Bài giảng Vật lý 6 bài 11: Khối lượng riêngTrọng lượng riêng

25 3 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2019, 15:46

TaiLieu.VN KIỂM TRA BÀI CŨ Bài : Để đo lực ta dùng dụng cụ đây: A Cân B Bình chia độ C Thước mét D Lực kế Bài :Trọng lượng vật có khối lượng m (kg) tính theo cơng thức đây: TaiLieu.VN A P = m : 10 B P = 10 : m C P = 10.m D Một công thức khác Căn vào đâu người ta lại nói sắt nặng nhôm ? TaiLieu.VN Để xác định khối lượng cột ta làm nào? TaiLieu.VN I/ KHỐI LƯỢNG RIÊNG TÍNH KHỐI LƯỢNG CỦA CÁC VẬT THEO KHỐI LƯỢNG RIÊNG Khối lượng riêng C1 : Ở Ấn Độ, thời cổ xưa, người ta đúc cột sắt nguyên chất, có khối lượng đến gần mười Làm để “cân” cột đó? Tìm cách đo thể tích cột, xem mét khối? Biết khối lượng 1m3 sắt nguyên chất ta tính khối lượng cột TaiLieu.VN I/ KHỐI LƯỢNG RIÊNG TÍNH KHỐI LƯỢNG CỦA CÁC VẬT THEO KHỐI LƯỢNG RIÊNG Khối lượng riêng Sau đo chu vi chiều cao cột, người ta tính thể tích cột khoảng 0,9 m3 Mặt khác thực nghiệm người ta tính 1m3 sắt nguyên chất có khối lượng 7800kg Hãy xác định khối lượng cột? TaiLieu.VN I/ KHỐI LƯỢNG RIÊNG TÍNH KHỐI LƯỢNG CỦA CÁC VẬT THEO KHỐI LƯỢNG RIÊNG Khối lượng riêng m3 sắt có khối lượng 7800kg Hỏi: 0,9 m3 sắt có khối lượng bao nhiêu? TaiLieu.VN I/ KHỐI LƯỢNG RIÊNG TÍNH KHỐI LƯỢNG CỦA CÁC VẬT THEO KHỐI LƯỢNG RIÊNG Khối lượng riêng m3 sắt có khối lượng 7800kg Khối lượng cột sắt là: 0,9 x 7800 = 7020 (kg) Vậy cột sắt có khối lượng 7020 kg TaiLieu.VN I/ KHỐI LƯỢNG RIÊNG TÍNH KHỐI LƯỢNG CỦA CÁC VẬT THEO KHỐI LƯỢNG RIÊNG Khối lượng riêng m3 sắt có khối lượng 7800kg =>khối lượng riêng sắt 7800 kg/m3 m3 nước có khối lượng 1000 kg => khối lượng riêng nước 1000 kg /m3 Khối lượng riêng gì? Đơn vị khối lượng riêng? TaiLieu.VN I/ KHỐI LƯỢNG RIÊNG TÍNH KHỐI LƯỢNG CỦA CÁC VẬT THEO KHỐI LƯỢNG RIÊNG Khối lượng riêng Khối lượng riêng gì? Khối lượng mét khối chất gọi khối lượng riêng chất Đơn vị khối lượng riêng? Đơn vị kilôgam mét khối (kg/m3) TaiLieu.VN I/ KHỐI LƯỢNG RIÊNG TÍNH KHỐI LƯỢNG CỦA CÁC VẬT THEO KHỐI LƯỢNG RIÊNG Khối lượng riêng Khối lượng mét khối chất gọi khối lượng riêng chất Đơn vị kilôgam mét khối (kg/m3) 2: Bảng khối lượng riêng số chất TaiLieu.VN I/ KHỐI LƯỢNG RIÊNG TÍNH KHỐI LƯỢNG CỦA CÁC VẬT THEO KHỐI LƯỢNG RIÊNG Khối lượng riêng 2: Bảng khối lượng riêng số chất Chất rắn Chì Chất lỏng 11300 Thuỷ ngân Khối lượng riêng kg/m3 13600 Sắt 7800 Nước 1000 Nhôm 2700 Xăng 700 Đá (khoảng)2600 Dầu hoả (khoảng) 800 Gạo (khoảng)1200 Dầu ăn (khoảng) 800 Gỗ tốt TaiLieu.VN Khối lượng riêng kg/m3 (khoảng)800 Rượu cồn (khoảng) 7900 2: Bảng khối lượng riêng số chất Chất rắn Chì Khối lượng riêng kg/m3 Chất lỏng Khối lượng riêng kg/m3 11300 Thuỷ ngân 13600 Sắt 7800 Nước 1000 Nhôm 2700 Xăng 700 Đá (khoảng)2600 Dầu hoả (khoảng) 800 Gạo (khoảng)1200 Dầu ăn (khoảng) 800 Gỗ tốt (khoảng)800 Rượu cồn (khoảng) 7900 Cho biết khối lượng riêng sắt nhôm? TaiLieu.VN 2: Bảng khối lượng riêng số chất Cho biết khối lượng riêng sắt nhôm? Khối lượng riêng sắt 7800kg/m3 Khối lượng riêng nhôm 2700kg/m3 Hãy trả lời câu hỏi đầu : vào đâu ta nói sắt nặng nhơm ? Vì khối lượng riêng sắt ( 7800kg/m3 ) lớn khối lượng riêng nhôm (2700kg/m3) nên nói sắt nặng nhơm TaiLieu.VN 3: Tính khối lượng vật theo khối lượng riêng C2: Hãy tính khối lượng khối đá Biết khối đá tích 0,5m3 (gợi ý tra bảng khối lượng riêng để biết khối lượng 1m3 đá) Giải: Khối lượng 0,5m3 đá là: 0,5 x 2600 = 1300 (kg) Đáp số: 1300 kg TaiLieu.VN 3: Tính khối lượng vật theo khối lượng riêng C3: Tìm chữ thích hợp điền vào trống? m = D V m = D x V _ Khối lợng riêng: D (kg/m3) _ Khối lợng: m (kg) _ ThÓ tÝch: V (m3) TaiLieu.VN II: Trọng lượng riêng Trọng lượng riêng gì? Trọng lượng mét khối chất gọi trọng lượng riêng chất Đơn vị trọng lượng riêng? Đơn vị: niutơn mét khối (N/m3) TaiLieu.VN II: Trọng lượng riêng Trọng lượng mét khối chất gọi trọng lượng riêng chất Đơn vị: niutơn mét khối (N/m3) C4 Chän tõ thÝch hỵp khung để điền vào chỗ trống: d là(1)trng lượng riêng P trọng lượng : ………………… d = V P là(2)th tớch V là(3) TaiLieu.VN trọng lợng (N) thể tích (m3) trọng lợng riêng (N/m3) II: Trng lng riờng Trng lượng mét khối chất gọi trọng lượng riêng chất Đơn vị: niutơn mét khối (N/m3) d = P : V d trọng lượng riêng P trọng lượng V thể tích Dựa vào P = 10.m ta có d = 10.D TaiLieu.VN III: Xác định trọng lượng riêng chất C5: Hãy xác định trọng lượng riêng chất làm cân Dụng cụ gồm có : Một cân ( khoảng 200g) mà ta cần đo trọng lượng riêng chất làm Có sợi buộc vào cân Một bình chia độ có GHĐ 250cm3, miệng rộng lọt cân vào bình Bình chứa khoảng 100cm3 nước Một lực kế có GHĐ 2,5N TaiLieu.VN III: Xác định trọng lượng riêng chất C5: Các bước thức hiện: - Dùng lực kế để đo trọng lượng nặng - Cho nặng vào bình chia độ để đo thể tích nặng (đổi đơn vị m3) - Áp dụng công thức P d = tích trọng lượng riêng V Chú ý: 1cm3 = 0,000001 m3 TaiLieu.VN IV: Vận dụng C6: Tính khối lượng trọng lượng dầm sắt tích 40dm3 Giải: Cho V=40 dm3 = 0,04 m3 D = 7800 kg/m3 Tìm m=? P=? Khối lượng dầm sắt là: ADCT: m = D.V m=D.V = 0,04.7800=312(kg) Trọng lượng dầm sắt là: ADCT: P = 10.m P= 10.m = 10.312=3120 (N) TaiLieu.VN IV: Vận dụng C7: Mỗi nhóm hòa 50g muối ăn vào 0,5 lít nước đo khối lượng riêng nước mối Hướng dẫn nhà: - Hòa 50g muối vào 0,5 lít nước - Đo thể tích hỗn hợp nước muối - Đo khối lượng hỗn hợp nước muối - Áp dụng cơng thức: D = m:V tích khối lượng riêng TaiLieu.VN Ghi nhớ: Khối lượng riêng chất xác định khối lượng đơn vị thể tích ( 1m3) m D = chất đó: V Đơn vị khối lượng riêng kilogam mét khối ( kg/m3) Trọng lượng riêng chất xác định trọng lượng đơn vị thể tích ( P 1m3) chất đó: d = V Cơng thức tính trọng lượng riêng theo khối lượng riêng : d = 10D TaiLieu.VN Về nhà: Bài vừa học • Học thuộc phần ghi nhớ • Làm tập sách tập Bài học: • Tiết 12: THỰC HÀNH : XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG RIÊNG CỦA SỎI - Kẻ bảng mẫu báo cáo trang 40 SGK - Đọc trước phần thực hành TaiLieu.VN ... kg /m3 Khối lượng riêng gì? Đơn vị khối lượng riêng? TaiLieu.VN I/ KHỐI LƯỢNG RIÊNG TÍNH KHỐI LƯỢNG CỦA CÁC VẬT THEO KHỐI LƯỢNG RIÊNG Khối lượng riêng Khối lượng riêng gì? Khối lượng mét khối chất... KHỐI LƯỢNG RIÊNG TÍNH KHỐI LƯỢNG CỦA CÁC VẬT THEO KHỐI LƯỢNG RIÊNG Khối lượng riêng m3 sắt có khối lượng 7800kg = >khối lượng riêng sắt 7800 kg/m3 m3 nước có khối lượng 1000 kg => khối lượng riêng. .. gọi khối lượng riêng chất Đơn vị khối lượng riêng? Đơn vị kilôgam mét khối (kg/m3) TaiLieu.VN I/ KHỐI LƯỢNG RIÊNG TÍNH KHỐI LƯỢNG CỦA CÁC VẬT THEO KHỐI LƯỢNG RIÊNG Khối lượng riêng Khối lượng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Vật lý 6 bài 11: Khối lượng riêngTrọng lượng riêng, Bài giảng Vật lý 6 bài 11: Khối lượng riêngTrọng lượng riêng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn