Bài giảng Vật lý 6 bài 20: Sự nở vì nhiệt của chất khí

30 7 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2019, 15:15

Câu 1: Em nêu kết luận nở nhiệt chất lỏng? Câu 2: Hiện tượng sau xảy đun nóng lượng chất lỏng? A/ Khối lượng chất lỏng tăng B/ Trọng lượng chất lỏng tăng C/ Thể tích chất lỏng tăng D/ Cả khối lượng, trọng lượng, thể tích chất lỏng tăng Câu 1: Kết luận: - Chất lỏng nở nóng lên, co lại lạnh - Các chất lỏng khác nở nhiệt khác Câu 2: Hiện tượng sau xảy đun nóng lượng chất lỏng? A/ Khối lượng chất lỏng tăng B/ Trọng lượng chất lỏng tăng C/ Thể tích chất lỏng tăng C/ D/ Cả khối lượng, trọng lượng, thể tích chất lỏng tăng Thí nghiệm: B1 Nhúng đầu ống thuỷ tinh vào cốc nước màu B2 Dùng ngón tay bịt chặt đầu rút B4 Xát hai bàn tay vào cho nóng lên, áp chặt vào bình B5 Thơi khơng áp tay vào bình B3 Lắp chặt nút cao su gắn vào bình Quan sát tượng xảy với giọt nước màu Kết thí nghiệm: Khi Hiện tượng Áp tay vào bình Thơi khơng áp tay vào bình Giọt nước màu Thể tích khí bình ……… … ………… …………… …………… B1 Nhúng đầu ống thuỷ tinh vào cốc nước màu B2 Dùng ngón tay bịt chặt đầu rút B4 Xát hai bàn tay vào cho nóng lên, áp chặt vào bình B5 Thơi khơng áp tay vào bình B3 Lắp chặt nút cao su gắn vào bình Quan sát tượng xảy với giọt nước màu Áp tay vào Hình 20.2 Thơi áp tay Kết thí nghiệm: Hiện tượng Khi Áp tay vào bình Thơi khơng áp tay vào bình Giọt nước màu lên xuống Thể tích khí bình tăng giảm Thí nghiệm: Trả lời câu hỏi: Rút kết luận: Rút kết luận: C6: Chọn từ thích hợp khung để điền vào chỗ trống câu sau: a Thể tích khí bình (1)………khi khí nóng lên b Thể tích khí bình giảm khí (2)……… c Chất rắn nở nhiệt (3)…………., chất khí nở nhiệt (4)……………… - nóng lên , lạnh - tăng , giảm - nhiều , Thí nghiệm: Trả lời câu hỏi: Rút kết luận:  - Chất khí nở nóng lên, co lại lạnh - Các chất khí khác nở nhiệt giống - Chất khí nở nhiệt nhiều chất lỏng, chất lỏng nở nhiệt chất rắn nhiều Vận dụng: Vận dụng: Bài tập 1: Tại bóng bàn bị bẹp, nhúng vào nước nóng lại phồng lên? Phải có điều kiện phồng lên được?  - Khi cho bóng bàn bị bẹp vào nước nóng, khơng khí bóng bị nóng lên, nở làm cho bóng phồng lên cũ - Điều kiện: Quả bóng bàn khơng bị thủng Vận dụng:  BàiVìtập khi2:trời Giải nắng thích gắt tạithì khơng bơm khí xe đạp căng ruộtvà xeđể nởngồi q mức nắngcho phép dễ làm cócho thể xe bịbể làm bểruột lốp?và lốp xe Vận dụng: Bài Tại để người  Vìtập khi3:để nước đáướp lênlạnh mặtcá củatacá thường để nước lênsẽ mặt phía cá? (Cho khơng khí lạnhđá đitrên xuống biết khílạnh lạnhtồn nặng hơncon khơng dướikhơng làm cá khí nóng) Vận dụng: Bài tập 4: Trong cách sắp xếp chất nở nhiệt từ nhiều tới sau đây, cách sắp xếp đúng? A Rắn, lỏng, khí B Lỏng, khí, rắn CC Khí, lỏng, rắn D Khí, rắn, lỏng Ngày 21 tháng 11 năm 1783 hai anh em kĩ sư người Pháp Mơnggơnphiê (Montgolfier) nhờ dùng khơng khí nóng làm cho khí cầu đầu SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT RẮN – LỎNG - KHÍ CHẤT RẮN nở nhiệt SỰ NỞ VÌ NHIỆT CHẤT LỎNG nở nhiệt CHẤT KHÍ - Nở nóng lên, co lại lạnh - Các chất khác nhau, nở nhiệt khác - Nở nóng lên, co lại lạnh - Các chất khác nhau, nở nhiệt khác - Nở nóng lên, co lại lạnh - Các chất khác nhau, nở nhiệt giống - Học thuộc phần ghi nhớ - Làm tập 20.1 đến 20.4 (SBT trang 63, 64) - Xem trước 21: Một số ứng dụng nở nhiệt ... cầu đầu SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT RẮN – LỎNG - KHÍ CHẤT RẮN nở nhiệt SỰ NỞ VÌ NHIỆT CHẤT LỎNG nở nhiệt CHẤT KHÍ - Nở nóng lên, co lại lạnh - Các chất khác nhau, nở nhiệt khác - Nở nóng lên, co... Rút kết luận:  - Chất khí nở nóng lên, co lại lạnh - Các chất khí khác nở nhiệt giống - Chất khí nở nhiệt nhiều chất lỏng, chất lỏng nở nhiệt chất rắn nhiều Vận dụng: Vận dụng: Bài tập 1: Tại bóng... 1,80cm3 * Nhận xét: - Các chất khí khác nhau, nở nhiệt giống - Các chất lỏng, rắn khác nhau, nở nhiệt khác - Chất khí nở nhiệt nhiều chất lỏng, chất lỏng nở nhiệt nhiều chất rắn 1 Thí nghiệm:
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Vật lý 6 bài 20: Sự nở vì nhiệt của chất khí, Bài giảng Vật lý 6 bài 20: Sự nở vì nhiệt của chất khí

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn