Bài giảng Vật lý 6 bài 16: Ròng rọc

12 5 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2019, 15:20

Luong Van Giang Ròng rọc cố định F P Luong Van Giang Ròng rọc động F P Truyền chuyển động dây cuaroa (Quay chiều) Truyền chuyển động dây cuaroa (Quay ngược chiều) Dùng mặt phẳng nghiêng để đưa vật nặng lên cao F P Dùng đòn bẩy để nâng đá Đo thể tích vật rắn khơng thấm nước (bằng bình tràn, bình chứa bình chia độ) 70 60 50 40 30 20 10 40 cm P S1 Cm 2 F 10 THCS Phulac F S S1 P Đo thể tích vật rắn khơng thấm nước (bằng bình chia độ) 60 60 cm 50 40 30 20 10 V2 V = V2 - V1 = 15 cm V1 60 F 60 cm 50 40 30 20 10 P Đo thể tích vật rắn khơng thấm nước (bằng bình tràn, bình chứa bình chia độ) 70 60 50 40 30 20 10 40 cm ... Van Giang Ròng rọc cố định F P Luong Van Giang Ròng rọc động F P Truyền chuyển động dây cuaroa (Quay chiều) Truyền chuyển động dây cuaroa (Quay ngược chiều) Dùng mặt phẳng nghiêng để đưa vật nặng... tích vật rắn khơng thấm nước (bằng bình tràn, bình chứa bình chia độ) 70 60 50 40 30 20 10 40 cm P S1 Cm 2 F 10 THCS Phulac F S S1 P Đo thể tích vật rắn khơng thấm nước (bằng bình chia độ) 60 60 ... 50 40 30 20 10 V2 V = V2 - V1 = 15 cm V1 60 F 60 cm 50 40 30 20 10 P Đo thể tích vật rắn khơng thấm nước (bằng bình tràn, bình chứa bình chia độ) 70 60 50 40 30 20 10 40 cm
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Vật lý 6 bài 16: Ròng rọc, Bài giảng Vật lý 6 bài 16: Ròng rọc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn