Bài giảng Vật lý 6 bài 11: Khối lượng riêngTrọng lượng riêng

17 3 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2019, 15:46

TaiLieu.VN KIỂM TRA BÀI CŨ 1- Đo lực dụng cụ nào? 2- Viết công thức liên hệ trọng lượng khối lượng - Một gạch có khối lượng 1600g có lượng Niutơn? Đáp án: 1- Lực kế 2- P=10.m m=1600g=1,6 kg Trọng lượng viên gạch: p=10.1,6=16N TaiLieu.VN trọng Đố em? Sắt chì, kim loại nặng hơn? Lấy khối sắt chì nhau: 1m3 So sánh khối lượng 1m3 sắt khối lượng 1m3 chì Sắt 1m TaiLieu.VN chì 1m I (Hãy đọc mở bài) C1: Hãy chọn phương án xác định khối lượng cột sắt Ấn Độ: A Cưa cột nhiều đoạn nhỏ, đem cân đoạn B - Tìm cách tính thể tích cột, xem mét khối? - Biết khối lượng 1m3 sắt nguyên chất ta tính khối lượng cột TaiLieu.VN Để giúp em lựa chọn, người ta cho biết số liệu sau: - Sau đo chu vi chiều cao cột, người ta tính thể tích cột vào khoảng 0,9m3 - Mặt khác, người ta cân cho biết 1dm3 Sắt nguyên chất có khối lượng 7,8kg * Em xác định khối lượng 1m3 sắt, tính khối lượng cột  - Khối lượng riêng chất Ta có: 1dm3 = 0,001 m3 Nên khối lượng 1m3 sắt là: 7,8 : 0,001 = 7800(kg) Khối lượng cột là: m = 7800 0,9 = 7020 (kg) TaiLieu.VN xác định nào? m D= V -khối lượng: -thể tích: m (kg) V (m3 ) -khối lượng riêng: D (kg/m3)  - Đơn vị khối lượng riêng gì? 2 Cách thực hành xác định khối lượng riêng: ? - Dùng cân để xác định khối lượng m chất (đổi kg) - Dùng bình chia độ có nước để xác định thể tích V chất (đổi m3) m - Dùng cơng thức D = để tính khối lượng riêng V Bảng khối lượng riêng số chất Chất rắn Chì Khối lượng riêng (kg/m3) 11 300 Chất lỏng Thuỷ ngân Sắt 800 Nước Nhôm 700 Étxăng Khối lượng riêng (kg/m3) 13 600 000 700 Đá (khoảng) 600 Dầu hỏa (khoảng) 800 Gạo (khoảng) 200 Dầu ăn (khoảng) 800 Gỗ tốt (khoảng) Rượu, cồn (khoảng) 790 TaiLieu.VN 800 Khối lượng riêng nước 1000 kg/m3 có nghĩa ? Khối lượng riêng nước 1000 kg/m3 có nghĩa 1m3 nước có khối lượng 1000 kg, (hay L nước có khối lượng kg) So sánh giá trị bảng khối lượng riêng ? Nặng Chất có khối lượng riêng lớn ……… TaiLieu.VN C3: Hãy tìm chữ khung để điền vào trống cơng thức tính khối lượng theo khối lượng riêng: m D= V Công thức: m -khối lượng riêng : D (kg/m3) -khối lượng: m (kg) -thể tích: V(m3) = D = (kg/m3) Khối lượng riêng (kg) Khối lượng V x x (m3) Thể tích VD: Hãy tính khối lượng khối đá Biết khối đá tích 0,5m3 m = 2600 kg/m3 V = 0,5 m3 m= ? TaiLieu.VN *Khối lượng khối đá là: m=D.V = 2600 0,5 = 1300 (kg) Vận dụng C6: Hãy tính khối lượng trọng lượng dầm sắt tích 40dm3 Khối lượng dầm sắt: D = 7800 kg/m3 m = D.V = 7800.0,04 = 312(kg) V = 40 dm3 = 0,040m3 Trọng lượng dầm sắt: m=?; P=? P = 10m = 10.312 = 3120(N) 11.2/SBT: Một hộp sữa Ơng Thọ có khối lượng 397g tích 320cm3 Hãy tính khối lượng riêng sữa hộp theo đơn vị kg/m3 Khối lượng riêng sữa hộp: m = 397 kg = 0,397 kg 0,397 m D= = V = 320 cm3= 0,000320 m3 0,000320 V = 1240,6 (kg/m3) D=? TaiLieu.VN ĐỘI A 10 10 10 05 05 TaiLieu.VN ĐỘI B 10 10 10 05 05 10 Điểm Điền vào chỗ trống câu sau: kg Đơn vị đo khối lượng …………… kg/m Đơn vị đo khối lượng riêng … …… TaiLieu.VN 10 Điểm Chọn từ thích hợp khung để điền vào chỗ trống khối lượng trọng lượng Khối lượng riêng chất xác định ………… … đơn vị thể tích ( 1m3 ) chất TaiLieu.VN 10 Điểm Điền vào chỗ trống câu sau: khối lượng Cân dụng cụ dùng để đo ………… thể tích Bình chia độ dụng cụ dùng để đo ………… m Công thức tính khối lượng riêng … ….… D= V TaiLieu.VN 10 Điểm Khối lượng riêng sắt 7800 kg/m3 , khối lượng 7800kg Có nghĩa 1m3 sắt có … …….…… TaiLieu.VN BẠN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC MỘT PHẦN THƯỞNG LÀ MỘT TRÀNG vỗ TAY CỦA LỚP Bạn chọn lại câu khác TaiLieu.VN HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ: C7: Mỗi nhóm học sinh hồ 50g muối ăn vào 0,5 lít nước đo khối lượng riêng nước muối HD: Tính so sánh với khối lượng riêng nước D=m:V , m = mmuối + mnước Dùng bình chia độ để đo thể tích • Đọc “Có thể em chưa biết” • Làm tập: 11.1; 11.3; 11.4; 11.5 SBT/17 * HD: TaiLieu.VN 11.3: a) V = m : D; nên phải tìm D trước 11.5: Thể tích gạch: 1200 cm3 – 2.192cm3 Tiết học kết thúc TaiLieu.VN ... cơng thức tính khối lượng theo khối lượng riêng: m D= V Công thức: m -khối lượng riêng : D (kg/m3) -khối lượng: m (kg) -thể tích: V(m3) = D = (kg/m3) Khối lượng riêng (kg) Khối lượng V x x (m3)... m D= V -khối lượng: -thể tích: m (kg) V (m3 ) -khối lượng riêng: D (kg/m3)  - Đơn vị khối lượng riêng gì? 2 Cách thực hành xác định khối lượng riêng: ? - Dùng cân để xác định khối lượng m chất... = để tính khối lượng riêng V Bảng khối lượng riêng số chất Chất rắn Chì Khối lượng riêng (kg/m3) 11 300 Chất lỏng Thuỷ ngân Sắt 800 Nước Nhôm 700 Étxăng Khối lượng riêng (kg/m3) 13 60 0 000 700
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Vật lý 6 bài 11: Khối lượng riêngTrọng lượng riêng, Bài giảng Vật lý 6 bài 11: Khối lượng riêngTrọng lượng riêng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn