riêng Tính khối lượng vật theo khối lượng riêng: Khối lượng riêng: Bảng khối lượng riêng số chất: Tính khối lượng vật theo khối lượng riêng Vận dụng: Bài 2: Một thùng đựng dầu hỏa chứa 40kg dầu Tính thể tích thùng, biết khối lượng riêng dầu hỏa 800kg/m3 Giải Tóm tắt Thể tích thùng m = 40kg D = 800kg/m3 V =? TaiLieu.VN m 40 m = D xV V  V   0,05 m 800 D Vậy thể tích thùng 0,05m3 CỦNG CỐ Câu hỏi: Khối lượng riêng chất gì? Đơn vị khối lượng gì?  - Khối lượng mét khối chất gọi khối lượng riêng chất - Đơn vị khối lượng riêng kilơgam mét khối, kí hiệu kg/m3 Câu hỏi: Em nêu cơng thức tính khối lượng riêng? Giải thích đơn vị công thức?  Công thức m D V TaiLieu.VN - Khối lượng riêng: D (kg/m3) - Khối lượng: m(kg) - Thể tích: V(m3) CỦNG CỐ Nói “ Sắt nặng nhơm” có nghĩa là: A Khối lượng sắt nặng khối lượng nhôm B Khối lượng riêng sắt lớn khối lượng riêng nhôm C Cả A B D Cả A B sai Hãy chọn câu trả lời TaiLieu.VN DẶN DÒ  Học  Làm tập sách tập từ 11.1 đến 11.7  Chuẩn bị phần II trọng lượng riêng 11 TaiLieu.VN XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC THẦY CÔ GIÁO CÙNG TOÀN THỂ CÁC EM TaiLieu.VN SAI RỒI TaiLieu.VN ĐÚNG RỒI TaiLieu.VN ... V BÀI 11: KHỐI LƯỢNG RIÊNG - TRỌNG LƯỢNG RIÊNG I Khối lượng riêng Tính khối lượng vật theo khối lượng riêng: Khối lượng riêng: Bảng khối lượng riêng số chất: Tính khối lượng vật theo khối lượng. .. TaiLieu.VN BÀI 11: KHỐI LƯỢNG RIÊNG - TRỌNG LƯỢNG RIÊNG I Khối lượng riêng Tính khối lượng vật theo khối lượng riêng: Khối lượng riêng: Bảng khối lượng riêng số chất: Tính khối lượng vật theo khối lượng. .. LƯỢNG RIÊNG I Khối lượng riêng Tính khối lượng vật theo khối lượng riêng: Khối lượng riêng: Bảng khối lượng riêng số chất: Tính khối lượng vật theo khối lượng riêng  C2 Khối lượng khối đá 260 0kg/m3
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Vật lý 6 bài 11: Khối lượng riêngTrọng lượng riêng, Bài giảng Vật lý 6 bài 11: Khối lượng riêngTrọng lượng riêng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn