Bài giảng Vật lý 6 bài 11: Khối lượng riêngTrọng lượng riêng

22 3 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2019, 15:46

KIỂM TRA 10 PHÚT CÂU : Hãy câu sai câu sau : A.Lực kế dụng cụ đo lực B Một vật có khối lượng 10g có trọng lượng 1N C Khối lựơng vật lượng chất chứa vật D Treo vật vào lực kế , lực kế khối lượng vật SAI SAIRỒI RỒI  SAI   ĐÚNG RỒI LÀ CÂU D CÂU : Điền vào chỗ trống : P = 10 m A Hệ thức khối lượng trọng lượng : 50 N B Một vật có khối lượng Kg có trọng lượng Kg có trọng lượng 10 N C Một qủa nặng có khối lượng BÀI 11 : I/ KHỐI LƯỢNG RIÊNG TÍNH KHỐI LƯỢNG CỦA CÁC VẬT THEO KHỐI LƯỢNG RIÊNG 1.KHỐI LƯỢNG RIÊNG C1 Hãy chọn phương án xác định khối lượng cột sắt ấn độ : A.Cưa cột sắt thành nhiều đọan nhỏ, đem cân đọan B Tìm cách đo thể tích cột, xem mét khối ? Biết khối lượng m3 sắt nguyên chất ta tính khối lượng cột BÀI 11: I/ KHỐI LƯỢNG RIÊNG TÍNH KHỐI LƯỢNG CỦA CÁC VẬT THEO KHỐI LƯỢNG RIÊNG 1.KHỐI LƯỢNG RIÊNG C1 :B Hãy xác định khối lượng cột tích 0,9 m3 m3 = 1000 _dm3 0,9 m3 X= Y= 7800 kg 7020 kg BÀI 11: I/ KHỐI LƯỢNG RIÊNG TÍNH KHỐI LƯỢNG CỦA CÁC VẬT THEO KHỐI LƯỢNG RIÊNG 1.KHỐI LƯỢNG RIÊNG Vậy 1m3 chất sắt có khối lượng 7800 kg Ta nói Khối lượng riêng sắt 7800 kg m3 ? Khối lượng riêng chất ? Đơn vị ? BÀI 11: I/ KHỐI LƯỢNG RIÊNG TÍNH KHỐI LƯỢNG CỦA CÁC VẬT THEO KHỐI LƯỢNG RIÊNG 1.KHỐI LƯỢNG RIÊNG  * Khối lượng mét khối chất gọi khối lượng riêng củ chất * Đơn vị khối lượng riêng kilơgam mét khối * Kí hiệu : kg/m3 BÀI 11: I/ KHỐI LƯỢNG RIÊNG TÍNH KHỐI LƯỢNG CỦA CÁC VẬT THEO KHỐI LƯỢNG RIÊNG 1.KHỐI LƯỢNG RIÊNG BẢNG KHỐI LƯỢNG RIÊNG CỦA MỘT SỐ CHẤT : (sgk/ t 37 ) BÀI 11 : I/ KHỐI LƯỢNG RIÊNG TÍNH KHỐI LƯỢNG CỦA CÁC VẬT THEO KHỐI LƯỢNG RIÊNG 1.KHỐI LƯỢNG RIÊNG BẢNG KHỐI LƯỢNG RIÊNG CỦA MỘT SỐ CHẤT : (sgk / t 37 ) 3,TÍNH KHỐI LƯỢNG CỦA MỘT VẬT THEO KHỐI LƯỢNG RIÊNG 3,TÍNH KHỐI LƯỢNG CỦA MỘT VẬT THEO KHỐI LƯỢNG RIÊNG C2 Hãy tính khối lượng khối đá Biết khối đá tích 0,5 m3 BÀI LÀM * Khối lượng riêng đá 2600 kg/m3 x = 0,5 2600 =1300 kg Bíêt : 1m3 đá có khối lượng 2600 kg Vậy 0,5 m3 đá có khối lượng x ? kg C3 : Hãy tìm chữ khung để điền vào cơng thức tính khối lượng theo khối lượng riêng : -Khối lượng riêng : D (kg/m3) - Khối lượng : m (kg) - Thể tích : V (m3 ) m = D x V BÀI 11 : I/ KHỐI LƯỢNG RIÊNG TÍNH KHỐI LƯỢNG CỦA CÁC VẬT THEO KHỐI LƯỢNG RIÊNG 1.KHỐI LƯỢNG RIÊNG BẢNG KHỐI LƯỢNG RIÊNG CỦA MỘT SỐ CHẤT 3,TÍNH KHỐI LƯỢNG CỦA MỘT VẬT THEO KHỐI LƯỢNG RIÊNG  Công thức : m=D.V KHỐI LƯỢNG = KHỐI LƯỢNG RIÊNG X THỂ TÍCH -Khối lượng riêng : D (kg/m3) - Khối lượng : m (kg) - Thể tích : V (m3 ) BÀI 11 : I/ KHỐI LƯỢNG RIÊNG TÍNH KHỐI LƯỢNG CỦA CÁC VẬT THEO KHỐI LƯỢNG RIÊNG II/ TRỌNG LƯỢNG RIÊNG ? Trọng lượng riêng chất ? Đơn vị trọng lượng riêng ? Cơng thức tính trọng lượng riêng Dựa vào công thức P = 10.m ta tính trọng lượng riêng theo khối lượng riêng theo công thức ? BÀI 11 : II/ TRỌNG LƯỢNG RIÊNG  _ Trọng lượng mét khối chất gọi trọng lượng riêng chất _ Đơn vị trọng lượng riêng niutơn mét khối (N/m3) C4 Chọn từ thích hợp khung để điền vào chỗ trống P d = Trong V Ngòai d = 10 D d P Trọng lượng riêng (N/m3) Trọng lượng (N) V Thể tích (m3) - Trọng lượng riêêng (N/m3) -Trọng lượng (N) - Thể tích (m3 ) BÀI 11 : I/ KHỐI LƯỢNG RIÊNG TÍNH KHỐI LƯỢNG CỦA CÁC VẬT THEO KHỐI LƯỢNG RIÊNG II/ TRỌNG LƯỢNG RIÊNG III/ XÁC ĐỊNH TRỌNG LƯỢNG RIÊNG CỦA MỘT CHẤT C5 : Hãy tìm cách xác định trọng lượng riêng chất làm qủa cân Dụng cụ gồm có : - Một qủa cân 200g mà ta cần đo trọng lượng riêng Có sợi buộc vào qủa cân - Một bình chia độ có giới hạn đo 250 cm3 ,miệng rộng bỏ lọt qủa cân vào bình Bình chứa khỏang 100 cm3 nứơc - Một lực kế có GHĐ 2,5 N BÀI 11: III / XÁC ĐỊNH TRỌNG LƯỢNG RIÊNG CỦA MỘT CHẤT Tiến hành thí nghiệm sau : -Móc qủa nặng vào lực kế đo trọng lượng (P) -Cho nước vào bình chia độ , thả nặng vào BCĐ ,đo thể tích (v) -Đổi đơn vị thể tích từ cm3 sang m3 -Tính trọng lượng riêng theo công thức : d = P / V BẢNG KẾT QỦA Khối lượng qủa cân Trọng lượng ( P) 1,5 N thể tích (V) 50 cm3 0,00005 m3 Trọng lượng riêng (d= 30000 P/V)3 N/m BÀI 11: IV / VẬN DỤNG C6: Hãy tính khối lượng trọng lượng dầm sắt tích 40 dm3 Hướng dẫn : -Muốn tính khối lượng dùng cơng thức: m = D.V P = 10 m -Muốn tính trọng lượng dùng công thức : 7800 kg/m3 D sắt : -Chiếc dầm sắt C7: Mỗi nhóm học sinh hòa 50g muối ăn vào 0,5 lít nước đo khối lượng riêng nước muối Hướng dẫn : 50g = 0,05kg m = 0.05 + 0,5 = 0,55 kg 0,5 l V = 0,5l = 0,005 m3 m= 0,5 kg D=? BÀI 11: IV / VẬN DỤNG C6: Hãy tính3.khối lượng trọng lượng dầm sắt tích 40 dm Tóm tắt: D = 7800 kg/m3 V = 40 dm3 = 0,04 m3 m = ? kg P=?N Bài làm Khối lượng dầm sắt : m = D V = 7800 0,04 = 312 kg Trọng lượng dầm sắt : P =10 m = 10 312 = 3120 N Đáp số : 312 hg , 3120 N BÀI 11: IV / VẬN DỤNG C7: Mỗi nhóm học sinh hòa 50g muối ăn vào 0,5 lít nước đo khối lượng riêng nước muối Tóm tắt Ta có : m = 0,05 + 0.5 = 0,55 kg m = 50 g = 0,05 kg V= 0,5 l = 0,0005 m3 V = 0,5 l m = 0,5 kg Bài làm D=? Khối lượng riêng nước muối : D = m/V = 0,55 / 0,0005 = 1100 kg/m3 Đáp số : 1100 kg/m3 GHI NHỚ Khối lượng riêng chất xác định khối lượng củamột đơn vị thể tích (1m3) chất : D = m / V Đơn vị khối lượng riêng kg mét khối (kg/m3) Trọng lượng riêng chất xác định trọng lượng đơn vị thể tích ( 1m3 ) chất : d= P/V Cơng thức tính trọng lượng riêng theo khối lượng riêng : d = 10 D -Làm C6, C7 -Học ghi nhớ trang 38 -Đọc em chưa biết -Chuẩn bị thực hành : Xác định khối lượng riêng sỏi -Làm báo cáo thực hành theo mẫu trang 40 TaiLieu.VN TIẾT HỌC ĐẾN ĐÂY LÀ HẾT Chúc em vui, khỏe, học thật giỏi ! TaiLieu.VN ... Đơn vị ? BÀI 11: I/ KHỐI LƯỢNG RIÊNG TÍNH KHỐI LƯỢNG CỦA CÁC VẬT THEO KHỐI LƯỢNG RIÊNG 1.KHỐI LƯỢNG RIÊNG  * Khối lượng mét khối chất gọi khối lượng riêng củ chất * Đơn vị khối lượng riêng kilơgam... kg BÀI 11: I/ KHỐI LƯỢNG RIÊNG TÍNH KHỐI LƯỢNG CỦA CÁC VẬT THEO KHỐI LƯỢNG RIÊNG 1.KHỐI LƯỢNG RIÊNG Vậy 1m3 chất sắt có khối lượng 7800 kg Ta nói Khối lượng riêng sắt 7800 kg m3 ? Khối lượng riêng. .. khối * Kí hiệu : kg/m3 BÀI 11: I/ KHỐI LƯỢNG RIÊNG TÍNH KHỐI LƯỢNG CỦA CÁC VẬT THEO KHỐI LƯỢNG RIÊNG 1.KHỐI LƯỢNG RIÊNG BẢNG KHỐI LƯỢNG RIÊNG CỦA MỘT SỐ CHẤT : (sgk/ t 37 ) BÀI 11 : I/ KHỐI LƯỢNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Vật lý 6 bài 11: Khối lượng riêngTrọng lượng riêng, Bài giảng Vật lý 6 bài 11: Khối lượng riêngTrọng lượng riêng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn