VẬT lý hạt NHÂN moi

7 13 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2019, 12:47

Bài tập vật lý hạt nhân có lời giải, trắc nghiệm đầy đủ các mức độ phù hợp cho các bạn học sinh ôn tập chương.Giúp các bạn rèn luyện kỹ năng làm bài tập.Bao gồm trắc nghiệm tự luận và bài tập giúp các bạn bao quát kiến thức chương vật lý hạt nhân VẬT LÝ HẠT NHÂN 23 23 11 Na 11 Na Năng lượng liên kết hạt α 28,4MeV, hạt 186,6MeV Hạt bền vững hạt α do: A hạt nhân có lượng liên kết lớn bền vững 23 11 Na B α đồng vị phóng xạ đồng vị bền C hạt nhân có số khối lớn bền vững D hạt nhân có lượng liên kết riêng lớn bền vững Chọn câu A Hạt nhân bền độ hụt khối lớn B Khối lượng hạt nhân tổng khối lượng nuclôn C Trong hạt nhân số prôtôn luôn số nơtrôn D Khối lượng prôtôn lớn khối lượng nơtroon Đồng vị vị nguyên tử mà hạt nhân A phân rã phóng xạ B có số prơtơn Z C có số nơtron N D có số nuclơn A Chu kì bán rã T chất phóng xạ khoảng thời gian nào? A Sau đó, số nguyên tử phóng xạ giảm nửa B Bằng quãng thời gian không đổi, sau đó, phóng xạ lặp lại ban đầu C Sau đó, chất hồn tồn tính phóng xạ D Sau đó, độ phóng xạ chất giảm lần β− Trong phóng xạ , hạt nhân mẹ so với hạt nhân có vị trí náo? A Tiến 1ơ bảng tuần hồn B Tiến bảng tuần hồn C Lùi 1ơ bảng tuần hồn D Lùi bảng tuần hoàn + β Điều sau nói tia ? β+ A Hạt có khối lượng với êlectron mang điện tích nguyên tố dương β+ B Tia có tầm bay ngắn so với tia α + β C Tia có khả đâm xuyên mạnh, giống tia Rơn ghen D A, B C Điều sau sai nói tia α? A Tia α thực chất hạt nhân nguyên tử hêli B Khi qua điện trường hai tụ điện, tia α bị lệch phía âm tụ điện C Tia α phóng từ hạt nhân với vận tốc vận tốc ánh sáng D Tia α tối đa 8cm khơng khí Trong loại tia phóng xạ sau, tia đâm xuyên yếu tia nào? A Tia α B Tia β+ C Tia βD Tia γ Trong loại tia phóng xạ, tia khơng mang điện? A Tia α B Tia β+ C Tia βD Tia γ 10 Chọn câu trả lời sai A Nơtrinô hạt sơ cấp B Nơtrinơ xuất trọng phân rã phóng xạ α C Nơtrinơ xuất trọng phân rã phóng xạ βD Nơtrinơ hạt khơng có điện tích 11 Có thể tăng số phân rã λ đồng vị phóng xạ cách nào? A Đặt nguồn phóng xạ vào từ trường mạnh 1 B Đặt nguồn phóng xạ vào điện trường mạnh C Đốt nóng nguồn phóng xạ D Hiện ta khơng biết cách làm thay đổi số phân rã phóng xạ 12 Trong phản ứng hạt nhân, đại lượng bảo toàn? A Tổng số prôtôn B Tổng số nuclôn C Tổng số nơtron D Tổng khối lượng hạt nhân 13 Các phản ứng hạt nhân không tuân thủ theo định luật sau đây? A Bảo toàn lượng toàn phần B Bảo tồn điện tích C Bảo tồn động lượng D Bảo toàn khối lượng 14 Trong phản ứng hạt nhân, tổng khối lượng hạt tham gia nào? A Được bảo toàn B Tăng, giảm tuỳ theo phản ứng C Giảm D Tăng 15 Phản ứng nhiệt hạch phản ứng hạt nhân A toả lượng nhiệt lớn B cần nhiệt độ cao thực C hấp thụ nhiệt lượng lớn D hạt nhân nguyên tử bị nung chảy thành nuclôn 16 Hạt nhân nguyên tử cấu tạo hạt nào? A Prôtôn B Nơtrôn C Prôton nơtrôn D Prôton, nơtrôn êlectron 23 N A = 6,022.10 17 Tính số nguyên tử 1g O2 cho hạt/mol; O = 16 20 A 376.10 nguyên tử B 736.1020 nguyên tử 20 20 C 637.10 nguyên tửD 367.10 nguyên tử 16 18 Số prôtôn 15,9949 gam 24 A 4,82.10 B O bao nhiêu? 6,023.1023 23 C 96,34.1023 D 14,45.1024 -1 19 Cho số Avogadro NA = 6,02.10 mol Số hạt nhân nguyên tử có 100g iốt phóng xạ ( bao nhiêu? A 3,592.1023hạt B 4,595.1023hạt C 4,952 1023hạt D.5,426 1023hạt 20 Chọn câu Hạt nhân liti có prơtơn nơtron Hạt nhân có kí hiệu nào? Li Li Li 131 53 I )là Li A B C D 21 Hạt nhân ngun tử chì có 82 prơtơn 125 nơtron Hạt nhân ngun tử có kí hiệu nào? A 125 12 Pb B 12 125 Pb C 22 Cho hạt nhân nguyên tử có kí hiệu tương ứng hạt nhân đồng vị? A D He B 23 Khối lượng hạt nhân D 10 2 82 207 Pb D 3 207 82 Pb D, T, He, He He C Be D Những cặp hạt nhân He D p D T n 10,0113u; khối lượng prôtôn m = 1,0072u, nơtron m = 1,0086; 1u = 931 MeV/c Năng lượng liên kết riêng hạt nhân bao nhiêu? A 6,43 MeV B 6,43 MeV C 0,643 MeV D Một giá trị khác 20 mp = 1,00726u;mn = 1,008665u; mNe = 19,986950u 10 Ne 24 Hạt nhân có khối lượng Cho biết 1u = 931,5MeV / c2 Năng lượng liên kết riêng 20 10 Ne có giá trị bao nhiêu? A 5,66625eV B 6,626245MeV 25 Đồng vị phóng xạ cơban 60 27 C 7,66225eV Co phát tia β- tia γ Biết mp = 1,007276u D 8,02487MeV mCo = 55,940u;mn = 1,008665u; Năng lượng liên kết hạt nhân côban bao nhiêu? A ∆E = 6,766.10−10 J 26 Cho hạt nhân B ∆E = 3,766.10−10 J C ∆E = 5,766.10−10 J D ∆E = 7,766.10−10 J He có khối lượng 4,001506u, mp=1,00726u, mn=1,008665u, u=931,5MeV/c2 He Năng lượng liên kết riêng hạt nhân có giá trị bao nhiêu? A 7,066359 MeV B 7,73811 MeV C 6,0638 MeV 37 17 D 5,6311 MeV Cl 27.Tính lượng liên kết riêng hạt nhân Cho biết: mp = 1,0087u; mn = 1,00867u; m Cl = 36,95655u; 1u = 931MeV/c A 8,16MeV B 5,82 MeV C 8,57MeV D 9,38MeV 28 Biết khối lượng hạt nhân U238 238,00028u, khối lượng prôtôn nơtron 238 92 U mP=1.007276U; mn = 1,008665u; 1u = 931 MeV/ c Năng lượng liên kết Urani bao nhiêu? A 1400,47 MeV B 1740,04 MeV C.1800,74 MeV D 1874 MeV 90 38 Sr 29 Thời gian bán rã T = 20 năm Sau 80 năm, số phần trăm hạt nhân lại chưa phân rã bao nhiêu? A Gần 25% B Gần 12,5% C Gần 50% D Gần 6,25% 30 Một nguồn phóng xạ có chu kì bán rã T thời điểm ban đầu có 32N hạt nhân Sau khoảng thời gian T/2, 2T 3T, số hạt nhân lại bao nhiêu? 24N ,12N , 6N 16 2N ,8N , 4N A B 16N ,8N , 4N 16 2N ,8 2N , 2N C D 31 Một nguồn phóng xạ có chu kì bán rã T thời điểm ban đầu có 48N o hạt nhân Hỏi sau khoảng thời gian 3T, số hạt nhân lại bao nhiêu? A 4N0 B 6N0 C 8N0 D 16N0 32 Chu kì bán rã 14 C 5570 năm Khi phân tích mẫu gỗ, người ta thấy 87,5% số nguyên tử 14 N đồng vị phóng xạ C14 bị phân rã thành nguyên tử Tuổi mẫu gỗ bao nhiêu? A 11140 năm B 13925 năm C 16710 năm D Phương án khác 222 86 Rn 33 Radon chất phóng xạ có chu kì bán rã T = 3,6 ngày Tại thời điểm ban đầu có 1,2g , sau 222 86 Rn khoảng thời gian t = 1,4T số nguyên tử lại bao nhiêu? 18 18 A 1,874.10 B 2,165.10 C 1,234.1018 D 2,465.1018 24 11 Na 34 Có hạt β- giải phóng từ micrôgam (10 -6g) đồng vị , biết đồng vị phóng xạ β với chu kì bán rã T = 15 N ≈ 1,134.1015% N ≈ 2,134.1015% N ≈ 4,134.1015% N ≈ 3,134.1015% A B C D 3 35 Radon chất phóng xạ có chu kì bán rã T = 3.6 ngày Tại thời điểm ban đầu có 1,2 g 222 86 222 86 Rn , sau Rn khoảng thời gian t = 1,4T số nguyên tử lại bao nhiêu? 18 19 A N = 1.874 10 B N = 2,615.10 C N = 2,234.1021 D N = 2,465.1020 36 Một chất phóng xạ có số phân rã 1,44.10 -3(1/giờ) Sau thời gian 75% số hạt nhân ban đầu bị phân rã hết? A 36ngày B 37,4ngày C 39,2ngày D 40,1ngày 210 84 Po 37 Chu kì bán rã 318 ngày đêm Khi phóng xạ tia α, pơlơni biến thành chì Có 210 84 Po nguyên tử pôlôni bị phân rã sau 276 ngày 100mg ? A 0,215.1020 60 27 B 2,15.1020 C 0,215.1020 D 1,25.1020 Co 38 phóng xạ A 2,35năm phân rã hết bao nhiêu? B.2,57năm C 7.905 năm 238 92 D 10.54 năm U 234 90 Th 39 Urani ( ) có chu kì bán rã 4,5.10 năm Khi phóng xạ α, urani biến thành thơri ( Khối lượng thôri tạo thành 23,8 g urani sau 9.109 năm bao nhiêu? A 17,55g B 18,66g C 19,77g D 15,5g 131 53 ) I 40 Biết chu kì bán rã iơt phóng xạ ( ) ngày đêm Ban đầu có 100g iơt phóng xạ Khối lượng chất iốt lại sau tuần lễ bao nhiêu? A 0,391g B.0,574g C 0,781g D 0,864g 41 Pơlơni (Po210) chất phóng xạ α có chu kì bán rã T = 138 ngày Một mẫu Pơlơni nguyên chất có khối lượng ban đầu 0,01 g Độ phóng xạ mẫu chất sau chu kì bán rã bao nhiêu? 10 10 A 16,32.10 Bq B 18,49.10 Bq C 20,84.10 Bq D Một đáp án khác 226 88 Ra chất phóng xạ α, với chu kì bán rã T = 1570 năm (1 năm = 365 ngày) Độ phóng xạ 42 1g radi là: A H0 = 7,37.1010 Bq B H0 = 3,73.10 Bq H0 = 7,73.1010 Bq H0 = 3,37.1014 Bq 10 C D 43 Chất phóng xạ pơlơni (Po210) có chu kì bán rã 138 ngày Tính lượng pơlơni để có độ phóng xạ 1Ci A 1018 nguyên tử B 50,2.1015 nguyên tử C 63,65.1016 nguyên tử D 30,7.1014 nguyên tử β− 13 44 Một gam chất phóng xạ 1s phát 4,1 10 hạt Khối lượng nguyên tử chất phóng xạ 58,933u; 1u = 1,66.10-27 kg Chu kì bán rã chất phóng xạ bao nhiêu? A 1,78.108 s B 1,68.108 s C 1,86.108 s D 1,87.108s 222 Rn 45 Ban đầu có m0 = 1mg chất phóng xạ radon ( ) Sau 15,2 ngày độ phóng xạ giảm 93,75%, độ phóng xạ H bao nhiêu? A H= 0,7553.1012 Bq B H= 0,3575 1012 Bq C H = 1,4368.1011 Bq D Đáp số khác 4 222 86 Rn 46 Ban đầu có g radon chất phóng xạ với chu kì bán rã T = 3,8 ngày Độ phóng xạ lượng radon nói sau thời gian 9,5 ngày là: A 1,22.105 Ci B 1,36.105 Ci C 1,84.105 Ci D 1,79.105 Ci 200 79 Au chất phóng xạ Biết độ phóng xạ 3.10-9 kg chất 58,9 Ci, ln2 = 0,693; ln10 = 47 2,3 Chu kì bán rã cua Au200 ? A 47,9 Phút B 74,9 phút C 94,7 phút D 97,4phút 24 24 11 Na 11 Na 48 Đồng vị chất phóng xạ β- tạo thành đồng vị magie Mẫu có khối lượng ban m0 = 0, 24g đầu Sau 105 giờ, độ phóng xạ giảm 128 lần Chu kì bán rã Na24 49 Chất phóng xạ pơlơni (Po210) có chu kì bán rã 138 ngày Tính lượng pơlơni để có độ phóng xạ 1Ci A 1018 nguyên tử B 50,2.1015 nguyên tử 16 C 63,65.10 nguyên tử D 30,7.1014 nguyên tử 66 29 Cu 50 Đồng vị phóng xạ có thời gian bán rã T = 4,3 phút Sau thời gian t = 1,29 phút, độ phóng xạ đồng vị giảm xuống bao nhiêu? A 85% B 87,5% C 82,5% D 80% 51 Radon chất phóng xạ có chu kì bán rã T = 3,6 ngày Độ phóng xạ ban đầu 1,2 g bao nhiêu? A 1,234.1012 Bq B 7,255.1015 Bq C 2,134.1016 Bq D 8,352.1019 Bq 14 222 86 Rn C 52 Khi phân tích mẫu gỗ, người ta thấy 87,5% số nguyên tử đồng vị phóng xạ thành nguyên tử A 1760 năm 17 238 92 N 14 bị phân rã C Biết chu kì bán rã B 111400 năm 5570 năm Tuổi mẫu gỗ bao nhiêu? C 16710 năm D Một số đáp số khác 235 92 U U 53 Cho biết chất phóng xạ có chu kì bán rã T = 4,5.109 năm T2=7,13.10 năm Hiện quặng urani thiên nhiên có lẫn U238 U 235 theo tỉ lệ 160 : Giả thiết thời điểm tạo thành Trái đất tỉ lệ 1:1 Cho ln10 = 2,3; ln2 = 0,693 Tuổi Trái đất bao nhiêu? A 4,91.109 năm B 5,48.109 năm C 6,20.109 năm D 7,14.109 năm 14 54 Độ phóng xạ C 14 tượng gỗ cổ 0,65 lần độ phóng xạ 14 khối lượng vừa chặt Chu kì bán rã năm? A 3521 năm B 4352 năm 238 92 C C gỗ 5700 năm Tuổi tượng gỗ cổ C 3542 năm D Đáp án khác 206 U 82 Pb sau nhiều lần phóng xạ hạt α β biến thành chì Biết chu kì bán rã biến đổi 55 tổng hợp T = 4,6.109 năm Giả sử ban đầu loại đá chứa urani, khơng có chì Nếu tỉ lệ khối lượng U238 Pb206 37 tuổi đá năm? A ≈ 2.107 năm B ≈ 2.108 năm C ≈ 2.109 năm D ≈ 2.1010 năm 5 56 Hạt nhân nguyên tử nguyên tố nào? A A−2 Z− A −4 Z− Y B A Z X bị phân rã α kết xuất hạt nhân nguyên tố A −1 Z Y 238 92 U→ 57 Phản ứng phân rã uran có dạng A x = 8; y = B x =6; y = 206 82 Y C Pb + xα + yβ− D A Z +1 Y , x y có giá trị bao nhiêu? C x = 7; y =9 D x = 9; y =7 10 A B + Z X → α + Be 58 Chọn câu Phương trình phóng xạ: Trong Z, A có giá trị: A Z = 0; A = B Z = 1; A = C Z = 1; A = D Z = 2; A = 235 92 − U + n →ZA X +93 41 Nb + 3n + 7β 59 Cho phản ứng hạt nhân A Z có giá trị bao nhiêu? A A = 142, Z = 56 B A= 139; Z = 58 C A = 133; Z = 58 D A = 138; Z = 58 27 27 14 Si 13 Al 60 Đồng vị phóng xạ chuyển thành phóng ra: (β ) + A Hạt α B Hạt pôzitôn 37 17 61 Cho phản ứng hạt nhân: − C Hạt êlectron D Hạt prôtôn Cl + H → n + Ar 1 37 18 Cho biết khối lượng hạt nhân m Ar = 36,956889u, m p = 1, 00727u; m n = 1, 008670u m Cl = 36,956563u , Phản ứng phản ứng gì? B Thu lượng 2,3MeV D Thu lượng 1,6MeV A Toả lượng 1,6MeV C Toả lượng 2,3MeV 23 11 (β ) Na + p → 24 He + 1020 He 62 Cho phản ứng hạt nhân: Biết khối lượng hạt nhân mNa = 22,983734u, mHe = 4,00 11506u, mp = 1,007276u, mNe = 19,986950u Phản ứng phản ứng gì? A Thu lượng 2,45 MeV B Thu lượng 1,45 MeV C Toả lượng 2,71 MeV D Toả lượng 2,45 MeV 210 mPo = 209,937304u 84 Po 63 Ngun tử pơlơni phóng xạ α biến đổi thành nguyên tố chì (Pb) Biết , mPb = 205,929442u,mHe = 4,001506u Năng lượng tỏa phản ứng hạt nhân bao nhiêu? A E ≈ 5,2MeV B E ≈ 3,2 MeV C E ≈ 5,92 MeV D E ≈ 3,6 MeV 64 Cho lượng liên kết riêng α 7,10 MeV, urani U234 7,63 MeV, thôri Th230 7,70 MeV Năng lượng toả hạt nhân U234 phóng xạ α tạo thành Th230 bao nhiêu? A 12MeV B.13MeV C 14MeV D 15MeV Li + p →24 He + 24 He 65 Cho phản ứng hạt nhân: Biết mLi = 7,0144u; mp = 1,0073u; mα = 4,0015u Năng lượng toả phản ứng bao nhiêu? A 20 MeV B 16MeV C 17,4 MeV D 10,2 MeV 12 m C = 12, 000u, C 66 Năng lượng tối thiểu cần thiết để chia hạt nhân thành ba hạt α (cho m α = 4, 0015u,1u = 931MeV / c A 2,1985MeV ) có giá trị bao nhiêu? B 3,8005MeV C 4,1895MeV D 4,8915MeV 7 ... 6,02.10 mol Số hạt nhân nguyên tử có 100g iốt phóng xạ ( bao nhiêu? A 3,592.102 3hạt B 4,595.102 3hạt C 4,952 102 3hạt D.5,426 102 3hạt 20 Chọn câu Hạt nhân liti có prơtơn nơtron Hạt nhân có kí hiệu... )là Li A B C D 21 Hạt nhân nguyên tử chì có 82 prơtơn 125 nơtron Hạt nhân ngun tử có kí hiệu nào? A 125 12 Pb B 12 125 Pb C 22 Cho hạt nhân ngun tử có kí hiệu tương ứng hạt nhân đồng vị? A D... phân rã phóng xạ 12 Trong phản ứng hạt nhân, đại lượng bảo toàn? A Tổng số prôtôn B Tổng số nuclôn C Tổng số nơtron D Tổng khối lượng hạt nhân 13 Các phản ứng hạt nhân không tuân thủ theo định luật
- Xem thêm -

Xem thêm: VẬT lý hạt NHÂN moi, VẬT lý hạt NHÂN moi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn