Bài giảng Vật lý 6 bài 27: Sự bay hơi và sự ngưng tụ (tiếp theo)

25 3 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2019, 15:10

VẬT LÝ LỚP TaiLieu.VN KIỂM TRA BÀI CŨ Sự bay gì? Sự bay nhanh hay chậm phụ thuộc vào yếu tố nào? Sự bay chuyển thể từ thể lỏng chuyển sang thể Sự bay phụ thuộc vào gió, nhiệt độ diện tích mặt thống chất lỏng TaiLieu.VN KIỂM TRA BÀI CŨ Trong tượng sau tượng có liên quan đến bay hơi? a Đốt nến b Đun sôi nước nước bay lên c Bỏ cốc nước vào tủ lạnh nước trở thành nước đá d Hiện tượng mưa đá TaiLieu.VN Nước đâu mà có? TaiLieu.VN Vì sáng sớm lại thấy có nhiều giọt nước? TaiLieu.VN Bài 27: SỰ BAY HƠI VÀ SỰ NGƯNG TỤ (tiếp theo) II Sự ngưng tụ: Tìm cách quan sát ngưng tụ a Dự đoán: Bay Lỏng Ngưng tụ Sự ngưng tụ gì? TaiLieu.VN Hơi Bài 27: SỰ BAY HƠI VÀ SỰ NGƯNG TỤ (tiếp theo) II Sự ngưng tụ: Tìm cách quan sát ngưng tụ Bay a Dự đoán: Lỏng Hơi Ngưng tụ  Sự ngưng tụ chuyển thể từ thể chuyển sang thể lòng Nếu muốn ngưng tụ nhanh cần có điều kiện gì? TaiLieu.VN Bài 27: SỰ BAY HƠI VÀ SỰ NGƯNG TỤ (tiếp theo) II Sự ngưng tụ: Tìm cách quan sát ngưng tụ a Dự đốn: b Thí nghiệm kiểm tra Để làm thí nghiệm kiểm tra ngưng tụ ta cần có dụng cụ ? TaiLieu.VN Bài 27: SỰ BAY HƠI VÀ SỰ NGƯNG TỤ (tiếp theo) II Sự ngưng tụ: Tìm cách quan sát ngưng tụ a Dự đốn: b Thí nghiệm kiểm tra c Rút kết luận C1: Có khác nhiệt độ cốc đối chứng cốc làm thí nghiệm ? Trả lời: Cốc làm thí nghiệm có nhiệt độ thấp cốc đối chứng TaiLieu.VN Bài 27: SỰ BAY HƠI VÀ SỰ NGƯNG TỤ (tiếp theo) II Sự ngưng tụ: Tìm cách quan sát ngưng tụ a Dự đốn: b Thí nghiệm kiểm tra c Rút kết luận C2: Có tượng xảy mặt ngồi cốc thí nghiệm? Hiện tượng có xảy với cốc đối chứng khơng ? Trả lời: Có nước đọng lại mặt ngồi cốc làm thí nghiệm, tượng khơng xảy cốc đối chứng TaiLieu.VN Bài 27: SỰ BAY HƠI VÀ SỰ NGƯNG TỤ (tiếp theo) II Sự ngưng tụ: Tìm cách quan sát ngưng tụ a Dự đốn: b Thí nghiệm kiểm tra c Rút kết luận C3: Các giọt nước đọng mặt cốc thí nghiệm có phải cốc thấm khơng ? Trả lời: Khơng, nước bên ngồi thành cốc khơng có màu TaiLieu.VN Bài 27: SỰ BAY HƠI VÀ SỰ NGƯNG TỤ (tiếp theo) II Sự ngưng tụ: Tìm cách quan sát ngưng tụ a Dự đốn: b Thí nghiệm kiểm tra c Rút kết luận C4: Các giọt nước động bên cốc làm thí nghiệm dâu mà có ? Trả lời: Do nước khơng khí gặp nhiệt độ thấp nên ngưng tụ lại bám vào thành cốc TaiLieu.VN Bài 27: SỰ BAY HƠI VÀ SỰ NGƯNG TỤ (tiếp theo) II Sự ngưng tụ: Tìm cách quan sát ngưng tụ a Dự đốn: b Thí nghiệm kiểm tra c Rút kết luận C5: Vậy dự đoán có khơng ? Muốn cho ngưng tụ nhanh nhiệt độ phải nào? TaiLieu.VN Bài 27: SỰ BAY HƠI VÀ SỰ NGƯNG TỤ (tiếp theo) II Sự ngưng tụ: Tìm cách quan sát ngưng tụ a Dự đốn: b Thí nghiệm kiểm tra c Rút kết luận Nhiệt độ khơng khí xuống thấp nên nước khơng khí ngưng tụ tạo thành sương mù làm giảm tầm nhìn tham gia giao thông TaiLieu.VN TaiLieu.VN TaiLieu.VN Bài 27: SỰ BAY HƠI VÀ SỰ NGƯNG TỤ (tiếp theo) II Sự ngưng tụ: Tìm cách quan sát ngưng tụ a Dự đốn: b Thí nghiệm kiểm tra c Rút kết luận Vận dụng C6: Nêu hai ví dụ tượng ngưng tụ ? TaiLieu.VN TaiLieu.VN TaiLieu.VN Mây trắng có nhiều nước TaiLieu.VN Nước bay h Hơi nước ngưng tụ tạo thành mưa Bài 27: SỰ BAY HƠI VÀ SỰ NGƯNG TỤ (tiếp theo) II Sự ngưng tụ: Tìm cách quan sát ngưng tụ a Dự đốn: b Thí nghiệm kiểm tra c Rút kết luận Vận dụng C7: Giải thích tạo thành giọt nước đọng vào ban đêm ? TaiLieu.VN Bài 27: SỰ BAY HƠI VÀ SỰ NGƯNG TỤ (tiếp theo) II Sự ngưng tụ: Tìm cách quan sát ngưng tụ a Dự đoán: b Thí nghiệm kiểm tra c Rút kết luận Vận dụng C8: Tại rượu đựng chai không dậy nút cạn dần, đậy kín khơng cạn? TaiLieu.VN TaiLieu.VN TRỊ CHƠI Ơ CHỮ N Ó B A Y H G I T H Í N M Đ Ơ N N Ơ Ó G Ặ G T G I C H Ả TaiLieu.VN N H I Ệ 02 05 08 07 10 12 01 15 04 03 06 09 14 13 11 ĐỒNG HỒ TÍNH GIÂY H I T T Đ Ặ Ố C Ệ M H O Á C Đ Ộ 2.Tên 5.Một 4,Việc 3,Một Tên 7.Từ gọi gọi yếu ta yếu dùng sự phải tốtố chuyển chuyển để tác làm tác đông để từ từ động sựkiển thể thể đến nhanh đến lỏng lỏng rắn tra tốchay tố sang độ sang sang độdự bay chậm thể bay thể thể đoán lỏng khí (5ơ) rắn (3ơ) (9ơ) (9ơ) (6ơ) (7ơ) (8ơ) HD Y T Đ Ộ N G •Học thuộc nội dung ghi nhớ SGK •Làm tập 27.3-27.7 SBT •Soạn 28 sôi TaiLieu.VN ... TaiLieu.VN Bài 27: SỰ BAY HƠI VÀ SỰ NGƯNG TỤ (tiếp theo) II Sự ngưng tụ: Tìm cách quan sát ngưng tụ a Dự đoán: Bay Lỏng Ngưng tụ Sự ngưng tụ gì? TaiLieu.VN Hơi Bài 27: SỰ BAY HƠI VÀ SỰ NGƯNG TỤ (tiếp theo). .. SỰ BAY HƠI VÀ SỰ NGƯNG TỤ (tiếp theo) II Sự ngưng tụ: Tìm cách quan sát ngưng tụ a Dự đốn: b Thí nghiệm kiểm tra Để làm thí nghiệm kiểm tra ngưng tụ ta cần có dụng cụ ? TaiLieu.VN Bài 27: SỰ BAY. .. khơng khí gặp nhiệt độ thấp nên ngưng tụ lại bám vào thành cốc TaiLieu.VN Bài 27: SỰ BAY HƠI VÀ SỰ NGƯNG TỤ (tiếp theo) II Sự ngưng tụ: Tìm cách quan sát ngưng tụ a Dự đoán: b Thí nghiệm kiểm
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Vật lý 6 bài 27: Sự bay hơi và sự ngưng tụ (tiếp theo), Bài giảng Vật lý 6 bài 27: Sự bay hơi và sự ngưng tụ (tiếp theo)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn