Bài giảng Vật lý 6 bài 11: Khối lượng riêngTrọng lượng riêng

21 0 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2019, 15:46

TaiLieu.VN HS1: Đo lực dụng cụ nào? Công thức liên hệ trọng lượng khối KIỂM TRA BÀI CŨ lượng? HS2: Một vật có khối lượng 1600g Hãy tính trọng lượng vật? ĐA 1: + Đo lực lực kế + P = 10.m ĐA 2: Đổi: m = 1600g = 1,6Kg Trọng lượng vật là: P = 10.1,6 = 16 (N) TaiLieu.VN Ở ẤN ĐỘ, THỜI CỔ XƯA, NGƯỜI TA ĐÚC ĐƯỢC MỘT CÁI CỘT BẰNG SẮT NGUYÊN CHẤT, CÓ KHỐI LƯỢNG ĐẾN GẦN MƯỜI TẤN LÀM THẾ NÀO ĐỂ “CÂN” ĐƯỢC CHIẾC CỘT ĐÓ ? TaiLieu.VN C1: Hãy chọn phương án xác định khối lượng cột sắt ấn Độ? A Cưa cột sắt thành nhiều đoạn nhỏ, đem cân đoạn B Tìm cách đo thể tích cột, xem mét khối? Biết khối lượng 1m3 sắt nguyên chất ta tính khối lượng cột TaiLieu.VN C1: Hãy chọn phương án xác định khối lượng cột sắt ấn Độ? A Cưa cột sắt thành nhiều đoạn nhỏ, đem cân đoạn B Tìm cách đo thể tích cột, xem mét khối? Biết khối lượng 1m3 sắt nguyên chất ta tính khối lượng cột TaiLieu.VN * Sau đo chu vi chiều cao cột người ta tính thể tích cột vào khoảng 0,9m3 biết 1dm3 sắt nguyên chất có khối lượng 7,8kg Hãy xác định khối lượng cột? BÀI GIẢI ĐỔI: M3 = 1000 DM3 M3 SẮT NGUYÊN CHẤT CÓ KHỐI LƯỢNG LÀ: 7,8 KG X 000 = 800 KG KHỐI LƯỢNG CỦA CHIẾC CỘT SẮT LÀ:7 800 KG/M3 X 0,9 M3 = 020 KG TaiLieu.VN C2: Hãy tính khối lượng khối đá Biết khối đá tích 0,5m3? Khối lượng khối đá là: TaiLieu.VN m = 0,5.2600 = 1300 (Kg) C3: Hãy tìm chữ khung để điền vào ô công thức tính khối lượng theo khối lượng riêng? - Khối lượng riêng: D (Kg/m3) - Khối lượng: m (Kg) - Thể tích: V (m3) m =D xV TaiLieu.VN C4: Chọn từ thích hợp khung để điền vào chỗ d trống: (1) P đó: (2) V trọng lượng (3) (N) thể tích (m3) trọng lượng riêng (N/m3) TaiLieu.VN Dựa vào công thức P = 10.m, em chứng minh công thức: d = 10.D TaiLieu.VN C5: Hãy tìm cách xác định trọng lượng riêng chất làm cân Dụng cụ gồm có: - cân 50 g mà ta cần đo trọng lượng riêng chất làm nó, có sợi buộc vào cân - bình chia độ có GHĐ 250 cm3, miệng rộng lọt cân vào bình Bình chứa khoảng 100 cm3 nước - lực kế có GHĐ 5N TaiLieu.VN XÁC ĐỊNH TRỌNG LƯỢNG RIÊNG CỦA MỘT CHẤT Đo trọng lượng vật lực kế Đo thể tích vật bình chia độ: - Đổ nước vào bình chia độ đọc thể tích V1.từ vật vào bình chia độ -nước Thả từ đến vật ngập chìm nước đọc thể tích nước vật V2 - Thể tích vật V2 – V1 V1 Tớnh trọng lượng riờng cụng thức : 3 Chú ý: ml =1cm = 0,000001 m TaiLieu.VN 40 40 35 35 30 30 V2 VẬN DỤNG C6: Hãy tính khối lượng trọng lượng dầm sắt tích 40 dm3? Đổi: 40 dm3 = 0,04 m3 Khối lượng dầm sắt là: m = 7800.0,04 = 312 (Kg) Trọng lượng dầm sắt là: P = 312.10 = 3120 (N) TaiLieu.VN TRÒ CHƠI Luật chơi: - Mỗi em lựa chọn câu trả lời ghi vào bảng - Thời gian trả lời 30 giây, hết 30 giây không trả lời quyền chơi - Em trả lời câu hỏi người thắng TaiLieu.VN TRỊ CHƠI Cơng thức tính khối lượng riêng chất A D = m.V B D = m/V C D = V/m D D = m/2V TaiLieu.VN TRỊ CHƠI Cơng thức tính trọng lượng riêng chất A d = m.V B d = m/V C d = V/P D d = P/V TaiLieu.VN TRỊ CHƠI Cơng thức tính trọng lượng riêng theo khối lượng riêng A d = 10D B d = 10/D C d = D/10 D d = D/V TaiLieu.VN TRÒ CHƠI Muốn đo khối lượng riêng bi thuỷ tinh, ta cần dùng dụng cụ nào? A Chỉ cần dùng cân B Chỉ cần dùng lực kế C Chỉ cần dùng bình chia độ D Cần dùng cân bình chia độ TaiLieu.VN TRỊ CHƠI Một hộp sữa Ơng Thọ có khối lượng 397g tích 320 cm3 (0,00032m3) Hãy tính trọng lượng riêng sữa hộp theo đơn vị kg/m3 A 1240 kg/m3 C 1440 kg/m3 TaiLieu.VN B 1340 kg/m3 D 1540 kg/m3 NỘI DUNG CHÍNH CỦA BÀI HỌC -Khối lượng riêng chất xác định khối lượng đơn vị thể tích (1 m3) chất đó: -Đơn vị khối lượng riêng là: Kg/m3 - Trọng lượng riêng chất xác định cơng thức: - Cơng thức tính trọng lượng riêng theo khối lượng riêng: d = 10.D TaiLieu.VN nhà + Hoàn thiện C7 / SGK – T38 + Học bài, làm tập 11.1 – 11.5 / SBT + Chuẩn bị trước 12: Thực hành: Xác định khối lượng riêng sỏi TaiLieu.VN ... trọng lượng khối KIỂM TRA BÀI CŨ lượng? HS2: Một vật có khối lượng 160 0g Hãy tính trọng lượng vật? ĐA 1: + Đo lực lực kế + P = 10.m ĐA 2: Đổi: m = 160 0g = 1,6Kg Trọng lượng vật là: P = 10.1 ,6 = 16. .. lượng khối đá Biết khối đá tích 0,5m3? Khối lượng khối đá là: TaiLieu.VN m = 0,5. 260 0 = 1300 (Kg) C3: Hãy tìm chữ khung để điền vào ô công thức tính khối lượng theo khối lượng riêng? - Khối lượng. .. lượng riêng chất xác định khối lượng đơn vị thể tích (1 m3) chất đó: -Đơn vị khối lượng riêng là: Kg/m3 - Trọng lượng riêng chất xác định cơng thức: - Cơng thức tính trọng lượng riêng theo khối lượng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Vật lý 6 bài 11: Khối lượng riêngTrọng lượng riêng, Bài giảng Vật lý 6 bài 11: Khối lượng riêngTrọng lượng riêng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn